LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door B17 » 14 feb 2009 18:22

Cornelis als het echt eerlijk zou zijn geweest in het afhandeling van de klachten, dan vraag je je af, er is ooit gesproken over schuld, en door de hefboomwerking zou het zuurverdiende geld niet wegraken.

Janny heeft gelijk de contracten zijn o;p een sluwe manier door advocaten in elkaar geflanst, ja had zelf een advocaat nodig om te begrijpen wat er stond, naderhand had je een advocaat nodig om je inleg terug te krijgen uit handen van de wild om zich heen slaande duivelse boevenbank.

Volgens een adviseur de Hr. Bruning moesten de produkten zo breed mogelijk verkocht worden. Billboards hingen in de Zaanstreek met wervende misleidende teksten

Willen je even aan het lachgas, ik krijg een week terug een aftreking met DR voorstel, terwijl het def. vonnis is gevallen op 02.04.08
Deugt er iets niet aan de administratie ?

Het leven is mooi als je eindeljk je geld terugkrijgt met een vergoeding voor de emotionele schade die de banken hebben aangericht.

B17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Piet » 14 feb 2009 19:07

Advies van de plv. Procureur-Generaal aan de Hoge Raad in een Dexia zaak n.a.v. het cassatie verzoek van de gedupeerde aan de Hoge Raad

Dit advies is hier te lezen :
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH2815

Een schot voor de boeg dat we ons niet te veel moeten voorstellen als de Hoge Raad het advies over neemt blijkt uit de volgende passage:
3.19 De vraag of de bank heeft voldaan aan de in de jurisprudentie aanvaarde verplichting zich op te hoogte te stellen van de inkomens- en vermogenspositie van de belegger, moet per geval worden beoordeeld. Gebleken is dat de banken, althans in het algemeen, aan deze verplichting niet hebben voldaan. De vraag is dan vervolgens welke gevolgen aan deze tekortkoming zijn verbonden. Daarop kom ik terug bij de bespreking van de verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Daarbij teken ik nu reeds aan dat het enkele niet informeren naar het inkomen en vermogen op zichzelf niet tot aansprakelijkheid behoeft te leiden. Ingeval de inkomens- en vermogenstoets, indien uitgevoerd, tot de slotsom zou hebben geleid dat de belegger redelijkerwijs in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan worden geconcludeerd dat de tekortkoming niet leidt tot aansprakelijkheid. Dat lijkt ook reeds tot uitdrukking te komen in de formulering van deze verplichting, waar wordt gesproken van de verplichting om inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie en om de daarop betrekking hebbende gegevens "zo nodig" met de belegger te bespreken en om te voorkomen dat de belegger een overeenkomst aangaat waarvan de mogelijke gevolgen niet in overeenstemming zijn met zijn financiële positie en zijn - uit die financiële positie blijkende - draagkracht te boven zouden gaan.
Ook de vraag of betaalde rente tot de schade behoort, wordt open beantwoord waardoor de rechters de vrijheid houden om hierover zelf de beslissen en er dus m.i. niets verandert vergeleken met de huidige situatie over de norm "schade".

Punt 9 gaat over de door Dexia ingediende grieven.
Punt 10 gaat over de door de gedupeerde ingediende grieven.

In deze specifieke zaak zit wel een pluspunt m.b.t. tot de klachten (grieven) van de gedupeerde:
Middelonderdeel V: schade
Middelonderdeel V.1 klaagt dat 's hofs oordeel rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk is in het licht van hetgeen het hof overigens heeft overwogen, erop neerkomende dat Dexia heeft verzuimd [De T.] op duidelijke en niet mis te verstane wijze te waarschuwen voor het restschuldrisico en heeft verzuimd [De T.] te waarschuwen dat hij gelet op zijn vermogenspositie niet geschikt was voor het product, alsmede in het licht van de stelling van [De T.] dat hij de overeenkomst niet zou zijn aangegaan indien Dexia niet zou zijn tekortgeschoten in haar verplichtingen.
10.26 Dit middelonderdeel is naar mijn oordeel terecht voorgesteld. Het hof heeft geoordeeld dat Dexia onrechtmatig jegens [De T.] heeft gehandeld doordat zij is tekortgeschoten in haar zorgplicht nu zij heeft nagelaten [De T.] in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de restschuld en heeft nagelaten [De T.] te ontraden de overeenkomst aan te gaan. [De T.] heeft in de door het middel genoemde passages aangevoerd dat hij de overeenkomst niet zou hebben gesloten ingeval Dexia hem had gewaarschuwd voor het restschuldrisico of/en hem had ontraden de overeenkomst aan te gaan. Het hof had, zoals het middel terecht vooropstelt, bij de beantwoording van de vraag of causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige daad van Dexia en de door [De T.] gevorderde schade (de restschuld en de reeds betaalde rente en aflossingen) de situatie waarin [De T.] zich thans bevindt, moeten vergelijken met de hypothetische situatie waarin hij zich zou hebben bevonden indien Dexia niet onrechtmatig had gehandeld. Het hof had in dat verband moeten beoordelen of [De T.] in dat geval inderdaad, zoals hij stelt, de overeenkomst niet zou hebben gesloten. […..…] Ik verwijs in dit verband naar hetgeen ik hiervoor in de algemene inleidende beschouwing onder 3 heb opgemerkt. Art. 6:101 BW doet - vanzelfsprekend - evenmin aan het voorgaande af.
De slotsom is dat de bestreden arresten op dit punt niet in stand kunnen blijven en dat vernietiging moet volgen ter verdere behandeling en beslissing.
Middelonderdeel VI: eigen schuld
Ook op dit punt kan 's hofs arrest niet in stand blijven en zal verwijzing moeten volgen.
Slotsom
10.35 De slotsom is dat het principale cassatieberoep slaagt wegens gegrondbevinding van de middelonderdelen V en VI.

11. Conclusie

De conclusie strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van de bestreden arresten en tot verwijzing ter verdere behandeling en beslissing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping van het beroep.
De klachten van Dexia (incidentele cassatie beroep)worden allemaal afgewezen en de klachten van de gedupeerde (principale cassatieberoep) worden op 2 punten toegewezen
Op zich een positief advies over schade en eigen schuld voor deze gedupeerde, maar is eigenlijk specifiek voor deze zaak en niet voor alle andere lopende en nog te voeren zaken.

Het is te hopen dat de Hoge Raad zich op 5 juni duidelijker uitlaat anders zijn we nog jaren bezig met procederen.
Duidelijk is wel dat we voornamelijk kans maken met procederen op grond van het schenden van de zorgplicht door Dexia en slechts met uitzondering op de andere punten die nu in het geding zijn bij de Hoge Raad en op advies van de plv. PG klaar staan voor afwijzing.

Juridische vraagstukken zoals over het Dexia Aanbod, de Duisenbergeregeling, de opt out procedure, verjaring van de vernietiging, minderjarigen, depot constructies e.d. zijn niet ter sprake gekomen in deze cassatiezaak.

Groeten,
Piet

Wegmetdebank
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 nov 2008 17:01

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Wegmetdebank » 14 feb 2009 19:33

NC
Laatst gewijzigd door Wegmetdebank op 25 feb 2009 00:50, 1 keer totaal gewijzigd.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 14 feb 2009 21:56

Een duidelijke stellingname van de PG inzake het schenden van de zorgplicht door Dexia.
Jammer dat dit advies niet rond 2002 gegeven kon worden.
Want dan had niemand het eerste aanbod van D.Bruneel geaccepteerd.
En dan had niemand de Duisenbergregeling van B.Knuppe geaccepteerd.
Voor Dexia dus een bewijs dat ze goed bezig is geweest door met succes het gros van de gedupeerden, dankzij haar vertragingstaktiek, angst aanjagen, niets toegeven, inhaligheid enz., over te halen met weinig genoegen te nemen.
Het handjevol opt-outers waar ze nu nog voor moet dokken vanwege het schenden van de zorgplicht zal ze op de koop toe nemen.
En als de rechters straks van de HR de vrijheid krijgen om de gedupeerden ook het nodige te verwijten zal ze nog redelijk ontzien kunnen blijven en moeten de gedupeerden opnieuw afwachten in welk percentage "eigen rekening" hun "eigen schuld" door de betreffende rechter zal worden vertaald.
Nu de fouten en niet toegekende fouten van Dexia vastgesteld zijn kan er wellicht een nieuwe formule gevonden worden waardoor het geschil buiten de rechtbank om opgelost kan worden.

ikwashierniet
Berichten: 24
Lid geworden op: 08 apr 2008 23:45

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door ikwashierniet » 15 feb 2009 01:36

Hebben ze G.V.D hier een half jaar tijd voor moeten nemen om tot deze conclusie te komen.
Ik zit inmiddels 5 jaar te wachten op een uitspraak, en met zo een uitspraak kan het nog wel 5 jaar duren.
Ik denk maar te emigreren naar een bananenrepubliek daar doen de rechtbanken de zelfde uitspraken maar daar is het in ieder gval wel iets warmer!!!!

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door B17 » 15 feb 2009 14:30

Het had de leasebanken gesiert om een streep door te contracten te trekken, toen de markt begon te kenteren, niets te maken met de geweldige ramp in New York, alleen Bruneel begon te brullen contract is contract en nu is het beleggen met geleend geld geworden tegen een onwaarschijnlijke hoge rente, die de gedupeerden moeten ophoesten en trouw de contracten uitdienen, anders BKR achterstandmelding en geen abonnement mobiele telefoon,en als dank voor het vertrouwen mag je ook nog een schuld ophoesten, wat ener smeerlapperij van die leasebanken is het geworden.

De banken hebben zich nooit willen verdiepen in de situatie van haar klanten, zij kunnen ronduit barsten, en wij zullen ze wel krijgen.

Kortom alles was, is en blijft onbetrouwbaar, het geld voor alle rechtzaken, advocaten van de duivel, vertragende blauwe boekwerken, had beter gebruikt kunnen worden om de gedupeerden uit de sores te helpen, dat alles uit te roken of te laten verzanden, want van alles wordt met opzet een farce gemaakt. Bedankt Knuppe met een umlaut zeker dat vermoedde ik al.

Want het is, het was diefstal uit eigen portemonnee door die boevenbanken die alles beloven, alleen als het fout gaat dan.......


b17

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door aert0001 » 16 feb 2009 00:57

Bedankt Knuppe met een umlaut zeker dat vermoedde ik al.
Ik denk dat B. Knuppe ook wel een beetje spijt van deze job heeft inmiddels, Dexia is ook zijn Waterloo geworden.

Ton

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 16 feb 2009 08:07

Ik denk dat B. Knuppe ook wel een beetje spijt van deze job heeft inmiddels, Dexia is ook zijn Waterloo geworden.
Ik denk dat dat nog wel mee zal vallen.
Vooral dit soort mensen is de graaicultuur niet vreemd en neemt
alleen een job voor een bepaalde klus aan als zij bij vertrek
bovenop hun ontvangen salaris een bonus van enkele miljoenen
ontvangt, meestal ongeacht het resultaat van hun werk.
Zo gaat het bij de multinationals en vooral naar nu blijkt bij de banken,
alles keurig netjes zwart op wit gesteld, een bedongen recht.
En zo rollen ze van de ene goed betaalde baan in de andere waarbij hun eisen steeds hoger worden,
verblind door de miljoenen wat de gedupeerden verweten wordt bij het tekenen van hun contract.
Ben K. zit ten alle tijden gewoon goed, als ex-advocaat zal hij eerst aan zichzelf gedacht hebben.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Janny » 16 feb 2009 10:15

B17
Janny heeft gelijk de contracten zijn o;p een sluwe manier door advocaten in elkaar geflanst, j
Dit zijn niet mijn woorden!!!!

wel dit!!!
Niemand, behalve de ontwerper, was in staat om het product goed te doorgronden
Laat het goed duidelijk zijn, Het is niet per definitie een advocaat geweest die ze geconstrueerd hebben, Ik wil nog verder gaan, Je moet een advocaat met kennis van economische en Bank- en Effectenrecht en Ondernemingsrechthebben om ons uberhaupt maar te kunnen bijstaan. Heb je geen gespecialiceerde advocaat dan snij je , je voor de tweede maal in de vingers.

Wel duidelijk aanhalen aub.
Groet janny

jeanjean
Berichten: 189
Lid geworden op: 14 jan 2005 11:32

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door jeanjean » 16 feb 2009 10:25

zie rubriek hoge raad 5 juni 2009 ??
Laatst gewijzigd door jeanjean op 24 feb 2009 10:38, 4 keer totaal gewijzigd.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Janny » 16 feb 2009 10:26

Weg met de bank:
Dan wist je toch immers dat het om geleend geld ging ! En je maar verschuilen achter het feit dat je niet wist , dat het om een financieringsprodukt ging. Hahahaha je gokte en soms won je wat maar meestal verlies je wat.
U bent dus alwetend?
U hebt kennis van ieders beweegreden en omstandigheid?
Ter verduidelijking: ik heb niets afgetrokken van de belasting, omdat ik mij niet bewust was een lening te hebben afgesloten,Mijn man had immers niet hoeven tekenen,Was dat gevraagd, dan!!~was ook gelijktijdig duidelijk geweest dat ik met een lening van doen had. en bovendien ik had geen salaris die een lening van deze omvang toestond. Daarnaast, en dat was en is voor mij de grootste reden om uw opmerking te bestrijden, ik koop nooit op afbetaling of sluit een consumptief crediet of lening af. Ik ben van het oude stempel.eerst sparen dan kopen. :idea: Misschien een goed idee voor de toekomst.
.Janny

Ad Verkaad
Berichten: 643
Lid geworden op: 23 jan 2009 14:09
Locatie: 51.926316, 4.450772

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Ad Verkaad » 16 feb 2009 10:40

In de literatuurlijst verwijst hij veelvuldig naar het artikel van S.B. van Baalen, 'Het leasen van effecten; over hoogmoed en de val',

Echter hoe selectief leest deze man relevante literatuur?
Heeft hij het hoofdstuk over DWALING van van Baalen wellicht overgeslagen??
Mr De Vries Lentsch - Kostense is een vrouw.

Wegmetdebank
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 nov 2008 17:01

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Wegmetdebank » 16 feb 2009 11:51

NC
Laatst gewijzigd door Wegmetdebank op 25 feb 2009 00:49, 1 keer totaal gewijzigd.

jeroenEUR
Berichten: 430
Lid geworden op: 10 mei 2007 22:24

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door jeroenEUR » 16 feb 2009 14:42

Vandaag is er over het advies een goed artikel in het Financieele Dagblad gepubliceerd:

'Dexia moet meer vergoeden'

Dexia Bank Nederland moet ook de inleg van aandelenleaseklanten meetellen als de schade berekend wordt die is aangericht door onrechtmatige aandelenleaseproducten. Dit adviseert plaatsvervangend procureur-generaal Clementine De Vries Lentsch-Kostense aan de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechter. Meestal neemt de Hoge Raad aan haar gerichte adviezen over.

Hetzelfde advies concludeert ook dat lagere rechters er te makkelijk vanuit gaan dat ontstane schade voor een deel ook de eigen schuld is van kopers van aandelenleaseproducten. In het onderhavige geval, dat aan de Hoge Raad is voorgelegd, had een lagere rechter beslist dat een Dexia-klant zelf moest opdraaien voor 20% van de ontstane restschuld. Deze lagere rechter was daarmee nog coulanter dan de zogeheten Duisenberg-schikking, die een derde van de restschuld van een aandelenleasecontract voor rekening van consument laat. In de Duisenberg-schikking is een klant zijn volledige inleg kwijt.

Als Dexia de laatste paar duizend leaseklanten die nog tegen de bank procederen minder restschuld in rekening mag brengen en ook hun inleg of een deel daarvan moet terugbetalen, dan kan dat grote financiële consequenties hebben.

Dexia was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Ger van Dijk van Leaseproces, waar veel nog procederende aandelenleaseklanten bij zijn aangesloten, wilde gisteren het omvangrijke advies aan de Hoge Raad nog nader bestuderen alvorens te reageren. Van Dijk wijst erop dat het onderhavige geval door Dexia zelf aan de Hoge Raad is voorgelegd omdat het deels een atypisch geschil is waar de klant zelf deels lijkt te hebben erkend dat hij wist dat zijn inleg zou kunnen verdwijnen.

De adviseur van de Hoge Raad concludeert dat zwaarder weegt dat Dexia Bank zijn zorgplicht en waarschuwingsplicht tegenover de klant heeft geschonden. De bank had moeten wijzen op het risico dat met aandelenlease de hele inleg verspeeld kan worden en een restschuld kan overblijven.

Over enkele maanden moet blijken of de Hoge Raad het advies wel of niet overneemt. Als de Hoge Raad dat wel doet, moet de onderhavige zaak terug naar het gerechtshof voor behandeling.

Bron: http://www.fd.nl/artikel/11063012/dexia ... -vergoeden

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Janny » 16 feb 2009 16:31

Laten we hopen dat de dexia-finale een uiteindelijk goede afloop zal hebben. zodat het wachten en strijden niet voor niets is geweest.
Sterkte allemaal die nog wachten op de eindbeslissing.
Janny

Wegmetdebank
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 nov 2008 17:01

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Wegmetdebank » 17 feb 2009 00:25

NC
Laatst gewijzigd door Wegmetdebank op 25 feb 2009 00:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 17 feb 2009 07:43

Als ik het goed begrijp is het modelvonnis van het Amsterdamse hof dus in wezen goedgekeurd.
Daarin bestond de schade immers uit de optelsom van inleg + extra termijnen
Deze optelsom werd verminderd met het genoten belastingvoordeel en ontvangen dividend. Het begrip restschuld kwam hierin dus niet meer aan de orde.
De kosten van de geldlening, de betaalde rente over de geldlening dus, werd helaas niet als schade gezien, maar werd gecompenseerd door de wettelijke rente over het uit te keren bedrag.
Dit alles was gebaseerd op het schenden van de zorgplicht.
Dexia is tegen 75 gedupeerden van de st LL die zo'n uitspraak hebben gehad in hoger beroep gegaan.
Je zou dus kunnen stellen dat Dexia op voorhand bot heeft gevangen en alsnog moet betalen.
Het probleem voor de gedupeerde bij het modelvonnis is echter dat daar 4 categorieen aan zijn gekoppeld.
De rechter stop je in een bepaalde categorie en afhankelik daarvan moet je een bepaald percentage van de netto schade zelf betalen.
Dit vanwege de billijkheid!!!!
Als je dus in een ongunstige categorie terecht komt moet je, ondanks dat Dexia wordt veroordeeld wegens de zorgplicht, toch een heel groot deel van de schade zelf ophoesten.
En dat is frustrerend, vooral als er tussenpersonen van Spaarselect als vertrouwensman van de bank La Bouchere zijn opgetreden.
Hoe de HR daar straks tegen aan kijkt is dus nog afwachten.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door Janny » 17 feb 2009 09:59

Ontkennen dat men belegde met geleend geld is een ander verhaal zie hier boven
Ik schreef alwetend,omdat u met zo'n stelligheid zei dat Dan
wist je toch immers dat het om geleend geld ging ! En je maar verschuilen achter het feit dat je niet wist , dat het om een financieringsprodukt ging. Hahahaha je gokte en soms won je wat maar meestal verlies je wat.
Hoe dom het achteraf klinkt ik wist het niet.
Vandaar dat ik die combinatie maakte. Ik heb inderdaad vooraf niet om kennis en duidelijkheid in deze kwestie gebeden.
Weg met de bank, uw woorden zijn terecht, en ik waardeer de uitleg.
Echter gokken is niet mijn bezigheid.
Groet Janny

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door B17 » 17 feb 2009 12:40

Het ware te hopen dat het gegraai van de leasebanken ten einde komt,
en de miljoenen niet naar advocaten gaat maar naar de gedupeerden die jaren in de maling zijn genomen.

onfer
Berichten: 41
Lid geworden op: 09 jul 2006 16:00

Re: Nieuws over de 3 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad

Ongelezen bericht door onfer » 17 feb 2009 14:00

Zó dom waren wij, dat wij (terwijl we een lening hadden afgesloten van 40.000 euro, en verder geen geld op de bank maar wel in die tijd een redelijk salaris om af te kunnen lossen) tóch 2 Aegon producten en 3 Dexia producten afsloten omdat ons verteld werd dat we na 10 jaar de lening in één keer konden aflossen en nog behoorlijk veel geld overhielden ook.... Dacht "wegmetdebank" nu werkelijk dat wij dan zouden wéten dat we met geleend geld gingen beleggen? nóg een keer lenen??! Zelfs het woord "beleggen" ... daar kwamen ook pas later achter, we dachten gewoon te sparen en dat er daar rente op rente van zou komen... Tja, niet slim, maar daar zijn we ook techneuten voor en geen financiële deskundigen.. Hadden ze ons dat maar gewoon verteld, recht toe recht aan...

Gesloten