LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Stichting PAL is geen claimstichting!!

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
RuudVC
Berichten: 137
Lid geworden op: 01 mar 2004 23:07

Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door RuudVC »

Vanmorgen is er uitspraak gedaan in de rechtszaak die PAL had aangespannen tegen Aegon.

PAL wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen 'claimstichting' is.

sylvesterb
Berichten: 4928
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door sylvesterb »

RuudVC schreef:Vanmorgen is er uitspraak gedaan in de rechtszaak die PAL had aangespannen tegen Aegon.

PAL wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen 'claimstichting' is.
Denk dat je de uitspraak nog een keer moet lezen, je stelt nu echt te simpel een conclusie:
4.13.
De rechtbank volgt PAL niet in haar betoog dat zij niet aan de Claimcode behoeft te voldoen omdat zij geen claim- of een ad hoc-stichting is, nu PAL bestaat uit vrijwilligers en al twaalf jaar geleden is opgericht. (volgt hierna nog meer)
PAL stelt zelf geen claimorganisatie te zijn, maar hier gaat de rechter meermaals niet in mee.

RuudVC
Berichten: 137
Lid geworden op: 01 mar 2004 23:07

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door RuudVC »

sylvesterb schreef:
RuudVC schreef:Vanmorgen is er uitspraak gedaan in de rechtszaak die PAL had aangespannen tegen Aegon.

PAL wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen 'claimstichting' is.
Denk dat je de uitspraak nog een keer moet lezen, je stelt nu echt te simpel een conclusie:
4.13.
De rechtbank volgt PAL niet in haar betoog dat zij niet aan de Claimcode behoeft te voldoen omdat zij geen claim- of een ad hoc-stichting is, nu PAL bestaat uit vrijwilligers en al twaalf jaar geleden is opgericht. (volgt hierna nog meer)
PAL stelt zelf geen claimorganisatie te zijn, maar hier gaat de rechter meermaals niet in mee.
4.14. Met Aegon is de rechtbank voorts van oordeel dat PAL niet aan de Claimcode voldoet. Niet gebleken is dat PAL jaarlijks in een verantwoordingsdocument haar governance-structuur uiteenzet en evenmin is gebleken dat zij een raad van toezicht heeft. Het niet aan de Claimcode voldoen, doet afbreuk aan haar geloofwaardigheid...
Dan lijkt het mij dat PAL geen claimstichting is. Het lijkt mij in ieder geval een nogal gezochte uitspraak, zeker als de rechtbank spreekt over 'Het niet aan de Claimcode voldoen, doet afbreuk aan haar geloofwaardigheid'.

kweenie
Berichten: 15853
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door kweenie »

De rechtbank heeft nu juist gezegd dat die stichting wél als claimstichting moet worden beschouwd. En dat de stichting welliswaar niet aan alle eisen van de claimcode voldoet, maar dat ze voldoende transparant is en dat ze de facto wel aan de intentie achter die code voldoen. Dat dit dus geen reden is om de stichting niet-ontvankelijk te verklaren.

Waar de rechter wel over valt is dat de procedure niet voldoet aan de voorwaarden waaronder je een collectieve rechtszaak kunt aanspannen. Ze maken niet duidelijk dat er bij de collectieve zaak een meer effectieve en efficiënte rechtsbescherming valt te verwachten boven individuele geschillenbeslechting. Daarmee ontbreekt de grond voor een collectieve zaak, zodat de collectieve zaak logischerwijs onontvankelijk is verklaard.

Moneyman
Berichten: 24234
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door Moneyman »

Kortom, prutswerk...

ClaimConcept
Berichten: 1843
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

18 okt 2017, [url=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11807]ECLI:NL:RBDHA:2017:11807[/url], Rechtbank Den Haag schreef:4.26. (..) Volgens PAL hebben tienduizenden mensen zich bij haar gemeld en/of informatie bij haar opgevraagd, en hebben inmiddels ruim 4800 gedupeerden zich aangemeld ter ondersteuning van deze procedure. Zij heeft die stelling evenwel op geen enkele manier met feiten onderbouwd, terwijl dit, gelet op de betwisting van Aegon van het bestaan van een achterban, althans een relevante groep deelnemers die belang heeft bij de beantwoording van de opgeworpen rechtsvragen, en het uitdrukkelijke verzoek van Aegon aan PAL om haar stelling op dit punt te onderbouwen, wel op haar weg had gelegen.
Het is toch aan de rechtbank zelf om dit van PAL te eisen? Dit is op de hoorzitting van 6 april 2017 toch alsnog aangeboden?
Rechtbank Den Haag schreef:Hoeveel SprintPlandeelnemers zich bij PAL hebben aangesloten en of de onderhavige collectieve actie ondersteunen met het specifieke doel de in het kader van de eerdere GeSp- en VCG-procedures gemaakte verwijten opnieuw aan een gerechtelijke beoordeling te onderwerpen, kan bij gebreke van die onderbouwing niet worden vastgesteld. Voor een dergelijke feitelijke onderbouwing bestaat temeer reden nu Aegon heeft aangevoerd dat zij nauwelijks klachten meer ontvangt naar aanleiding van het product SprintPlan.
Van A tot Z gelogen.
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 19 okt 2017 09:48, 1 keer totaal gewijzigd.

kweenie
Berichten: 15853
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door kweenie »

Dit is niet relevant voor het oordeel van de rechter over de ontvankelijkheid.

kweenie
Berichten: 15853
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door kweenie »

Beide aspecten zijn niet relevant omdat deze zaken niet de reden zijn voor het niet-ontvankelijk verklaren.

ClaimConcept
Berichten: 1843
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

18 okt 2017, [url=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11807]ECLI:NL:RBDHA:2017:11807[/url], Rechtbank Den Haag schreef:4.24. De rechtbank stelt vast dat de feitelijke en juridische grondslag van de vorderingen I tot en met IV in dezen geen andere is dan die in de VCG-procedure die geleid heeft tot het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2016.
En V tot en met VIII dan?
Rechtbank Den Haag schreef:3.1. PAL vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
(..)
V. voor recht verklaart dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld en/of toerekenbaar tekort is geschoten jegens de deelnemers door de opbrengsten van het verkregen onderpand niet aan de deelnemers toe te doen komen;

VI. voor recht verklaart dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld en/of toerekenbaar tekort is geschoten jegens de deelnemers door bij de SprintPlannen die zij in 1998 en 1999 verkocht beheerskosten in te houden zonder contractuele grondslag en/of zonder dat zij de deelnemers hierover heeft geïnformeerd;

VII. voor recht verklaart dat Aegon geen zaken mocht doen met een tussenpersoon en/of een cliëntenremisier die zonder vergunning ex artikel 7 Wte (oud) over de SprintPlannen adviseerde;

VIII. voor recht verklaart dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld en/of toerekenbaar tekort is geschoten jegens de deelnemers indien zij zaken deed met een tussenpersoon en/of een cliëntenremisier die in strijd met artikel 7 Wte (oud) de SprintPlannen adviseerde aan de deelnemers
Het instellen van rechtsvorderingen in een collectieve actie en dus ook stuiting van de verjaring geldt voor alle belanghebbenden bij collectieve acties als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dus niet alleen voor de achterban van PAL, niet alleen voor GESP, niet alleen voor leden van VC&G. PAL doet het niet voor zichzelf, maar voor allen.

De fout die rechtbank Den Haag maakt, is de veronderstelling dat het gescheiden groepen betreft. Klopt niet, zat voorbeelden van gedupeerden die bij meerdere belangenbehartigers tegelijk aangemeld zijn. Argumenten vóór ontvankelijkheid zijn overigens gewoon in de uitspraak zelf te vinden:
Rechtbank Den Haag schreef:4.33. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie volgt dus dat de verjaring van de rechtsvorderingen van de individuele SprintPlandeelnemers is gestuit door de eisen van GeSP en VCG. Welke eis is ingesteld, is voor die stuiting niet van belang.
Rechtbank Den Haag schreef:4.32 (..) Uit HR 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3018) blijkt – kort gezegd – dat stuiting op de voet van artikel 3:316 lid 1 BW ook geldt voor buitengerechtelijke bevoegdheden. De stuitende werking van de collectieve actie strekt zich uit tot de verjaring van alle op de collectieve actie aansluitende individuele vorderingen van belanghebbenden en dat geldt ook voor vorderingsgerechtigden die zich niet bij de eisende rechtspersoon in de collectieve actie hebben aangesloten.
Vereniging Consument & Geldzaken heeft op 28 april 2016 verjaring voor al die belanghebbenden voorlopig weer even gestuit:
18 oktober 2017, Rechtbank Den Haag schreef:2.8. VCG heeft herroeping gevorderd van de onder 2.7 genoemde arresten, omdat Aegon in strijd met de waarheid stelt dat bij SprintPlan mede is belegd in “echte” obligaties, terwijl uit hetgeen in de herroepingsprocedure die heeft geleid tot het arrest van 1 maart 2016 is gebleken dat bij SprintPlan nimmer is belegd in andere beleggingen dan de derivaten “over the counter” opties en derhalve niet in echte (nulcoupon) obligaties of andere vastrentende waarden, aldus VCG. Het gerechtshof Amsterdam heeft op 7 februari 2017 een tussenarrest gewezen (ECLI:NL:GHAMS:2017:381). Deze procedure is nog aanhangig.

kweenie
Berichten: 15853
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door kweenie »

redhead55 schreef:Op grond waarvan niet relevant ? We kennen de achterban van PAL niet. Stel dat zich daar een groep voormalige GeSp deelnemers heeft aangemeld, die wel zelfstandig hebben gestuit. Dan is er een collectief belang dat prevaleert boven individueel procederen.
Als ze dat vinden, dan hadden ze dat collectieve belang dus juist moeten aantonen. Maar dat doen ze dus niet, of niet voldoende. De motivatie dat een collectieve procedure prevaleert (even heel kort door de bocht: dat deelnemers een significant belang hebben maar dat individuele rechtszaken een te grote stap zijn) ontbreekt of is onvoldoende. Een collectieve zaak kan alleen worden gestart als er een goede onderbouwing is waarom je als stichting vindt dat een collectieve actie hier nodig is.

juwita
Berichten: 898
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door juwita »

De passage in veel civielrechtelijke vonnissen dat iets ''onvoldoende gesteld'' of ''onvoldoende beargumenteerd'' is, lijkt mij -maar ik kan het in deze zaak niet echt beoordelen, want ik ken de processtukken niet !- een m.i. veelgebruikt trucje van rechters om hun onwil om iets toe te wijzen te maskeren. Geen haan (buitenstaander; de media e.d.) die er naar kraait of kan kraaien (want geen inzicht in de processtukken).

Vast staat wel dat de gerechtvaardigde rechtsstrijd van gedupeerden en hun belangenclub de voorbije 15 jaar verbazingwekkend moeizaam is verlopen en nog verloopt. Wanneer de DSI/KIFID lijn van destijds (2004-2012) was aangehouden (60% schadevergoeding + wettelijke rente) was deze zaak al jaren terug definitief en netjes de wereld uit. Maar ja, Wouter C. wist Hof Amsterdam op sleeptouw te nemen en werd hier de spelbreker.

In het laatste ledenblad van de Vereniging Consument & Geldzaken werd dit in een uitgebreid artikel nog eens verduidelijkt door Anton Weenink, die voor Consument & Geldzaken deze rechtsstrijd de voorbije 15 jaar van nabij heeft gevolgd.

Het artikel is ook voor niet leden te lezen achter deze hyperlink. Overigens geen eenvoudig artikel voor de doorsnee zwak juridisch geschoolde gedupeerde. In dat geval gewoon langzaam en twee keer lezen, dan dringt het wel door.
https://overgeldenzo.nl/sup/FiCons09201 ... bedrog.PDF

ClaimConcept
Berichten: 1843
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

juwita schreef:In het laatste ledenblad van de Vereniging Consument & Geldzaken werd dit in een uitgebreid artikel nog eens verduidelijkt door Anton Weenink, die voor Consument & Geldzaken deze rechtsstrijd de voorbije 15 jaar van nabij heeft gevolgd.
Het ledenblad van de Vereniging Consument & Geldzaken is vaak zeer lezenswaard, op dit exemplaar na. De auteur verliest zich volledig in z'n warrige complottheorie, waar geen enkel slachtoffer van Aegon SprintPlan ook maar enige baat bij heeft.

Het enige pluspunt van VC&G is dat tot op de dag van vandaag de verjaring is gestuit van welke vordering dan ook op Aegon.

PAL borduurt daar deels op voort, maar heeft wel degelijk ook nieuwe inzichten toegevoegd die later op 2 september 2016 zijn aangescherpt door de Hoge Raad. Met behulp van grote broer ConsumentenClaim zijn er zeker kansen in hoger beroep: gewoon een lijst deelnemers aanleveren en vooral veel bewijs verzamelen over de rode draad in de keiharde verkoopmethoden van Aegon Spaarbeleg via tussenpersonen als De Spaarbelegger, Financieel Compleet, Meeus en SpaarAdvies.

juwita
Berichten: 898
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door juwita »

@Claimconcept,

Je persoonlijke animositeit jegens VC&G en/of daarbij betrokken personen is nu wel bekend. Je valt steeds in herhaling.
Het desbetreffende artikel in het ledenblad van VC&G waar naartoe ik de hyperlink plaatste hierboven, gaat toch echt over Bank Labouchere, Legio Lease en Dexia.

En de stelling van Dexia dat er in echte aandelen is belegd, zoals door Legio Lease beloofd en bevestigd aan de klant lijkt mij door dit artikel toch echt wel weerlegd en juist dit element vormde nu juist een kernpunt bij de beslissing tot Algemeen Verbindendverklaring door het Gerechtshof van de Duisenberg ''schikking''. Was dit niet zo, dan had het hele AFM onderzoek in 2006 overgeslagen kunnen worden.

ClaimConcept
Berichten: 1843
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ik heb uitstekende contacten met VC&G, maar het blad is dit keer een tot vervelens toe veel te breed uitgesponnen herhaling van zetten. En zoals ook rechtbank Den Haag terecht opmerkt, tot aan de hoogste rechter uitgeprocedeerd:
18 okt 2017, [url=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11807]ECLI:NL:RBDHA:2017:11807[/url], Rechtbank Den Haag schreef:4.24. De rechtbank stelt vast dat de feitelijke en juridische grondslag van de vorderingen I tot en met IV in dezen geen andere is dan die in de VCG-procedure die geleid heeft tot het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2016.
Waar het nog wél om gaat, is tweeledig: beheerskosten plus achtergehouden rendement, en de rol van tussenpersonen
18 okt 2017, Rechtbank Den Haag schreef:4.2 (..) Verder verwijt PAL Aegon, kort gezegd, deelnemers niet te hebben geïnformeerd over de beheervergoeding die zij inhield, het rendement dat zij behaalde uit de zekerheid die gesteld is voor het beleggen van de gelden van deelnemers en de rol van tussenpersonen. Deze laatste drie verwijten (die ten grondslag liggen aan de vorderingen V-VIII) heeft Aegon geduid als ‘nieuwe’ verwijten. Ten aanzien van (uitsluitend) die verwijten beroept zij zich (mede) op verjaring.
De kop boven dit onderwerp is onjuist, zoals ook @kweenie eerder al terecht opmerkte.
18 okt 2017, Rechtbank Den Haag schreef:4.35 (..) Hieraan doet niet af dat PAL zich in het verleden met succes heeft ingezet ten behoeve van SprintPlandeelnemers en zij naar het oordeel van de rechtbank geen onzuivere motieven heeft die maken dat de belangen van de personen voor wie zij opkomt onvoldoende zijn gewaarborgd.
PAL moet dus vooral meer feitelijk gaan onderbouwen waarom een collectieve actie gerechtvaardigd is:
18 okt 2017, Rechtbank Den Haag schreef:4.15. De rechtbank is van oordeel dat PAL in het licht van de betwisting van Aegon onvoldoende feiten naar voren heeft gebracht die meebrengen dat met haar rechtsvorderingen de doelen van een collectieve actie worden gediend zoals de wetgever met artikel 3:305a BW voor ogen heeft. Er zijn onvoldoende feiten gesteld die leiden tot de conclusie dat met de onderhavige collectieve actie een meer effectieve en efficiënte rechtsbescherming valt te verwachten boven individuele geschillenbeslechting.

kweenie
Berichten: 15853
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Stichting PAL is geen claimstichting!!

Ongelezen bericht door kweenie »

Exact. Er is bij de rechter helemaal geen discussie of het wel of geen claimstichting is of over verjaring of wat dan ook. Het punt is dat niet duidelijk onderbouwd is dat in dit geval een collectieve procedure voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan collectieve procedures.


Gesloten