LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wie heeft welke vergunning nodig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_IT ... 3#_ftnref1
Persberichtnr. 98/121 Den Haag 6 juli 1998

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VOÛTE-DROSTE, REMKES EN HOOGERVORST OVER RECLAME VOOR BELEGGINGSPRODUCTEN

VRAGEN:

1.
Kent u het artikel <<21.033 gulden van Aegon>>[1], waarin Prof. Bomhoff waarschuwt voor de aanzienlijke risico’s van beleggingsproducten waarmee aandelen worden gehuurd en voor de schijnbeloften in de reclame voor deze producten?

2.
Wat is de reden dat aanbieders van dergelijke lease-contraten zich niet hoeven te houden aan de Wet op het Consumentenkrediet?[2] Is de uitzondering op de Wet op het Consumentenkrediet nog gerechtvaardigd in het licht van de huidige ontwikkeling in deze producten?

3.

Heeft de Stichting Toezicht Effectenverkeer noch de Economische Controledienst een wettelijke basis om toezicht te houden op de aanbieders van deze beleggingsproducten die met kredieten zijn gefinancierd?

4.
Deelt u de mening dat door deze leemte in de wet de burger niet kan worden beschermd tegen risico’s voor een lease-krediet dat beleggingsproducten financiert? In hoeverre zijn de aanbieders van deze producten verplicht realistische informatie te geven over hun producten in het bijzonder over de te verwachten rendementen, en een resterende schuld bij een tegenvallende aandelenkoers?

5.
Deelt u de mening dat hierdoor sprake is van oneerlijke concurrentie tussen aanbieders van lease-contracten en aanbieders van andere financiële producten, die wel moeten voldoen aan wettelijke voorschriften?

6
Bent u bereid te onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om toezicht op de aanbieders van bovengenoemde producten mogelijk te maken?

7.
Wilt u de Tweede Kamer informeren over het resultaat van dit onderzoek zodra die is afgerond?


ANTWOORDEN:

1.
Ja

2.
Zoals reeds bij de vraag is aangegeven vallen beleningen van effecten niet onder de Wet op het consumentenkrediet (WCK) indien: “die bestaan uit belening van ter beurze genoteerde effecten dan wel niet ter beurze genoteerde effecten, voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is, mits de kredietsom de waarde van de betrokken effecten op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet te boven gaat;” (artikel 4, eerste lid, onder h van de WCK) .

Indertijd was de reden van uitsluiting dat de wetgever er van uit ging dat deze vorm van kredietverstrekking alleen werd toegepast op kredieten met bestaande effectenportefeuilles als onderpand en in die situaties was het gebruikelijk dat financiële instellingen niet verder gingen dan het verstrekken van een krediet tot ca 70% van de waarde van de portefeuille. De huidige effectenlease-constructies bestonden toen nog niet. Daarnaast werd overwogen dat hier sprake is van transacties die meer in de vermogenssfeer liggen dan in de consumptieve sfeer (zie Kamerstuk 1986/1987, 19 785, paragraaf 4.1.2.9). Het laatstgenoemde argument is ook nu van toepassing. Ik acht dan ook geen reden aanwezig om de effectenlease onder de WCK te brengen, te meer daar de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) van toepassing is.

3.,4. en 5.
De in het artikel bedoelde aanbieder, Legio Lease, beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wte 1995. Zoals in de brief aan Uw Kamer van 1 mei 1998 in antwoord op eerder door het Tweede Kamerlid Smits gestelde vragen over reclame voor beleggingsproducten (nr. 2979809130) is vermeld, valt Legio Lease onder het toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).

Op grond van de Wte 1995 (artikel 11, eerste lid) en de daarop gebaseerde regelgeving (hoofdstuk V van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en de Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995) controleert de STE of een onder toezicht staande effecteninstelling de verplichte informatie over haar producten verstrekt en zich onthoudt van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie. De verplichte informatie heeft onder meer betrekking op de kosten die aan een cliënt in rekening worden gebracht en de beleggingsrisico’s die aan de effectensoort verbonden zijn. Op grond van de Nadere regeling effectenverkeer 1995 van de STE dient de effecteninstelling zich te onthouden van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie met betrekking tot de financiële verplichtingen die voor de cliënt uit het aangaan van transacties in effecten kunnen voortvloeien. Daarnaast heeft de STE inmiddels voorschriften geformuleerd voor reclame-uitingen van effecteninstellingen, waaronder begrepen regels over de presentatie van rendementen. Deze voorschriften zijn per 1 juli jl. in werking getreden.

In het geval van Legio Lease heeft de STE geen aanleiding gezien om op te treden. Voor de hieraan ten grondslag liggende overwegingen zij verwezen naar de eerder genoemde brief, antwoord 4.

De Economische Controledienst kan op basis van de Wet op de economische delicten optreden tegen onder de Wte 1995 vallende instellingen indien sprake is van overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 11, eerste lid, Wte 1995.

Gelet op de toepasselijke toezichtsregels en de bevoegdheden van de STE en de ECD terzake deel ik niet de mening dat er bij de aanbieding van effecten sprake is van een leemte in de wet. Evenmin deel ik de mening dat sprake is van oneerlijke concurrentie tussen aanbieders van effectenlease-contracten en aanbieders van andere financiële producten. Alle aanbieders van effecten moeten voldoen aan dezelfde, op de Wte 1995 gebaseerde, regelgeving.

6. en 7.
Zoals uit het antwoord op de vorige vragen moge blijken, staan de aanbieders van de hier bedoelde producten op zichzelf reeds onder toezicht. In de antwoorden op de eerder genoemde Kamervragen is aangegeven dat thans onderzoek gaande is naar de diverse voorschriften die in de effecten-, banken- en verzekeringssector bestaan terzake van informatieverstrekking aan de consument, reclame-uitingen daaronder begrepen. Aan de hand van die analyse zal worden bezien of harmonisatie en/of aanvullende regelgeving wenselijk is. Uitgangspunt daarbij is dat waar kenmerken van de diverse producten en diensten overeenkomsten vertonen, gelijksoortige eisen aan informatievoorziening gesteld worden.

Zodra het onderzoek inzake informatieverstrekking aan de consument is afgerond, zullen de resultaten aan de Tweede Kamer worden gemeld.


Woordvoerder: Drs. C. Kumru
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Column E.J. Bomhoff, NRC Handelsblad 14 maart j.l. [1998]

[2] Middels artikel 4 lid 1h van de Wet op het Consumentenkrediet


Commentaar overbodig

Okerene :wink:

jll
Berichten: 453
Lid geworden op: 10 feb 2004 21:34
Contacteer:

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door jll »

Waarde Okerene,

Met alle waardering voor uw bijdragen, zijn ze wel erg lang. Daarom van mijn kant het verzoek om de kern van uw berichten kort samen te vatten, met vervolgens verwijzing naar de vonnissen, uitspraken e.d.
Te meer omdat deze topic om de een of ander reden zonder scroll bars op mijn scherm verschijnt.

Alvast mijn dank.

Jll

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Chris G »

Jll,

Wat betreft het ontbreken van de scrollbars, dat is gemakkelijk op te lossen.
Plaats de muispijl in het bericht en klik op de linker muistoets. Nu kan je met de pijltoetsen omhoog cq omlaag in te drukken omhoog cq omlaag scrollen.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Beste jll,

U werd op uw wenken bediend zo te zien. Overigens is hetgeen u aanvoerde te wijten aan een fout in het programma van de Tros.
Dat de postings wat langer uitvallen dan gewoonlijk daar zal ik in het vervolg aan denken. Het is vaak het gevolg van het maken van een zo compleet mogelijk overzicht. Maar u hebt gelijk wat de lengte betreft en betrap mijzelf daar ook steeds op. Om dan alles er weer af te halen is zonde van mijn werk. U moet het zo maar zien dat degenen die dit niet waardevol vinden dit ook wel zullen overslaan. Anderen zien dit weer liever dan al het gechat bij elkaar. Mijn chats zitten in een posting verwerkt zullen we maar denken.

Met vriendelijke groet,

Okerene :D

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Napraat.
"Ook de kosten van het fiscale advies – want zo mag u de beleggingsvoorstellen die Legio-Lease u doet gerust noemen – zitten in de rente verwerkt."
Zou dat wel mogen volgens de WCK (Wet op het consumente Krediet)?

Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Dit overzicht is voor iedereen die nog wat zoekwerk wil verrichten en niet weet wanneer wijzigingen in de toepasselijke wetgeving heeft plaatsgevonden. Ook Advocaten krijgen zo een beter overzicht.
Lees voor jezelf ook deze artikelen eens door. Ook bedoeld voor Captain America.

Chronologie relevante wetgeving

De Nadere Regeling heeft, voor zover dit in het kader van aandelenlease relevant is, sinds 1995 de navolgende ontwikkeling doorgemaakt:

1. Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995, 27 december 1995, Staatscourant 1995, nr. 250 / pag. 42, inwerkingtreding 31 december 1995.
2. Wijziging nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995, 3 juli 1998, Staatscourant 1998, nr. 123 / pag. 9, inwerkingtreding 1 juli 1998.
3. Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999, 7 januari 1999, Staatscourant 1999, nr. 12 / pag. 8, inwerkingtreding 1 februari 1999 (overgangsbepaling in artikel 45).
4. Wijziging Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999, 31 augustus 2001, Staatscourant nr. 168 / pag. 24, inwerkingtreding 1 september 2001 (overgangsbepaling in artikel 3).
5. Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, inwerkingtreding 1 september 2002.

Hierna volgt, per gedragsregel, de ontwikkeling aan de hand van bovenstaand chronologisch overzicht.

Informatieverstrekking aan beleggers

• vanaf 31 december 1995: artikel 20 → “de effecteninstelling dient zich te onthouden van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie met betrekking tot: (a) de prijs of waarde van een effect, verwachtingen omtrent de waardeontwikkeling van een effect, de uitgevende instelling van effecten, de financiële verplichtingen die voor de cliënt uit het aangaan van transacties van effecten kunnen voortvloeien en (b) overige misleidende handelingen”;
• vanaf 1 juli 1998: nieuwe bepaling toegevoegd, artikel 20a → “de effecteninstelling houdt zich bij iedere vorm van informatieverstrekking door of (mede) namens de effecteninstelling aan het publiek, die dient ter openbare aanprijzing of een wervend karakter kent betreffende effectenbemiddeling of vermogensbeheer en/of de effecten waarop die diensten betrekking hebben, aan de in bijlage B opgenomen voorschriften voor informatieverstrekking van effecteninstellingen” [kern bijlage B: artikel 5: inhoudelijk juiste en niet misleidende informatieverstrekking, artikel 6: opname zinsnede “de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”, en artikel 7: regulering rendementscijfers;
• vanaf 1 februari 1999: artikel 33 leden 1 en 2 → “een effecteninstelling verstrekt haar cliënten op passende wijze de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor de adequate beoordeling van de door de effecteninstelling aangeboden diensten en de financiële instrumenten waarop die diensten betrekking hebben. Een effecteninstelling verstrekt iedere cliënt schriftelijk tenminste de volgende informatie (opsomming onder a t/m g) en houdt zich aan de in bijlage 7 opgenomen voorschriften voor informatieverstrekking van effecteninstellingen.” (buiten toepassing tot 1 juni 1999);
• vanaf 1 september 2001: artikel 33 lid 1 → aanvulling “na schriftelijk wordt ingevoegd: dan wel elektronisch (buiten toepassing tot 1 januari 2002), artikel 33 lid 2 niet gewijzigd;
• vanaf 1 september 2002: artikel 33 leden 1 en 2 niet gewijzigd.

Cold calling

• vanaf 31 december 1995: artikel 21→ “derde (geen cliënt) alleen telefonisch of in persoon (doen) benaderen bij uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf en zolang deze instemming niet per aangetekende brief is herroepen”;
• vanaf 1 juli 1998: artikel 21 niet gewijzigd;
• vanaf 1 februari 1999: artikel 26 → aanvulling “dan wel zes maanden zijn verstreken en er gedurende die periode door de effecteninstelling geen cliëntenovereenkomst is gesloten” (buiten toepassing tot 1 juni 1999);
• vanaf 1 september 2001: artikel 26 > aanvulling, ook electronische instemming en herroeping is mogelijk en versoepeling, 'koud benaderen' is mogelijk indien de betrokkene in het contact slechts wordt aangeboden om schriftelijk of elektronisch informatiemateriaal ter beschikking te stellen (buiten toepassing tot 1 januari 2002);
• vanaf 1 september 2002: artikel 26 niet gewijzigd.

Inwinnen cliënteninformatie

• vanaf 31 december 1995: geen bepaling opgenomen;
• vanaf 1 juli 1998: geen bepaling opgenomen;
• vanaf 1 februari 1999: artikel 28 lid 1 → “een effecteninstelling wint in het belang van haar cliënten informatie in betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en hun beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs relevant is bij de uitvoering van de door de effecteninstelling te verrichten diensten” (buiten toepassing tot 1 juni 1999);
• vanaf 1 september 2001: artikel 28 lid 1 → aanvulling, “schriftelijke dan wel elektronische vastlegging van deze informatie” (buiten toepassing tot 1 januari 2002);
• vanaf 1 september 2002: artikel 28 lid 1 niet gewijzigd.

Cliëntenovereenkomst

• vanaf 31 december 1995: artikel 27 → “indien de effecteninstelling verplicht is een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 25 dan wel artikel 36 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) te sluiten, dan dient de effecteninstelling onverminderd het bepaalde in dat artikel ten minste de volgende informatie aan haar cliënten te verstrekken”;
• vanaf 1 juli 1998: artikel 27 ongewijzigd;
• vanaf 1 februari 1999: artikel 27 → “een effecteninstelling sluit met iedere cliënt een overeenkomst die is opgesteld overeenkomstig de modellen als bedoeld in bijlage 5, dan wel naar het oordeel van de STE gelijkwaardig is aan de in voornoemde modellen opgenomen overeenkomst” (buiten toepassing);
• vanaf 1 september 2001: artikel 27 leden 1 en 2: → wijziging, verwijzing naar de modellen is komen te vervallen, vereisten in artikel 2 zijn één op één overgenomen van de artikelen 25 en 36 Besluit toezicht effectenverkeer (buiten toepassing tot 1 januari 2002);
• vanaf 1 september 2002: artikel 27 leden 1 en 2 niet gewijzigd.

Saldibewaking en margin call

• vanaf 31 december 1995: geen bepaling opgenomen;
• vanaf 1 juli 1998: geen bepaling opgenomen;
• vanaf 1 februari 1999: artikel 28 leden 3 en 4 → “ bij posities in financiële instrumenten waaruit verplichtingen kunnen voortkomen dient de effecteninstelling toe te zien op het beschikken over voldoende saldi om aan actuele verplichtingen te voldoen en toe te zien op het stellen van zekerheden bij onvoldoende saldi” (buiten toepassing tot 1 juni 1999);
• vanaf 1 september 2001: artikel 28 lid 3 niet gewijzigd, artikel 28 lid 4 → wijziging “op zo kort mogelijke termijn” vervangen door “zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen” (buiten toepassing tot 1 januari 2002);
• vanaf 1 september 2002: artikel 28 leden 3 en 4 niet gewijzigd.

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_IT ... 2X50223X86


Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

PRESS RELEASE 14 maart 2000

DEXIA KONDIGT VOORNEMEN AAN LABOUCHERE IN NEDERLAND OVER TE NEMEN

Dexia, de Europese bancaire groep en AEGON N.V., een van 's werelds grootste beursgenoteerde verzekeraars, zijn in exclusieve besprekingen over Dexia’s overname van Labouchere, een 100% dochter van AEGON, via Banque Internationale à Luxembourg. De transactie zal worden geëffectueerd nadat goedkeuring is verkregen van de Raden van Commissarissen van beide ondernemingen en de relevante toezichthoudende instanties. Het bedrag dat met deze acquisitie is gemoeid bedraagt circa EUR 900 miljoen en de verwachting is gewettigd dat deze in de zomer van dit jaar zal worden geëffectueerd.

Banque Internationale à Luxembourg (B.I.L.), onderdeel van de Dexia groep, is voornemens 100% over te nemen van het kapitaalbezit in Labouchere, met 700 medewerkers, en het hoofdkantoor in Amsterdam.

B.I.L. is een van de vier werkmaatschappijen van Dexia, samen met Crédit Communal de Belgique, Dexia-Crédit Local de France en Dexia Project&Public Finance International Bank. B.I.L., reeds lang gevestigd in Luxemburg, is verantwoordelijk voor Dexia’s private banking, vermogens- en fondsbeheer activiteiten.

Labouchere, een innovatieve en creatieve beleggersbank met wortels die teruggaan tot 1789, heeft met succes zijn financiële diensten voor vermogende particulieren ontwikkeld door concentratie op verschillende distributiekanalen, zoals internet, direct mail, call centres en onafhankelijke financiële adviseurs.

Labouchere omvat Bank Labouchere, met investment en private banking activiteiten. Als lid van de Amsterdam Exchanges is Bank Labouchere een belangrijke partij in de handel met institutionele relaties. Bovendien heeft Bank Labouchere een vooraanstaande positie op research gebied. Bank Labouchere biedt diensten op het gebied van vermogensbeheer en effectenadvies aan meer dan 3.300 vermogende klanten.

Labouchere omvat tevens Legio-Lease, dat de afgelopen vijf jaar zich heeft gespecialiseerd in aandelenleasing en thans marktleider is op dit gebied in Nederland, met een marktaandeel van 75%. De betreffende producten worden tevens aangeboden onder de naam Bank Labouchere, via een netwerk van meer dan 500 onafhankelijke financiële adviseurs. Op dit gebied bedient Labouchere meer dan 300.000 klanten.

Labouchere werkt eveneens onder de naam Alex, voor zijn snel groeiende electronic brokerage, dat een van de meest efficiënte internet sites in Nederland heeft, en meer dan 6.000 transacties per dag uitvoert ten behoeve van 13.000 klanten. Het vermogen dat door Labouchere wordt beheerd bedraagt totaal EUR 9,1 miljard.
Bank Labouchere biedt tevens diensten op het gebied van bancaire bewaargeving via een joint venture met CDC Labouchere Securities Services, waarin het een belang heeft van 49%. Het beheert een totaal van EUR 30 miljard aan effecten.
Buiten Nederland, is Labouchere ook vertegenwoordigd in Genève, Londen, Luxemburg en New York.

De acquisitie van Labouchere is geheel in lijn met B.I.L.’s internationale expansie strategie. Door zijn innovatieve toepassing van marketing, zijn ervaring in de distributie van producten via verschillende verkoopkanalen en zijn unieke verscheidenheid aan producten, zal Labouchere B.I.L. versterken en ondersteunen in haar inspanningen Dexia’s internationale private banking activiteiten uit te breiden en in de ontwikkeling van de vermogens- en fondsbeheer activiteiten van de Groep. Met haar toegang tot de institutionele markt zal Labouchere tevens de Dexia Groep ondersteunen synergieën in trading en custody te benutten. Als onderdeel van de Dexia Groep zal Labouchere gebruik maken van de kennis in private banking en vermogensbeheer van de Dexia Groep en van de producten en diensten van de Groep.

De desinvestering van Labouchere is geheel in lijn met AEGON’s strategie zich te concentreren op zijn kernactiviteiten: levensverzekeringen, pensioenen, beleggingsproducten en daaraan verwante financiële dienstverleningen. De desinvestering zal geen effect hebben op AEGON’s vooruitzicht op de nettowinst of winst per aandeel voor 2000, omdat er reeds rekening mee is gehouden bij het bepalen van het vooruitzicht. AEGON zal het transactie bedrag aanwenden voor het aflossen van schulden terwijl de boekwinst van meer dan EUR 500 miljoen zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Brussel, Parijs, Den Haag, Amsterdam,
14 maart 2000


___________________________________________________________________
Voor nadere informatie:

Dexia, Françoise Lefebre, telefoon +33 1 43 92 80 20
www.dexia.com

AEGON N.V., Group Communications, telefoon +31 70 344 83 44
www.aegon.com

Banque Internationale à Luxembourg, Guy Bertemes, telefoon + 35 2 45 90 38 79
www.bil.lu

Labouchere, Group Communications, telefoon +31 20 520 93 45
www.labouchere.nl


Woensdag 15 maart 2000, 10.00 uur zal Labouchere op zijn hoofdkantoor een persconferentie organiseren, Keizersgracht 617, 1017 DS Amsterdam. Diegene die aanwezig wenst te zijn, gelieve zich aan te melden bij Mw A.M. Ham, Labouchere, telefoon 020 520 93 45.


Van belang zijn momenteel de spelers rondom Bank Labouchere.


Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

HET ZIJN SPANNENDE SLOPENDE DAGEN VOOR DE GEDUPEERDEN

Er is inmiddels al heel wat water door de Rijn gestroomd. Een uitzending Tros RADAR die er niet om loog. Gedupeerden 4-0. Dan een slag onder gordel, stopzetten rechtzaken op "verzoek" van Dexia omdat zij zelf ook willen stoppen. Veel gedupeerden kregen een brief hierover via hun advocaat van de advocaat van Dexia. Ikzelf had mijn advocaat al ingelicht door te willen rechten en het een belachelijk voorstel vond. Ongehoord zou ik het ook vinden als de rechters erop in zouden gaan. Dit is toch gebeurd. Of het in alle gevallen gebeurt weet ik niet maar ik vermoed van wel.

De groep van 15 advocatenkantoren vinden dat eegaleasezaken zeker gewoon door moeten gaan omdat Dexia daarmee in hoger beroep wil. Ook Duisenberg heeft nu te kennen gegeven dat hij geen groep advocaten die 4000 gedupeerden vertegenwoordigen aan de onderhandelingstafel wil hebben. Mijn advocaat hoort ook bij die groep. Ik heb de posting gelezen waarin dit staat.

Het is goed dat de advocaten dit aanbod hebben gedaan want tegenover de rechter heeft men hiermee aangetoond aan een bemiddelingspoging te willen meedoen die hiermee eigelijk ook al is afgeslagen. Nu vrees ik het ergste zoals we al dachten dat DNB Duisenberg heeft aangesteld op aandringen van Zalm orde op zaken te brengen en mogelijk via Donner rechters heeft geinstrueerd in te gaan op de voorgestelde stop van Dexia. Het wordt een eenzijdig opgelegd gebeuren als dit zo is vrees ik.

De enige reactie die overblijft is met zijn allen stoppen met betalen als dat in de persoonlijke situatie past. Mocht er toch een voorstel uitkomen en de restschuld wordt kwijtgescholden dat heeft doorbetalen geen enkele zin gehad. Bij stoppen is er een pressiemiddel op Dexia ontstaan en brengt het dan in ieder geval nog dat laatste kleine voordeel op.

De rol van de Stichtingen Leaseverlies, Eeglease en de Consumentenbond is ook vaag. Zij hebben geen enkele feeling met de gedupeerden. Ook hebben zij niets van zich laten horen dan dat zij het een goed idee vonden maar dat gedupeerden geen al te hoge verwachtingen mochten hebben en de "bemiddelingspoging" (voor wie?) een kans willen geven. Dat zeggen ze allemaal in het kamp van Dexia nu zij er zo slecht voor staan en dit situatie geeft hen wat meer lucht. De incasso's gaan gewoon door. Schandalig als de overheid zich nu wel hierin heeft gemengd terwijl dat eerder totaal niet mogelijk was. De kansrijpe mogelijkheid wordt door hen om zeep geholpen Dexia te dwingen eindelijk in te binden en over de brug te komen. Het begin was er al, maar is bij lange na niet genoeg als er 920 miljoen te verdelen is op een schadepost van minimaal 4 miljard.

Naar de inhoud van het artikel van prof Bomhoff ben ik geïnteresseerd. (Column E.J. Bomhoff, NRC Handelsblad 14 maart j.l. [1998?])

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_IT ... 3#_ftnref1

Persberichtnr. 98/121 Den Haag 6 juli 1998

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VOÛTE-DROSTE, REMKES EN HOOGERVORST OVER RECLAME VOOR BELEGGINGSPRODUCTEN

VRAGEN:

1.
Kent u het artikel <<21.033 gulden van Aegon>>[1], waarin Prof. Bomhoff waarschuwt voor de aanzienlijke risico’s van beleggingsproducten waarmee aandelen worden gehuurd en voor de schijnbeloften in de reclame voor deze producten?
[1]Column E.J. Bomhoff, NRC Handelsblad 14 maart j.l.

2.
Wat is de reden dat aanbieders van dergelijke lease-contraten zich niet hoeven te houden aan de Wet op het Consumentenkrediet?[2] Is de uitzondering op de Wet op het Consumentenkrediet nog gerechtvaardigd in het licht van de huidige ontwikkeling in deze producten?
[2]Middels artikel 4 lid 1h van de Wet op het consumentenkrediet

Maar vergis u niet. Het zijn spannende , slopende dagen voor de gedupeerden en leven er de hele dag mee. Sommige gedupeerden offeren zelfs een snipperdag op (en meer) om achter de waarheid te komen. Het kan niet uitblijven of er komen dingen boven tafel.


Okerene :wink:

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door pluutje »

Het kan niet uitblijven of er komen dingen boven tafel.
Okerene,

Dank voor de bemoediging en je nimmer aflatende inzet! :wink:

De aanhouders winnen! 8)

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Min. W.KOK FINANCIEN WIST JANUARI 1994 AL - AANDELENLEASE IS HUURKOOP
Overzicht forums/LegioLease/Wetgever in 1994: aandelenlease = huurkoop
Geplaatst op 14 Mrt 2005 16:40 door zirkoon

Beste lotgenoten,

Bij de wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23544, nummer 5, pagina 7) antwoordde de Minister van Financien W. Kok op vragen van de leden van de CDA-fractie het volgende:

De leden van de CDA-fractie vroegen naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad van 15 januari 1994, of de minister met het verschijnsel ”leasen van effecten” bekend was en wat de aantrekkelijkheid van dit verschijnsel is.
Antwoord van de minister:
Het leasen van aandelen is ondergetekende bekend. Bij het leasen van aandelen is er sprake van een huurkoop constructie, waarbij de lessee (degene die de aandelen least) rente betaald over de verschuldigde koopsom en na de laatste betaling eigenaar wordt van de aandelen. Het aantrekkelijke aan de constructie is dat de belegger wel de beschikking krijgt over het dividend maar niet over een startkapitaal hoeft te beschikken. Etc.
Met vriendelijke groet,
Zirkoon
Op uw wenken bediend
Speurwerk van zirkoon
bedankt!

Okerene :D

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door pluutje »

Okerene,

Nogmaals een bevestiging!
Geen wonder dat Dexia zich in allerlei bochten wringt. :oops:

Bedankt Zirkoon. :wink:

:lol:
Laatst gewijzigd door pluutje op 14 mar 2005 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

PROF. BOMHOFF WAARSCHUWDE AL IN 1998 VOOR DE AANZIENLIJKE RISICO’S VAN BELEGGINGSPRODUCTEN waarmee aandelen worden gehuurd

Persberichtnr. 98/121 Den Haag 6 juli 1998

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL VOÛTE-DROSTE, REMKES EN HOOGERVORST OVER RECLAME VOOR BELEGGINGSPRODUCTEN

Ik nodig u uit vooral de antwoorden van kamervragen in dit officiële persbericht van het ministerie van Financiën te lezen. De woordvoerder namens het ministerie is: Drs. C. Kumru. U kunt de onderstaande link hiervoor benutten. Eerst de feiten:

De verantwoordelijke Minister van Financiën:
Drs.Gerrit Zalm (1952) is sinds 27 mei 2003 minister van Financiën en vice-premier. Bij de verkiezingen van 2003 was hij lijsttrekker. De heer Zalm was directeur van het CPB (Centraal Planbureau) en bijzonder hoogleraar economische politiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1994-2002 [22 augustus 1994 tot 22 juli 2002]was de heer Zalm minister van Financiën en daarna fractievoorzitter van de VVD (2002-2003). Daarvoor was hij onder meer ambtenaar op het ministerie van Financiën en bij Economische Zaken.

http://www.parlement.com/9291000/bio/01630

In vraag 1. wordt melding gemaakt van een verontrustend artikel uit een column van E.J. Bomhoff in het NRC Handelsblad van 14 maart 1998:
1. Kent u het artikel <<21.033 gulden van Aegon>>[1], waarin Prof. Bomhoff waarschuwt voor de aanzienlijke risico’s van beleggingsproducten waarmee aandelen worden gehuurd en voor de schijnbeloften in de reclame voor deze producten?
De schrijver van het bewuste artikel:
Dr.Eduard Bomhoff (1944) was van 22 juli tot 16 oktober 2002 namens de LPF minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens vice-minister-president. Hij was hoogleraar in Rotterdam en directeur van het onderzoeksinstituut Nyfer van de Universiteit Nijenrode. [hoogleraar monetaire economie Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1981 tot 1994; hoogleraar financiële economie Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1994 tot 22 juli 2002] Daarnaast was hij columnist van NRC Handelsblad.

http://www.parlement.com/9291000/bio/02382

U ziet hier dus twee bollebozen die zich gebogen hebben over het nieuwe fenomeen:

AANDELENLEASE.

Opmerkelijker zijn de antwoorden van Drs G.Zalm als de toenmalige en huidige Minister van Financiën. Ik wil u echter het artikel van Dr.Eduard Bomhoff onder de aandacht brengen om een en ander goed te kunnen beoordelen. Met dank aan onze medegedupeerde zirkoon die voor mij dit artikel heeft uitgetikt.

De letterlijke tekst van de column van Dr. E.J. Bomhoff uit de NRC van 14 maart 1998:
21.033 gulden van Aegon

"Een mooie brief van AEGON ontvangen. In het briefhoofd staat naast mijn naam, maar in veel grotere letters ontvang al over drie jaar 21.033 gulden. De brief legt uit dat ik daarvoor drie jaar lang iedere maand 250 gulden moet betalen voor speculaties op de beurs, maar dat bedrag is geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als betaalde renten.

In dit plan van AEGON worden aandelen namelijk niet gekocht maar gehuurd.

Maar wat een huurauto kan overkomen, is ook mogelijk bij een gehuurd aandeel: een crash. Daarover schrijft AEGON in de bijgevoegde folder dat ik dan met een schuld blijf zitten ter hoogte van het verschil tussen het bedrag van 37.500 gulden waarvoor ik aandelen bij AEGON kan huren en de misschien wel veel lagere waarde van diezelfde aandelen na drie jaar. Als de beurs bijvoorbeeld daalt met 44 procent (dat gebeurde in Japan in 1990) dan moet ik bij AEGON een schuld gaan aflossen van meer dan 16.000 gulden.

AEGON schrijft daarover: “U krijgt van ons de garantie dat u uw contract altijd kunt verlengen in afwachting van betere tijden”. Dat is dan waarschijnlijk tegen dezelfde rente van 15% per jaar die nu ook in rekening wordt gebracht. Als de beurs meer dan 50% daalt (zoals in de V.S. in 1973 en 1974) zit ik over drie jaar met een schuld aan AEGON van 20.000 gulden.

Zulke rekenvoorbeelden staan niet in de brief en de folder van AEGON, maar zijn toch niet onbelangrijk, omdat ik de nare cijfers ontleen aan feitelijke ervaringen op grote buitenlandse beurzen. Wat daar is gebeurd, kan hier niet bij voorbaat worden uitgesloten. De rekenvoorbeelden in de brief van AEGON behandelen tien verschillende gunstige scenario’s en precies 1 niet-zo-gunstig scenario waarbij de koersen op de Amsterdamse beurs over drie jaar met in totaal zes procent dalen.

Sinds 1960 zijn de koersen in Amsterdam in zeven verschillende jaren gedaald met meer dan 6 procent, vaak zelfs met aanzienlijk meer. Daarom is het echt niet overdreven om serieus rekening te houden met een scherpe daling in de koersen, alvorens op het aanbod van AEGON in te gaan.

De 21.033 gulden die zo nadrukkelijk wordt beloofd in briefhoofd, folder en advertenties is berekend onder de veronderstelling dat de koersen ook de komende jaren stijgen met 16 procent per jaar. AEGON vermeldt dat zo’n jaarlijkse koersstijging behaald is “over de laatste vijf periodes van drie jaar”, maar dat is een wat glibberige formulering omdat het dan gaat over overlappende periodes. In feite kijkt AEGON dus niet meer dan zeven jaar terug in de geschiedenis om die uitspraak te onderbouwen.

Het wordt dus allemaal wel erg rooskleurig voorgesteld met onderbelichting van de zeer aanzienlijke risico’s van dit nieuwe beleggingsproduct. Wie meent dat de beurs met 16 procent gaat stijgen kan veel beter nu voor 8.000 gulden callopties kopen op Koninklijke Olie met een uitoefenprijs van 130 gulden in oktober 2001. Verwachte opbrengst bij 16% koersstijging per jaar: 21.473 gulden (meer dan AEGON) zonder enig neerwaarts risico. Kosten 8.000 gulden en dat is minder dan de 9.000 gulden verspreid over drie jaren bij AEGON.

In andere landen, bijvoorbeeld het vrije, kapitalistische Amerika, is het verboden om bij aandelenproducten in de propaganda te vermelden wat de verwachte winst zal zijn. Zo’n verbod is verstandig, want als AEGON vandaag 21.033 gulden belooft kan morgen een concurrent gaan adverteren met een even willekeurig, maar nog hoger bedrag, en dan geldt: the sky is the limit.

Het is zuiverder om te benadrukken dat beleggen in aandelen in alle gevallen al anders is dan sparen, omdat de beurs immers ook langdurig kan dalen. Percentages of bedragen wekken ten onrechte de indruk dat de beurs voorspelbaar is, maar dat is niet het geval. Op 2 januari 1990 moeten ale Japanse aandelen in handen geweest zijn van beleggers die meenden dat de beurs in Tokio dat jaar zou stijgen, want anders hadden zij beter op oudejaarsavond kunnen verkopen en de opbrengst veilig stallen.

Het feit dat alle aandelen vrijwillig worden aangehouden door beleggers, in combinatie het historische gegeven dat de beurs soms lelijk kan dalen, moet logisch betekenen dat de gemiddelde belegger niet in staat is om dalingen van de koersen te voorzien. En ongetwijfeld zijn de aandelenbeleggers bij AEGON heel deskundig, maar eerlijk gezegd hebben zij de laatste drie jaar het iets minder goed gedaan dan het gemiddelde.

Het zou me trouwens verbazen wanneer Jan Overmeer, hoofd aandelenbeleggingen van AEGON, geheel gelukkig is met de uitspraak van zijn marketing managers, dat 16 procent per jaar de beste prognose is voor de toekomstige stijging van de beurs. Veel van zijn professionele collega’s houden rekening met lagere groeivoeten en zien de grote koerswinsten van de laatste jaren als een eenmalige aanpassing van het koersniveau aan de gunstige combinatie van een lage inflatie, nieuwe kansen en mogelijkheden in de wereldhandel, en de triomf van het vrije marktdenken.

Dat zijn belangrijke, maar eenmalige gebeurtenissen die de koersen tillen naar een hoger plateau, zonder de jaarlijkse groeivoet permanent op te krikken. De enthousiaste propaganda van AEGON is toegestaan omdat hier in Nederland de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) geen strenge regels stelt aan de voorlichting. Het huren van aandelen zonder bescherming tegen een lagere beurs is uitermate riskant, maar de reclame valt helaas niet onder de regels van De Nederlandsche Bank voor beleggingsfondsen.

Wat AEGON aanbiedt is namelijk geen beleggingsfonds, maar een huurovereenkomst.

Wat we dus zien is dat aanbieders van beleggingsfondsen zals ABN/AMRO of Robeco geen schijnbeloften doen in hun reclame en zich conformeren aan de regels van De Nederlandsche Bank, terwijl AEGON het veel griezeliger huren van aandelen mag aanprijzen met het tot op de gulden berekende opbrengst over drie jaar.
Daarom hoop ik dat 1 instantie de bevoegdheid krijgt om reclame voor alle beleggingsproducten, inclusief het huren van aandelen, te toetsen aan een uniforme set regels.

Gelijke spelregels voor alle financiele informatie: dan komt eindelijk ook in Nederland een level playing field, en blijven misschien sommige consumenten verre van financiele producten die ze zich beter niet kunnen permitteren." - [column van E.J. Bomhoff uit de NRC van 14 maart 1998 ]

http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_IT ... 3#_ftnref1

Indien deze indringende waarschuwing niet in de wind was geslagen en beter was beoordeeld door de toenmalige bewindslieden met voorop de Minister van Financiën Dr.G. Zalm dan was veel kwaad en ellende Nederland gespaard gebleven.

Vooral het antwoord op vraag twee worden de kamerleden volledig op het verkeerde been gezet. Het betreft immers een kredietverstrekking waaraan gekoppeld aandelen worden gekocht in plaats van kredietverkrijging op grond van reeds in bezit zijnde aandelen. Enfin leest u zelf maar.

Met vriendelijke groet,


Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

HOE DENKEN DE BANKEN OVER DE GEDUPEERDE AANDELENLEASERS?

http://www.vfn.nl/downloads/Jaarverslag ... 202002.pdf

Uit JAARVERSLAG 2002 VFN
vereniging van financieringsondernemingen in nederland

De beurs

Met een negatief rendement van 33% was 2002 voor beleggers in Nederlandse aandelen het slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. De koersen daalden met 35%, een totaal verlies van € 190 mrd. Sinds het hoogtepunt in 2000 verloren aandelen de afgelopen drie jaar ongeveer de helft van hun waarde.

Het collectief geheugen van de mensen lijkt sterk te worden beïnvloed door hun materialistisch optimisme. Dat de meeste beleggers niet weten van vroegere correcties op de beurs van meer dan 30%, is niet zo vreemd, want daarvoor moeten we wat verder terug in de geschiedenis.

Maar dat huizenkopers en –bezitters de halvering van de woningprijzen van eind jaren zeventig alweer zijn vergeten, is ernstiger. Natuurlijk roepen de deskundigen om het hardst dat de situatie van nu heel anders is dan 25 jaar geleden.

En inderdaad, de rente is nu een stuk lager, en hopelijk blijft dat zo, maar de werkloosheid begint alweer op te lopen. Intussen doen veel beleggers het voorkomen alsof de beurs een loterij-zonder-nieten is. Stijgen de koersen, dan incasseert men met graagte en vanzelfsprekendheid; blijft de winst echter uit, dan wordt het tijd de financiële instelling aan te spreken.

[toegevoegde opmerking: Hier heeft men het over "normale" beleggers die op elk moment konden profiteren van koersstijgingen en konden uitstappen als dat nodig was]

Natuurlijk zijn er producten verkocht op basis van, wat we -achteraftyperen als ‘nogal optimistische informatie’, maar dat neemt niet weg dat de consument altijd ook zelf nog een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. De vraag is echter of al die kopers van aandelenleaseproducten, die nu in de rij staan bij de advocatenkantoren, destijds van aankoop zouden hebben afgezien als al het voorlichtingsmateriaal toen al had voldaan aan de hedendaagse eisen.

[toegevoegde opmerking: Hier spreekt men bijna 'sarcastisch' over de aandelenlease-gedupeerden. Zij konden juist niet profiteren bij een stijging van de koersen en konden niet uitstappen als het voor hen op dat moment beter uitkwam.

Daarnaast is ook door hen (VFN) zelf al vastgesteld dat alleen al om een break-even te halen forse koersstijgingen nodig waren. Indien het voorlichtingsmateriaal (en zorg) wel had voldaan, hadden zij in ieder geval een goede keuzemogelijkheid gehad om van het aandelenleasegebeuren af te zien.

De meesten hadden er zeker vanaf gezien. Bovendien gaan zij volledig voorbij aan het feit van de min of meer boze opzet van de aanbieders.]


Okerene

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

WCK WEL OF NIET VAN TOEPASSING WEGENS HOOGTE KREDIETSOM (ARTIKEL 3)===========================================
1. Wck zou wel van toepassing zijn.
LJN: AS4446, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0400309/RO
Datum uitspraak: 01-02-2005 Datum publicatie: 01-02-2005
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AS4446
===========================================
" 4.9. .. Overigens is het hof van oordeel dat ook ingeval de litigieuze [opm toegevoegd: in proces betrokken] overeenkomst, in aanmerking genomen de hoogte van de kredietsom, zou worden aangemerkt als een krediettransactie in de zin van artikel 1 Wet op het consumentenkrediet (WCK), nog steeds heeft te gelden dat [appellante] bedoelde toestemming schriftelijk had moeten verlenen. Weliswaar gelden in dat geval voor het aangaan van de overeenkomst niet de vormvereisten ingevolge artikel 7A:1576i en 7A:1576j BW (zie artikel 71 WCK zoals dat luidde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst), maar wel het vormvoorschrift op grond van artikel 30 WCK."

" 4.6.4. .. Naar het oordeel van het hof dient de totale leasesom van f. 31.641,40, waaronder ook de 36 maandtermijnen zijn begrepen, te worden beschouwd als koopprijs in de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW. Het is immers het totale bedrag van f. 31.641,40 dat [geïntimeerde sub 2] moet betalen om de eigendom van de aandelen te verkrijgen."
===========================================
2. Wck is niet van toepassing. "aangezien de kredietsom meer dan .... bedraagt "
LJN: AS4448, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0400310/RO
Datum uitspraak: 01-02-2005 Datum publicatie: 01-02-2005
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AS4448
===========================================
" 4.9. .. Overigens merkt het hof nog op, geheel ten overvloede, dat de Wet op het consumentenkrediet (WCK) in elk geval niet van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, aangezien de kredietsom meer dan f. 50.000,-- bedraagt (zie artikel 3 WCK zoals dat luidde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst). Hierdoor zijn de bepalingen betreffende koop op afbetaling en huurkoop onverkort van toepassing, inclusief de vormvoorschriften van artikel 7A:1576i en 7A:1576j BW (vgl. artikel 71 WCK)."

" 4.6.4. .. Naar het oordeel van het hof dient de totale leasesom van f. 62.702,27, waaronder ook voormelde termijn is begrepen, te worden beschouwd als koopprijs in de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW. Het is immers het totale bedrag van f. 62.702,27 dat [geïntimeerde sub 2] moet betalen om de eigendom van de aandelen te verkrijgen."
===========================================
3. Wck is niet van toepassing. "aangezien de kredietsom meer dan .... bedraagt "
LJN: AS4449, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0400311/RO
Datum uitspraak: 01-02-2005 Datum publicatie: 01-02-2005
http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AS4449
===========================================
" 4.9. .. Overigens merkt het hof nog op, geheel ten overvloede, dat de Wet op het consumentenkrediet (WCK) in elk geval niet van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, aangezien de kredietsom meer dan f. 50.000,-- bedraagt (zie artikel 3 WCK zoals dat luidde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst). Hierdoor zijn de bepalingen betreffende koop op afbetaling en huurkoop onverkort van toepassing, inclusief de vormvoorschriften van artikel 7A:1576i en 7A:1576j BW (vgl. artikel 71 WCK)."

" 4.6.4. .. Naar het oordeel van het hof dient de totale leasesom van f. 103.805,25, waaronder ook de 36 maandtermijnen zijn begrepen, te worden beschouwd als koopprijs in de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW. Het is immers het totale bedrag van f. 103.805,25 dat [geïntimeerde sub 2] moet betalen om de eigendom van de aandelen te verkrijgen."
In deze 3 huurkoop-beroepszaken door het Hoger Gerechtshof in 's-Hertogenbosch vallen de zijdelingse opmerkingen op die te maken hebben met eventuele toepassing van de Wck Art.3. Niet in alle gevallen geldt deze wet omdat de kredietsomgrens van dit artikel wordt overschreden die tijdens het aangaan van de overeenkomst van toepassing was.

Het opmerkelijke daarbij is dat voor toepasselijkheid de totale leasesom van waaronder ook de xx maandtermijnen zijn begrepen, [dienen] te worden beschouwd als koopprijs in de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW. Dit in tegenstelling tot wat wij al eerder hebben kunnen zien dat de kredietsom gelijk is aan de aankoopprijs van de aandelen bij toepassing van de Wck. Daarbij wordt de betaalde rente in termijnen buiten beschouwing gelaten.

Kennelijk zit er dus een verschil in de koopprijs (totale leasesom) in de zin van artikel 7A:1576 lid 1 BW en de Hoofdsom (kredietsom = aankoopprijs aandelen) wanneer de Wck wordt gevolgd. Dit moet wel goed uitbelicht worden lijkt mij. Houdt hier dus rekening mee.

In zaak 1. zien we dat als de Wck van toepassing zou zijn, deze ook zou worden aangemerkt als een krediettransactie in de zin van artikel 1 Wet op het consumentenkrediet (WCK) en nog steeds schriftelijke toestemming van de echtgeno(o)te(e) vereist is. Andere vormvereisten uit artikel (71 en) 30 van de Wck moeten dan nageleefd worden.

Het wordt er niet gemakkelijker op.

Okerene :D

Artikel 71

De vijfde titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek geldt niet voor overeenkomsten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, die ingevolge artikel 1576 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek als koop en verkoop op afbetaling moeten worden aangemerkt, met uitzondering evenwel van de artikelen 1576a, 1576h, 1576k tot en met 1576n, 1576r, 1576u, 1576w en 1576x.

Hoofdstuk IV. De krediettransactie

Afdeling 1. Het aangaan van een krediettransactie

Artikel 30


1. Een overeenkomst die een krediettransactie vormt of tot een zodanige transactie behoort en waarbij een kredietnemer partij is, wordt aangegaan bij een door of namens alle partijen ondertekende onderhandse of notariële akte.

2. Indien een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid wordt aangegaan bij onderhandse akte, verstrekt de kredietgever of, in geval van een overeenkomst waarbij uitsluitend een leverancier en een kredietnemer partij zijn, de leverancier een door hem ondertekend afschrift aan de kredietnemer.

3. De kredietgever en de leverancier dragen er, ieder voor zover hij aan de transactie deelneemt, zorg voor, dat de akte in ieder geval de volgende gegevens bevat:

a. de naam en het adres van ieder der partijen;
b. de naam en het adres van de kredietbemiddelaar die bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken is geweest;
c. de kredietsom in cijfers en in letterschrift;
d. bij goederenkrediet: de contantprijs van elk van de zaken of diensten, met dien verstande dat bij doorlopend goederenkrediet slechts de contantprijs behoeft te worden vermeld van de zaken onderscheidenlijk diensten, waarvan bij het aangaan van de transactie bekend is dat aan de kredietnemer het genot daarvan wordt verschaft onderscheidenlijk dat zij worden verleend;
e. het totaalbedrag van de kredietvergoeding, voor zover het niet betreft een doorlopend krediet of een krediettransactie waarbij de kredietvergoeding variabel is;
f. het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis, berekend op door Onze Minister aan te geven wijze;
g. de betalingsregeling;
h. de bedingen betreffende zekerheidsrechten van de kredietgever of de leverancier, met inbegrip van een afzonderlijke aanduiding van elke zaak waarop een zodanig recht rust en de ingevolge artikel 40, tweede lid, geldende regeling betreffende overgang van eigendom;
i. de bevoegdheid van de kredietnemer tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing;
j. de plaats en datum van ondertekening.

4. De in het derde lid voorgeschreven vermeldingen moeten duidelijk leesbaar en bevattelijk zijn.

5. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in het eerste of tweede lid, is de overeenkomst vernietigbaar; slechts de kredietnemer kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.

6. Bedingen waarbij aan de kredietnemer een verplichting wordt opgelegd of een recht wordt ontnomen ingeval hij een beroep op de vernietigingsgrond doet, zijn nietig.

Job68
Berichten: 279
Lid geworden op: 13 okt 2004 21:32

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Job68 »

Beste Okerene,

Hieronder volgt een aanvulling op jouw posting, waarin duidelijk wordt hoe de wettelijke kontekst van de door jouw aangehaalde uitspraken gelezen kunnen worden. Hopelijk verduidelijkt dit de zaak een beetje.

Huurkoop wordt in artikel 1576h als volgt gedefinieerd:
[1.] Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de
opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is.
[2.] Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, hetzij als huur en verhuur, hetzij onder anderen vorm of andere benaming aangegaan, worden als huurkoop aangemerkt.
[3.] Onder huurkoop is begrepen de overeenkomst, waarbij ter zake van een koop en verkoop een derde, die den eigendom der zaak verwerft, aan den kooper crediet verleent des dat het geheel van
handelingen de strekking van huurkoop erlangt.


Aangezien huurkoop een bijzondere vorm van afbetaling is, geldt voor huurkoop alle bepalingen die betrekking hebben op koop op afbetaling. Onder meer is daar in opgenomen dat de betaalde rente ook deel uit maakt van de totale koopprijs. Dit wordt bepaald in artikel 1576c, tweede lid.
...
[2.] Onder geheelen koopprijs wordt verstaan de som van alle betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakoming van de overeenkomst gehouden is.
...
Huurkoop valt ook onder de Wck. Dit blijkt niet alleen uit de Wck (artikel 71), maar ook uit de Europese richtlijn met betrekking tot consumentenkrediet. Artikel 2, eerste lid van de Europese richtlijn stelt:

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op:
...
b) huurovereenkomsten, behalve wanneer daarin bepaald is dat het eigendomsrecht uiteindelijk aan de huurder wordt overgedragen;
...
Hierin wordt huurkoop omschreven. Ook bij huurkoop is er sprake van een eigendomsrecht dat uiteindelijk aan de huurder wordt overgedragen. Wederom wordt hierdoor duidelijk dat aandelenlease ook via huurkoop onder de Wck behoort te vallen.

Bij de Wck is het zo dat de rente niet wordt meegeteld in de maximale kredietsom die geldt volgens de Wck. De maximale kredietsom is dus anders gedefinieerd als de totale koopsom. Het gaat dus om twee verschillende begrippen.

Ook de huurkoopwetgeving kent bepalingen waaraan een overeenkomst moet voldoen. Deze worden beschreven in de artikelen 1576i en 1576j:
Artikel 1576i
[1.] Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandsche akte, welke voldoet aan de bepalingen van artikel 1576j.
[2.] Hetzelfde geldt voor overeenkomsten, welke bestaande overeenkomsten zoodanig wijzigen of aanvullen, dat daardoor huurkoop zou ontstaan.
[3.] Wordt de overeenkomst aangegaan bij onderhandsche akte, dan moet deze, zoo de kooper dit verlangt, in dubbel worden opgemaakt.
[4.] Het dubbel, of zoo dit niet is opgemaakt, een authentiek of door den verkooper onderteekend afschrift, wordt zoo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst door den verkooper aan den kooper verstrekt.
[5.] Verder afschrift kan de kooper te allen tijde tegen betaling van de kosten vorderen.
Artikel 1576j
[1.] De akte van huurkoop moet duidelijk vermelden den geheelen koopprijs, als bedoeld in artikel 1576c, het plan van regelmatige afbetaling, als bedoeld in artikel 1576f , en de bedingen betreffende
voorbehoud en overgang van eigendom.
[2.] In de gevallen, bedoeld in het tweede en het derde lid van artikel 1576h , treden de overeenkomstige gegevens hiervoor in de plaats.
[3.] Ontbreekt eene akte, welke voldoet aan genoemde voorwaarden, dan geldt de overeenkomst niet als huurkoop, doch wordt de koop en verkoop op afbetaling geacht te zijn gesloten zonder beding, dat de
verkochte zaak niet door enkele aflevering aan den kooper overgaat.


Op het moment dat een aandelenlease overeenkomst onder de Wck valt, omdat de kredietsom onder de maximale kredietsom, zoals gesteld in de Wck, ligt, vervallen de artikelen 1576i en 1576j. Dat is wat artikel 71 van de Wck stelt. Dan geldt artikel 30 van de Wck.

Is er sprake van huurkoop, maar de kredietsom ligt boven de door de Wck gestelde maximale kredietsom, dan is de Wck niet toepasbaar. Op dat moment gelden de artikelen 1576i en 1576j wel.

Met vriendelijke groeten,
Hans Aartsen
Pay Back

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Elias »

Job68/Hans Aartsen, Okerene e.a.

Nu ben ik natuurlijk een eigenwijze leek op dit gebied, maar ik lees art. 1576c als volgt: Onder geheelen koopprijs wordt verstaan de som van alle {AF-}betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakoming van de overeenkomst gehouden is.

Voorbeeld: Ik heb een contract, waarin staat dat ik in 12 maandtermijnen afbetaal, zonder daarin opgenomen beding dat ik tussentijds ineens de gehele resttermijnen in een keer mag afkossen. Dan wordt volgens mij door dit art. voorkomen dat ik dit toch zou kunnen doen. Daarbij zou de kredietverstrekker dan de rente van die overige termijnen mislopen en dat wil hij nou juist niet !
Met betalingen wordt hier volgens mij de afbetalingen van de koopsom bedoeld.
Daarom staat in het leascontract ook, dat ik al na 3 jaar mag inlossen, maar dan wel onder betaling van boete : de rest van de nog te betalen rente tot 5 jaar ( waar Dexia dan overigens weer een korting op geeft van 50 %)
M.i. maakt volgens dit artikel de rente dus geen geen uit van de totale koopprijs Mogelijk dat Lab./ Dexia daarom "liever" spreekt over totale leasesom na 5 jaar en 20 jaar.

Maar nu ik jou artikelen zo op een rijtje zie, val me nog iets op !!
Ik weet niet of het van belang is of in een voorkomend geval voor iemand van belang kan zijn.

Labouchere stuurde mij, ter ondertekening 2 contracten: een voor mij zelf en een die ondertekend door mij en mijn echtgenote naar Lab moest worden teruggezonden. Pas dan zouden ze over gaan tot koop van de aandelen etc.......
Nu heb ik en mijn echtgenote (laat ik daar van uitgaan) dat ene getekend en teruggestuurd naar Lab. waarop contract geldig is en de koop wordt gedaan etc.. Het 2e (origineel afschrift) blijft gewoon bij mij en wordt toevallig niet door mijn echtgenote getekend !
Art. 1576i onder [4] zegt samengevat echter dat het dubbel of afschrift DOOR DE VERKOPER, ONDERTEKEND, zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenskomst, aan de KOOPER wordt verstrekt.

Volgens mij dus m.a.w.: Ik en mijn vrouw tekenen beide expemplaren, sturen die naar Dexia en we krijgen een org. afschrift terug: DOOR ALLE PARTIJEN ONDERTEKEND EN DOOR DEXIA EN KOPER IN ORDE BEVONDEN !!! Dexia heeft dus precies andersom en onzorgvuldig gehandeld !!
Want, stel nu dat zij HUN CONTRACT(dat mijn vrouw dus zou hebben getekend) kwijtraken, dan blijft mijn contract over (en dat is niet door echtgenote getekend)
Nu geldt: art. 1576j [3] : ontbreekt ene akte welke voldoet aan genoemde voorwaarden, dan geldt de overeenkomst NIET ALS HUURKOOP, doch wordt de koop en verkoop op afbetaling geacht te zijn gesloten ZONDER BEDING, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering aan den kooper overgaat.
Nou en van dit artikel snap ik geen bal, althans niet wat de consequenties daarvan zijn, maar dat kunnen jullie wel uitleggen hoop ik.

Er werd in ieder geval NIET juist gehandeld als onder [4] genoemd. Ik weet niet welke gevolgen op zich daar aan verbonden kunnen worden.
Kunnen we/iemand daar ons/haar voordeel mee doen ????

M.vr.gr.
Elias.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Truus2004 »

Beste Elias,
ik zit dingen voor je uit te zoeken naar aanleiding van eerdere vragen van je. Na mijn posting in een topic die door jou geopend is, post je zelf hier ook nog. Maar nul reactie. Het lijkt me voor iedereen (in ieder geval voor mezelf) wijzer jou niet serieus te nemen!

Rob Hoegstra
Berichten: 169
Lid geworden op: 01 okt 2004 17:29

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Rob Hoegstra »

Pipa,

Altijd je eigen kompas varen in het leven en op zo'n forum lezen wat voor je zelf interessant is.

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Elias »

Pipa,
Neem me niet kwalijk als ik ergens "doorheen fiets", maar ik probeer me (helaas in korte tijd) zoveel mogelijk info op te doen/in te halen in deze materie en probeer mee te denken. Het ligt niet in mijn lijn om vragen te stellen en dan achterover te gaan leunen om alleen anderen het werk te laten doen. Neem me dus toch maar serieus a.u.b., ik ben niet zo'n "grappemaker", die je helaas ook op dit forum tegenkom.
Mocht je nog twijfelen, wees dan duidelijker,

Groet
Elias.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Truus2004 »

De G. Romme folder van maart 1999 op PAL is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de folder waar je naar op zoek bent. Mocht PAL die folder hebben overgenomen van Sa, dan is het de folder die ik gescand heb en is het zeker zo dat het de betreffende folder is. Namelijk de folder die mijn man heeft ontvangen voor allround sparen (allround effect en alle andere dubieuze namen meer voor dit product) en waar op zijn AEX Plus Certificaat naar wordt verwezen: "Uitgegeven door Labouchere N.V. conform Prospectus d.d. 25 maart 1999". Mijn man heeft de folder augustus 1999 toegestuurd gekregen, met begeleidende brief. In de eindafrekening is overigens geen rekening gehouden met aflossingen. Bedankt voor tip, we hebben dus nog wat extra te claimen bij Dexia. Als je de folder wilt hebben, mail dan naar Piet. Die kan je mail naar me doorsturen, krijg je een kopie.
Groet

Gesloten