LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Gaat eega-lease winnen?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.

Gaat eega-lease winnen

Ja
14
88%
Neen
2
13%
 
Totaal aantal stemmen: 16

Dubio
Berichten: 1268
Lid geworden op: 05 aug 2003 14:02

Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door Dubio »

Nog tien dagen en dan is de uitspraak.
Dus...

docent
Berichten: 152
Lid geworden op: 08 mei 2004 01:55

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door docent »

Dubio,

stop nu toch eens met die onzinnige polletjes van je

Gvd
Berichten: 219
Lid geworden op: 04 jul 2003 09:08

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door Gvd »

Ja, ze gaan winnen en met al die polls solliciteer je toch heel nadrukkelijk naar een kaart. Stuur je even een foto of zal ik je er een toebedelen?

Dubio
Berichten: 1268
Lid geworden op: 05 aug 2003 14:02

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door Dubio »

Doe maar een plaatje van een dobbelsteen.
Kom ik trouwens bij de rode of de zwarte kaarten.

mali
Berichten: 230
Lid geworden op: 09 feb 2004 10:29

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door mali »

Van mij mag je een rode kaart.
Weliswaar roep je veel irritatie op op dit forum maar ik zie de humor er wel van in. Andere keren plaats je terecht kritische kanttekeningen waardoor mensen worden gedwongen na te denken. En door dat nadenken worden weer nieuwe ingangen en inzichten gevonden. Mensen moeten geprikkeld blijven, moeten gewezen worden op de gevaren in hun redeneringen, en daarin vervul jij een rol. Anders sussen we elkaar alleen maar in slaap met bemoedigende woorden, terwijl de race nog lang niet is gelopen.
Wel mag jij je polls achterwege laten want die voegen niet veel toe. Vooral omdat niemand ze langer invult.

liba1
Berichten: 115
Lid geworden op: 18 jun 2004 11:33

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door liba1 »

als de uitspaak positief is voor de eagaleasers is het gebeurt met dexia
iedereen die dan aandelen heeft van die klub heeft dumpt ze dan
een advies van mij nu al verkopen dan heb je nog wat

justice man 007
Berichten: 1484
Lid geworden op: 21 mar 2004 20:41

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door justice man 007 »

Inmiddels zijn we weer bijna een jaar verder, en hoe denken de edelachtbare forumbezoekers er nu over?

Ik neem aan dat destijds Dubio, Berend-Jan tegen hebben gestemd, hoe denken deze smurfjes er nu over?
Uiteraard ook graag meningen van andere welkom!!

m.v.g. justice

Gast

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door Gast »

Bank Nederland


Amsterdam, 11 februari 2005, 7.30 uur


PERSBERICHT


Belangrijke stap in richting oplossing aandelenleaseproblematiek

. Regeling tussen Aegon en Dexia

Wim Duisenberg bereid te bemiddelen


Dexia en Aegon hebben overeenstemming bereikt over een regeling inzake de aandelenleasepro bi erna tiek.


De twee financiële groepen zijn overeengekomen hun onderlinge geschil te beëindigen. Hiervoor betaalt Aegon € 218 miljoen aan Dexia in 2005. Voor Dexia is daarmee de weg vrij om te

proberen oplossingen te vinden voor cliënten van Dexia Bank Nederland die daadwerkelijk in

financiële problemen zijn geraakt, en fondsen aan te wenden om cliënten, al dan niet vertegenwoordigd door een stichting, verder tegemoet te komen.


Dexia zal ook voor een totaalbedrag van € 207 miljoen aanvullende lasten boeken in de rekening van het laatste kwartaal van 2004. Deze zullen dienen om aanvullende kosten van tegemoetkomingen voor cliënten van Dexia Bank Nederland die in moeilijkheden verkeren te dekken evenals andere voorziene regelingen. Deze lasten zullen de gegeven vooruitzichten voor de resultaten over 2004 niet beïnvloeden, omdat tijdens dezelfde periode verschillende niet recurrente elementen hier tegenover staan. Deze lasten dekken geen juridisch risico met

betrekking tot de toestemmingsvereiste van de partner, welke zal afhangen van de uitspraak van

de Hoge Raad. De elementen hiervan zullen het voorwerp uitmaken van een toelichting in de

jaarrekening.


Op initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB) is Wim Duisenberg, voormalig president van de Europese Centrale Bank, bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden tussen Dexia Bank Nederland en haar cliënten.


Dexia zal haar volledige medewerking verlenen aan het bemiddelingsproces en gedurende dit

proces geen nieuwe procedures tegen cliënten bij de rechtbanken aanhangig maken.

Bank Nederland


4) 5)


Dexia zal tenminste tot en met vrijdag 4 maart 2005 processtukken nemen in zaken waarin geen regulier uitstel meer te verkrijgen is;

Dexia zal eveneens in zaken die zijn afgeconcludeerd ernaar streven met de wederpartijen verwijzing overeen te komen naar de parkeer- respectievelijk slaaprol, zulks in afwachting van de uitkomst van het bemiddelingsproces.


Bovenstaande besluiten hebben betrekking op:


a) individuele procedures in eerste aanleg met betrekking tot effectenlease, waaronder tevens worden verstaan procedures waarin meerdere met name in de dagvaarding genoemde natuurlijke personen als eisers optreden;

b) vrijwaringsprocedures waarbij Dexia partij is en die verband houden met de

procedures zoals genoemd onder a.


Buiten bovengenoemde besluiten vallen:


groepsacties in de zin van artike13:305a BW. Dexia zal trachten separate afspraken te maken met de verschillende belangenstichtingen en/of -verenigingen; zaken waarin Dexia hoger beroep of sprongcassatie zal instellen. Afhankelijk van de aard van de zaak zal het procestempo in hoger beroep of cassatie vervolgens in overleg met de wederpartijen worden afgestemd;

procedures over de gehoudenheid van cliënten aan het zogenaamde Dexia Aanbod en/of andere met Dexia gesloten coulanceregelingen.


Vanzelfsprekend is Dexia bereid de inhoud van deze brief nader- telefonisch - toe te lichten. Dexia zal een kopie van deze brief zenden aan (de gemachtigden ofadvocaten van) betreffende wederpartijen.


Met de meeste hoogachting,


,._\

Luc van Thielen Raad van Bestuur


_

!_


Ben Knüppe ChiefLegal Officer 020 - 3486137


Bijlage I: persbericht d.d. I I februari 2005


2


R._..,t\


Bank Nederland


Plet Heinkade 55. 1019 GM Am"erdam

Po"bu, 808. 1000 AV Am,terdam

Teleboo," 020.348 50 00

Fax, 020.348 55 55


Aan de Rechtbanken, ter attentie van (ieder afzonderlijk): het Praesidium

de Sectorvoorzitter van de handelsunit

de rolrechters van de Sector Civiel

de Sectorvoorzitters van de Sector Kanton

de Civiele griffie van de Sector Kanton


cc: De Raad voor de Rechtspraak


Amsterdam, 18 februari 2005


Betreft: Individuele procedures waarin Dexia als eiseres of gedaagde optreedt inzake

effectenlease in eerste aanleg


Edelachtbare vrouwen, heren,


Zoals U ongetwijfeld bekend, zijn de afgelopen dagen belangrijke stappen gezet in de richting van een mogelijke oplossing van de effectenlease-problemanek. VolIedigheidshalve gaat hierbij het persbericht zoals dat op vrijdag I I februari 2005 door Dexia is verstnurd (zie bijlage). Zoals uit de laatste zin van het persbericht blijkt, heeft Dexia toegezegd gedurende het bemiddelingsproces geen nieuwe procedures aanhangig te maken.


Dexia heeft daarop bovendien de volgende besluiten genomen:


I)


Dexia geeft aan haar wederpartijen (gevraagd en ongevraagd) uitstel voor het nemen van processtnkken, in afwachting van de uitkomst van het bemiddelingsproces. Dexia stemt in met eventnele verzoeken tot verwijzing van lopende procedures naar de parkeer- respectievelijk slaaprol;

Dexia zal verzoeken indienen om alIe reeds geplande comparities, pleidooien en dergelijke aan te houden, in afwachting van de uitkomst van het bemiddelingsproces, zonodig met verwijzing naar de parkeer- respectievelijk

slaaprol;

Dexia zal één dezer dagen in alIe procedures waarin zij vanaf week 10 (de week van maandag 7 maart 2005) een processtnk dient te nemen, schriftelijk aan de (gemachtigde of advocaat van de) wederpartij verzoeken in te stemmen met het uitstel, althans met verwijzing naar de parkeer- respectievelijk

slaaprol, in afwachting van de uitkomst van het bemiddelingsproces. Indien de

wederpartij hiermee niet akkoord gaat en van de rechter geen uitstel wordt verkregen, zal Dexia de procedure voortzetten;


2)


3)


Dexla 8ank Nederland N. V. maakt deel uit van de Dexla Groep Bankrekenlns, 26.22.81.961. Handelmsl"er Am"erdam 33194626. www.dexiabank.nl

piethoog
Berichten: 2
Lid geworden op: 27 aug 2006 20:43

Re: Gaat eega-lease winnen?

Ongelezen bericht door piethoog »

Het heeft nu lang genoeg geduurd,vlug alle gedupeerden hun geld terug, en van die flauwe kul nooit meer uithalen.Vlug met een stunt miljarden binnen halen....daar zit geen landgenoot op te wachten.Eerlijk verdiend geld verdient toezicht en lering dat er nog steeds mensen zijn,die vroeger tijdens de honger winter, zich nog verrijkten en....die zijn in nederland overbodig. Wat gij niet wil ,wat Ugeschied doe dat zeer zeker bij een ander niet....

Gesloten