LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Belangrijke links en topics!

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Captain-America
Berichten: 861
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:10

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Captain-America »

@ All

Laten wij ons vanaf heden SVP weer focussen waarover dit alles, in dit topic en het gehele forum gaat.

Gedupeerden, geinteresseerden en andere partijen/personen, indien mogelijk, objectief informeren.

B.v.d.

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Pieter »

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=41525
7.2.8 Artikel 17 Wet giraal effectenverkeer

Vragen en verzoeken van procespartijen
Enkele partijen stellen dat vast staat dat Dexia niet in overeenstemming met artikel 17 Wge aandelen heeft gekocht en geleverd aan haar cliënten. Eén partij stelt dat de conclusie van de AFM haaks staat op uitspraken van het Dutch Securities Institute (DSI) 22 en de Hoge Raad.
22 Uitspraak Commissie van Beroep DSI d.d. 27 januari 2005, KCHB nr. 91 en HR 23 september 1994, NJ 1994, 461 (Kas As/ Drying Corporation).

Reactie AFM
In artikel 17 Wge staat dat levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.

Zoals is beschreven in hoofdstuk 3 heeft de AFM op basis van deelwaarnemingen vastgesteld dat aandelen voor effectenleasecliënten tijdig zijn geleverd op de depotrekeningen die Dexia ten behoeve van het betreffende effectenleaseproduct bij RBC Dexia aanhoudt. In alle beoordeelde gevallen hebben bijschrijvingen plaatsgevonden op de depotrekeningen die overeenkomen met de omvang en samenstelling van verzamelorders. De AFM concludeert dat een bijschrijving van aandelen op naam van Dexia op deze depotrekeningen in de administratie van RBC Dexia op grond van de Wge kwalificeert als levering van deze aandelen.

Ten aanzien van de stelling dat de conclusie van de AFM wat betreft levering van de effecten, namelijk dat bijschrijving op naam van Dexia op de depotrekeningen van RBC Dexia kwalificeert als levering conform de Wge, haaks zou staan op uitspraken van de Hoge Raad en DSI bericht de AFM nog het volgende. In deze uitspraken kan men - kort samengevat - de conclusie lezen dat levering van Wge effecten zal moeten geschieden conform artikel 17 Wge (‘bijschrijving ten name van de verkrijger’) en niet op andere wijze. De AFM benadrukt dat zij - zoals ook beschreven is in hoofdstuk 3 van het concept-deskundigenbericht en nogmaals herhaald in bovenstaande alinea - daadwerkelijk heeft vastgesteld dat de effecten geleverd zijn aan Dexia conform artikel 17 Wge, eenvoudigweg omdat - blijkens de depotoverzichten - bijschrijving op naam van Dexia in de administratie van RBC Dexia als aangesloten instelling bij Euroclear Netherlands heeft plaatsgevonden.

Daarnaast wijst de AFM – voor alle duidelijkheid – nogmaals op hetgeen zij onder het kopje ‘Bijschrijving van aandelen’ in paragraaf 5.5 uit het deskundigenbericht heeft verwoord:

‘De AFM heeft vastgesteld dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia. Uit informatie van Dexia en van Euroclear Nederland blijkt evenwel dat óók Dexia vanaf november 1995 tot heden aangesloten instelling bij Euroclear Nederland is geweest. De AFM merkt op dat als gevolg van de Wge-systematiek – artikel 10 Wge juncto 17 Wge - en het feit dat Dexia aangesloten instelling van Euroclear Nederland is geweest, het mogelijk zou kunnen zijn dat geen voorwaardelijke, maar een ‘onvoorwaardelijke’ bijschrijving van de aandelen ten gunste van de effectenleasecliënten van Dexia heeft plaatsgevonden. De AFM heeft, gegeven de reikwijdte van de beschikking, geen onderzoek verricht naar de eventuele juridische implicaties van deze mogelijkheid.’

Overige opmerkingen van procespartijen
Dexia stelt in haar reactie dat conform artikel 2 van de bijzondere voorwaarden de aandelen onvoorwaardelijk zijn bijgeschreven op naam van de effectenleasecliënten.

Reactie AFM
De AFM wijst op hetgeen zij heeft beschreven in paragraaf 5.5. In deze paragraaf citeert de AFM uit de door Dexia aan de AFM overgelegde bijzondere voorwaarden effectenleaseovereenkomsten. Hierin staat dat de aandelen onverwijld na verkrijging ervan voorwaardelijk worden overgedragen.

7.2.9 Levering
Vragen en verzoeken van procespartijen Enkele partijen hebben vragen gesteld ten aanzien van de bijschrijving en levering van aandelen. Deze vragen zijn als volgt samen te vatten. Kan de AFM de in paragraaf 3.4 getrokken conclusie dat aandelen tijdig zijn geleverd
Door op de tenen van het AFM te trapen, AFM deskundige bericht vergelijken met uitspraak DSI en Hoge raad. Heeft het AFM een wending gegeven aan wat zij bedoelen met levering op naam ( Dexia dus) en van voorwaardelijk en onvoorwaardelijke levering van effecten aan clienten (Contractuele verplichtingen van Dexia).

Door deze uitleg stelt het AFM dat haar conclusie op 1 lijn ligt met DSI en Hoge raad voor wat betreft effecten levering op naam van Dexia. En in het verlengde hiervan dat de onvoorwaardelijke levering van effecten op naam van clienten mogelijk in strijd is met art 17 zoals DSI en Hoge Raad hier uitleg aan hebben gegeven.

AFM heeft in zowel de steekproef als in het volgen van sumiere gegevens van verzamel orders alleen geconstateerd dat deze aandelen op naam van Dexia zijn bijgeschrijven. En in geen enkel geval bijschrijving op naam van de klant (conform art 2 contractvoorwaarden) heeft plaatsgevonden.

Het AFM rapport maakt alleen maar duidelijk dat over de periodes dat er door dexia gegevens zijn overlegd dat op die data's voldoende aandelen in bezit en op naam van dexia aanwezig zijn die in aantallen overeenkomen met uitstaande contracten.

Het rapport vergelijkt appels met peren. Er is geen link tussen verzamelorder en effectendepot. Met dien verstanden dat de link naar effecten op naam van klant ontbreekt.

Het is aan verweerders de taak het Hof kenbaar te maken dat vast is gesteld dat er geen aandelen op naam van clienten zijn aangeschaft en dat hiermee Dexia zich niet heeft gehouden aan haar contractuele verplichtingen en derhalve de contracttant geen schade kan leiden door koersdaling van onderhavige effecten. Om de simpele reden dat er geen aandelen op zijn naam staan bijgeschreven die verwant zijn aan de koersdaling. En last but not least de client heeft een lening afgesloten voor levering van aandelen op zijn naam die nimmer op zijn naam geleverd zijn. Wordt ook wel wanprestatie/toerekenbare tekortkoming genoemd en plegen van een onrechtmatige daad. Overigens indien men iets tegen betaling belooft te leveren (effectenleasecontract) en na betaling blijkt dat beloofde goed niet is geleverd noemt men in de volksmond Oplichting.

Als er geen aandelen (conform bedoelde artikelen van de Dexia overeenkomsten) zijn geleverd, hebben de klant ze ook niet hoeven te betalen en is de lening niet aangesproken voor het overeengekomen doel, namelijk de betaling van aandelen die geleverd zouden worden.

Geen lening, dus ook geen terug te betalen schuld én geen rentetermijnen verschuldigd. De vereniging Payback is dan ook van mening dat Dexia haar klanten op heeft gelicht door wel te laten betalen voor een lening waar geen aandelen op naam voor zijn aangekocht.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Piet »

Eindrapport AFM : Aankoopbewijzen aandelen niet aangetroffen

Conclusie stichting Platform Aandelen Lease:
De AFM geeft aan dat ze feitelijk geen bewijzen hebben, maar het aannemelijk achten dat Dexia de aandelen heeft gekocht.
Het is onbegrijpelijk dat, na het gestelde hierboven, de AFM tot een eindconclusie kan komen zoals verwoord in hun rapport.
Daarnaast is naar onze mening de AFM zijn boekje te buiten gegaan en heeft zelf conclusies getrokken die het hof behoort te maken uit de feiten die de AFM heeft aangedragen.
Deze feiten worden nu verdoezeld door zelf al met (afwijkende) conclusies te komen
Gezien dit rapport van de AFM en de andere feiten die door de verweerders zijn ingediend bij het hof, kan het gerechtshof in Amsterdam niets anders beslissen als de Duisenberg regeling niet verbindend te verklaren voor de Dexia gedupeerden die hiervoor in aanmerking komen en het verzoek van Dexia cs dus afwijst.
De volledige conclusies van PAL over het concept rapport en definitieve rapport van de AFM n.a.v. de opdracht van het gerechtshof in Amsterdam om een onderzoek te doen naar de aankoop van de aandelen door Dexia is via deze linken te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/Rea ... rapprt.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/EindrapportAFM.htm

Groeten,
Piet

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Pieter »

Uit het rapport blijkt juist dat Dexia niet presteerde. Immers er werden geen aandelen (voorwaardelijk) aan de klant geleverd. De klant mag dan ook zijn prestatie opschorten (dat staat in artikel 6:262 BW en heet de exceptio non adimpleti contractus; dat is een goed koopmansgebruik dat stamt uit de tijd van de Romeinen).

Het is onder de omstandigheid dat Dexia niet presteerde dus zeker niet terecht dat Dexia verlangt dat de andere partij wel presteert!!!!
Artikel 262
1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten.

2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
Dexia gedupeerden die gestopt zijn met betalen kunnen zich hierop beroepen dat zij gerechtigd waren om hun betalingen op te schorten.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Piet »

Nog een paar belangrijke links over het AFM rapport (geen postings):

Het concept rapport van de AFM:
http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/ ... 280906.pdf

Het persbericht van PAL hierover:
http://www.perssupport.nl/Home/Persberi ... emId=85451

De brief van minister Zalm o.a. over de verwachte datum van de uitspraak door het gerechtshof Amsterdam:
http://www.minfin.nl/binaries/minfin/as ... -2293a.pdf

Het definitieve rapport van de AFM:
http://www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/ ... rtage1.pdf

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Piet »

Voor de Dexia (niet eegalease)en DSB gedupeerden die onder het categoriemodel vallen (schenden van de zorgplicht door de bank).

O.a. de rechtbanken Amsterdam en Alkmaar (DSB) hebben aangegeven via onderstaand categorie model te vonnissen.
Zo kun je dus zelf berekenen of procederen rendabel is.
Je moet natuurlijk nog wel de advocaat kosten erbij rekenen.
Het scheelt veel als je recht hebt op subsidie op de advocaatkosten (ook wel toevoeging of pro deo genoemd).
Meer over subsidie is hier te vinden:
http://www.platformaandelenlease.nl/RvR.htm

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat Dexia de zorgplicht heeft geschonden en een gedeelte van de schade ( = inleg plus restschuld) voor zijn rekening moet nemen.
Om dit te kunnen berekenen heeft de rechtbank 4 categorieën gemaakt.
Hieronder de categorie en percentage indeling die de rechtbank hanteert, zodat je voor jezelf al kan berekenen of procederen zinvol is.
De rechtbank verstaat onder het nadeel de schade die is ontstaan.
De schade is inleg + restschuld – ontvangen dividend.

Categorie-indeling
De hierna genoemde gegevens hebben betrekking op de situatie ten tijde van de totstandkoming van de lease-overeenkomst(en).

Categorie 1: 75% tot 85% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer. Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
geen enkele beleggingservaring
en geen of nagenoeg geen vermogen
en netto gezinsinkomen minder dan € 15.000,00 per jaar (€ 1.250,00 per maand)
en laag opleidingsniveau en geen voor beleggen relevante beroepservaring.

Categorie 2: 55% tot 65% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer.
Dit is de categorie voor een ieder die niet onder één van de andere categorieën valt.

Categorie 3: 30% tot 40% van het nadeel voor rekening van Dexia, en het resterend percentage voor rekening van de afnemer.
Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen: geen relevante beleggingservaring
en vermogen minimaal 1x de lease-som
en/of een jaarlijks netto gezinsinkomen zowel meer dan € 15.000,00 als meer dan 2/3 deel van de lease-som.

Categorie 4: 5% tot 15% van het nadeel voor rekening van Dexia en het resterend percentage voor rekening van de afnemer. Deze categorie geldt voor afnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:
redelijke beleggingservaring (open norm)
en vermogen minimaal 1x de lease-som
en/of een jaarlijks netto gezinsinkomen zowel meer dan € 15.000,00 als meer dan 2/3 deel van de lease-som.

Ben je eegaleaser en is de rechter van mening dat de vernietiging te laat is ingediend dan kun je wel minimaal kwijtschelding krijgen van de restschuld.
De advocaat Luc Jurgens uit Amsterdam heeft hier een artikel over geschreven, zie de posting hierboven.
Het is wel noodzakelijk dat je advocaat dit argument meeneemt in de dagvaarding.
De rechter zal het niet vanzelf toewijzen!

Zijn over de categorie berekening en de (late) vernietiging vragen mail naar [email protected]

Groeten,
Piet

9squared
Berichten: 1
Lid geworden op: 03 jun 2008 10:57

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door 9squared »

Piet, is het mogelijk om te procederen wanneer de lease nog niet is afgelopen? Ik zit nu al 8 jaar bij categorie 1, maar waarschijnlijk niet meer als over 2 jaar de lease is afgelopen.

9squared

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Piet »

Hallo 9squarded,

Procederen kan altijd, ook al loopt een contract nog jaren door.
In de procedure kan de rechter gevraagd worden het contract te ontbinden en deze zal dat ook doen anders is het bedrag van de schade niet vast te stellen wat de bank aan jou moet voldoen.
Wil je meer weten, mail naar eerder genoemd e-mail adres.

Groeten,
Piet

juwita
Berichten: 894
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door juwita »

@Tenormin,
Gelukkig heeft u kennelijk ''geen'' verstand van het recht ! De rechter toetst feiten aan het recht dat geldt/gold op het moment van die feiten !

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Let op!

Het hoofdonderwerp Aandelenlease begint met een zevental subonderwerpen die niet actueel zijn.
Het zou handig zijn als deze worden verwijderd, maar ondanks herhaalde verzoeken is dit nooit gebeurd.

Pas na de topic Voors en tegens: vernieuwd!
treft u actuele discussies, op moment van schrijven/wijziging is dit de topic AEGON verkocht Vliegwiel op Huishoudbeurs .

Daarnaast is er onder Juridisch/financieel nog het onderwerp Spaarbeleg/Sprintplan
Ook dit betreft een vorm van aandelenlease.
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 07 aug 2013 15:15, 2 keer totaal gewijzigd.

Luc Jurgens, advocaat

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Luc Jurgens, advocaat »

Dames en heren consumenten:

Tussenstand Aegon Sprintplan en Fortis Groeivermogen

Aegon Bank:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... S:2014:581

Fortis Groeivermogen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2014:2357

Dexia (Aegon's Legio Lease en (Bank) Labouchere) zit nog in de denktank van het Amsterdamse gerechtshof in een aantal lopende zaken tegen respectievelijk Dexia, Varde Investments en Asset Refinance Company.

Luc Jurgens, advocaat

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door Luc Jurgens, advocaat »

Dames en heren consumenten,

(Relatief) goed nieuws voor hen die de overeenkomst Dexia Aanbod hebben ondertekend.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2014:1443

U kunt gebruik maken van de hardheidsclausule die onlosmakelijk is verbonden met het Dexia Aanbod.

Kunt u de eindjes niet meer aan elkaar knopen, vraag dan zo spoedig mogelijk bij de deurwaarder, bij Dexia, bij Varde Investments, bij Asset Refinance Company, bij Next Finance, of wie of wat ook is betrokken bij het witwassen van de fictieve restschulden, sorry: het innen van die restschulden, om toepassing van de hardheidsclausule.

Het zal leiden tot kwijtschelding van een (groot) deel van de restschuld.

Dat kan ook nog, als u door de rechter al bent veroordeeld om te betalen.

Indien de tegenpartij weigert mee te werken stap dan naar het Juridisch Loket van de overheid:

http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Belangrijke links en topics!

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Luc Jurgens, advocaat schreef:Indien de tegenpartij weigert mee te werken stap dan naar het Juridisch Loket van de overheid
Merkwaardig, een advocaat die verwijst naar het Juridisch Loket waar geen enkele expertise zit op dit gebied...

Gesloten