LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Gisteren auto gekocht bij dealer, accu + banden niet goed

Problemen met jouw auto of motor? Geef hier jouw mening.
jeroentje271
Berichten: 585
Lid geworden op: 22 nov 2006 21:28

Re: Gisteren auto gekocht bij dealer, accu + banden niet goed

Ongelezen bericht door jeroentje271 »

Ik zit nu in de 6? sectie`s te lezen van 7;21bw, maar er staat nergens dat de dealer een technisch perfecte auto moet opleveren. Ik begrijp wel uit alles dat de TS een auto heeft gekocht zoals hij daar staat. Dus zonder technische inspectie of wat dan ook zoals ze zijn overeen gekomen. Hij heeft een voertuig gekocht in de staat zoals het voertuig in de showroom stond. De TS koopt een auto die daar zo staat. Alles valt of staat met wat er in de overeenkomst staat.

witte angora
Berichten: 24038
Lid geworden op: 21 okt 2009 20:44

Re: Gisteren auto gekocht bij dealer, accu + banden niet goed

Ongelezen bericht door witte angora »

Hier nog wat puntjes uit het BW:
Burgerlijk Wetboek 7 (BW7)

Artikel 21 | BW7, Boek 7, Titel 1, Afdeling 3
1.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:

a.
aflevering van het ontbrekende;

b.
herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

c.
vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2.
De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.

3.
De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

4.
Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

5.
Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

6.
Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Wat is redelijkerwijs (punt 1b) ? De auto was al een stuk goedkoper dan elders juist omdát het ding niet nagekeken was, er wordt nog een flinke korting gegeven, op het APK-pakket van 295 euro werd ook nog 100 euro korting gegeven, welks pakket TS niet nam... punt 4 is hierin ook een leuke, wat kan van de verkoper gevergd worden?
Burgerlijk Wetboek 7 (BW7)

Artikel 22 | BW7, Boek 7, Titel 1, Afdeling 3
1.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:

a.
de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

b.
de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

2.
De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.

3.
Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

4.
De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

Een lagertje van 75 euro en een accu die normaal niet meer dan een eurootje of 40 kost, alleen TS wilde vanwege zijn stereo een grotere en zwaardere... Dit zijn m.i. afwijkingen van geringe betekenis. En wat het verminderen van de prijs betreft: (punt b). Koper had dus al een flinke korting gekregen. Punt 2: wederom: wanneer herstel en vervanging van de verkoper niet gevergd kunnen worden.
Burgerlijk Wetboek 7 (BW7)

Artikel 23 | BW7, Boek 7, Titel 1, Afdeling 3
1.
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
Verkoper wist niet dat er een gebrek aan de auto was, immers, de auto was niet geïnspecteerd.

En buiten deze artikelen zijn er nog wel een aantal die betrekking hebben op koop en verkoop. Het is niet voor niets dat advocaten jarenlang moeten studeren alvorens aan het werk te mogen.

Je bent er niet door simpelwel één wetsartikeltje aan te halen dat toevallig in je straatje past en daar voortdurend op te blijven hameren terwijl je de rest van de wetgeving voor het gemak negeert.

Wat van belang is, is datgene wat tussen Autohaag Zeeuw en TS is afgesproken. En daar was niemand van ons bij, behalve TS, en die heeft het zogenaamd zo allemachtig druk dat we van hem niks horen. De enige werkelijke info die we hebben staat op de website van Autohaag Zeeuw, en de geboden pakketten laten aan duidelijkheid niets te wensen over lijkt me.

Dus we kunnen met zijn allen blijven forumvechten, maar niemand schiet hier iets mee op.

Gesloten