LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wie heeft welke vergunning nodig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Elias »

Pipa,
Bedankt, ik ga Piet mailen. Ik wens je veel succes.

Groet,
Elias.

jeanjean
Berichten: 189
Lid geworden op: 14 jan 2005 11:32

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door jeanjean »

Artikel 1576i
[1.] Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandsche akte, welke voldoet aan de bepalingen van artikel 1576j.
Is bijvoorbeeld het contract van de Winstverdriedubbelaar ( juridisch gezien) een authentieke of onderhandsche akte?????????

Zo, nee, wat is dan de juridische consequentie hiervan????
3.] Ontbreekt eene akte, welke voldoet aan genoemde voorwaarden, dan geldt de overeenkomst niet als huurkoop, doch wordt de koop en verkoop op afbetaling geacht te zijn gesloten zonder beding, dat de
verkochte zaak niet door enkele aflevering aan den kooper overgaat
.
Wat betekend dit nu weer???

BVD voor goede reacties
afz JJ

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

Volgens mij is er bij een ondertekend contract weliswaar sprake van een "authentieke akte", doch indien niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden bij de opstelling van zo'n akte is voldaan (tweede handtekening i.g.v. van eegalease-situatie) kan door de benaddeelde partner in dit geval de geldigheid van de akte met succes worden aangevochten. De talrijke verliezende vonnissen bewijzen het ongelijk van b.v. Dexia: dus ligt een dergelijke akte gereed voor vernietiging.

CB
Berichten: 2429
Lid geworden op: 03 jul 2003 20:07

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door CB »

Authentieke akte
Een authentieke akte is een akte die in de wettelijke vormen is opgesteld door een notaris, door een rechter en in sommige gevallen door een administratieve overheid zoals de gouverneur, de burgemeester, de ambtenaar van de burgerlijke stand, enz.
Onderhandse akte
Een onderhandse akte is het geschreven bewijs dat de partijen zelf opstellen. Om geldig te zijn moet de akte opgesteld worden in zoveel originelen als er partijen met onderscheiden belangen zijn en elk origineel moet het aantal opgestelde exemplaren vermelden.
De contracten die voor de aandelenlease zijn afgesloten vallen onder de onderhandse akte's.

Job68
Berichten: 279
Lid geworden op: 13 okt 2004 21:32

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Job68 »

Beste Elias,

Je schrijft:
Nu ben ik natuurlijk een eigenwijze leek op dit gebied, maar ik lees art. 1576c als volgt: Onder geheelen koopprijs wordt verstaan de som van alle {AF-}betalingen, waartoe de kooper bij regelmatige nakoming van de overeenkomst gehouden is.
Artikel 1576c gaat over de som van alle betalingen. Hieronder worden dus ook de rentebetalingen gerekend, omdat de rentebetalingen ook bij de gehele koopprijs opgeteld mogen worden. Je ziet in de topic van Okerene dat de rechters dit ook keurig doen.

Volgens de huurkoopwetgeving is het de koper toegestaan tussentijds af te lossen. Dit is geregeld in artikel 1576e
[1.] De kooper is steeds bevoegd tot vervroegde betaling van één of meer eerstvolgende termijnen van den koopprijs.
[2.] In geval van vervroegde betaling ineens van het geheele nog verschuldigde bedrag heeft hij recht op een aftrek, berekend naar vijf ten honderd .s jaars over elken daarbij vervroegd betaalden termijn.
[3.] Van de bepalingen van dit artikel kan ten voordeele van den kooper door partijen worden afgeweken.


Het is mij niet bekend of bij huurkoop ook een vergoeding mag worden gevraagd bij vervroegde betaling.

Ook volgens de Wck is vervroegde aflossing toegestaan.
Artikel 37
1. De kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing.
2. De kredietgever of de leverancier kan bedingen dat gedeeltelijke vervroegde aflossing slechts
plaatsvindt door een betaling ter grootte van ten minste een termijnbedrag overeenkomstig de
betalingsregeling of, indien meer wordt afgelost, een veelvoud van een zodanig bedrag, op een
tijdstip waarop ingevolge de betalingsregeling een termijnbedrag dient te worden voldaan.
Indien de kredietnemer vervroegd aflost, mag de kredietgever hiervoor volgens de Wck een vergoeding vragen.
Artikel 34
Het is de kredietgever en de leverancier verboden enige andere vorm van kredietvergoeding te bedingen, in rekening te brengen of te aanvaarden dan:
a. een vergoeding welke verschuldigd is bij afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling van de transactie;
b. een vergoeding die verschuldigd wordt ingeval de kredietnemer, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling ingevolge de transactie;
c. een vergoeding die verschuldigd wordt indien de kredietnemer vervroegd aflost.
Het is gebruikelijk dat de vergoeding een percentage is van de kredietsom. Dit percentage bedraagt 2 tot 5% van de kredietsom en is afhankelijk van het tijdstip van tussentijdse aflossing. Deze wijze van vergoeding is terug te vinden in artikel 13 van het besluit kredietvergoeding.
1. De ten hoogste toegelaten vergoeding bij vervroegde aflossing bij krediettransacties met een vaste
kredietvergoeding bedraagt, indien vervroegde aflossing plaatsvindt:
a. voordat meer dan een vijfde deel van de looptijd is verstreken: een evenredig deel van 5% van de kredietsom;
b. nadat meer dan een vijfde deel, maar niet meer dan twee vijfde deel van de looptijd is verstreken: een evenredig deel van 3% van de kredietsom;
c. nadat meer dan twee vijfde deel, maar niet meer dan drie vijfde deel van de looptijd is verstreken: een evenredig deel van 2% van de kredietsom;
d. nadat meer dan drie vijfde deel van de looptijd is verstreken: nihil.
De wijze waarop Dexia een vergoeding vraagt voor het tussentijds aflossen is ongebruikelijk bij kredieten die onder de Wck vallen. Zij vraagt in jouw overeenkomst een percentage van 50% van de nog verschuldigde rente tot 5 jaar. Zolang het bedrag niet boven de maximaal toegestane kredietvergoeding uitkomt, zoals geregeld in het besluit kredietvergoeding, is er niets aan de hand. Als de overeenkomsten onder de Wck vallen, mag Dexia deze vergoeding vragen. Indien het bedrag boven de maximaal toegestane kredietvergoeding uitkomt, zou dat betekenen dat Dexia hiermee in overtreding is.

Aangezien ik net zo goed een leek ben, kan ik niet met zekerheid zeggen of bovenstaande allemaal klopt. Eén en ander is dus onder voorbehoud.

Met vriendelijke groeten,
Hans Aartsen
Pay Back

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

MAXIMALE KREDIETGRENS BEDOELD VOOR AFWIJKENDE KREDIETOVEREENKOMSTEN

Bij de Europese richtlijn betreffende consumenten kredieten geeft men een reden op waarom kredieten boven de maximale kredietgrens niet onder de Wck vallen:
Overwegende dat kredietovereenkomsten betreffende zeer grote bedragen vaak afwijken van de gewone overeenkomsten op het gebied van het consumentenkrediet; dat de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn op overeenkomsten betreffende zeer kleine bedragen zowel voor de consument als voor de kredietgever onnodige administratieve lasten zou meebrengen; dat daarom overeenkomsten boven of beneden welomschreven financiële grenzen van de richtlijn moeten worden uitgesloten;


Elke rechter kan echter zien dat in de praktijk bij aandelenleasekredieten de contracten met een kredietbedrag groter dan de maximale kredietsom deze eigenlijk helemaal niet afwijken van kredieten met een bedrag onder de maximale kredietgrens. Het is niet zo dat alleen maar vanwege het feit dat het kredietbedrag lager is deze kredieten vallen onder de bescherming van de Wck. In principe is het doel van de Wck elke consument die met kredieten te maken krijgt te beschermen (ongeachte de grootte van het te verstrekken krediet):
(van de AFM site)
Het doel van de Wck is het beschermen van kredietnemers tegen mogelijk onoorbare of ondeskundige praktijken van beroeps- of bedrijfsmatige kredietgevers. De consument dient te worden voorzien van relevante kennis opdat hij op rationele gronden een kredietbeslissing kan nemen. Een eventueel verstrekt krediet dient qua aard en omvang te passen bij zijn inkomsten- en uitgavenpatroon en op redelijke voorwaarden te zijn verleend.


Ook is de toepassing van de bepalingen van de Wck voor hogere kredieten niet anders dan bij aandelenleasekredieten onder de grens en staan dus daarbij niet in de weg om die eveneens onder de Wck te laten vallen. Het zijn dus helemaal geen bijzondere (afwijkende) kredieten, ALLEEN HET BEDRAG IS HOGER. Als het bedrag dan niet in de weg staat of buiten beschouwing kan worden gelaten, is er geen (onderling) verschil en de maximale kredietgrens niet noodzakelijk gebleken.

Nu de wetgever kennelijk bedoelde alleen bijzondere (afwijkende) kredieten (met zeer grote bedragen) van de Wck uit te sluiten, zonder hierbij een nadere omschrijving van te geven (aandelenleaseproducten waren er toen ook nog niet), werkt de letterlijke tekst van de Wck de bescherming van de consument nu tegen bij aandelenleasekredieten groter dan de maximale kredietgrens, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.
Ook Job68 gaf hierover het volgende aan:
..Men had daarom wellicht beter het soort overeenkomsten kunnen omschrijven, die niet onder de Europese richtlijn behoren te vallen, dan een maximale kredietsom vast te stellen. Nu vallen overeenkomsten, die kennelijk niet bijzonder zijn en daarmee eigenlijk onder de Europese richtlijn zouden moeten vallen, juist buiten de boot.
Helaas zijn wij geen rechters maar hebben hiermee wel een onvolkomenheid van de wet aangegeven. Wellicht dat kundige juristen en rechters hierover willen nadenken. We zijn echter niet de enigen die grote vraagtekens bij deze maximale kredietgrens zetten. Ook de regering is hierover al bevraagd.

Laten we daarom eens een verslag over deze maximale kredietsom bestuderen.
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/03/0306R075.htm
26971000.004 verslag wijz. art. 3 wet op het consumentenkrediet
Gemaakt: 13-3-2000
Quote:
"[...] De leden van de PvdA-fractie vragen waarom de grens van fl. 50.000 wel blijft bestaan voor een aantal andere voorschriften die buiten het Besluit Kredietaanbiedingen vallen. Zij doelen dan onder meer op beperkingen van het pandrecht, regels voor het opzeggen van het krediet door de kredietgever, en limiteringen voor de provisiebetalingen uit het Besluit provisie kredietbemiddeling. Ligt het niet meer voor de hand de grens van fl. 50.000 geheel op te heffen door middel van het schrappen van artikel 3, eerste lid? Kan de regering hierop ingaan?

Waarop is de grens van fl. 50.000 gebaseerd, afgezien van de Europese Richtlijn nr. 87/102/EEG? Wordt verondersteld dat de kredietnemer alerter zal zijn bij bedragen hoger dan fl. 50.000. De leden van de PvdA-fractie betwijfelen dit, en menen dat de bescherming van de consument dan even goed geregeld zou moeten worden, aangezien de mogelijke financiële gevolgen dan juist nog groter zijn. Kan de regering hierop ingaan?

[....] De leden van de CDA-fractie kunnen zich vinden in de voorliggende wetswijziging, die ten doel heeft de transparantie van de markt voor consumentenkredieten boven de 50.000 gulden op dezelfde leest te schoeien als die voor kredieten lager dan dit bedrag. Deze leden hebben echter twee vragen.

(1) Bij bedragen boven de 50.000 gulden zullen doorgaans zekerheden worden gevraagd. Is het raadzaam deze op te nemen in de aanbiedingen?
(2) De bedoelde wetswijziging heeft uiteraard alleen betrekking op Nederland.

Nu binnen afzienbare tijd de euro wordt ingevoerd, komt het deze leden voor tot harmonisatie te komen van de voorwaarden van kredietaanbieding in euro's. Zo niet, dan kunnen minder scrupuleuze kredietaanbieders snel de dans ontspringen. Van consumentenbescherming is dan geen sprake meer, wel van oneerlijke concurrentievervalsing. Is de regering voornemens zich in te zetten voor een aanpassing van Europese richtlijnen ter zake? [...]
Het is aan te raden het gehele verslag goed na te lezen. Wat is de reden dat de maximale kredietgrens toch in de Wck is gebleven, terwijl het toch meer voor de hand lag de grens van 50.000 gulden geheel op te heffen.
Ligt het niet meer voor de hand de grens van fl. 50.000 geheel op te heffen door middel van het schrappen van artikel 3, eerste lid?Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Verder onderzoek dat aantoont dat de ( wijziging) Europesche Richtlijn inzake het consumentenkrediet van toepassing dient te zijn op:

• ALLE VORMEN VAN KREDIET ongeacht het bedrag! (1.2.)
• Het afschaffen van drempelbedragen zou wenselijk zijn(vragen1.2.1).
• Nieuwe vormen van consumentenkrediet moesten ook onder de gewijzigde Nieuwe Richtlijn vallen [4.1.]

EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING
Directoraat B - Consumentenbeleid
B5 - Financiële diensten
SAMENVATTEND DOCUMENT
Discussienota betreffende de wijziging van Richtlijn 87/102/EEG inzake het consumentenkrediet.
STAND VAN ZAKEN

SORRYdezeURLhierOVERNEMEN http://europa.eu.int/ comm/consumers/co ... 87/102/EEG [verkorte url toegevoegd 22 maart 2007)
van belang zijnde hoofdstukken:
1. HERFORMULERING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN
2. De richtsnoeren betreffende het voorstel tot herziening van Richtlijn
87/102/EEG
lees ook:
5. VERLENING VAN BEPAALDE GARANTIES AAN DE CONSUMENT
met name 5.3. Terbeschikkingstelling van het krediet
1.2. De onder de richtlijn vallende kredietovereenkomsten

Artikel 2 van Richtlijn 87/102/EEG bevat een aantal uitzonderingen die thans niet langer relevant lijken.
De nieuwe richtlijn dient van toepassing te zijn op alle vormen van krediet die om hoofdzakelijk particuliere doeleinden aan natuurlijke personen verstrekt worden, en wel:
- ongeacht het bedrag,
- ongeacht de verlangde zekerheid,
- en ongeacht het doel van het krediet [14], met uitzondering van krediet dat bestemd is voor de financiering van de verwerving of renovatie van een woning [15].

Hierbij moet in het oog worden gehouden dat:

a) het verschil tussen de markt voor het "consumentenkrediet", de markt voor het vastgoedkrediet en de markt voor het "hypothecaire krediet" steeds geringer wordt. De gebruikte financiële technieken zijn bijna identiek geworden: vaste of variabele rentevoet, de mogelijkheid van een of meer kredietopnemingen, periodieke aflossingen of aflossing aan het eind van de overeenkomst, een klassieke lening of kredietopening, hypotheekinschrijving, borgovereenkomst, enz.

b) er wordt op het gebied van de financiering van de aankoop van consumptiegoederen steeds meer gebruik gemaakt van de hypotheek dankzij hypotheektechnieken die alle vormen van schuldvordering dekken. Deze trend brengt ernstige potentiële risico's voor de consument met zich mee indien hij zijn huis als onderpand gebruikt voor consumptiedoeleinden, op dezelfde wijze als de « equity release »-technieken in het [7] Verenigd Koninkrijk. In verscheidene lidstaten kan een hypotheek losstaan van iedere vorm van schuldvordering en voor onbepaalde duur gelden [16]. Het door een hypothecaire inschrijving van de tweede (of zelfs derde of vierde) rang gedekt krediet wordt in vele gevallen ook gebruikt om consumentenkrediet te herfinancieren. Daarom lijkt er niet langer enige reden te bestaan om een kunstmatig onderscheid te maken tussen "consumentenkrediet" en "hypothecair krediet"».

Vragen 1.2. :
De volgende vragen dienen in overweging te worden genomen:

1.2.1. Is het wenselijk de uitzonderingen van de huidige richtlijn af te schaffen betreffende drempels en limieten [17], van rente vrijgesteld krediet, huur die dient om het gebruik van goederen en diensten te financieren, de door authentieke akte gesloten kredietovereenkomst, enz.?

N.B. Alle geraadpleegde partijen wordt verzocht het voorstel om een uitzondering te handhaven of in te voeren te motiveren.

1.2.2. Is het wenselijk een onderscheid te maken tussen het door een hypotheek gedekte krediet en het krediet bestemd voor de aankoop van onroerend goed en de uitzondering betreffende door een hypotheek gedekte kredieten die niet hoofdzakelijk bestemd zijn voor een onroerendgoedtransactie te laten vervallen, zodat deze onder het toepassingsgebied van de richtlijn komen te vallen?

1.2.3. Zou het wenselijk zijn het vastgoedkrediet en het woonkrediet geheel of gedeeltelijk in de context van de ontwerp-herziening in overweging te nemen?


4. VERBETERING VAN DE INFORMATIE VOOR DE CONSUMENT EN DE
ZEKERHEIDSSTELLER

4.1. Betere informatie voor de consument

Betere informatie voor de kredietgever betekent ook betere informatie voor de consument.
Transparante voorwaarden betreffende het kredietaanbod zijn een onontbeerlijke voorwaarde om de op de markt aangeboden producten beter met elkaar te kunnen vergelijken en eveneens om de producten uit andere lidstaten te kunnen vergelijken. Dit is een eerste vereiste voor een werkelijk vrij verkeer van kredietaanbod.

De richtlijn zou op alle kredietovereenkomsten van toepassing moeten zijn en daarom zodanig moeten worden aangepast dat de sinds de goedkeuring van Richtlijn 87/102/EEG nieuwe op de markt verschenen vormen van krediet eronder vallen.

Daarbij komt het evenwel meer aan op de financiële technieken dan op het soort kredietovereenkomst; met het oog hierop moeten er bepalingen worden vastgesteld die er in het bijzonder op zijn gericht dat de consument afhankelijk van de gebruikte technieken adequate informatie ontvangt.

Notes:=====

7 Zie de overwegingen van Richtlijn 87/102/EEG, PB L42, 12.2.87, blz. 48 e.v.

14 Bijzonderheden van een kredietovereenkomst dienen zo nodig vergezeld te gaan van passende bepalingen.

15 Europese Overeenkomst over een vrijwillige gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase voor woningkredieten

16 Bijvoorbeeld de “Grundschuld” in Duitsland: zie .VORMS, “L’expression du taux effectif global en matière de crédit hypothécaire’, (in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde studie nr. B5 – 1030/92/013150), 1993, page 37 ; in België bestaat thans een hypotheek voor iedere vorm van schuldvordering, enz.

17 Hier volgen enige gegevens betreffende bepaalde lidstaten ter illustratie van deze kwestie.
[...]
– Nederland kent geen minimum voor geringe bedragen. In artikel 3, lid 3, van de Wet op het consumentenkrediet is een drempel vastgelegd voor bedragen van meer dan 40 840 € (90000 NLG).
We blijven speuren.

Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 22 mar 2007 09:54, 7 keer totaal gewijzigd.

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Elias »

Job68,

Om een of andere reden was je antwoordt d.d. 21 mrt 2005 op mijn vraag/opmerking aan mijn aandacht ontsnapt.
Met het naar boven komen van deze topic alsnog onder ogen gekregen.
Alsnog bedankt voor je heldere uitleg.

Groet
Elias.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

voorstel wijziging van de Wet op het consumentenkrediet.

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/03/0306R075.htm
26971000.004 verslag wijz. art. 3 wet op het consumentenkrediet
Gemaakt: 13-3-2000

[...]De leden van de VVD-fractie hebben met veel interesse kennis genomen van het voorstel tot wijziging van de Wet op het consumentenkrediet. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de voorgestelde wetswijziging wenselijk is, echter zij hebben nog de volgende vraag. Het doel van deze wetswijziging is dat consumenten in de gelegenheid worden gesteld een goede vergelijking te kunnen maken tussen verschillende kredietaanbiedingen.

Hierdoor krijgen consumenten een beter inzicht in de financiële consequenties van het aangeboden krediet. De leden van de VVD-fractie zijn verheugd over de intentie om de transparantie van kredietaanbiedingen te vergroten.

Echter wil dit slagen, dan zal er daadwerkelijk en consequent moeten worden toegezien op de naleving van de Wet op het Consumentenkrediet door de ECD (Economische Controle Dienst). Voor de ECD is dit geen prioriteit zo bleek nadat informatie is ingewonnen over de handhaving van de wet bij onder meer de (VFN)Vereniging van financieringsondernemingen Nederland en de NVB (de Nederlandse vereniging van Banken).

De leden van de VVD-fractie willen daarom graag een nadere uiteenzetting van de regering over de controle van de ECD bij overtredingen van de Wet op het Consumentenkrediet[...]
Zijn de leden van de VVD nu gerustgesteld? Zal de ECD nu wel naleving van de Wet op het consumenten krediet als prioriteit zien? Zo niet, dan zal de VVD hier toch weer achteraan moeten zitten.

Okerene

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »


Aandelenlease: partner moet tekenen


Was er nu wel of geen handtekening van de partner vereist? Dat is de hamvraag die velen met een leasecontract bezighoudt. Op 1 februari werden de eerste drie arresten in hoger beroep uitgesproken. Het Gerechtshof van Den Bosch oordeelde in het voordeel van beleggers.

In de afgelopen jaren zijn door partners van gedupeerde leasebeleggers bij diverse gerechten vele juridische procedures gestart vanwege het ontbreken van hun handtekening onder de contracten. De verschillende rechters kwamen niet tot een eensluidend oordeel, zodat onduidelijk bleef of de partner wel of niet de aandelenleaseovereenkomst mee had moeten ondertekenen. Dat hoger beroep aangetekend zou worden, lag dan ook voor de hand. De uitspraak van het Hof in Den Bosch betreft de zogenaamde ‘Winstverdriedubbelaar’ en geldt niet automatisch voor andere producten.

Huurkoopovereenkomst
Het Hof komt allereerst tot de conclusie dat er sprake is van een koopovereenkomst en niet, zoals Dexia betoogde, van een kansovereenkomst. Ten tweede is er sprake van koop op afbetaling, aangezien de betaling in verschillende termijnen plaatsvond. Vervolgens stelt het Hof dat er tevens sprake is van huurkoop, omdat voldaan is aan de eis dat het eigendom van de aandelen pas overgaat op de contractant als alle betalingen zijn verricht. Ten slotte concludeert het Hof dat, nu er sprake is van een huurkoopovereenkomst, een schriftelijke toestemming van de partner nodig is voor het aangaan van de overeenkomst. Bij het ontbreken daarvan kan de partner die niet getekend heeft de overeenkomst vernietigen. Dexia heeft reeds aangegeven in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Wachten op Amsterdamse Hof
De Stichting Eegalease voert momenteel een collectieve actie tegen Dexia en ook deze zaak betreft partners van contractanten die het contract niet hebben meeondertekend. De uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch is positief voor de Stichting. De overgrote meerderheid van de aangeslotenen is of was namelijk ook in het bezit van de ‘Winstverdriedubbelaar’. Met een beroep op de uitspraak van het Bossche Hof kan worden betoogd dat ook in de gevallen waarvoor de Stichting zich sterk maakt, het ontbreken van de handtekening van de partner leidt tot een terecht beroep op vernietiging van de overeenkomst.

In de procedure van de Stichting Eegalease loopt op dit moment het hoger beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam. Het Amsterdamse Hof heeft nog geen uitspraak gedaan en is niet gehouden aan de uitspraak van het Bossche Hof. Het is te hopen dat bij de gerechtshoven meer eensgezindheid bestaat dan bij de lagere rechters.

Leaseactie: wie doet wat?

I De stichtingen
De Stichting Leaseverlies behartigt de belangen van diegenen die in de periode 1 januari 1995 tot en met 1 mei 2002 een overeenkomst met betrekking tot effectenlease hebben gesloten met LegioLease en/of haar rechtsopvolgers (waaronder Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland) en daardoor mogelijk schade hebben geleden of dreigen te lijden.

De Stichting Eegalease behartigt de belangen van echtgenoten en geregistreerde partners (eega’s) van effectenleasecontractanten, die de effectenleaseovereenkomst niet hebben meeondertekend.

II Ondersteuning door Consumentenbond en VEB
Zowel de Stichting Leaseverlies als de Stichting Eegalease wordt ondersteund door de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters. De Consumentenbond treedt daarbij bovendien als procespartij op. In de onderhandelingen met Dexia (2003) en de gesprekken met de Commissie Geschillen Aandelenlease (commissie-Oosting) waren zowel Consumentenbond als VEB vertegenwoordigd.

III Invulling Bestuur/Raad van Toezicht
De beide stichtingen kennen een gelijke personele invulling van de functies:

Bestuur:
Mr. G. Hooft Graafland, voorzitter
Mr. J.H. Lemstra, secretaris
P.P.G. de Jong, penningmeester

Advocaat:
Mr. W.M. Schonewille, Barents & Krans Advocaten Notarissen

Raad van Advies:
Mr J. de Ruiter (voorzitter), oud-minister van Justitie en Defensie
Mr. E.M. Dil-Stork, oud-vice-president van de Rechtbank te Den Haag
Mr. H.E. Koning, oud-president van de Rekenkamer
Prof. L.C. van Zutphen, emeritus hoogleraar Accountancy aan de VU te Amsterdam

Michel de Wit


Effect jaargang 2005 nummer 03

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Even een belangrijke topic naar boven gehaald.

Duisenberg en SLV zijn hier volledig aan voorbij gegaan :idea:

De wck vergunnig is van toepassing volgens europeese regels. dan is de schiking een scheet op een roomsoes.
En op 1 juni gaan we stemmen voor een europese grondwet :?:
idioot de minister van financiën respecteerd de europese regelgeving niet eens door te stellen dat Wck niet van toepassing is.

Mvg,
Pieter

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

Hallo Pieter. Ook zonder de EU-grondwet is de door jou genoemde regel al van toepassing en dus ook bindend voor Nederland.

Het schikkingsvoorstel en de uitlatingen van Zalm zijn alleen maar probeersels om op een makkelijke manier van ons af te komen. Denken ze!

learner
Berichten: 343
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:59

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door learner »

Weet iemand al of de 'Europese regels' ook de zogenoemde 'maximum normbedragen' hanteren . . . ?

mvg, learner . . . :wink:

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Geachte Redactie,

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het onderwerp "Wie heeft welke vergunning nodig?" http://forum.trosradar.nl/forum/viewtop ... 4923f8c1e9 als sticky topic te definiëren? U bewijst vele gedupeerden hier een dienst mee.

In dit topic staan zeer veel belangrijke zaken die van juridisch belang zijn ten voordelen van gedupeerden aandelenlease producten. Het steeds weer "" Uppen" van dit topic vervuilt de inhoud waar het omgaat. Namelijk Wck van toepassing op aandelenlease producten :!:
Maar zolang het topic steeds weer in het grijze niets verdwijnt kan men niets anders doen dan de topic te "uppen".

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Piet »

Aegon en Dexia hadden geen vergunning om de aandelenlease contracten te verkopen.
En toen.........?
Wie doet er wat aan deze overtredingen, moeten we zelf individueel naar de rechter stappen om de rechter hierover te laten oordelen, moeten we aangifte doen bij de politie wegens deze strafbare feiten, moet het O.M. in actie komen of moet onze financiele waakhond de AFM een onderzoek starten en boetes uitreiken.
Nou, die laatste dus niet.
Hieronder de brief die wij kregen van de AFM op vragen over het niet hebben van de Wck vergunnnig van diverse banken.
Autoriteit Financiële Markten

Platform Aandelenlease
t.a.v. de heer P. Koremans

Datum
19 mei 2005

Ons kenmerk
JZ-EPRo-05050986

Kopie aan
het Ministerie van Financiën

Betreft
Vragen inzake de Wet op het
consumentenkrediet

Geachte heer Koremans,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft uw e-mail van dinsdag 29 maart jl. in goede orde ontvangen. In uw e-mail heeft u onder meer een aantal vragen gesteld inzake het toezicht op de Wet op het consumentenkrediet (Wck)

De Wck onderscheidt zich door een mandaatconstructie van andere financiële toezichtwetten zoals bijvoorbeeld de Wet toezicht effectenverkeer 1995. Bij mandaat gaat het namelijk om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het dan ook zeggenschap blijft behouden. Op grond van het Mandaatbesluit 2002 Wck van 27 februari 2002 voert de AFM namens de Minister van Financiën per 1 maart 2002 een aantal bevoegdheden uit die voortvloeien uit de Wck en die samenhangen met de uitvoering van deze wet. Gelet op dit mandaatbesluit zouden wij u willen verzoeken uw specifieke vraag met betrekking tot aandelenlease aan het Ministerie van Financiën te richten. U kunt dan contact opnemen met mevrouw *****

Overigens merken wij op dat op grond van bovengenoemd mandaatbesluit de AFM niet bevoegd is handhavend op te treden tegen marktpartijen die handelen zonder Wck-vergunning. Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.


Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Drs H.W.O.L.M. Korte
Directeur

mr. E.P. Roelofsen
Directeur Junior Jurist
Juridische Zaken

Stichting Autoriteit Financiële Markten Bezoekadres Singel 542 of Nieuwe Spiegelstraat 17
Kamer van Koophandel Amsterdam, nr. 41207759 Postbus 11723 .1001 GS Amsterdam
Telefoon (020) 553 52 00 .Fax (020)620 66 49 .www.afm.nl
Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door peewee »

Allemaal best aardig deze discussie over de toepasselijkheid, strekking en reikwijdte van de Wet op het Consumentenkrediet. Voor zover de discussie gaat over de huidige situatie is deze wel erg irrelevant.
De bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet moeten natuurlijk worden beoordeeld naar de situatie OP HET TIJDSTIP dat een aandelenleaseklant zijn contract afsloot.
Het toezicht nu, anno 2005, door de AFM is ook irrelevant. In de jaren tussen 1992 en 2000 was het de Directie Consumenten- en Marktbeleid van het Ministerie van Economische Zaken die het toezicht uit hoofde van de WCK uitoefende............ en hierin hopeloos faalde. Tussen 2000 en 2002 werd het toezicht mede uitgeoefend door De Nederlandsche Bank en pas vanaf 2003 is het de AFM die toezichthouder is.
Ook dient de WCK beoordeeld te worden aan de Europese Richtlijn inzake het Consumentenkrediet zoals deze DESTIJDS gold. Latere aanpassingen en voorstellen daartoe, zeker van na 2002 zijn niet van belang voor leasedeelnemer die massaal in de jaren tussen 1995 en 2002 aan het aandelenleasen sloegen (en vrijwel niet meer na 2002).

Een belangrijke vraag die blijft knagen is wel. Waarom zagen de (advocaat van)de Stichting Leaseverlies en juristen van de Consumentenbond, de Wet op het Consumentenkrediet over het hoofd bij het voorbereiden van de rechtszaak tegen Dexia.
Mij dunkt: een misser van de eerste orde.

spaarvarken
Berichten: 104
Lid geworden op: 02 sep 2004 11:38

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door spaarvarken »

Bij de Afm is het overzicht van de instellingen die een Wck-vergunning hebben recentelijk (13 september 2005) aangepast. In het huidige document wordt de suggestie gewekt, dat Dexia sinds 2003 een Wck-vergunning heeft gekregen zonder beperkingen, doordat de kolom waarin de voorschriften en beperkingen staan vermeld leeg is.

In een vorige versie van 3 maart 2005 staan achter iedere instelling nog de voorschriften apart genoemd.

Vergelijk de versie van 3 maart 2005:
Wck_register_030305.pdf
met de versie van 13 september 2005:
Wck_register_130905.pdf

In een recent antwoord van o.a. minister Zalm wordt daarover gezegd:
... dat dit tot gevolg heeft dat contracten nietig zijn, indien deze zijn aangegaan door financiële instellingen die ten tijde van de verkoop van de aandelenleaseproducten niet beschikten over een Wck-vergunning.
Wat wil hij dan zeggen met "ten tijde van de verkoop.... Wck-vergunning."? Dat Dexia achteraf probeert fouten te herstellen?

Laat mij de bewering dan omdraaien: Dexia beschikt niet over een Wck-vergunning, behalve voor de mensen die met het Dexia-Aanbod akkoord zijn gegaan! (En dan op basis van een renteloze lening)

Knor,

Spaarvarken

(@Captain America, wil je jouw posting veranderen? Ik heb net de link hier verbeterd. Zo ontstaat er hopelijk geen verwarring)
(Met dank aan Okerene!)
Laatst gewijzigd door spaarvarken op 27 sep 2005 17:44, 4 keer totaal gewijzigd.

Captain-America
Berichten: 861
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:10

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Captain-America »

Aangepast wegens overbodig geworden

Trosradarredactie: deze posting mijnerzijds mag ook verwijderd worden daar dit mij niet meer lukt.
Laatst gewijzigd door Captain-America op 28 sep 2005 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.

cocomar
Berichten: 1
Lid geworden op: 27 sep 2005 21:53

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door cocomar »

Ik ben helemaal nieuw op deze site en ook in deze discussie. Mijn zwager heeft mij gevraagd iets voor hem uit te zoeken met betrekking tot een aandelenleaseprodukt van Labouchere. Via, via kwam ik op deze site en in dit forum.

Kan iemand mij misschien vertellen wat mijn zwager het beste kan doen?
Hij heeft in 1999 een produkt van Labouchere gekocht. Nu spreekt hij vandaag de dag slecht Nederlands, destijds spraken hij en zijn vrouw nagenoeg geen Nederlands. Dat maakt verder misschien weinig uit, maar wat wel iets uitmaakt is dat hij en zijn vrouw tot nu toe nog niets hebben ondernomen richting Dexia Bank (behalve proforma opzeggen om er achter te komen wat de schuld zou zijn). De restschuld bedraagt nu volgens een opgave van circa 2 weken geleden ongeveer € 1.300.

Mijn zwager wil van de maandelijkse last af omdat hij het geld hard nodig heeft voor eerste levensbehoeften. Een bedrag van € 1.300 betalen kan hij al helemaal niet.

Wat moeten ze nu doen? Advocaat is duur, Bureau Rechtshulp misschien of kunnen we het gewoon afhandelen met een aangetekende brief aan Dexia?

Help me s.v.p.

spaarvarken
Berichten: 104
Lid geworden op: 02 sep 2004 11:38

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door spaarvarken »

-posting niet meer relevant, dus gewist-
Laatst gewijzigd door spaarvarken op 28 sep 2005 02:30, 2 keer totaal gewijzigd.

Gesloten