LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Flip Huizer
Berichten: 42
Lid geworden op: 21 okt 2004 16:17

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Flip Huizer »

Het is bezoekers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, privé-adressen) van anderen in de bijdragen op te nemen .

JH
Berichten: 2919
Lid geworden op: 30 aug 2003 14:37

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door JH »

Impact, je bent al een aardige tijd actief op dit forum. Je leest diverse topics met kopieen van brieven aan instanties en personen. Valt het je dan niet op dat de namen steeds zijn weggehaald !
Het gaat om de inhoud van de brief, niet degene die de brief uit hoofde van zijn of haar functie en dagelijkse broodwinning heeft ondertekend. De betreffende functionaris is met die organisatie een overeenkomst aangegaan om diensten te verrichten. De organisatie blijft nog steeds aanprakelijk voor wat deze doet of niet doet.

Als je zo veel op dit forum bent dan heb je vast wel tijd over om je eens te verdiepen in de Wet Bescherming Persoonsregistraties die sinds september 2001 van kracht is.

Flip Huizer
Berichten: 42
Lid geworden op: 21 okt 2004 16:17

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Flip Huizer »

Bovendien willen mensen niet meer extra betalen om, nog eens gezamenlijk voor zo iets te gaan procederen. Ook dan zal Dexia wel weer in hoger beroep gaan en zal zo'n proces ook weer eindigen in een drama.

Zo iets is weggegooid geld.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Truus2004 »

Impact,
duidelijker dan ik gisteren mijn mening genuanceerd heb, kan ik niet en hoeft ook niet, want het lijkt me duidelijk genoeg. Ik vind het eigenlijk heel netjes van mezelf dat ik de moeite genomen heb je het uit te leggen en nu nogmaals de moeite neem je aan te spreken, hoewel jij daar totaal aan voorbijgaat. Ik begrijp dat een discussie met jou alleen mogelijk is als je je uiteindelijk bij jouw mening neerlegt. Zo werkt het niet, misschien wel bij jouw thuis, maar niet in het echte leven! Als jij een brief helemaal weghaalt omdat er hier een aantal mensen is dat vindt dat je een naam niet moet publiceren, dan mis je de nuance.

lhardeman
Berichten: 250
Lid geworden op: 02 jul 2003 19:33

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door lhardeman »

Impact.

Het kan zo simpel zijn , gewoon die brief terug plaatsen en de naam van de beleidsmedewerker weg halen. Daar draaide de hele kwestie om, niet meer en niet minder. Als je op een forum mee wil praten dan moet je ook kritiek kunnen verdragen, die geenszins de bedoeling hadden om jou af te branden.

Gr. Anne.

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door pluutje »

Hallo Impact,

Trek het je allemaal niet zo aan!

Het was een ''slip of the pen'' toch?

Er zijn personen die dingen ''met opzet'' op het Forum plaatsen die vele malen erger zijn en nogmaals met ''opzet''. Nou dan.

Don't worry! :wink:

Pluutje

dewaal
Berichten: 116
Lid geworden op: 08 sep 2004 17:48

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door dewaal »

eerst afwachten wat het cbp gaat doen voor ons.

BERENDIEN
Berichten: 51
Lid geworden op: 26 aug 2003 19:18

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door BERENDIEN »

in het juridisch dagblad staat nieuws,dat dexia onrechtmatig handelt inzake persoonsgegevens. :) :lol:

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Piet »

Hieronder het stuk uit het Nederlands Juridisch Dagblad van vandaag.
Wie zou hun (en de rest van de media) hebben geinformeerd over deze kwestie?
Toch wel handig zo'n vereniging als PAYBACK.

CBP: werkwijze Dexia nog steeds onrechtmatig

DEXIA blijft inzage weigeren, dus.... wie is nu aan zet?

Van de redactie - Het CBP is een bestuursorgaan in de zin van de Algemen wet bestuursrecht (Awb) en zal niet zelf over gaan tot (civielrechtelijk) dagvaarden, maar bij overtreding van de wet kan het college wel overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen. Aandelenleasers kunnen het geschil wel voorleggen aan de rechter. Deze vraagt dan eventueel een nadere toelichting van het CBP, maar in casu hoeft dat mogelijk niet nu het advies 'er al ligt'. Het advies is vrij concreet, niet alleen qua naam, zie de 'Praktische uitwerking' (.Pdf) op de site van het college.

In het laatste persbericht rept het CBP met geen woord over bestuursrechtelijke sancties, terwijl deze niet alleen bij dubieuze verwerkers van persoonsgegevens (in strijd met de Wbp dus) kunnen worden toegepast. Althans, dat zou men denken. Het college verwijst wel expliciet (door) naar de Geschillencommissie (bankzaken).

Wie per electronische mail correspondeert met het college en 'iets verwacht van de privacy-waakhond' krijgt onderaan de reply-tekst een weinig hoopvolle mededeling:

'De WBP gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor een adequate privacybescherming. Een ander uitgangspunt is dat de burger primair voor zijn eigen rechten moet opkomen. De eigen verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burgers wordt door het CBP gevoed (curs. red.) door voorlichting, normontwikkeling en stimulering van 'privacyvriendelijke' technieken.' Dexia is echter de Olvarit-fase wel ontgroeid en als 'volwassene' dient zij zich aan de duidelijke normen van de Wbp te houden.

De sanctiemogelijkheden (boetes en bestuursdwang) zijn vooral gericht op de (on)rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Het inzagerecht van 'betrokkene', degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, kan -individueel- worden afgedwongen bij de civiele rechter.

De tekst (citaat CVP) had zo door 'Balkenende I of II' geschreven kunnen zijn (maar de wet is al op 1 september 2001 in werking getreden). De burger moet dus individueel voor zijn rechten opkomen: eigen verantwoordelijkheid eerst, hoe goed of slecht de verwerkers met zijn persoonsgegevens ook omgaan. Maar ook het college beseft dat een burger -soms een postbode die gewoon 'mee wilde' met de beursstijgingen eind jaren negentig- de Wte en de Bte niet uit het hoofd kent en stelt:

'Het CBP zal doorgaans niet in (gaan, red) op vragen van particulieren die nadere studie vergen. Daarvoor (cursivering red) zijn gespecialiseerde advocaten, consultants en wetenschappers beschikbaar.'

Dus niet een gewone advocaat, nee let wel; een 'gespecialiseerde' advocaat. Vele aandelenleasers ontberen echter de financiële slagkracht om een gespecialiseerde rechtshulpverlener in de arm te nemen. Met een aan bezuiningen onderhevige gefinancieerde rechtshulp wordt het al moeilijker je 'eigen verantwoordelijkheid te nemen' met een advocaat die doorgaans bijvoorbeeld huurzaken doet. (meer volgt.... ook de brief van Dexia)

Het CBP heeft overigens nog niet gereageerd op vragen van de redactie over de inzagekwestie.

Relevante artikelen van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
Artikel 35
1.
De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
2.
Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
(...)
Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
(...)
Artikel 46
1. Indien een beslissing als bedoeld in artikel 45 is genomen door een ander dan een bestuursorgaan, kan de belanghebbende zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek, de verantwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 of 38, tweede lid, toe of af te wijzen dan wel een verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 al dan niet te honoreren.
2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.
3. De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt. Alvorens de rechtbank beslist, stelt zij zo nodig de belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.
4. De indiening van het verzoekschrift behoeft niet door een procureur te geschieden.
5. De derde afdeling van de vijfde titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.
6. De rechtbank kan partijen en anderen verzoeken binnen een door haar te bepalen termijn schriftelijke inlichtingen te geven en onder hen berustende stukken in te zenden. De verantwoordelijke en belanghebbende zijn verplicht aan dit verzoek te voldoen. De artikelen 8:45, tweede en derde lid, en 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 43
De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.


Groeten,
Piet

dewaal
Berichten: 116
Lid geworden op: 08 sep 2004 17:48

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door dewaal »

het is in de uitzending geweest en de tros adviseert iedereen naar het CBP te gaan.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Piet »

Reactie CBP inzage persoonsgegevens 25-10-2004

Het CBP oordeelde op 3 september 2004 dat Dexia klanten die inzage in hun gegevens vragen ingevolge artikel 35 van de WBP een volledig en begrijpelijk schriftelijk overzicht dient te geven van de gegevens die de bank van de betrokken persoon verwerkt.

Op 22 september 2004 heeft Dexia aangegeven op welke wijze zij haar cliënten die daarom verzoeken inzage in hun gegevens zal geven. Het CBP heeft hierop bij brief van 13 oktober 2004 vastgesteld dat de werkwijze die Dexia voor ogen heeft onrechtmatig blijft.

Het CBP vertrouwt er op dat Dexia haar werkwijze alsnog conform de Wet bescherming persoonsgegevens aanpast. Dexia heeft tot 1 november de tijd om het CBP hierover te informeren.

Als het CBP op 1 november 2004 geen reactie van Dexia heeft ontvangen of uit de reactie van Dexia blijkt dat de werkwijze onrechtmatig blijft, beëindigt het CBP de lopende bemiddelingsverzoeken. In deze situatie valt dan immers niet meer te verwachten dat verdere bemiddeling door het CBP tot een ander resultaat zal leiden. Het CBP zal de betrokkenen in dit geval er op wijzen dat zij zich tot de rechter kunnen wenden. Het verzoek aan de rechter kan zonder tussenkomst van een advocaat worden ingediend. De uitspraak van de rechter zal uiteindelijk in een oplossing voorzien.

Bron: Tros Radar

Groeten,
Piet

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door impact »

Meer voor de hand liggend zou zijn dat de CBP gebruik maakt van haar mogelijkheid om aan Dexia een sanctie op te leggen in de vorm van bestuursdwang.
Dat scheelt in ieder geval weer een aantal gerechtelijke procedures bij rechtbanken, die toch al overbelast zijn.

dewaal
Berichten: 116
Lid geworden op: 08 sep 2004 17:48

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door dewaal »

maar dexia stelt zich toch boven de wet. Wat heeft procederen dan zin.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door impact »

Niet bij de pakken gaan neerzitten, dewaal. De CBP zal heus wel iets bereiken. Het zou toch te gek voor woorden zijn als Dexia blijft tonen gewoon maling te hebben aan de uitspraak van weer een officiële instantie? Wat zouden de rechters daar trouwens van vinden? In ieder geval pleit het niet voldoen aan de wettelijk verplichte verstrekking van gegevens absoluut niet in het voordeel van Dexia, zou ik zo denken.

Captain-America
Berichten: 861
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:10

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Captain-America »

Misschien dat er vanuit de politiek druk kan worden uitgeoefend om te bewerkstelligen dat het CBP gebruik maakt van de sanctie mogelijkheden, haar geboden.
Of en hoe dit zal gebeuren zullen we gauw genoeg te weten komen.

Overigens zou het de politiek ook sieren als zij zich zou inspannen om instanties zoals het CBP ook wat meer bevoegdheden te geven, zoals een vorm van bevoegdheid om notoire weigeraars zoals Dexia cs te dagvaarden om alsnog het wettelijk kader na te (gaan) leven.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door impact »

Hallo Captain-America. Volgens mij heeft de CBP die bevoegdheid om op te treden al: in de vorm van bestuursdwang. Alleen moet de CBP er wel gebruik van willen maken!

Captain-America
Berichten: 861
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:10

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door Captain-America »

Goedenavond Impact,

Dank voor je aanvulling.
Volgens mij heb je daar gelijk in, zo heb ik het ook begrepen.
Vreemd echter is dat deze "dwangvorm" nog niet is toegepast.
Je zou denken dat juist in dit geval het optimaal van toepassing is...

Overigens is dit gelijk het enige (dwang)middel wat het CBP zou kunnen hanteren. Sad but true...

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 27 okt 2004 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.

lhardeman
Berichten: 250
Lid geworden op: 02 jul 2003 19:33

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door lhardeman »

Beste impact, zo vers is het niet, als je op pagina 10 van deze topic kijk zie je dat Piet het artikel al op het forum heeft gezet.

Gr.Anne.

dewaal
Berichten: 116
Lid geworden op: 08 sep 2004 17:48

Re: Dexia beschouwd voorbeeld brief van Tros Radar als misbruik.

Ongelezen bericht door dewaal »

inderdaad het is oud nieuyws.

Gesloten