LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Tussenvonnis

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Jan
Berichten: 200
Lid geworden op: 10 jul 2003 19:54

Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Jan »

Wel, onze rechter komt eindelijk met een tussenuitspraak. En raar maar waar, er komen steeds weer nieuwe varianten uit de rechterlijke hoge hoed.

Volgens deze rechter betreft het zeker wel huurkoop en had de partner dus moeten meetekenen. Dus kwijtschelding restschuld. Vervolgends stelt hij dat alleen die termijnen door Dexia terugbetaald dienen te worden welke NA de vernietiging nog aan Dexia zijn overgemaakt. Alle betalingen die VOOR de vernietigingsbrief hebben plaatsgevonden mag Dexia houden.

Jan

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Elias »

Jan,
Ik zou dit eigenlijk SCHOKKEND willen noemen. De vernietiging werkt toch terug naar de datum van tekening ( en niet tekening door echtgenote) van het contract !!!? Heel vreemde uitspraak. De rechters zullen toch niet gaan terugkrabbelen ?

Mij lijken de OVERWEGINGEN en aard/omstandigheden van jouw contract erg van belang, wellicht kun je die geschoond van je persoonlijke gegevens kenbaar maken ?

Groet Elias.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door ad snoeren »

De vraag is in deze, wat was er als tegeneis gevorderd.

De rechter geeft niet uit eigen initiatief zijn oordeel, maar kijkt of wat geéist is uitvoerbaar is.

Tegen vorderingen dienen bij de eerste repliek te worden gesteld. Als dat niet compleet is blijft het niet compleet.

LET OP WAT JE ADVOCAAT ALS TEGEN VORDERING OF ALS EERSTE VORDERING STELT, hier zit vaak de makke.

liefs Ad

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door pewi »

Inderdaad een beetje een raar vonnis. Het is echter wel geheel in lijn met wat velen op dit forum en ook vele advocaten steeds maar weer zeggen, Stop met betalen, want je loopt grote kans dat je hier geen cent van terug ziet. Helaas is deze waarschuwing nu werkelijkheid geworden. Voor zij die nu nog twijfelen, doe uw voordeel hiermee.

Vrgr Pewi

victorie
Berichten: 32
Lid geworden op: 05 apr 2005 17:40

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door victorie »

Het is sneu voor de mensen maar het wordt een akkoord tussen de banken onderling en de succesvolle poging van Duisenberg.

50/50 mag je blij zijn. Alle rechtzaken worden in het landsbelang afgeblazen.

Succes.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door aert0001 »

Geplaatst op 11 Sep 2004 18:04 door JoshuaBurgerlijk Wetboek Boek 1 (geldend op: 11-09-2004)
Afbetaling Huurkoop

Artikel 88
1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
d. overeenkomsten van koop op afbetaling , behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.

2. De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend of niet was vereist.

3.
De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.
4.
In afwijking van lid 1, onder b, is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens diens leven worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering die tijdens het leven van de verzekeringnemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel toestemming vereist.
5.
Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.
6.
Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.

Artikel 89
1. Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.
2.
Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.
3.
Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3 niet is verstreken.
4.
De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.
5.
De echtgenoot die een beroep op de vernietingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen

Artikel 50
1.
Een buitengerechtelijke verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
2.
Een buitengerechtelijke verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een tot levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten

Artikel 51
1.
Een rechterlijke uitspraak vernietigt een rechtshandeling, doordat zij een beroep in rechte op een vernietigingsgrond aanvaardt.
2.
Een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn.
3.
Een beroep in rechte op een vernietigingsgrond kan te allen tijde worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering of andere rechtsmaatregel. Hij die dit beroep doet, is verplicht om zo spoedig mogelijk daarvan mededeling te doen aan de partijen bij de rechtshandeling die niet in het geding zijn verschenen.

Artikel 52
1.
Rechtsvorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren:
a.
in geval van onbekwaamheid: drie jaren nadat de onbekwaamheid is geëindigd, of, indien de onbekwame een wettelijke vertegenwoordiger heeft, drie jaren nadat de handeling ter kennis van de wettelijke vertegenwoordiger is gekomen;
b.
in geval van bedreiging of misbruik van omstandigheden: drie jaren nadat deze invloed heeft opgehouden te werken;
c.
in geval van bedrog, dwaling of benadeling: drie jaren nadat het bedrog, de dwaling of de benadeling is ontdekt;
d.
in geval van een andere vernietigingsgrond: drie jaren nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen, aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, ten dienste is komen te staan.
2.
Na de verjaring van de rechtsvordering tot vernietiging van de rechtshandeling kan deze niet meer op dezelfde vernietigingsgrond door een buitengerechtelijke verklaring worden vernietigd

Artikel 53
1.
De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. 2.
Indien de reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, kan de rechter desgevraagd aan een vernietiging geheel of ten dele haar werking ontzeggen. Hij kan aan een partij die daardoor onbillijk wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de partij die benadeeld wordt.

Artikel 54
1.
De bevoegdheid om ter vernietiging van een meerzijdige rechtshandeling een beroep te doen op misbruik van omstandigheden vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de rechtshandeling voorstelt, die het nadeel op afdoende wijze opheft.
2.
Bovendien kan de rechter op verlangen van een der partijen, in plaats van een vernietiging wegens misbruik van omstandigheden uit te spreken, ter opheffing van dit nadeel de gevolgen van de rechtshandeling wijzigen.

BW 1.88 art 1.d
Artikel 50 1. Een buitengerechtelijke verklaring
Artikel 51 1. Een rechterlijke uitspraak
Artikel 52 1. Rechtsvorderingen verjaren
Artikel 53 1. De vernietiging vanaf contract
Artikel 54 1. De bevoegdheid vernietiging vervalt bij wegens misbruik van omstandigheden.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door ad snoeren »

Nou Fikkie

Jij stelt deze mening dus om te verhitten

Maar Fikkie m'n beste, je zit weer te pitten

Want Dexia/Aegon En spaarselect

Zij worden vermorzeld en wel per direct.

lfs Ad

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Geplaatst op 09 Apr 2005 00:04 door victorie

Het is sneu voor de mensen maar het wordt een akkoord tussen de banken onderling en de succesvolle poging van Duisenberg.

50/50 mag je blij zijn. Alle rechtzaken worden in het landsbelang afgeblazen.Landsbelang?

Voor welk land?

Nee, er zijn 600.000 gezinnen bedrogen want er waren helemaal geen aandelen en er is dus helemaal nikt geleased en dus ook helemaal geen restschuld en inleg.. waarvoor.. waarvoor was de inleg?

Landsbelang? nee, dan gaan ze nog wat beleven zeg!

Jan
Berichten: 200
Lid geworden op: 10 jul 2003 19:54

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Jan »

Jaja, dat van het huurkoopaspect etc. weten we nu inmiddels wel. Dat is tot op het bot uitgekauwd.

Waar het hier om gaat is dat de rechter OP EIGEN initiatief er een wetsartikel bijhaalt waarin het op het volgende neerkomt. Volgens de rechter was Dexia tot aan het moment van de vernietigingsbrief volledig ter goede trouw en had daardoor recht op het vruchtgebruik van hetgeen er onder de overeenkosmt viel. zijnde de rente.

Ik wil alleen maar aangeven dat men in Nederland vanuit alle kanten de schade voor de banken probeert te beperken.

Willems heeft gelijk (gekregen).

Jan

victorie
Berichten: 32
Lid geworden op: 05 apr 2005 17:40

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door victorie »

Heerlijk is dat mensen die nog in sprookjes geloven. Gezegend jullie heerlijke onschuld.

Jan
Berichten: 200
Lid geworden op: 10 jul 2003 19:54

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Jan »

Dit commentaar ontgaat me.

Helaas blijven de onbenulligen op dit forum posten. Gelukkig hebben ze een bordje op hun rug hangen met "ik ben een ezel" erop geschreven. Voor iedereen herkenbaar.

Jan

friedel
Berichten: 2
Lid geworden op: 09 apr 2005 23:08

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door friedel »

Hallo allen

Ik ben nieuw hier, maar ik heb even een paar vragen/opmerkingen.

Waarom zijn de aandelen als ze werkelijk gekocht zijn door Dexia nooit,Ge-Hedged oftewel afgedekt, tegen koers dalingen?

Ik heb ook ergens in een topic een uitleg van de gang van zaken binnen de AEX gelezen hoe het een en ander in z'n werk gaat op de beurs. M.a.w. als ik een aandeel koop dan staat daar een nummer op, net zo als op papier geld, dus moet het m.i.z. mogelijk zijn om a.d.h. deze serie nummers te achterhalen of en wel op welk tijdstip de aandelen voor ons gekocht zijn of dat er middels optie constructies zaken zijn gedaan door Dexia.


groetjes, Frits

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Elias »

Frits,
Natuurlijk is dat mogelijk en dit moet en zal ook gebeuren.

Alleen..... Dexia wringt zich in alle bochten om NIET met deze gegevens boven water te komen EN de toezichthouders EN de overheid/politiek staan verre van te popelen om deze fraude / valsheid in geschrifte etc., zeg maar BEERPUT, te (laten) onderzoeken.

Omdat dan mede blijkt, dat ze hiervan AL JAREN op de hoogte zijn en vooral ook VERANTWOORDELIJK.

Groet,
Elias.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Piet »

Dit is geen tussenvonnis om vrolijk van te worden.

Wat Jan al zei, dit is niet door één van de partijen aangehaald in een verweer maar door de rechter zelf ingebracht.

Het gaat om art 3:120 BW en art 6:208 BW :
Ingevolge artike! 3:120 BW behoren aan een bezitter te goeder trouw de afgescheiden en de opeisbaar geworden burgerlijke vruchten toe. Onder andere renten van geldsommen zijn burgerlijke vruchten. Op grond van artikel 6:206 BW is artikel 3:120 BW van overeenkomstige toepassing in geval van onverschuldigde betaling. Een bezitter is volgens artikel 3:118 BW te goeder trouw, wanneer hij zich als rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijs als zodanig mocht beschouwen.
De rechter vindt hierdoor dat Dexia de betaalde gelden tot aan de vernietiging Niet hoeft terug te geven.
Ook nu weer blijkt een overduidelijke voorkeur voor Dexia van deze rechter.
Zonder dat beide partijen dit naar voren hebben gebracht komt de rechter hier zelf mee.
Als de situatie ondersom was geweest had de rechter niets gedaan en hadden wij het zelf mogen uitzoeken
Het lijkt er steeds meer op dat wij het niet MOGEN winnen!

Misschien is het goed dat deze advocaat dit samen met een paar andere advocaten gaat bespreken en zo samen een verweer gemaakt kan worden tegen dit tussenvonnis.
Het is van groot belang dat Jan of iemand anders de betrokken advocaat benadert en die samenwerking voorstelt.
Als dit een einduitspraak wordt van de kantontrechter in Amsterdam geeft dit jurisprudentie waardoor veel eegalease zaken dus gedeeltelijk verloren gaan worden.
Wij moeten dus iets aan doen aan dit slechte tussenvonnis!

Groeten,
Piet

Jaap Bakker
Berichten: 202
Lid geworden op: 06 dec 2004 17:56

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Jaap Bakker »

Jan,

Geen idee hoeveel die betaalde inleg is: loont het de moeite om daarvoor in hoger beroep te gaan i.v.m. de advocaatkosten ?

Je restschuld is kwijtgescholden dat is al heel wat. Laat je advocaat een poging ondernemen om met Dexia over de betaalde inleg te onderhandelen.

Hoger beroep is namelijk veel duurder voor Dexia en je sterke troef is, dat je een gunstig vonnis hebt.

Succes.

Julika
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 nov 2003 18:50

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Julika »

Bei was de inleg von de WVD 18.000 Gulden.
500 per maand 3 jaar lang.
Ich dacht hoger kon nicht of je moest een
nieuwe contract afsluiten.

Een goede advocaat kan ook een moordenaar vrijpleiten !!
Dexia heeft er meerdere van dexe slimme vossen

LG Julka

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Hans A »

Hallo Jan en Piet

Het lijkt mij niet correct als deze rechter stelt dat dexia ter goedertrouw handelde.
Dat de schriftelijke toestemming van de partner ontbreekt komt doordat dexia de zorgplicht ondook.
Bovendien verstrekte dexia/legio kredieten zonder de vereiste Wck-vergunning.
Volgens de hogerberoep uitspraak van Den Bosch is dexia tgv het ontduiken van de zorgplicht verantwoordelijk voor de schade en volgens uitspraken betreffende Wck heeft dexia geen recht op de rente betalingen.
Het lijkt mij dan hoogst merkwaardig als dexia deze onterecht betaalde rente zou mogen houden.

Groeten Hans A

Jan
Berichten: 200
Lid geworden op: 10 jul 2003 19:54

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Jan »

Natuurlijk is het fijn dat de restschuld is verdampt. Aan de andere kant ben ik nu reeds jaren met deze ellende bezig en er gaat geen dag voorbij of ik raadpleeg het forum. Mijn vrouw dacht spaarcenten op te bouwen. Het tegendeel is waar gebleken. Inleg kwijt, advocaatkosten gemaakt en jarenlang kopzorgen erbij gehad.

Correct is de uitspraak niet maar wanneer de rechter dit besluit, heb je het nakijken en rest ons slechts Hoger Beroep.

Eerlijk gezegd, vrees ik het ergste. Deze uitspraak is reeds tig-keer uitgesteld geweest dus de rechter heeft goed nagedacht over de motivering van zijn uitspraak. Of hij daar op terugkomt valt zeer te betwijfelen.

Jan

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door Hans A »

Welke rechter en rechtbank was dit eigenlijk?

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Tussenvonnis

Ongelezen bericht door aert0001 »

Beste Jan,

dit is een misser, dit kan geen stand houden in een hoger beroep, beschouw dit als een eerste stap, maar ga in hoger beroep, dit blijft niet overeind, de rechtbank Den Bosch was hierin helder en klaar, dit is natte vinger werk

Ton

Gesloten