LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Vanaf februari 2005 zijn er diverse arresten (uitspraken) gedaan door diverse gerechtshoven in Dexia zaken.
Al deze uitspraken zijn hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... rakenG.htm

Zoals het er nu op lijkt is het arrest van het gerechtshof Arnhem van 15 juli 2008, na een tussenarrest van 1 april 2008, de belangrijkste.
De gedupeerde en Dexia hebben hoger beroep (cassatie) ingediend bij de Hoge Raad na deze uitspraak door het gerechtshof Arnhem en Dexia hecht veel belang aan deze zaak.
Het tussenarrest van 1 april 2008 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042008.htm

Het eindarrest van 15 juli 2008 (volgens Dexia niet gepubliceerd maar wel volledig geplaatst op de website van PAL) is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 072008.htm

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 24 oktober 2008 heeft het gerechtshof Arnhem een uitspraak gepubliceerd van 11 maart 2008.
De vraag was o.a. of het gestelde in het Dexia Aanbod over het afzien van alle juridische acties tegen Dexia ook van toepassing is voor tussenpersonen.
Het Hof bevestigt dat het afzien van juridische acties na het tekenen van het Dexia Aanbod ook van toepassing is op tussenpersonen.
De uitspraak van het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG1417
Het tussenvonnis door de rechtbank Arnhem van mei 2005 waartegen bovengenoemd hoger beroep is ingesteld is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AT7866
Het eindvonnis van 18 januari 2006 door de rechtbank en het tussenarrest van 29 mei 2007 door het Hof zijn helaas niet gepubliceerd.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 20 mei 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.

De gedupeerden waren in hoger beroep gegaan omdat hun verweren en vermeende eisen waren afgewezen door de rechtbank Den Bosch.
De gedupeerde was gedagvaard door Dexia wegens het niet betalen van de restschuld.
Probleem in deze zaak was dat de gedupeerden geen advocaat in de arm hadden genomen maar zelf de rechtszaak hebben gevoerd.
Door het ontbreken van de juridische kennis is de rechtszaak anders verlopen als verwacht en gehoopt.

Helaas heeft een hoger beroep met een advocaat de schade niet weten te herstellen.
Alle klachten over de uitspraak (grieven) zijn afgewezen.
Ter inleiding:
(d) De overeenkomst is niet (mede-)ondertekend door [Y], met wie [X] ook destijds was gehuwd.

(e) [X] heeft bij brief van 29 november 2002, gericht aan de Bank, de overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd op grond van dwaling.
6.3. In eerste aanleg heeft Dexia van [X] betaling gevorderd van in totaal € 6.232,49 (welk bedrag is opgebouwd uit de hiervoor onder f. genoemde restschuld van € 5.112,72, vermeerderd met contractuele rente van 9 december 2002 tot 17 juli 2003, buitengerechtelijke kosten) , vermeerderd met de contractuele rente vanaf 17 juli 2003 en proceskosten.
De kantonrechter heeft bij vonnis, waarvan beroep, de door [X] aangevoerde verweren verworpen en de vordering van Dexia volledig toegewezen.
Het Hof oordeelde in het hoger beroep o.a.:
[X] stelt dat hij reeds in eerste aanleg een eis in reconventie heeft ingesteld, doch dat hij de eis, wegens ' gebrek aan proceservaring, abusievelijk niet als zodanig heeft benoemd. [X] stelt zich op het standpunt dat hij geacht moet worden in eerste aanleg een eis in reconventie te hebben ingesteld en beroept zich daartoe op het arrest van dit hof van 5 april 2005, LJN AT23 75. [Y] heeft in de door haar op 25 oktober 2005 genomen memorie van grieven een beroep gedaan op vernietiging van de overeenkomst en gelijkluidende vorderingen als [X] jegens Dexia ingesteld.
In hoger beroep heeft [X] een aantal nieuwe verweren gevoerd. Als eerste nieuwe weer heeft [X] (en [Y]) aangevoerd dat de overeenkomst een overeenkomst tot koop op afbetaling is en wegens het ontbreken van toestemming van zijn echtgenote op grond van de artikelen 1:89 jo 1:88 BW door zijn echtgenote is vernietigd. Deze nieuwe verweren heeft [X] (en [Y]) onder grief 4 geformuleerd. Dexia heeft de door [X] (en [Y]) gevoerde verweren gemotiveerd weersproken.
6.8.3. De vraag of ook de onderhavige aandelenlease-overeenkomst moet worden aangemerkt als huurkoop behoeft evenwel geen beantwoording omdat, zoals hierna zal blijken, de echtgenote van [X], [Y], de nietigheid van de overeenkomst niet tijdig heeft ingeroepen en [X] respectievelijk [Y] evenmin verweer kan ontlenen aan art. 3:51 lid 3 BW.
6.9.2. [Y] miskent met bovengenoemd standpunt dat voor de vraag wanneer de verjaringstermijn is aangevangen niet van belang is het tijdstip waarop [Y] bekend is geraakt met het feit dat [X] voor het aangaan van de overeenkomst de schriftelijke toestemming van zijn echtgenote behoefde, en evenmin met de aard van het product en bestaan van een restschuld. Voor de vraag wanneer de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot vernietiging is aangevangen heeft immers te gelden het tijdstip waarop [Y] geacht moet worden op de hoogte te zijn geraakt van het bestaan van de overeenkomst. De mogelijkheid de hier bedoelde vernietigingsgrond in te roepen is immers niet afhankelijk van een oordeel over de juridische kwalificatie van de aandelenlease-constructie (vgl. HR 26 november 2004, NJ 2006, 115; HR 5 januari 2007, NJ 2007, 320). De onzekerheid over deze kwalificatie belette [Y] namelijk niet de vernietiging in te roepen. [X] (en [Y]) heeft het tijdstip waarop [Y] op de hoogte is geraakt van de overeenkomst volkomen in het ongewisse gelaten. Nu [X] (en [Y]) ter zake niet aan zijn (haar) stelplicht heeft voldaan, zal de stelling dat [Y] de overeenkomst tijdig heeft vernietigd, als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.
het verwerend beroep in rechte op de vernietigingsgrond (art. 3:51 lid 3 BW)

6.10. Subsidiair stelt [Y] zich op het standpunt dat zij, als partij gevoegd aan de zijde van [X], op grond van art. 3:51 lid 3 BW, ook na het verstrijken van de in artikel 52 lid 1 aanhef en onder d BW genoemde verjaringstermijn van drie jaren, een beroep toekomt op de haar in artikel 1:89 BW gegeven vernietigingsgrond.

6.10.1. Het hof overweegt als volgt.

6.10.2. Art. 3:51 lid 2 BW bepaalt dat de rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling wordt ingesteld tegen hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Artikel 3:51 lid 3 BW bepaalt vervolgens dat een beroep in rechte op een vernietigingsgrond te allen tijde kan worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering. Uit de bewoordingen van dit artikel volgt reeds dat dit verwerend beroep slechts toekomt aan degene die partij is bij de rechtshandeling en tot nakoming van zijn verplichtingen uit die rechtshandeling wordt aangesproken, zijnde [X]. De in art. 1:89 BW gegeven vernietigingsgrond komt echter slechts toe aan de niet handelende echtgenote, [Y], zodat een eventueel beroep van [X] zelf op art. 3:51 lid 3 BW hoe dan ook zou falen.

6.10.3. Nu [Y] evenwel geen partij is bij de aan-delenleaseovereenkomst, bestaat er voor haar geen gelegenheid om de vernietigingsgrond bij wege van exceptie tegen de vordering die Dexia op [X] heeft in te roepen. Het feit dat zij zich in hoger beroep heeft gevoegd aan de zijde van [X] betekent immers geenszins dat zij daarmee tevens contractspartij van Dexia is geworden.

6.10.4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat grief 4 dient te worden verworpen.

De volledige uitspraak door het Hof is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052008.htm

Zelf een rechtszaak voeren om de kosten te beperken en omdat je zelf ook wel de rechter kan overtuigen van je gelijk is niet verstandig en af te raden.
Alleen als je zelf voldoende juridische kennis hebt is het te overwegen.
Heb je die niet, neem dan contact op met een advocaat of een belangenbehartiger zoals PAL die jouw belangen goed kan ondersteunen.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 9 september 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
De gedupeerde was in hoger beroep gegaan na een teleurstellende uitspraak door de rechtbank Den Bosch locatie Helmond.
Het Hof oordeelde over het ingestelde hoger beroep o.a. het volgende:
7.1. Het hof heeft Dexia in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat [Y] al op een zodanig tijdstip van de overeenkomsten tussen [X] en Dexia op de hoogte was, dat haar brief van 17 februari 2005 door Dexia niet is ontvangen binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan [Y] ten dienste was komen te staan.
7.1.3. Dexia heeft betoogd dat uit het feit dat het salaris van [X] en [Y] op de gemeenschappelijke bankrekening werd gestort, en van die bankrekening de maandelijks aan Dexia te betalen termijnen werden afgeschreven kan worden afgeleid dat [Y] van de overeenkomsten op de hoogte was. Het hof deelt dit standpunt niet, üit de verklaringen van de getuigen, zoals hiervoor weergegeven, blijkt immers dat de bankafschriften door [X] werden opengemaakt en opgeruimd, dat [Y] de bankafschriften nooit bekeek omdat de financiële zaken door [X] werden beheerd, en dat [Y] zich daarmee ook overigens niet bemoeide.
7.2. Nu Dexia er niet in is geslaagd te bewijzen dat [Y] te laat een beroep op nietigheid heeft gedaan, moet er van worden uitgegaan dat zij de nietigheid tijdig heeft ingeroepen. De overeenkomsten met [X], op nakoming waarvan Dexia zich in deze procedure beroept, zijn derhalve rechtsgeldig vernietigd. Grief l slaagt derhalve.
7.6. De vernietiging van de overeenkomsten tussen Dexia en [X] heeft tot gevolg dat deze overeenkomsten achteraf bezien reeds nietig zijn geweest vanaf het moment waarop zij werden gesloten. Daarmee is de grondslag komen te ontvallen aan de vordering van Dexia tot betaling van de eindafrekening, vermeerderd met de wettelijke rente, welke vordering immers is gegrond op de vernietigde overeenkomsten.

7.7. Het voorgaande voert tot de slotsom dat het beroepen vonnis, waarbij deze vordering en de gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn toegewezen, niet in stand kan blijven en dat de vordering van Dexia alsnog zal worden afgewezen. Dexia zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep worden veroordeeld.
8. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het vonnis van de rechtbank ' s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Helmond, van 25 augustus 2004;
en opnieuw recht doende:

wijst de vordering van Dexia af;

veroordeelt Dexia in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op:
in eerste aanleg nihil voor verschotten en nihil voor salaris advocaat
en in hoger beroep € 324,78 voor verschotten en € 2.582 voor salaris advocaat;
De uitspraak door het Hof Den Bosch is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092008.htm

De gedupeerden hoeven dus de restschuld niet te betalen, maar waarom krijgen zij hun inleg niet terug?
Het contract is rechtsgeldig vernietigd en deze vernietiging was niet te laat ingediend volgens het Hof.
Helaas had de advocaat die deze zaak bij de rechtbank deed, vergeten een eis in reconventie in te dienen waarin teruggave van de inleg werd geëist.
Hierdoor was het voor het Hof niet mogelijk om de inleg toe te wijzen omdat dit niet was gevorderd.

Een beginnersfout van deze “ervaren” advocaat.
Gelukkig deed de advocaat die het hoger beroep voerde zijn werk wel goed.

Groeten,
Piet

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 »

Het vertrouwen in de leasebanken die elkaar zoveel mogelijk hebben gekopieerd door het op de markt brengen van deze gevaarlijke constructies, tevens elkaar kopieerden in incassomaatregelen, BKR-achterstandmeldingen en zulks meer.

Het vertrouwen komt te voet en gaat te paart, en onze grote roerganger
wat zegt hij dat alles is verdampt in "aandelen"-waarden is puur psychologisch.

De gedupeerden vieren straks weer een jaarfeest, hoe ze over de kling worden gejaad.

B17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Vandaag is een al wat ouder vonnis gepubliceerd van 28 augustus 2008 van het gerechthof Amsterdam.
Dexia heeft geprobeerd Aegon na te doen in een poging om geen gehoor te geven aan een vonnis bij voorraad.
Bij een aantal vonnissen in Sprintplan zaken waarbij Aegon werd veroordeeld om bij voorraad te betalen heeft Aegon geweigerd om gehoor te geven aan de veroordeling door de rechtbank.
Dexia heeft dit klaarblijkelijk gemerkt en heeft nu hetzelfde geprobeerd in een Dexia zaak.
Gelukkig trapt het gerechtshof Amsterdam hier niet in en handhaaft de uitspraak van de rechtbank dat Dexia bij voorraad moet betalen.
Ook het beroep om niet te betalen van Aegon in Sprintplan zaken is verloren en ook Aegon moet gewoon gehoor geven aan de uitspraak door de rechtbank.
Het is natuurlijk te gek voor woorden dat Aegon en Dexia botweg weigeren om gehoor te geven aan een uitspraak door de rechter. Is er in jouw zaak een vonnis gewezen bij voorraad dan kun je met 4 weken het geld op je rekening hebben staan. Is dit niet gebeurd neem dan direct contact op met je advocaat.

Opvallend in deze uitspraak door het gerechtshof Amsterdam is dat deze niet door rechter Cortenraad is gedaan. Het resultaat dat deze rechter deze zaak niet heeft gedaan is dan ook direct merkbaar. Dexia verliest en dat hebben wij bij Cortenraad meestal anders gezien.
De uitspraak door het Hof Amsterdam is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6074

Groeten,
Piet

Procesvoerder
Berichten: 689
Lid geworden op: 12 jul 2006 12:26

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Procesvoerder »

Als ik het goed begrijp, heeft Dexia in deze zaak totnogtoe geweigerd aan het gewezen rechterlijk vonnis bij voorraad te voldoen.
Als er bovendien sprake van is dat Dexia de registratie bij het BKR nog steeds niet heeft laten verwijderen, heeft deze gedupeerde recht op inning van de in het vonnis vastgestelde dwangsom voor iedere dag dat Dexia nalatig is/bleef. Dat tikt lekker aan!
Nu dus onmiddellijk executeren die handel, zou ik denken. (Plus natuurlijk de extra wettelijke rente vanaf de datum dat Dexia in gebreke is en de nog te maken buitengerechtelijke kosten.)

Wegmetdebank
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 nov 2008 17:01

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Wegmetdebank »

Wat een klaplopers zeg die banken. En maar schooien bij meneer Bos stelletje walgelijke instellingen.
Aegonreclame spaar bij ons wij vertellen u eerlijk wat wij met uw geld doen.
De licenties van die boeven moet ingetrokken worden :shock:
Laatst gewijzigd door Wegmetdebank op 06 dec 2008 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.

trainer
Berichten: 79
Lid geworden op: 23 aug 2008 20:03

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door trainer »

Vind het wel leuk :lol:

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 »

Nog het stukje in de Telegraaf van heden opgevallen over een
Amsterdams Advocatenkantoor waarbij een advocaat zijn functie uitoefent en tevens raadsheer is bij het gerechtshof, nu begrijp ik volkomen dat de huurkoop en zorgplicht maakbaar is in de richting van............................................


B17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 8 april 2008 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een vernietigingszaak na 3 jaar.
Er was hoger beroep ingesteld nadat de rechtbank Den Bosch de vernietiging had afgewezen.
Het gerechtshof vernietigt alsnog het vonnis van de rechtbank Den Bosch uit 2005, wijst de vernietiging na 3 jaar alsnog toe en wijst de grieven van Dexia af.
De rechter zegt o.a.:
7.1. Het hof heeft Dexia in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat de echtgenote van [appellant], [persoon 1], al op een zodanig tijdstip van de overeenkomst tussen [appellant] en Dexia op de hoogte was, dat haar brief van 25 augustus 2004 niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen aan [persoon 1] ten dienste was komen te staan door Dexia is ontvangen.

7.2. Nu Dexia het verlangde bewijs niet heeft bijgebracht, moet er van worden uitgegaan dat [persoon 1] de nietigheid tijdig heeft ingeroepen. De overeenkomst met [appellant], op nakoming waarvan Dexia zich in deze procedure beroept, is derhalve rechtsgeldig vernietigd. Grief 1 slaagt aldus.

7.3. De vernietiging van de overeenkomst tussen Dexia en [appellant] heeft tot gevolg dat deze overeenkomst achteraf bezien reeds nietig is geweest vanaf het moment waarop zij werd gesloten. Daarmee is de grondslag komen te ontvallen aan de vordering van Dexia in conventie tot betaling van de eindafrekening, vermeerderd met de wettelijke rente, welke vordering immers is gegrond op de vernietigde overeenkomst. Zulks brengt mee dat het beroepen vonnis, waarbij deze vordering is toegewezen, in zoverre niet in stand kan blijven en dat de vordering van Dexia dus alsnog zal worden afgewezen.

7.4. Gelet op het vorenstaande zal het hof de door [appellant] gevorderde verklaring voor recht dat de aandelenlease-overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd, toewijzen.
De uitspraak die vandaag is gepubliceerd is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC9449

Eindelijk een gerechtshof die het snapt. Hier mag rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam wel eens een cursus “hoe spreek ik recht” gaan volgen en vervolgens eens stopt zijn Dexia vriendjes klakkeloos te verdedigen.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Weer laat rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam zijn ware aard zien.
Rechter Cortenraad is een voorstander van de Duisenberg regeling.
Dat liet hij al merken toen het gerechtshof het verzoek van Dexia en Leaseverlies c.s. omtrent een verplichte Duisenberg regeling toewees.
Daarna liet hij meerdere keren merken niet echt gediend te zijn van hoger beroepzaken waarin meer werd geeist c.q.toegekend als de Duisenberg regeling.
Cortenraad maakte hier korte metten mee en vonniste consequent conform de Duisenberg regeling.

Dexia heeft gevraagd alle rechtszaken stil te leggen tot de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over diverse rechtsvragen in de aandelenlease affaire.
De rechtbanken en gerechtshoven houden zich hieraan, zoals de rechtbank Amsterdam zegt:
Ook bestaat de mogelijkheid dat de Hoge Raad anders beslist dan de Amsterdamse rechtbank tot dusverre heeft gedaan. Dan zullen veel uitspraken moeten worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Met het stilleggen van de behandeling van effectenleasezaken kan dit worden voorkomen.
Maar hier ruikt onze vriend Cortenraad zijn kans.
Nu is de mogelijkheid om nog even gauw een paar uitspraken te doen waarmee de Hoge Raad geconfronteerd kan worden.
Die Duisenberg regeling zal en moet er doorgedrukt worden!!
Vandaag, 9 december 2008 heeft het gerechtshof Amsterdam bij monde van onze vriend Cortenraad twee uitspraken gedaan en duidelijk laten merken dat dit uitspraken conform de Duisenberg regeling zijn.
Tevens worden hiermee de rechters van de rechtbank Amsterdam, die al anderhalf jaar conform de categorie indeling vonnissen, volledig voor joker gezet en hun uitspraken teruggedraaid:
Dexia leasebeleggers die niet deelnemen aan Duisenberg-regeling krijgen eveneens twee derde van restschuld kwijtgescholden. Betaalde rente en aflossingen blijven voor hun rekening. Geen indeling van beleggers in categorieën met verschillende vergoedingsrechten.
Ik hoop van harte dat de Procureur Generaal van de Hoge Raad en de Hoge Raad zich niets aantrekt van deze koekenbakker die van alles manipuleert om zijn Dexia vriendjes te helpen en ons rechtssysteem om zeep te helpen.

De 2 uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6263
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6261

Het gaat allang niet meer om recht, maar om belangen en dat is precies waar rechter Cortenraad mee bezig is.
Cortenraad had ook even kunnen wachten met zijn uitspraken tot de Hoge Raad hierover hun mening had gegeven. Maar dat past niet in het straatje van Cortenraad en Dexia.
Hier wordt duidelijk de Hoge Raad gemanipuleerd en gepoogd de mening van de Hoge Raad te beïnvloeden.

Groeten,
Piet

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 »

Dus aldoende wordt van de opt-out regeling een farce gemaakt, en is
men bepaalt uit om de mensen zoveel mogelijk te slaan,
een compleet geschifte bankinstelling

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

En dat het Cortenraad en Dexia ernst is met het zoveel mogelijk beïnvloeden van de Hoge Raad blijkt wel uit het feit dat, hoogst ongebruikelijk, er op de website van het gerechtshof een bericht over de 2 uitspraken is verschenen :
Gerechtshof Amsterdam wijst twee principiele arresten in effectenlease-zaken

Amsterdam, 9 december 2008 - Het gerechtshof Amsterdam heeft op dinsdag 9 december 2008 uitspraak gedaan in twee effectenlease-zaken. Partijen waren Dexia Bank Nederland N.V. ("Dexia") en personen die met Dexia effectenlease-overeenkomsten zijn aangegaan en niet willen meedoen met de "Duisenberg"-regeling.
Het hof herhaalt in de arresten zijn eerdere oordeel dat Dexia op twee punten is tekortgeschoten in haar bijzondere zorgplicht: (1) door haar wederpartijen onvoldoende te waarschuwen voor het risico van een "restschuld" bij een tegenvallend beleggingsresultaat en (2) door vóór het aangaan van de lease-overeenkomsten geen inlichtingen in te winnen over de financiële positie en de draagkracht van de lease-beleggers.
Het hof oordeelt Dexia aansprakelijk voor de schade die de beleggers hebben geleden als gevolg van de lease-overeenkomsten, maar Dexia's verplichting tot schadevergoeding wordt beperkt tot tweederde deel van de "restschuld" omdat ook de beleggers zelf een verwijt treft. Zij hadden namelijk uit de lease-overeenkomsten moeten begrijpen dat ze een geldlening aangingen, dat deze moest worden terugbetaald en dat zij rente waren verschuldigd, en dat zij met het geleende geld belegden in effecten.
Dat de beleggers, toen zij de lease-overeenkomsten aangingen, onvoldoende financiële draagkracht hadden voor de betaling van maandelijkse rente en aflossingen, is in de berechte zaken niet gebleken. Het hof laat onder deze omstandigheden betaalde rente en aflossingen voor eigen rekening van de beleggers. Dexia hoeft die dus niet te vergoeden.
Het hof ziet geen aanleiding om effectenlease-beleggers in te delen in bepaalde "categorieën" en om de omvang van de vergoedingsplicht van Dexia vervolgens van die indeling te laten afhangen. Wel wordt niet uitgesloten dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in andere gevallen aanleiding zal kunnen bestaan voor een andere schadeverdeling dan waartoe in de arresten is beslist.

LJ Nummers
BG6261
BG6263

Bron: Gerechtshof Amsterdam
Datum actualiteit: 9 december 2008
Bron: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten ... -zaken.htm

Nogmaals, het is te hopen dat de Hoge Raad hier doorheen prikt en recht zal wijzen zoals het bedoeld is en zich niet laat inpakken door partijen die grote belangen hebben in een uitspraak en ten koste gaat van de burgers in Nederland.
Deze manier van optreden door Cortenraad, het gerechtshof Amsterdam en met op de achtergrond Dexia geven weer voeding aan de kreet “bananenrepubliek”.

De Hoge Raad kan nu laten zien dat er in Nederland wel degelijk recht gesproken kan worden zonder te kijken naar belangen zoals Cortenraad c.s. overduidelijk probeert te bewerkstelligen.

Groeten,
Piet

Brabander
Berichten: 354
Lid geworden op: 05 jul 2004 23:17

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Brabander »

Hier zit veel meer achter. Het is zo: Dat de uitspraken die al zijn gedaan en nog worden gedaan niet goed uit komen voor de Nederlandse regering, de banken en de verzekeringsmaatschappijen. De banken en verzekeringsmaatschappijen hebben allerlei rommel verkocht aan de gedupeerden terwijl ze wisten dat dit fout moest gaan en zij hebben hun zakken gevuld en willen ons ook nog eens laten opdraaien voor mogelijk een fictief verlies. Er zijn waarschijnlijk nooit echt aandelen gekocht maar dit is wel op papier zo gesuggureerd.

De lobby in Den Haag wil kost wat kost voorkomen dat er gunstige uitspraken komen voor gedupeerden omdat zij ondertussen van alle banken en verzekeringsmaatschappijen eigenaar of groot aandeelhouder zijn (ABN-FORTIS-ING-SNS-AEGON).

Ze laten liever de gedupeerden stikken dan erkennen dat er fouten zijn gemaakt en iedereen is opgelicht. De rechtbanken en de Hoge Raad zullen volgens mij dan ook in die richting en ten nadele van ons uitspraken gaan doen.

Niet de rechtspraak maar de macht van de banken en de Haagse lobby bepalen wat er straks gaat gebeuren.

Ik raad iedereen aan die al een gunstige uitspraak heeft gehad en het geld heeft ontvangen om te zorgen dat zo gauw mogelijk alles weg is. Van een kale kip kan er niet meer geplukt worden. Verkoop je huis en zorg dat je het geld wat je dan nog eventueel over hebt goed wegzet (in ieder geval uit het zicht van Dexia en consorten). Als er geld wordt terug gevraagd na een eventuele slechte uitspraak van de Hoge Raad moet je natuurlijk wel je goede wil tonen en een voorstel doen om terug te betalen. Bijvoorbeeld € 10 per maand dat is nog wel te overleven.

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door cornelis »

Het ergste soort criminelen heeft witte boorden,ze deinzen er niet voor terug om gezinnen letterlijk kapot te maken,hoop dat er in de hoge raad nog rekening mee wordt gehouden dat het hier om mensen gaat die gedupeerd zijn

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 »

Cornelis dat klopt wat jij zegt, een advocatenkantoor nodigde de mensen uit om deel te nemen aan de Haute Finance, die ons nu in de vernieling helpt. Bij een andere advocatenkantoor is een advocaat gekomen die wel degelijk aanhaalde dat de zorgplicht tevens van toepassing is op leaseprodukten, net als je bij een hypotheekaanvraage moet doen vooraf dus de fin. gegevens inleveren, en niet achteraf zoals Dexia wil, dan komt er nog een andere advocaat
die beurtelings muis en kat in de juridische wereld, en Jan met de Pet
staat tegen de muur en mag de slagen in ontvangst nemen.

Leve de banananrepubliek, de burgers moeten hun verantwoording nemen en de blunderende banken worden allerwege geholpen.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet »

Wanneer stopt Cortenraad met zijn voorbarige uitspraken en waarom wacht hij niet gewoon, net als zoals de meeste rechters, op een uitspraak door de Hoge Raad!
Want weer trekt rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam zich niets aan van de naderende uitspraken door de hoge Raad over aandelenlease en blijft gedupeerden benadelen.
Vrijdag 13 februari wordt het advies van de Procureur Generaal verwacht maar toch vindt deze eigenzinnige rechter het nodig om toch nog gauw even een uitspraak te doen.
Vandaag, 10 februari 2009, heeft deze man een uitspraak gedaan in een hoger beroepzaak.
Dexia is natuurlijk blij maar de gedupeerden zijn het slachtoffer.
Weer heeft Cortenraad volgens de Duisenberg regeling gevonnist.
Waarom wacht deze man niet gewoon op de komende uitspraken door de Hoge Raad!
Deze man buigt naar mijn mening krom wat recht was.
Voor de gedupeerden zit er niets anders op als in cassatie te gaan en weer extra kosten te maken.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH2362

Groeten,
Piet
Laatst gewijzigd door Piet op 12 feb 2009 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.

Aukje
Berichten: 23
Lid geworden op: 15 apr 2006 16:40

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Aukje »

Hoi Piet,

Als hoofdfunctie van deze rechter, Cortenraad, staat vermeld in het register van nevenfuncties, dat hij per 1995, in dienst is getreden bij het advocatenkantoor "Loeff Claeys Verbeke"".
Dit kantoor had volgens mij nauwe banden met Dexia in de zaak:
Lernout & Hauspie.
Dit advocatenkantoor is opgegaan in "Allen and Overy advocaten".
Dexia en Allen & Overy hebben ook nauwe banden.
Leuk om te lezen in deze is het volgende:
http://www.klokkenluideronline.nl/artik ... -tent.html

zoex
Berichten: 407
Lid geworden op: 18 nov 2003 08:37

Re: Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Ongelezen bericht door zoex »

Je zou bijna denken dat deze man uit voorkennis handelt, corrupt, crimineel dus.
Vriendje van de Dexia criminelen.
:twisted:

Gesloten