LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee » 20 mar 2009 15:04

Misschien betreft deze zaak een zeer specifieke waaruit nu nog geen conclusies getrokken mogen worden.

De desbetreffende gedupeerde en/of zijn advocaat Mr. Bergwerf Bok lijken ook wel wat fouten te hebben gemaakt in deze procedure.

zirkoon
Berichten: 126
Lid geworden op: 18 apr 2004 16:07

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door zirkoon » 20 mar 2009 19:57

Peewee,

Je hebt gelijk als je zegt dat "ter vrije beschikking" een kul-argument is.
Jonathan Barth van Wieringa advocaten zei het op 13 september 2007 ook al:
Het Hof bepaalt, kort gezegd, dat de WCK niet van toepassing is omdat er geen geldsom ter beschikking werd gesteld, maar dit geldbedrag onmiddellijk werd belegd. Deze redenering kan ik niet volgen. Er werd immers wel degelijk een geldbedrag ter beschikking gesteld, en daaraan werd gekoppeld de verplichting om een bepaalde belegging te doen. Dat zulks niet het genot verschaffen is van een roerende zaak, kan ik billijken. Maar dat er geen geld ter beschikking werd gesteld, lijkt te kort door de bocht. Volgens deze redenering zou bijvoorbeeld het verbod van koppelverkoop (art. 33 WCK) een deel van zijn werking verliezen, hetgeen strijdig is met de in de WCK beoogde bescherming van de consument. De enige reden dat de betreffende consument niet de "vrije beschikking" heeft gekregen over het ter beschikking gestelde bedrag, was immers dat hij verplicht was een belegging aan te gaan. Het Hof geeft verderop in de uitspraak zelfs nog aan dat er expliciet sprake is van een "krediet". Het Hof lijkt dus te willen aannemen dat de WCK uitsluitend geldt in het kader van een "recht-op-neer-lening" of de aanschaf van roerende zaken, en niet geldt voor effecten en beleggingen. Het Hof maakt dit echter niet expliciet. Daarnaast heeft de WCK een uitzondering voor de belening van effecten, zodat ik geen reden zie om effecten en beleggingen per definitie uit te sluiten van de werking van de WCK.
Met vriendelijke groet, :wink:
Zirkoon

Alert
Berichten: 103
Lid geworden op: 23 feb 2009 16:55

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Alert » 21 mar 2009 22:32

N.a.v. de uitspraak van het gerechtshof Arnhem dat de WV3D niet onder huurkoop valt verwijs ik naar wat Dexia zelf aan gedupeerden heeft gemeld op basis van het arrest Hoge Raad van 28mrt08.

Citaat uit de Dexia brief van 4apr2008: "De hoge Raad is van oordeel dat effectenlease-overeenkomsten moeten worden aangemerkt als huurkoop". In een latere brief aan mij staat vermeld "door het tijdig en rechtsgeldig inroepen van de vernietiging van een of meer effectenleasecontracten door uw echtgenote/geregistreerd partner is achteraf gezien geen overeenkomst tot standgekomen". Er is daarbij geen onderscheid gemaakt in type contract; vervolgens is aan mij 100% van de inleg + schuldrestant, zonder gerechtelijke tussenkomst, terugbetaald (incl. wettelijke rente). Het betreft hier drie verschillende contracten (waaronder de beroemde WV3D) die binnen drie jaar na het sluiten zijn vernietigd.

Ik vind dat Dexia hier terecht de enig juiste conclusie uit het arrest van de Hoge Raad van 28mrt08 heeft getrokken. De schikkingen zijn dus niet beperkt tot het Korting Kado product. Het thans vertoonde "jojo-gedrag" van de verdediging van Dexia zou nu toch eens moeten worden afgestraft. De Hoge Raad lijkt mij hiervoor aan zet.

Ook kan ik nog melden dat het cashdividend van de WV3D (die door mij eveneens in het voorjaar van 2000 was gesloten) zowel door Legiolease als later door Dexia in de jaaropgaven zijn vermeld, incl. de ingehouden dividendbelasting. Geen twijfel mogelijk dus dat het hier ging om baten ofwel genot van de aandelen. Zoals ook de Ahold-schikking door Dexia als bate van aandelen aan mij is uitgekeerd.

Het is dus duidelijk dat de uitspraak van het hof Arnhem gebaseerd is op een hele vreemde analyse van het arrest van de Hoge Raad. Kort gezegd leest het gerechtshof iets in de brochure en het contract van de WV3D wat er niet staat (er is wel sprake van dividend; verrekenen met de optie-premie is iets anders dan er geen recht op hebben), trekt een conclusie die rammelt qua onderbouwing (er is n.l. wel genot van aandelen geweest) en creëert vervolgens een grote mate van rechtsongelijkheid (er is immers in het theater van de rechtspraak al in vele eega-zaak gevallen 100% terugbetaling van de WV3D toegekend, zowel in situaties waarin sprake was van vernietiging binnen drie jaar als vernietiging na 3 jaar). Ook in zorgplichtzaken zijn natuurlijk al aanzienlijke bedragen van de WV3D terugbetaald.

Ik vraag mij af hoe dit alles aan de "gewone, oplettende consument", waartoe ik mezelf ook reken, nog is uit te leggen. We hebben het bij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem n.l. over een contract dat negen jaar geleden is afgesloten. Mijn archief wordt ook steeds omvangrijker (van Piet moeten we immers alles consciëntieus bewaren!); binnenkort toch maar een IKEA-kastje bijplaatsen!

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee » 22 mar 2009 09:48

Ik vraag mij af hoe dit alles aan de "gewone, oplettende consument", waartoe ik mezelf ook reken, nog is uit te leggen
Dat vraag ik mij ook al een tijdje af. En verder ook of het niet hoog tijd wordt dat onderzoeksjournalisten als van Zembla (VARA) of van Reporter (KRO) niet eindelijk de hele rechterlijke afwikkeling van de aandelenleaser-affaire vanaf 2002 eens kritisch tegen het licht zouden willen houden. Dan komt misschien eindelijk boven water dat rechters eigenlijk gewoon geen zin hebben in de massaclaims van vermeende aandelenleasezeurpieten en als gevolg daarvan het recht wat zijn gaan bijbuigen, om daarmee claims te ontmoedigen. Rechtspreken is echter geen kwestie van ''geen zin hebben'' en al helemaal niet van een rechters onwaardig ontmoedigingsbeleid.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 10 mei 2009 11:16

Op 24 februari heeft het gerechtshof Den Bosch een tussenarrest gewezen in een Dexia eegalease zaak
In juli 2004 is het contract van juni 1999 vernietigd en Dexia was van mening dat er dus sprake was van verjaring.
De rechtbank Maastricht ,sector kanton Sittard, ging hierin mee en veroordeelde de gedupeerde tot betaling van de restschuld.
De gedupeerde ging hiertegen in hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch.
Het hof denkt hier toch iets anders over als de rechtbank:
4.6.5. Op Dexia drukt dan de last te bewijzen dat [B.] al eerder van de overeenkomst op de hoogte was, en wel op een zodanig tijdstip dat [B.] de vernietigbaarheid van de overeenkomst niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan hem ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen. Dexia beroept zich er immers op dat [B.] de vernietigingsgrond niet meer kan inroepen omdat hij al eerder dan door hem gesteld op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst. Dit levert een zelfstandig bevrijdend verweer op van Dexia dat door Dexia bewezen dient te worden (vgl. HR 6 april 2001, NJ 2002,383). Nu Dexia dat ook heeft aangeboden zal het hof Dexia hieromtrent een bewijsopdracht verstrekken.
bepaalt, voor het geval Dexia bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. Riemens als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum;
Deze ontwikkeling van het laten bewijzen door Dexia dat de vernietiging te laat is ingediend en niet dat de gedupeerde moet bewijzen dat de vernietiging tijdig is ingediend is gunstig te noemen voor de gedupeerden die in een soortgelijke situatie zitten
Al eerder heeft ook de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Den Haag in tussenvonnissen aangegeven dat Dexia moet bewijzen dat de vernietiging te laat is ingediend.

Het vonnis is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI3311

Of er ook al een eindarrest is in deze zaak is nog niet bekend.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 21 mei 2009 19:50

Na het gerechtshof Den Haag en Den Bosch heeft nu ook het gerechtshof Amsterdam vernietigingen na 3 jaar toegewezen.
Afgelopen dinsdag 19 mei oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de vernietiging van een aantal contracten rechtsgeldig is ondanks de dat de vernietiging na 3 jaar na afsluiten van de contracten plaatsvond.
4.8 Het komt er dus op aan wanneer [geïntimeerde 1] daadwerkelijk bekend is geworden met het bestaan van de overeenkomsten die zij heeft bedoeld te vernietigen en ten aanzien waarvan de kantonrechter het beroep van Dexia op verjaring van haar bevoegdheid daartoe heeft verworpen.
4.9 De partij die zich beroept op de verjaring van een aan haar wederpartij toekomende bevoegdheid tot vernietiging, althans een daartoe strekkende vordering, derhalve Dexia, heeft de plicht feiten te stellen waaruit de gegrondheid van dit beroep kan volgen. Bij een voldoende gemotiveerde betwisting van die feiten rust bovendien op haar de last deze feiten te bewijzen.
….Onder deze omstandigheden had het op de weg van Dexia gelegen om, ter voldoening aan haar onder 4.9 bedoelde stelplicht, nadere gegevens aan te voeren ter onderbouwing van haar stelling dat [geïntimeerde 1] meer dan drie jaar voordat zij heeft gepoogd deze te vernietigen met het bestaan van de overeenkomsten bekend is geworden.
4.13 Dexia heeft dit nagelaten. De onder 4.10 bedoelde, door haar aangevoerde stelling dat het in Nederland in gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat beleggingsbeslissingen, zoals een beslissing tot het aangaan van een overeenkomst tot effectenlease, met medeweten en instemming van beide echtgenoten worden genomen, volstaat niet, nu daaruit gelet op de hierboven weergegeven vaststaande feiten niet de gevolgtrekking kan worden gemaakt dat [geïntimeerde 1] meer dan drie jaar voor de beoogde vernietiging met de overeenkomsten bekend was. Die stelling gaat immers volstrekt voorbij aan de hierboven bedoelde feiten, die juist op het tegendeel van een zodanige bekendheid bij [geïntimeerde 1] duiden. Hetgeen Dexia heeft gesteld, kan haar beroep op de verjaring van de aan [geïntimeerde 1] toekomende bevoegdheid tot vernietiging derhalve niet dragen.
4.15 Al het vorenstaande brengt mee dat het beroep van Dexia op verjaring van de aan [geïntimeerde 1] toekomende bevoegdheid tot vernietiging ook in hoger beroep niet kan slagen, zodat de grief faalt.
De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI4354
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI4359

Zit je ook in een vergelijkbare situatie, laat je advocaat je zaak doorzetten en neem geen genoegen met het vertragen van jouw zaak.
Wachten op een uitspraak door de Hoge raad heeft geen enkele zin omdat de Hoge Raad zich niet uitlaat over vernietiging en verjaring.
Het is ons bekend dat gedupeerden die procederen of dit willen doen te horen krijgen dat er gewacht wordt met (door) procederen omdat eerst de uitspraak van de Hoge Raad wordt afgewacht.
Dit is onzin en wijs je advocaat hierop.
Het gaat om jouw belangen en geld en niet die van je advocaat.

Groeten,
Piet

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 » 23 mei 2009 00:44

Het begint er inderdaad steeds meer op te lijken dat advocaten de boel al net zo frustreren aks Dexia dat doet, ik begin me toch wel af te vragen wat hier achterzit, hebben deze advocaten misschien verschillende petten in de kast liggen. Het is precies zoals Piet al aangeeft, er is geen enkele reden om zaken die handelen over artikel 1 : 88/89 niet door te laten gaan, De gerechthoven spreken klare taal .
laat u niet nogmaals beetnemen
.

Ton
Laatst gewijzigd door aert0001 op 23 mei 2009 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee » 23 mei 2009 10:35

ook de uitspraak van de hoge raad laat geen ruimte .
Aert
Toch even een correctie: de Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de verjaringsvraag bij huurkoopaandelenleasecontracten.
Zal wellicht pas in 2010 of daarna gebeuren.
Ik ben het wel eens dat rechtszaken waarin het over de vraag gaat of de partner tijdig heeft vernietigd, gewoon moeten doorgaan. Op 5 juni a.s. oordeelt de Hoge Raad daar (nog) niet over en er is dus geen enkele reden deze rechtszaken aan te houden.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 » 23 mei 2009 13:34

Beste Peewee,

je hebt gelijk, even te kort door de bocht, ( beetje boos )

Ton

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 27 mei 2009 23:06

Er is een stichting genaamd Koersplan de weg kwijt.
Volgens mij is er een tijdje geleden een broertje bij gekomen: Gerechtshof Arnhem de weg kwijt
Want wat dit gerechtshof aan uitspraken doet, en ergens ooit een keer publiceert, grenst aan het ongelofelijke.

In maart van dit jaar was het eindvonnis in deze Dexia zaak al te lezen op onze website:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 012009.htm

En wat wordt er vandaag, 27 mei, door het gerechtshof Arnhem gepubliceerd…..het tussenvonnis van vorig jaar juli in deze zaak !!
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH9792

Waarschijnlijk wordt het eindvonnis ergens medio volgend jaar gepubliceerd…..of zo, of misschien helemaal niet, who cares?
Zou het gerechtshof Arnhem al weten dat de Tweede Wereldoorlog inmiddels is afgelopen?
Of zitten ze nog steeds in hun schuilkelder te discussiëren over huurkoop waar de Hoge Raad allang een uitspraak over gedaan heeft?

En moeten wij nu nog geloven dat wij in een rechtsstaat leven waar recht wordt gedaan en boeven hun verdiende straf krijgen of zijn deze Dexia gedupeerden in deze zaak ook nog eens het slachtoffer van een blijkbaar compleet falende rechtspraak en is onze rechtspraak een goed gevulde etalage, maar als je de winkel binnenkomt, blijkt deze leeg te zijn….

Je denkt (en zo zegt de overheid ook) dat alles goed geregeld is met al die overheidsinstellingen.
Tot je ermee geconfronteerd wordt en dan blijkt dat het helemaal niet geregeld is en je tegen een muur op loopt.
Wat we in de uitzending van Peter R de Vries afgelopen zondag zagen over de politieklucht lijkt helaas geen uitzondering over het optreden van een (semi)overheidsinstantie.

Groeten,
Piet


Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 29 mei 2009 06:35

Wat we in de uitzending van Peter R de Vries afgelopen zondag zagen over de politieklucht lijkt helaas geen uitzondering over het optreden van een (semi)overheidsinstantie.
Overheidsinstanties bestaan net als banken uit mensen.
Het probleem is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor als er iets mis gaat of dat een zaak goed opgelost wordt.
Mensen aan de top werken alleen voor hun bonus (D.Bruneel, B.Knuppe), hoe het de gedupeerde vergaat heeft hen nooit geinteresseerd.
En het politiepersoneel vindt het belangrijker dat zij hun omslachtige procedures naleven.
Of de klant en burger daarmee geholpen is interesseert hen niet, als op hun werk maar niets aan te merken is.
En zolang ze zich kunnen verschuilen achter een te hoge werkdruk en regeltjes zal er niets veranderen.
Zolang de politie tegen iedereen mag zeggen "uw zaak is niet de enige"
zal er niets veranderen. Even een formuliertje invullen, doorschuiven naar een hogere afdeling en klaar zijn ze.
Het wordt tijd dat er een 2de Pim Fortuin opstaat.
Die het hele Haagse zootje wakker schudt.
Die tegen de banken, politieapparaat en ook de gerechtshoven zegt
"Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig, werk eens meer resultaat gericht in het belang van de gewone burger".
Want hun salaris hebben ze wel aan de gewone burger te danken.
Wanneer hun salaris afhankelijk was van het resultaat waarvoor ze zijn ingehuurd dan werkten ze wel anders, zoals bv. de kleine zelfstandige moet werken.
Geen resultaat, geen inkomen.
Een bankdirectie die de zorgplicht niet heeft nageleefd moet niet alleen
veroordeeld worden een vergoeding te betalen maar ook gestrafd worden met een boete voor elke overtreding per gedupeerde.
Dan schikte Dexia wel sneller en gunstiger.
Een politiekorps dat een boef laat lopen is ongeschikt nog langer als politie te fungeren en mag voor mij op straat gezet worden.
En rechters die voortdurend tegen beter weten in hun eigen mening doordrukken moeten eveneens geschorst worden.
Er is nog veel te verbeteren in dit kikkerlandje.
En dan heb ik het nog niet eens over de slappe aanpak van de Marokkaanse jongeren die hier alles naar hun hand zetten.
Meer praten met hun vaders..........alsof ze daar naar luisteren zodra ze in groep op straat zijn.
Bij een tasjesroof of overlast gelijk het land uitzetten bij een dubbele nationaliteit.
Prettig weekend allemaal, het wordt mooi weer met Pinksteren.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 » 29 mei 2009 11:37

Zorgplicht onder de loep vanwege Madoff
Minister Bos van Financiën neemt de zorgplicht voor de financiële sector onder de loep. Hij doet dit naar aanleiding van de impact in Nederland van de fraudezaak rond de Amerikaanse fondsmanager Bernard Madoff. Bos wil weten of banken, verzekeraars en vermogensbeheerders zich aan de regels hebben gehouden. Indien nodig worden de regels aangescherpt om beleggers beter te beschermen. (FD, p. 15)

denmar
Berichten: 200
Lid geworden op: 10 feb 2006 10:38

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door denmar » 29 mei 2009 14:14

De volgende vraag gesteld aan aert en aan piet koremans een week geleden en nog steeds geen reactie gehad.
Waarom legt Holla poelman rechtzaken stil van eagaleasers terwijl dit helemaal niet nodig is? Waarom nemen deze personen hierover geen contact op met Holla Poelman? Tenslotte ben ik door hun advies in een groepsprocedure gekomen bij H.P. en nu met een tarief wat al 3x zo duur is als wat toen is afgesproken.

haasje
Berichten: 39
Lid geworden op: 27 mei 2004 11:41

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door haasje » 29 mei 2009 22:56

Hallo

Ook wij zijn eegaleasers, met vernietiging ná 3 jaar. Wij waren precies de dag van uitstel (26 nov) in de rechtbank Amsterdam voor comparitie.
Voor niets dus, alles was gecanceld. Onze advocaat wil nu wachten op de HR voor het geval dat onze eegalease toch niet toegekend zou worden.
Het zou zo oneerlijk zijn, ik wist gewoon niet van deze contracten.
Mocht het toch niet toegekend worden, dan komt het dus op zorgplicht of huurkoop aan en dan is het natuurlijk wel weer prettig, dat de HR uitspraak heeft gedaan.
Alleen, wanneer ben je weer aan de beurt?

zucht, zucht 5 jaar geleden is onze dagvaarding naar Dexia de deur uitgegaan. Ik houd me maar vast aan de wettelijke rente, dit percentage zou ik bij een bank nooit beuren. Blijft dat trouwens altijd hetzelfde, ook in recessietijd?

Groetjes Haasje.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 » 30 mei 2009 00:32

Geplaatst op 29 Mei 2009 14:14 door denmar


--------------------------------------------------------------------------------
De volgende vraag gesteld aan aert en aan piet koremans een week geleden en nog steeds geen reactie gehad.
Waarom legt Holla poelman rechtzaken stil van eagaleasers terwijl dit helemaal niet nodig is? Waarom nemen deze personen hierover geen contact op met Holla Poelman? Tenslotte ben ik door hun advies in een groepsprocedure gekomen bij H.P. en nu met een tarief wat al 3x zo duur is als wat toen is afgesproken.


beste denmar,

ik heb je vraag niet kunnen vinden, kun je me nogmaals mailen, er gaan de laatste tijd meer berichten verloren, dus probeer a.u.b. nogmaals

Ton

Ton


aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door aert0001 » 04 jun 2009 13:03

Na het gerechtshof Den Haag en Den Bosch heeft nu ook het gerechtshof Amsterdam vernietigingen na 3 jaar toegewezen.
Afgelopen dinsdag 19 mei oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de vernietiging van een aantal contracten rechtsgeldig is ondanks de dat de vernietiging na 3 jaar na afsluiten van de contracten plaatsvond.
Het zal Dexia niet deren, voor hun zijn er andere regels en wetten dan voor haar slachtoffers

Ton

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 19 jun 2009 11:54

Dexia blijft eigenwijs.
Dexia blijft van mening dat vernietiging binnen 3 jaar na afsluiten contract door de niet meegetekende partner moet zijn ingediend.

Keer op keer zeggen de rechtbanken en gerechtshoven dat dit niet zo is en als Dexia van mening is dat er sprake is van verjaring van de vernietiging dat Dexia dit dan moeten bewijzen.
Een daar heeft Dexia het heel moeilijk mee, sterker nog, hoe wil Dexia dit bewijzen?
Ook het gerechtshof Den Bosch is zo sportief om Dexia in de gelegenheid te stellen om te bewijzen dat er sprake is van verjaring van de vernietiging in de zaak die daar op het ogenblik loopt.
Daarnaast blijft Dexia volhouden dat aandelenlease geen huurkoop is en de tweede handtekening dus niet nodig is:
4.7. Dexia heeft zich ten pleidooie beroepen op het feit dat het hof Arnhem in zijn op 27 januari 2009 onder zaaknummer 104.000.758 gewezen arrest heeft beslist dat de overeenkomst WinstVerDriedubbelaar niet kan worden aangemerkt als een huurkoop. Het hof heeft daartoe in rov. 2.6. van dat arrest overwogen dat, anders dan de in het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2008 aan de orde zijnde aandelenlease-overeenkomst, de overeenkomst WinstVerDriedubbelaar niet voorzag in de toekenning van het genot van de aandelen aan de lessee voorafgaande aan de betaling van de beide termijnen, zodat de overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een koop op afbetaling en dus evenmin als een huurkoopovereenkomst. Dexia stelt zich derhalve opnieuw op het standpunt dat voor het aangaan van de in dit geding aan de orde zijnde drie overeenkomsten WinstVerDriedubbelaar niet de toestemming van de niet handelende echtgenoot [de vrouw] was vereist, en dat deze derhalve niet op grond van art. 1:89 BW de nietigheid ervan wegens het niet voldoen aan dit vereiste kan inroepen. Dexia erkent dat de overeenkomst Bespaarplan als een huurkoop moet worden aangemerkt.
Het Hof Den Bosch is het echter niet eens met Dexia en wijst deze eis af.
Maar Dexia heeft blijkbaar nog steeds dezelfde tactiek, de gedupeerden kapot procederen tot er niemand meer over is of Dexia definitief in het ongelijk is gesteld.

Het hof over het beroep op verjaring door Dexia :
laat Dexia toe te bewijzen:
dat [de vrouw] al meer dan drie jaren vóór 13 februari 2003 op de hoogte was van het bestaan van de op of omstreeks 20 januari 2000 gesloten overeenkomsten WinstVerDriedubbelaar tussen [de man] en Dexia en dat [de vrouw] al meer dan drie jaren vóór 13 oktober 2004 op de hoogte was van het bestaan van de op of omstreeks 15 juni 2000 gesloten overeenkomst BespaarPlan tussen [de man] en Dexia en dat [de vrouw] de vernietigbaarheid van de overeenkomsten derhalve niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan haar ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen;
Dexia zal de betrokken gedupeerden als getuige oproepen in hun eigen zaak en denkt dat deze mensen onder ede opeens iets anders zullen gaan zeggen.
Een mission impossible, zo lijkt het.
De uitspraak door het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI8728

Groeten,
Piet

Eugene Cernan
Berichten: 226
Lid geworden op: 06 apr 2006 20:52

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Eugene Cernan » 19 jun 2009 15:10

Natuurlijk weten echtelieden niet van elkaars contracten (sic) maak dat Gekke Gerritje wijs.
De eega-drogreden moet maar eens afgelopen zijn. Echtelieden die beiden een contract hebben kunnen elkaars contract vernietigen... en echtelieden die het wel goed gedaan hebben (beide een handtekening) mogen boeten...
Mensen met zo'n slecht huwelijk dat ze achter elkaar rug om allerlei dubieuze contracten afsluiten moeten naar de familierechter: voor een scheiding.

Groet,

Gene

Gesloten