Barsten in het Hofmodel

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 17 sep 2015 15:23

Uit het vonnis wordt niet geheel duidelijk wat precies moet worden vergoed: in ieder geval € 56.246 (80% van de inleg ad € 70.308 volgens ro. 2.14) vermeerderd met wettelijke rente en kosten. In het meest gunstige geval bedraagt die wettelijke rente dan ruim € 46.000 van oktober 2001 tot oktober 2015.

Van het subtotaal ad € 102.650 zou wellicht nog € 11.000 (20% van de restschuld ad € 55.185 uit oktober 2008) mogen worden verrekend, maar daar zet ik grote vraagtekens achter die ik helaas niet in het vonnis teruglees.

Ga maar na: bij aanvang stond de AEX rond 450 en in oktober 2008 rond 260. Daarmee komt de restschuld op de vier AEX-fondsen op zich aardig overeen. Maar...

In ieder geval is in april 2006 schriftelijk vernietiging van de nog lopende overeenkomsten gevorderd, bij een AEX van 460! Hoezo verwijtbare restschuld, al dan niet fictief?

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 22 okt 2015 09:43

op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:In navolging van de Geschillencommissie Kifid, heeft de Hoge Raad in zijn arrest (ECLI:NL:HR:2013:CA1725, onder 3.4.2) van 6 september 2013 geoordeeld dat wanneer sprake is geweest van advies van de tussenpersoon met betrekking tot een effectendienst, de tekortkoming bij het aangaan van de overeenkomst van een zodanig ernstige aard is, dat een aanmerkelijk deel moet worden vergoeden van het nadeel dat klager ten gevolge van het aangaan van de overeenkomst heeft geleden. Het te vergoeden nadeel kan in dat geval niet beperkt worden tot (een deel van) de restschuld, maar dan behoort ook de inleg (de rente) die klager uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald tot de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen.
Inmiddels heeft ook de Commissie van Beroep Kifid besloten tot aanhouding van een nog lopende beroep op uitspraak GC-2015-067 totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld over het arrest van het Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1775.

Ik neem aan dat de Advocaat-Generaal op 30 oktober as. ook andere arresten van Den Bosch in zijn advies gaat meewegen:
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 22 okt 2015 22:44

ClaimConcept schreef:Ook rechtbank Tilburg volgt Hof Den Bosch (of Kifid bij ClaimConcept, tot de coup van 2014)

De rechter achtte niet alleen voorshands bewezen dat de tussenpersoon heeft geadviseerd het Aegon Vliegwiel aan te gaan, maar ook dat Aegon haar tussenpersonen met de Samenwerkingsovereenkomst heeft gestimuleerd specifiek haar effectenlease product Vliegwiel bij de potentiële afnemer aan te prijzen. In strijd met artikel 41 NR 1999.
De eerder gepubliceerde einduitspraak blijkt een andere zaak te zijn geweest. Vandaag volgt in bovenvermelde procedure de genadeklap voor AEGON! Geheel in lijn met (mijn visie op) HR 5 juni 2009:
2.9 Uit hetgeen bij tussenvonnis is overwogen en het vorenstaande volgt niet alleen dat bewezen is de stelling van [eiser] dat (een medewerker van) Jadimeer hem heeft geadviseerd met AEGON effectenlease-overeenkomsten aan te gaan betreffende het product Vliegwiel, maar ook dat AEGON de tussenpersonen waarmee zij een Samenwerkingsovereenkomst had gesloten, heeft gestimuleerd specifiek haar effectenlease product Vliegwiel bij de potentiële afnemer aan te prijzen. Dit impliceert dat zij daarvan op de hoogte was, althans geacht moet worden op de hoogte te zijn.
5 De beslissing
De kantonrechter
- verklaart voor recht dat AEGON jegens [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld door schending van art. 41 NR 1999;

- veroordeelt AEGON aan [eiser] te vergoeden 80% van het bedrag dat [eiser] krachtens de overeenkomsten VermogensVliegwiel nummers 160009378, 160009379, 160009380 en 16000938 aan AEGON heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente hierover, vanaf de dag der betaling door [eiser] tot de dag der vergoeding door AEGON;

- veroordeelt AEGON aan [eiser] te betalen € 1.200,-, te vermeerderen met BTW, ter zake van kosten ter vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid;

- veroordeelt AEGON in de kosten van deze procedure, voor zover aan de zijde van [eiser] gevallen, en tot op heden begroot op € 2.340,82, waarvan € 1.800,- als salaris gemachtigde;

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 24 nov 2015 16:17

ClaimConcept schreef:
ClaimConcept schreef:Ook rechtbank Tilburg volgt Hof Den Bosch (of Kifid bij ClaimConcept, tot de coup van 2014 )

De rechter achtte niet alleen voorshands bewezen dat de tussenpersoon heeft geadviseerd het Aegon Vliegwiel aan te gaan, maar ook dat Aegon haar tussenpersonen met de Samenwerkingsovereenkomst heeft gestimuleerd specifiek haar effectenlease product Vliegwiel bij de potentiële afnemer aan te prijzen. In strijd met artikel 41 NR 1999.
in bovenvermelde procedure de genadeklap voor AEGON! Geheel in lijn met (mijn visie op) HR 5 juni 2009
AEGON voelt de bui al hangen en probeert op de valreep de schade te beperken op de nog lopende portefeuille Vliegwiel.

Nadat AEGON in november 2012 al voorstellen had gedaan met 30% korting op restant-leningen, werd in 2013 een aanbod gedaan om met gesloten beurzen te beëindigen. Nu eind 2015 biedt AEGON zelfs aan om de waarde van de onderliggende aandelen uit te keren zonder verrekening van die nog openstaande ( verzonnen papieren ) restantschuld!

Mooi gebaar, of toch niet? Wat AEGON er niet bij verteld, is dat velen vaak recht hebt op teruggave van tenminste 80% van de inleg, met rente vanaf aanvang! Anno 2015 lijkt de angst toe te slaan voor die aanstaande uitspraak van de Hoge Raad over verboden handelingen via tussenpersonen!

Aanbod van ruim € 3.500 op een netto inleg van € 11.500 TERWIJL ER RECHT IS OP 80% VAN DE INLEG + RENTE = € 15.000 !!!

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 05 feb 2016 20:10

op 22 okt 2015, ClaimConcept schreef:Inmiddels heeft ook de Commissie van Beroep Kifid besloten tot aanhouding van een nog lopende beroep op uitspraak GC-2015-067 totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld over het arrest van het Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1775.
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!
Grappig om te zien dat mijn voormalige advocaat RtH vanaf 2013 mijn visie bij de concullega heeft mogen toepassen :D

De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt pas op 27 mei, maar vandaag 5 februari 2016 is eindelijk het advies aan de Hoge Raad uitgebracht, strekkende tot verwerping van het cassatieberoep van Dexia over de Bossche arresten van 2014

Gerechtshof Den Bosch oordeelde destijds op 17 juni 2014 onder meer:
4.16.26 (..)Bij het bepalen van de omvang van de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen dient dan uitgangspunt te zijn dat [geïntimeerde] mocht afgaan op het advies van Spaar Select en [geïntimeerde] aldus minder bedacht hoefde te zijn en zich minder snel eigener beweging behoefde te verdiepen in niet (uitdrukkelijk) vermelde risico’s dan in het geval de effectenlease-overeenkomsten niet naar aanleiding van een advies zouden zijn totstandgekomen.

Alles tegen elkaar afwegend en met in achtneming van de hiervoor in 4.16.19 en 4.16.23 vermelde rechtspraak, is het hof van oordeel dat op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 20% van de nadelige gevolgen (de betaalde inleg en de restschuld) voor rekening van [geïntimeerde] dient te blijven.

De verplichting tot schadevergoeding van Dexia bedraagt aldus 80% van deze nadelige financiële gevolgen.
Laatst gewijzigd door Radar op 29 mei 2016 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link verwijderd

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 27 mei 2016 13:30

ClaimConcept schreef:
op 22 okt 2015, ClaimConcept schreef:Inmiddels heeft ook de Commissie van Beroep Kifid besloten tot aanhouding van een nog lopende beroep op uitspraak GC-2015-067 totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld over het arrest van het Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1775.
De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt pas op 27 mei, maar vandaag 5 februari 2016 is eindelijk het advies aan de Hoge Raad uitgebracht, strekkende tot verwerping van het cassatieberoep van Dexia over de Bossche arresten van 2014
De Hoge Raad heeft de uitspraak uitgesteld tot 2 september 2016.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door peewee » 27 mei 2016 14:08

Claimconcept,

Uitgesteld dus ! en gelijk maar over de vakantiemaanden heen getild. Tja... maar gelukkig de wettelijke rente (samengesteld) tikt door en die is nog steeds een stukje hoger dan de feitelijke rente bij de banken

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire » 28 mei 2016 16:55

Over welke zaak hebben we het dan eigenlijk?

Ik heb nergens enige aanwijzing van deze kwestie gezien.
Geen zaaknummer, geen conclusie A-G, geen... niets...

Ondertussen worden individuele afnemers bij voortduring beroofd op grond van door oplichtingen verkregen uitspraken.
Ook nog eens door schijt te hebben aan de beslagvrije voet, doordat Varde Investments, Asset Refinance Company en Next Finance van deurwaarder wisselen, zonder overigens op te geven, dat via een andere deurwaarder al een andere executie loopt....

... daar begint geweld ... Grotius ...

Bananenmonarchie en pseudo-elite door al dat gepeupel in de hogere kringen...

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door felixbeijer » 28 mei 2016 19:49

Isa(a)c le Maire schreef:
Bananenmonarchie en pseudo-elite door al dat gepeupel in de hogere kringen...

Niet lang meer. Met 8 zetels wordt de PvdA wel heel klein.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek ... ng-de-hond

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 31 mei 2016 12:44

ClaimConcept schreef:
op 22 okt 2015, ClaimConcept schreef:Inmiddels heeft ook de Commissie van Beroep Kifid besloten tot aanhouding van een nog lopende beroep op uitspraak GC-2015-067 totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld over het arrest van het Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1775.
De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt pas op 27 mei, maar vandaag 5 februari 2016 is eindelijk het advies aan de Hoge Raad uitgebracht, strekkende tot verwerping van het cassatieberoep van Dexia over de Bossche arresten van 2014
De Hoge Raad heeft de uitspraak uitgesteld tot 2 september 2016.
Isa(a)c le Maire schreef:Over welke zaak hebben we het dan eigenlijk? Ik heb nergens enige aanwijzing van deze kwestie gezien.
Geen zaaknummer, geen conclusie A-G, geen... niets...
Zoekt, en gij zult vinden. Geen Conclusie, wel de rest: ECLI:NL:RBAMS:2015:6833
3.2 De eerste ontwikkeling betreft de zaak waarin thans cassatie is ingesteld naar aanleiding van de tussenuitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 10 juni 2014 ([ ]/Dexia) over de vraag of en zo ja hoe de rol van de tussenpersoon van invloed kan zijn op de wijze waarop de schade tussen partijen moet worden verdeeld. Deze zaak is bij de Hoge Raad bekend onder zaaknummer C14/4914 en staat op de rol van 30 oktober 2015 voor de conclusie van de AG. Dit geldt ook voor de zaak Dexia/[ ]. In die zaak is cassatie ingesteld tegen een tussenarrest van het gerechtshof Den Bosch van 17 juni 2014.
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 jun 2016 19:05

ClaimConcept schreef:De Hoge Raad heeft de uitspraak uitgesteld tot 2 september 2016.
Isa(a)c le Maire schreef:Over welke zaak hebben we het dan eigenlijk? Ik heb nergens enige aanwijzing van deze kwestie gezien.
Geen zaaknummer, geen conclusie A-G, geen... niets...
Zoekt, en gij zult vinden. Geen Conclusie, wel de rest: ECLI:NL:RBAMS:2015:6833
3.2 De eerste ontwikkeling betreft de zaak waarin thans cassatie is ingesteld naar aanleiding van de tussenuitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 10 juni 2014 ([ ]/Dexia) over de vraag of en zo ja hoe de rol van de tussenpersoon van invloed kan zijn op de wijze waarop de schade tussen partijen moet worden verdeeld. Deze zaak is bij de Hoge Raad bekend onder zaaknummer C14/4914 en staat op de rol van 30 oktober 2015 voor de conclusie van de AG. Dit geldt ook voor de zaak Dexia/[ ]. In die zaak is cassatie ingesteld tegen een tussenarrest van het gerechtshof Den Bosch van 17 juni 2014.
Zoekt en gij zult vinden. Niet de Conclusie zelf, wel alvast de conclusie ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Verder liggen diverse geschilpunten (met betrekking tot beleggingstechnische gebreken van het product en aansprakelijkheid van Dexia voor advisering door de betrokken tussenpersoon op grond van artikel 6:76, 6:171 en 6:172 BW en/of op artikel 41 NR wegens advisering door de tussenpersoon) ter beoordeling voor bij de Hoge Raad in het cassatieberoep dat is ingesteld van in ieder geval de arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736) en 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775). De (plv.) PG bij de Hoge Raad heeft in die zaken inmiddels d.d. 5 februari 2016 geconcludeerd tot verwerping van het incidentele cassatieberoep van Dexia.

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 15 aug 2016 17:53

Het is nog heel even wachten tot 2 september 2016, maar ook de volgende barst in het Hofmodel wacht op reparatie.

Al aangekondigd in een tussenarrest van 30 september 2014, heeft Hof Amsterdam nu in vereenvoudigde vorm prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over oneerlijke boetebedingen bij aandelenlease:
1. is art. 6 Bijzondere voorwaarden in samenhang met art. 15 Bijzondere voorwaarden en gelet op de wettelijke regeling van huurkoop, de aard van de goederen, de omstandigheden rondom de sluiting van de overeenkomst en de omstandigheid dat gedurende de looptijd niet wordt afgelost op het aankoopbedrag, een beding dat op grond van Richtlijn 93/13 als oneerlijk moet worden beschouwd?
2. maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag uit of de verplichtingen uit de overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legden?

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 01 sep 2016 19:27

Zaaknummers Hoge Raad 14/04914 en 14/04926
Particulieren/Dexia Nederland B.V.

Leidt beleggingsadvies door cliëntenremisier tot een andere schadeverdeling op de voet van art. 6:101 BW?

Conclusies 5 februari 2016.
Uitspraak 2 september 2016

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door evt » 02 sep 2016 10:38

Hier de twee uitspraken in cassatie 14/04914 en 14/04926

Joepie Joepie
Berichten: 958
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Joepie Joepie » 02 sep 2016 10:57

en wie is daar blij mee?

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 sep 2016 11:12

Ik/wij

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 sep 2016 11:25

Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken
Den Haag, 02 september 2016
De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan in twee effectenleasezaken. In eerdere rechtspraak had hij al geoordeeld dat de professionele aanbieder van een effectenleaseproduct in diverse opzichten een zorgplicht heeft tegenover particuliere beleggers. Als de aanbieder deze zorgplichten niet nakomt, handelt hij onrechtmatig tegenover die belegger en moet hij de als gevolg daarvan door de belegger geleden schade vergoeden. Maar omdat de belegger weet of moet begrijpen dat geleend geld in beginsel moet worden terugbetaald, heeft hij tot op zekere hoogte ook zelf schuld aan zijn schade. In de regel kan de schade dan tussen partijen worden verdeeld naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de professionele aanbieder). De omvang van de naar deze maatstaf tussen partijen te verdelen schade (alleen de restschuld of ook de al betaalde rente, aflossing en kosten) verschilt al naar gelang de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de particuliere belegger vormden.

In de beslissing van 2 september is geoordeeld over een geval waarin een zogenoemde cliëntenremisier (een professionele tussenpersoon die een mogelijke particuliere belegger aanbrengt bij een effecteninstelling) zich niet heeft beperkt tot bemiddeling, maar de belegger ook heeft geadviseerd. De Hoge Raad oordeelde dat de cliëntenremisier dan over een vergunning behoort te beschikken. Beschikt hij daarover niet, en wist de aanbieder dat of behoorde hij dat te weten, dan is er aanleiding voor een andere verdeling van de schade tussen partijen dan in het algemeen geldt. Gelet op het beschermingskarakter van de vergunningplicht komt de schade van de particuliere belegger dan in zijn geheel voor rekening van de professionele aanbieder van het product.

Uitspraken
ECLI:NL:HR:2016:2015
ECLI:NL:HR:2016:2012

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan » 02 sep 2016 11:55

Prachtige uitspraak. De Hoge Raad gaat zelfs een stap verder dan Hof Den Bosch door 100% schadevergoeding toe te kennen in plaats van 80%.
Niet slecht gedaan door Leaseproces.

Wel benieuwd welk complot Isaac Le Maire hier weer in ziet.

jaguar
Berichten: 51
Lid geworden op: 18 dec 2003 15:30

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door jaguar » 02 sep 2016 12:22

N0lan schreef:Prachtige uitspraak. De Hoge Raad gaat zelfs een stap verder dan Hof Den Bosch door 100% schadevergoeding toe te kennen in plaats van 80%.
Niet slecht gedaan door Leaseproces. !
Dat is andere koek dan Payback, Zinlloos Betalen en Beursklacht !

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire » 02 sep 2016 13:27

jaguar schreef:
N0lan schreef:Prachtige uitspraak. De Hoge Raad gaat zelfs een stap verder dan Hof Den Bosch door 100% schadevergoeding toe te kennen in plaats van 80%.
Niet slecht gedaan door Leaseproces. !
Dat is andere koek dan Payback, Zinlloos Betalen en Beursklacht !
Dit mooie resultaat van Leaseproces heeft slechts effect voor ongeveer 9% -sorry typefouten- 4% -sorry typefouten- 2% van alle +/- 800.000 benadeelden.

De volgende stap is het ontzetten van hen, die leven onder het juk van de individuele (o.m. het Dexia Aanbod en Dexia Gespreid Betalen) en collectieve (WCAM-overeenkomst) vaststellingsovereenkomsten, waar betalen van een aanzienlijk deel van de restschuld enige optie is, zonder ontvangen van enige terugbetaling van inleg (rente, kosten en aflossingen).

Hoogst waarschijnlijk zal het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daaraan te pas moeten komen.

Dat is geen complot die dat gaat regelen, maar een gelegenheidscoalities van weldenkende integere mensen.

Mens zijn is medemens zijn. Humanisme is een mooi idee, beter dan welke andere levensovertuiging. Zelfs narscisten en psychopaten krijgen van de humanist genade...

Gesloten