Barsten in het Hofmodel

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
juwita
Berichten: 869
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door juwita » 02 sep 2016 13:44

Mooi resultaat met een groot uitstraaleffect naar alle andere aandelenleasebanken van destijds (Aegon, Levob, Fortis/GroeiVermogen). Toch ben ik de voorbij acht jaar naar ik mij herinner meerdere vonnissen tegengekomen waarin volgens mij exact hetzelfde werd gevorderd en die werden destijds door de rechter afgewezen. Clientremisier, geen Wte-vergunning, overtreding Wte 1995 en NR...........etc.
De rechtspraak zwalkt kennelijk flink. In dit geval pakt dat zeer ten voordele uit voor een deel van gedupeerden.
Laatst gewijzigd door juwita op 04 sep 2016 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 sep 2016 17:03

Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken
jaguar schreef:Dat is andere koek dan Payback, Zinlloos Betalen en Beursklacht !
Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor velen uit de failliete toko van Beursklacht
ClaimConcept schreef:
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:In navolging van de Geschillencommissie Kifid, heeft de Hoge Raad in zijn arrest (ECLI:NL:HR:2013:CA1725, onder 3.4.2) van 6 september 2013 geoordeeld dat wanneer sprake is geweest van advies van de tussenpersoon met betrekking tot een effectendienst, de tekortkoming bij het aangaan van de overeenkomst van een zodanig ernstige aard is, dat een aanmerkelijk deel moet worden vergoeden van het nadeel dat klager ten gevolge van het aangaan van de overeenkomst heeft geleden. Het te vergoeden nadeel kan in dat geval niet beperkt worden tot (een deel van) de restschuld, maar dan behoort ook de inleg (de rente) die klager uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald tot de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen.
Inmiddels heeft ook de Commissie van Beroep Kifid besloten tot aanhouding van een nog lopende beroep op uitspraak GC-2015-067 totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld over het arrest van het Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1775.

Ik neem aan dat de Advocaat-Generaal op 30 oktober as. ook andere arresten van Den Bosch in zijn advies gaat meewegen:
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!
Het ClaimConcept

stropdas99
Berichten: 4
Lid geworden op: 21 okt 2013 18:16

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door stropdas99 » 02 sep 2016 18:54

En als je nou niet via een tussenpersoon maar rechtstreeks met Legio Lease je contract hebt afgesloten. Hoe gaat dit dan verder :(

redhead55
Berichten: 726
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door redhead55 » 02 sep 2016 22:04

Claimconcept gaf dat in een van zijn postings op pag 2 al aan:

Maar omdat de belegger weet of moet begrijpen dat geleend geld in beginsel moet worden terugbetaald, heeft hij tot op zekere hoogte ook zelf schuld aan zijn schade. In de regel kan de schade dan tussen partijen worden verdeeld naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de professionele aanbieder). De omvang van de naar deze maatstaf tussen partijen te verdelen schade (alleen de restschuld of ook de al betaalde rente, aflossing en kosten) verschilt al naar gelang de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de particuliere belegger vormden.

Ofwel hier blijft de 1/3 (particuliere belegger) en 2/3 (aanbieder) regeling van toepassing.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire » 02 sep 2016 23:08

Time will tell... time will heal...

redhead55
Berichten: 726
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door redhead55 » 02 sep 2016 23:20

Ik denk dat de HR in haar afsluiting vandaag vrij duidelijk is:

6
Ter afsluiting
6.1
Gelet op het karakter van dit geding als proefprocedure, en in verband met de wenselijkheid dat, gelet op de massaliteit van vorderingen als de onderhavige, nog aanhangige procedures kunnen worden afgedaan aan de hand van duidelijke maatstaven, ziet de Hoge Raad aanleiding om samenvattend nog het volgende te overwegen.
6.2.1
Indien de aanbieder van een effectenleaseproduct zijn precontractuele zorgplicht als bedoeld in het arrest [...] /Dexia niet is nagekomen, en hij dus onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de particuliere belegger die een zodanig product heeft aangeschaft, is de aanbieder tegenover de particuliere belegger verplicht de schade die laatstgenoemde dientengevolge lijdt, te vergoeden. Die schade is echter mede een gevolg van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend (zie het zojuist genoemde arrest). Daarom dient als uitgangspunt dat de vergoedingsplicht van de aanbieder dient te worden verminderd door deze op de voet van art. 6:101 BW over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de aanbieder).

6.2.2
Indien de aanbieder had moeten begrijpen dat de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden, dient de schade naar de hiervoor in 6.2.1 bedoelde maatstaf tussen partijen te worden verdeeld zowel wat betreft de eventuele restschuld als wat de reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Indien echter geen sprake was van een onaanvaardbaar zware last als vorenbedoeld, dient uitsluitend het bedrag van de eventuele restschuld naar deze maatstaf tussen partijen te worden verdeeld en strekt de verplichting tot schadevergoeding van de aanbieder zich niet mede uit over de door de afnemer betaalde rente, aflossing en kosten.

6.2.3
Indien echter de particuliere belegger als potentiële cliënt bij de aanbieder is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn, dient te worden afgeweken van de hiervoor in 6.2.1 en 6.2.2 vermelde uitgangspunten in die zin dat de billijkheid dan in beginsel eist dat de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden.

Er zijn overigens vandaag 2 uitspraken gedaan.

in ECLI:NL:HR:2016:2012 heeft het Hof 's Hertgogenbosch incidenteel cassatieberoep toegestaan. De zaak is door de HR terugverwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing. In deze zaak is eiser toegelaten tot het leveren van bewijs dat Spaarselect naast clientenremisier ook als beleggingsadviseur (zonder vergunning) heeft opgetreden. Opmerkelijk daarbij is het volgende:
(rov 5.6.1)
Ter voorkoming van mogelijk misverstand ziet de Hoge Raad aanleiding in dit verband op te merken dat niet mede behoeft te worden aangetoond dat Dexia wist of behoorde te weten dat SpaarSelect niet over een vergunning beschikte toen zij ten opzichte van [eiser] mede als beleggingsadviseur optrad. Dexia moet als professionele effecteninstelling (geacht worden te) weten dat een cliëntenremisier die tevens adviseert, de grenzen van de vrijstelling van art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995 overschrijdt (zie hiervoor in 4.12 en 4.13). Daarom lag het ook op haar weg om, als zij wist of behoorde te weten dat SpaarSelect mede in de hoedanigheid van beleggingsadviseur was opgetreden, te onderzoeken of SpaarSelect over de daartoe benodigde vergunning beschikte.

in ECLI:NL:HR:2016:2015 is een definitieve uitspraak gedaan waarin alle door Dexia in cassatie aangevoerde middelen door de HR zijn verworpen.

In beide zaken krijgt Dexia overigens nog een sneer van de HR:

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 18 februari 2016 op die conclusie gereageerd. De advocaten van Dexia hebben datzelfde gedaan bij brief van 19 februari 2016.
De Hoge Raad heeft de brief van de advocaten van Dexia terzijde gelegd omdat deze niet een beknopte reactie op de conclusie bevat, maar grotendeels opmerkingen inhoudt die ook al konden worden aangevoerd bij schriftelijke toelichting.

Meer argumenten zijn te vinden in de conclusie van de PG van de HR der Nederlanden, mr. De Vries Lentsch-Kostense

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 03 sep 2016 12:02

Dit is waar het om gaat, een verheldering van een al heel lang bestaand algemeen oordeel van de Hoge Raad:
redhead55 schreef:6 Ter afsluiting
6.2.3 Indien echter de particuliere belegger als potentiële cliënt bij de aanbieder is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn (..) de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden
.
Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink:

juwita
Berichten: 869
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door juwita » 04 sep 2016 16:07

''Hoge Raad zet NIEUWE stap in effectenlease''. De Hoge Raad zegt niet: LAATSTE STAP.

Ik lees de arresten van vrijdag vooral als VINGERWIJZING naar ALLE aandelenleasebanken. Een vingerwijzing in de zin van: ga deze al 13 jaar slepende affaire nu eindelijk eens netjes oplossen. Er staat ook heel veel niet in deze uitspraken.

evt
Berichten: 80
Lid geworden op: 28 aug 2003 09:38

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door evt » 05 sep 2016 11:51

Even geleden zijn de Conclusies gepubliceerd van beide uitspraken in cassatie die afgelopen vrijdag j.l. zijn gepubliceerd.

Conclusie van 14/04914
Conclusie van 14/04926

janlease
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 sep 2016 12:29

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door janlease » 05 sep 2016 12:31

Hoeveel bedraagt trouwens de wettelijke rente??

Moneyman
Berichten: 13444
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Moneyman » 05 sep 2016 16:12

janlease schreef:Hoeveel bedraagt trouwens de wettelijke rente??
Googelen was sneller geweest dan de vraag stellen :wink:

http://www.wettelijkerente.nl/

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 07 sep 2016 00:47

ClaimConcept schreef:Dit is waar het om gaat, een verheldering van een al heel lang bestaand algemeen oordeel van de Hoge Raad:
redhead55 schreef:6 Ter afsluiting
6.2.3 Indien echter de particuliere belegger als potentiële cliënt bij de aanbieder is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn (..) de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden
.
Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink:
Bij ClaimConcept stromen de nodige aanmeldingen binnen voor zowel claims tegen Dexia als ook voor Aegon Vliegwiel en Spaarbeleg/SprintPlan , die wij echter niet collectief bundelen. Nee, er volgt onmiddellijk een individuele claim bij Aegon met het verzoek het interne klachtdossier aan te leveren. Als Kifid het niet doet , doen wij het wel.

Een spervuur, een tsunami aan individuele claims die de enige behandelaar c.q. Hoofd Afwijzing MK nooit in z'n eentje aankan :twisted:

De aanhouder wint,
Jelle Terpstra

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire » 13 sep 2016 15:40

Zie ik 't goed, dan hebben we nu de volgende 3 categorieën van verdelen van schade:

1. Advies af te sluiten door aanbieder / adviseur met vergunning en geen onverantwoord zware last: 80 / 20 procent.

2. Idem doch wel onverantwoord zware financiële last: 90 / 10 procent.

3. Advies af te sluiten door aanbieder of adviseur zonder vergunning: steeds 100 / 0 procent.

De samenleving der Soemeriërs was de eerste beschaving waar het goed mis ging omdat het de notabelen naar het hoofd was gestegen.

De kleine geschiedenis van de vooruitgang....

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan » 13 sep 2016 18:06

Isa(a)c le Maire schreef:Zie ik 't goed, dan hebben we nu de volgende 3 categorieën van verdelen van schade:

1. Advies af te sluiten door aanbieder / adviseur met vergunning en geen onverantwoord zware last: 80 / 20 procent.

2. Idem doch wel onverantwoord zware financiële last: 90 / 10 procent.

3. Advies af te sluiten door aanbieder of adviseur zonder vergunning: steeds 100 / 0 procent.

De samenleving der Soemeriërs was de eerste beschaving waar het goed mis ging omdat het de notabelen naar het hoofd was gestegen.

De kleine geschiedenis van de vooruitgang....
Volgens mij zijn er wel 3 categorieën maar dan de volgende:

1. Afgesloten zonder advies / met advies door adviseur met vergunning en geen onverantwoord zware last: 66 / 33 procent restschuld, 0/100 inleg.

2. Idem doch wel onverantwoord zware financiële last: 66 / 33 procent.

3. Advies af te sluiten door aanbieder of adviseur zonder vergunning, ongeacht uitkomst hofmodel: steeds 100 / 0 procent.

Overigens had vrijwel geen enkele adviseur een vergunning.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door felixbeijer » 13 sep 2016 21:06

Hoe lang zou het faillissement nog op zich laten wachten?
zie viewtopic.php?f=63&t=165769&p=2304727#p2304727 en bijdragen nadien.

Joepie Joepie
Berichten: 958
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Joepie Joepie » 14 sep 2016 09:16

Faillissement van alle betrokkenen?
- dat levert ons op zijn hoogste een tweedehands boot op...

jaguar
Berichten: 51
Lid geworden op: 18 dec 2003 15:30

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door jaguar » 14 sep 2016 10:59

Joepie Joepie schreef:Faillissement van alle betrokkenen?
- dat levert ons op zijn hoogste een tweedehands boot op...
Dan is hij waarschijnlijk nog lek ook.

ClaimConcept
Berichten: 1545
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 16 sep 2016 09:12

07 sep 2016, ClaimConcept schreef:Bij ClaimConcept stromen de nodige aanmeldingen binnen voor zowel claims tegen Dexia als ook voor Aegon Vliegwiel en Spaarbeleg/SprintPlan , die wij echter niet collectief bundelen. Nee, er volgt onmiddellijk een individuele claim bij Aegon met het verzoek het interne klachtdossier aan te leveren. Als Kifid het niet doet , doen wij het wel.

Een spervuur, een tsunami aan individuele claims die de enige behandelaar c.q. Hoofd Afwijzing MK nooit in z'n eentje aankan :twisted:
Nieuwe Ronde Nieuwe Kansen
Heeft u - afgezien van collectieve procedures - meer dan 5 jaar niets van u laten horen (stuiting verjaring), dan kan het een moeilijk verhaal worden. Gelukkig is mijn trukendoos ruim gevuld, zo heb ik in ieder geval afgelopen week de verdere verjaring collectief gestuit bij Achmea, Aegon, Defam, Delta Lloyd, Dexia, GroeiVermogen, Levob en Ohra.

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink: )

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door felixbeijer » 17 sep 2016 21:12

ClaimConcept schreef: Een spervuur, een tsunami aan individuele claims die de enige behandelaar c.q. Hoofd Afwijzing MK nooit in z'n eentje aankan :twisted:

De aanhouder wint,
Jelle Terpstra
Ik vond die super Mario wel een toffe gast hoor.
Ik heb tenminste nog mijn geld teruggekregen van mijn woekerpolissen. :D
Het is maar afwachten wat over enige tijd nog terugkomt als ze niet meer aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. :shock:

De huidige rechtspraak is ook zo krom als ie maar zijn kan.
Een verdeling afhankelijk van de draagkracht van het slachtoffer.
Met andere woorden: als je bent opgelicht en je verdient genoeg, krijg je minder schadevergoeding dan als je bent opgelicht met een laag inkomen.
Te zot voor woorden!

juwita
Berichten: 869
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door juwita » 18 sep 2016 13:47

De uitspraken van de Hoge Raad en ook de conclusies van de plv. Procureur-Generaal roepen m.i. eerder méér vragen op dan ze verhelderen. Ligt de nieuw gevonden onrechtmatigheidsgrond nu:

- in de gebrekkige advisering door Spaarselect ? die aan Dexia wordt toegerekend.............. of

- in de omstandigheid dat SpaarSelect (achteraf beoordeeld) niet onder de vrijstelling voor clientenremisiers viel ?

Zulks terwijl er kennelijk anno eind jaren negentig geen specifieke vergunningsplicht bestond voor beleggingsadvisering als zodanig.

Zou het wel hebben van een vergunning (welke ?) door SpaarSelect echt hebben uitgemaakt bij de wijze van advisering aan de klant ?? Niet aannemelijk !


Men kan zelfs nog enige sympathie voelen -zij het vanuit een iets andere invalshoek- voor het verwoorde standpunt van Dexia (genoemd in de conclusie van de plv P-G) dat dit ''leidt tot een onaanvaardbare ongelijke behandeling van gevallen die niet (wezenlijk; toevoeging J) materieel van elkaar verschillen''.

Naar mijn al langer bestaande overtuiging is de rechtspraak in Nederland in de aandelenlease-affaire het spoor volledig bijster. Was in en na 2005 de DSI en KIFID norm van 60% schadeloosstelling + wettelijke rente gevolgd, dan was deze hele slepende affaire al lang de wereld uit. Nominaal zouden gedupeerden dan circa 90% van de bij hen veroorzaakte verliezen hebben uitbetaald gekregen. Financieel bezien een te verdedigen oplossing, gezien ook de fiscale IB-aftrekbaarheid van lease'rente'' destijds. Over die fiscale aftrekbaarheid wordt overigens in de uitspraken van 2 september jl. verder met geen woord meer wordt gerept.

De rechtspraak in de rol van Basil Fawlty............. en we zitten pas in het derde bedrijf van dit tragisch/komische toneelstuk. Maar allez...... mischien was dit de peripetie.

Gesloten