LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Heb jij een kat of een hond? Deel hier jouw ervaringen.
kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

Ik heb nogmaals nooit gezegd dat andere honden niet bijten,maar jullie wel dat een stafford(pitbull)nooit zonder aanleiding aan zal vallen en uitermate lief is voor kinderen.Als je nou zo'n grote mond hebt als jullie....geef hier dan eens een echte reactie op?niet van die JR doet het ook,nee op het feit dat jullie zeggen deze honden doen niets zonder aanleiding en doen kinderen niets?want dat is een stelling van jullie om deze honden te kunnen behouden,maar dit klopt dus niet.En we hebben het hier niet over andere honden,nee het gaat in dit onderwerp over de stafford(pitbull)daar gaat deze discussie over.

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Deze bijtincidenten hebben allemaal met de opvoeding te maken. Elke hond die een verkeerde opvoeding krijgt is een wapen, zo simpel is dat. Daarom moeten de broodfokkers aangepakt worden, die verkopen namelijk aan iedereen, een fokker screent zijn kopers.

Jij googelt alleen op bijtincidenten pitbull, daar wordt ook meer over geschreven dan over andere rassen, makkelijk zoeken dus!!

Lees onderstaande eens goed door......
Honden maken sinds mensenheugenis deel uit van onze samenleving, maar ze verliezen steeds meer hun oorspronkelijke functie : nu worden ze doorgaans gehouden als gezelschapsdier. Het voorkomen van bijtincidenten vraagt een adequate regelgeving die enerzijds rekening houdt met het belang van het dier en anderzijds de burger beschermt en de openbare veiligheid behoedt voor het mogelijke gevaar dat van honden uitgaat.

Diverse overheden in Europa hebben een strikte regelgeving uitgewerkt vanuit een rasspecifieke normering. Zo heeft Engeland zijn Dangerous Dog Act, Nederland de Regeling Agressieve Dieren .... Recentelijk gaan er zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland stemmen op om deze eenzijdige benadering af te zwakken daar uit studies blijkt dat het doel, met name het vermijden van ongevallen, niet behaald wordt en deze vorm van regelgeving heel wat rechtsonzekerheid tot gevolg heeft. Zo doen er zich problemen voor bij de identificatie (van bijvoorbeeld kruisingen) die niet sluitend geregeld is en daarnaast wordt er voortdurend geëxperimenteerd met het creëren van nieuwe kruisingen om zo de lijst van « gevaarlijke » rassen te omzeilen. Het probleem situeert zich vooral in de verwoording « type en ras » die door de burger/eigenaar dient te worden aangetoond.

Een bijkomend probleem waar men mee te kampen heeft is dat door bepaalde rassen te viseren de indruk wekt dat andere variëteiten geen gevaar vormen. Niets is minder waar. Uit studies blijkt momenteel dat honden van het type Duitse herder en golden retriever in ons land het meest aantal ongevallen veroorzaken. Zouden die dan ook niet beter op een lijst van « gevaarlijke » rassen komen ? In Frankrijk is zelfs een geval bekend van een teckel die een baby doodbeet; dit lijkt toch ernstig genoeg om ook het ras teckel op een lijst toe te voegen ? Of misschien kan men ook nog verwijzen naar een incident in eigen land, waar een sint-bernardshond, die toch algemeen als een « lief » ras omschreven staat, een kind dodelijk verwondde.

Verschillende wetsvoorstellen gaan hoofdzakelijk uit van die rasspecifieke normering, maar de invulling ervan roept vele vragen op inzake wetenschappelijke basis (zoals bv. een bijtstatistiek) en betrouwbaarheid van de identificatie. Dergelijke benadering leidt eerder tot uitdoving van rassen of types dan effectief in preventie te voorzien, hetgeen volgens ons toch het uiteindelijke doel is.

Vandaar dat de indieners van dit wetsvoorstel wensen te vertrekken vanuit een niet-rasspecifieke normering. Wetenschappelijk kan immers niet worden bewezen dat bepaalde rassen gevaarlijk zijn. Deze niet-rasspecifieke regelgeving gaat bijgevolg niet uit van het feit dat uiterlijke kenmerken van een hond bepalen of hij gevaarlijk is of niet, maar van de veronderstelling dat iedere hond potentieel gevaarlijk is. Bijgevolg dient de basis een definiëring te bevatten van fout en strafbaar gedrag voor baas én hond. Een individueel dier kan immers agressief zijn van aard maar de agressie kan ook worden uitgelokt door externe omgevingsfactoren.

Dierenartsen kunnen in de beoordeling een belangrijke rol spelen, vermits zij beschikken over de nodige expertise om deskundig advies te verstrekken en om te oordelen over een individuele situatie inzake risico-evaluatie.

Omtrent de registratie van honden bestaan al de nodige besluiten. Daarom wordt er voor geopteerd om op lokaal vlak een degelijke inventarisatie en opvolging van de klachten mogelijk te maken zodat problemen met honden effectief kunnen worden beheerst. Zo zouden in de toekomst dan ook de bekomen gegevens over het gedrag van de hond of/en zijn eigenaar gekoppeld kunnen worden aan de bestaande database van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden (BVIRH). Een soort van een Kruispuntbank dus, die eventueel later ook uitgebreid kan worden naar andere diersoorten. De uiteindelijke opvolging en controle ervan zou gebeuren door de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken voor wat de identificatiegegevens van de eigenaar betreft.

Tevens worden in dit wetsvoorstel ook bepalingen opgenomen betreffende de africhting voor pakwerk van honden. Africhten voor pakwerk van honden kan beschouwd worden als het opwekken van agressiviteit bij honden en vereist daarom een strenge reglementering.

Wetgeving om ongevallen en agressie door honden te voorkomen mag zich niet enkel focussen op het dier maar ook op de mens achter de hond die een gepaste opleiding en opvoeding moet krijgen. Het uiteindelijke doel is een correct evenwicht te vinden tussen het beschermen van de openbare veiligheid en het respecteren van de rechten en vrijheden van het individu.

Dit wetsvoorstel moet samengelezen worden met een wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren van collega Poty (stuk 2-560/1).

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN
Artikel 2

Om tot een goede beoordeling te kunnen komen of aan de eigenaar van een hond bepaalde voorwaarden moeten worden opgelegd, is het essentieel te weten hoe de hond zich in het verleden gedragen heeft. Daarom is het bijhouden van alle bijtincidenten op het grondgebied van een politiezone in een centraal meldpunt per politiezone onontbeerlijk. Het proces-verbaal van elk bijtincident kan zo gekoppeld worden aan het registratienummer van de hond.

Artikel 3

Artikel 3 voorziet in de oprichting van een Kruispuntbank voor alle honden. Die zal alle gegevens over een hond koppelen aan zijn registratienummer zodat er snelle en krachtdadige preventieve maatregelen getroffen kunnen worden wanneer dit nodig mocht zijn.

Thans wordt elke hond reeds geregistreerd in een database van de BVIRH. Die gegevensbank moet uitgebreid worden. Een koppeling van alle eventuele strafrechtelijke veroordelingen (zoals bepaald in een nieuw in te voeren hoofdstuk in het Strafwetboek inzake het toebrengen van slagen en verwondingen door gezelschapsdieren) van de eigenaar aan het registratienummer is noodzakelijk om zo een beter inzicht te kunnen krijgen in de risico's die uitgaan van de eigenaar. Deze koppeling moet gezien worden vanuit het oogpunt dat de veroordelingen in het verleden van de eigenaar een indicatie kunnen vormen van hoe een hond opgeleerd is. Een koppeling aan een meldpunt is voorzien in artikel 2.

Een Kruispuntbank moet ook over de gegevens kunnen beschikken van verwanten van de hond, zowel in zijlijn als in rechte lijn. Dit moet het mogelijk maken om genetisch agressieve dieren te kunnen opsporen of preventief te kunnen ingrijpen, wanneer bepaalde soorten aantoonbare erfelijke afwijkingen zouden vertonen. In die gevallen kan de Adviesraad desnoods testen uitvoeren op verwante honden. Vandaar ook dat het noodzakelijk is dat tevens van elk dier een DNA-staal wordt bijgehouden. Dit zal veelal een pluk haar van het dier kunnen zijn die bewaard wordt en waarmee verder niets gebeurt, maar waarop in geval van incidenten wel bijkomend onderzoek uitgevoerd kan worden. Dit staal voorkomt ook mogelijk geknoei met het identificatienummer.

Artikel 4

Per provincie wordt er een Adviesraad van deskundigen opgericht die tot taak heeft bijtincidenten en agressietests bij honden te beoordelen en die de burgemeester of de gouverneur zal adviseren over preventieve maatregelen, bepaald in artikel 8.

Artikel 5 tot 7

De Nieuwe Gemeentewet geeft een uitgebreide bevoegdheid aan de burgemeester voor wat betreft de openbare veiligheid op het grondgebied van de gemeente. Indien de openbare veiligheid in het gedrang komt is ook hier de burgemeester verantwoordelijk.

Artikel 8

Dit artikel geeft de gouverneur de bevoegdheid om preventief onderzoek te laten doen op individuele honden. Dit kan bijvoorbeeld op verzoek van een belanghebbende persoon maar evenzeer op eigen initiatief of op instigatie van een burgemeester. Hij heeft tevens de bevoegdheid om voorwaarden op te leggen aan de eigenaar na advies van de Adviesraad.

Artikel 9 tot 13

Volgens artikel 9 kan pakwerkdressuur alleen bij hondenselectie onder toezicht van een door de FOD Volksgezondheid erkende vereniging.

Artikel 10 bepaalt dat de hondentraîners en de verantwoordelijken voor de selectie van honden een bewijs van voldoende bekwaamheid moeten hebben om het voor deze dressuur benodigde materiaal aan te kopen.

Artikel 11 verduidelijkt dat dit bewijs alleen kan worden uitgereikt door een vereniging erkend door de FOD Volksgezondheid. De kandidaat-aanvrager moet bewijzen dat hij over de nodige bekwaamheid beschikt om het dier te leiden, te bevelen en onder controle te houden.

Het bewijs, dat vijf jaar geldig is, moet gehomologeerd worden door de gemeentelijke overheid. Dankzij die formaliteit kan het gemeentebestuur nagaan of de in wet vastgestelde voorwaarden zijn vervuld. Het wordt ingetrokken bij een strafrechtelijke veroordeling.

Volgens artikel 12 moet aan de verkoper of de schenker van materiaal voor de africhting van vechthonden en van waak- en verdedigingshonden het bewijs worden voorgelegd, bedoeld in de voorgaande artikelen.

Artikel 13 bepaalt bovendien dat de verkoper of de schenker van het materiaal de vervreemding moet inschrijven in een speciaal daartoe bestemd register.

Artikel 14

Dit artikel voorziet in een uitzonderingsregeling voor honden voor politiediensten. Vanaf het ogenblik dat de politiediensten zich ontdoen van een hond is deze wet opnieuw van toepassing.
http://www.senate.be/www/?MIval=/public ... 87&LANG=nl

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

Anne,lees het bericht maar eens goed van het 13 jarige meisje(als je tenminste begrijpt wat goed lezen is!!)Dit meisje liep alleen langs en de honden duwden de deur open.Zij deed dus niets!!!!Of mag je ook al niet langs een deur lopen!!!!!!!!!!!!!!!

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

en door deze wet komen er straks alleen honden die bij een fokker vandaan komen.Alleen blijf ik daarbij van mening dat een fokker de eigenaar van de hond uit het oog kan verliezen en dus geen controle meer heeft.De hond kan dan ook weer gekruist worden met een "illegale"hond en dan zijn de problemen er weer.Door te verplichten dat de "illegale" honden die voor 1993 worden geholpe hou je dit tegen.en door de honden die erna zijn geboren die geen stamboom hebben te laten inslapen help je de goede fokker van deze hond.want er zijn altijd mensen die dan met zo'n illegale hond een nestje nemen enzo verder.Ik zie dat hier ook gebeuren en zo zal de "foute" hond nooit verdwijnen.En dat is wat deze wet wil.

Diely
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 mar 2006 21:40

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door Diely »

Kitt je kan echt alleen maar kweppen he? Lees nou eerst de cijfers eens door en beantwoord ook een keer mijn vraag aub.

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

diely,iemand die alleen maar kan schelden zoals jij ga ik geen antwoord geven op een vraag.als je normaal kan discussieren dan ben ik bereid om vragen of dergelijke te beantwoorden.maar ik heb net jou berichten allemaal eens gelezen en er is er gellof ik 1 waarin je niet aan het schelden bent.Dus jij kan vragen wat je wilt maar zult geen antwoord krijgen.dit is mijn laatste bericht naar jou toe.met jou wens ik niet in gesprek te geraken.Dus scheld en zeur lekker verder,van mij zul jij nooit een antwoord of tegen bericht krijgen.

Diely
Berichten: 18
Lid geworden op: 30 mar 2006 21:40

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door Diely »

Pardon, noem je dat schelden???? wat doe jij dan?

En de vraag is zeker te moeilijk? Jammer dat je niet wil antwoorden want ik was toch erg benieuwd.

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Kitt, je reageert weer alleen vanuit je eigen visie, lees het hele stuk wat ik net gepost heb eens goed door.

showgirl
Berichten: 539
Lid geworden op: 24 feb 2006 15:42

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door showgirl »

kitt als je dan toch internet afstruind naar berichten over bijtincidenten van staffies waarom lees je dan dit niet...
Van de American Staffordshire Terriërs slaagden maar liefst 83,3 % van de honden.
Van de Staffordshire Bull Terriërs slaagden 93,2 % van de honden. Deze honden scoorden dus bovengemiddeld!
Een zeer interessante uitslag is het slagingspercentage van de Golden Retriever, namelijk 83,6%. Dit is dus ook vrijwel gelijk aan de het slagingspercentage van de American Staffordshire Terriërs!

Naar aanleiding van die test zou men dus kunnen stellen dat agressie niet rasgebonden is! Er is echter wel sprake van erfelijke aanleg, maar zonder de combinatie met de factoren ‘leerproces van de hond’ en ‘exceptionele omstandigheden’ komt agressie niet tot uiting en dus is agressie niet rasgebonden!
gewoon op google bijtincidenten door pitbull intikken
Laatst gewijzigd door showgirl op 28 apr 2006 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.

kanovaarder
Berichten: 2889
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kanovaarder »

't Is toch zo eenvoudig!

Gewoon uw lieve hond een dag geen eten geven.
Dan de dag erop eten in zijn bak en als hij aan het eten is met uw hand zijn eetbak wegtrekken.
Laat hij dat toe dan heeft u een goede kans dat het inderdaad een goedige lobbes is.
Bent u een deel van uw hand kwijt dan is het een onbetrouwbare hond die zeker niet bij over de grond kruipende kleuters mag zijn.
Voor een hond is dat namelijk een teken van onderdanigheid.

Vertrouwd u het niet? Neem dan een gevulde handschoen met een stok daaraan.

En nogmaals;

Alleen een hond die geregistreerd staat bij de al eerder genoemde Raad van Beheer op Kynologisch gebied heeft de enig juiste stamboom welke nog altijd is op te vragen met het geregistreerde NHSB-nummer.
Het faxnummer van deze Raad van Beheer is: 020 6710846.

Laat u het ons nog horen hoe het afgelopen is in het ziekenhuis?
Sterkte!

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

dat van die teckel in je verhaal gaat over 1 teckel(en misschien is deze wel afgemaakt)en de sint bernard gaat ook over 1 hond(die misschien ook wel is afgemaakt)Het incidenten met pitbullen blijven er niet bij 1.En oke als er meer incidenten zijn met Duitse herders en Golden retrievers,maar in welke mate van ernstigheid zijn deze verwondingen in vergelijking met die van een stafford(pitbull).De kaken van een stafford(pitbull)zijn erop gemaakt om te doden(schaargebit)die van de andere honden niet.Toen wij zijn aangevallen door de herders hadden we wat bijtwonden,terwijl we toch op de grond waren gegooid en ze met zijn 3en waren.Als dit staffords waren geweest hadden we er ws veel erger aan toe geweest.Hun bijtwonden zijn gewoon veel erger als van een ander ras.Kunnen ze zelf niets aan doen,komt door hun bouw,maar het is wel gewoon een van de feiten over deze honden

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Geplaatst op 28 Apr 2006 21:12 door kanovaarder


--------------------------------------------------------------------------------

't Is toch zo eenvoudig!

Gewoon uw lieve hond een dag geen eten geven.
Dan de dag erop eten in zijn bak en als hij aan het eten is met uw hand zijn eetbak wegtrekken.
Laat hij dat toe dan heeft u een goede kans dat het inderdaad een goedige lobbes is.
Bent u een deel van uw hand kwijt dan is het een onbetrouwbare hond die zeker niet bij over de grond kruipende kleuters mag zijn.
Voor een hond is dat namelijk een teken van onderdanigheid.

Vertrouwd u het niet? Neem dan een gevulde handschoen met een stok daaraan.

En nogmaals;

Alleen een hond die geregistreerd staat bij de al eerder genoemde Raad van Beheer op Kynologisch gebied heeft de enig juiste stamboom welke nog altijd is op te vragen met het geregistreerde NHSB-nummer.
Het faxnummer van deze Raad van Beheer is: 020 6710846.

Laat u het ons nog horen hoe het afgelopen is in het ziekenhuis?
Sterkte!
Dat kan ik prima doen bij mijn honden. Direct vanaf dag 1 op getraind en dat gaat super. Zelfs de kinderen kunnen er gewoon bij als dat nodig is, niks aan de hand. Soms voer ik ze ook gewoon uit de hand. Geen ziekenhuis nodig dus!! Alles draait om opvoeding!!!

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Geplaatst op 28 Apr 2006 21:15 door kitt


--------------------------------------------------------------------------------

dat van die teckel in je verhaal gaat over 1 teckel(en misschien is deze wel afgemaakt)en de sint bernard gaat ook over 1 hond(die misschien ook wel is afgemaakt)Het incidenten met pitbullen blijven er niet bij 1.En oke als er meer incidenten zijn met Duitse herders en Golden retrievers,maar in welke mate van ernstigheid zijn deze verwondingen in vergelijking met die van een stafford(pitbull).De kaken van een stafford(pitbull)zijn erop gemaakt om te doden(schaargebit)die van de andere honden niet.Toen wij zijn aangevallen door de herders hadden we wat bijtwonden,terwijl we toch op de grond waren gegooid en ze met zijn 3en waren.Als dit staffords waren geweest hadden we er ws veel erger aan toe geweest.Hun bijtwonden zijn gewoon veel erger als van een ander ras.Kunnen ze zelf niets aan doen,komt door hun bouw,maar het is wel gewoon een van de feiten over deze honden
Dit zijn toevallig de honden die zijn terug te vinden, maar heb jij de filmpjes al gezien die je zijn aangeboden via de links?? By the way, mijn broertje is in 1978 ook door een Sint Bernard gebeten. Ik door een Teckel en nog wat andere rassen die niet op de lijst staan.

Verder hebben mijn honden ook een schaargebit, toch zijn het geen Staffords of Pitbulls. Ook maar op de lijst dan??

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

filmpjes bekijk ik niet ivm de virussen die daarbij kunnen zitten.Nou dan zijn het twee teckels en twee sint bernard honden.Maar het blijft dat de bijtwonden van een pitbull erger zjin als die van een teckel.

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Dat is een goede smoes ja, virussen :roll:

En nee, die bijtwonden zijn niet erger, dat denk jij doordat je selectief leest. Sorry, maar een Teckel die een kind doodbijt...... Een Sint-Bernard die een kind doodbijt.... In jouw optiek is dat minder erg dan een Pitbull die het doet :shock:

kitt
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jan 2006 13:39

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door kitt »

zoals ik al zei(leer nou toch een lezen mens!!!)zijn deze honden ws ook afgemaakt.Een tijdje geleden in het nieuws(dus toch ook over andere honden!!!)een dobermann die een kind had aangevallen,ook afgemaakt.Dus ook deze honden worden afgemaakt als ze een gevaar vormen voor de maatschappij.

Dus als iemand anders zijn hond het doet,mogen die van jullie het ook?Jullie zijn van die nalopers dus!!iemand springt van een brug dus doe jij dat ook?Jullie argument nu is...MAAR HIJ DOET HET OOK!!!!!!

bibabooble
Berichten: 160
Lid geworden op: 25 mar 2006 02:38

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door bibabooble »

.Een tijdje geleden in het nieuws(dus toch ook over andere honden!!!)een dobermann die een kind had aangevallen,ook afgemaakt.Dus ook deze honden worden afgemaakt als ze een gevaar vormen voor de maatschappij
En pitbulls worden dus niet alleen afgemaakt als ze een gevaar zijn voor de maatschappij ,maar alleen omdat ze een verkeerd uiterlijk hebben

Een pitbull is juist gefokt om mensvriendelijk te zijn,een pitje mocht geen agressie tonen tegen een mens,anders werd die ter plekke gedood!!Je kon ook gerust in een ring met vechtende pitbulls stappen zonder dat je kleerscheuren opliep.het bijticident waardoor de pitbull in 1993 verboden is geworden en waarbij een 7 jarige jongen is doodgebeten,is hoe cru het ook klinkt de schuld van de ouders van die jongen!Zij lieten de jongen zonder toezicht :!: in de tuin met de pitbull spelen,toen ze zagen dat de pitbull de jongen beet zijn ze niet gaan helpen,maar hebben de politie gebeld :shock: De jongen was dood,en de pitbull werd afgemaakt,en op het lichaam van de pitbull is sectie gedaan,wat blijkt in de oren van de p[itbull zaten 19 nietjes :shock: :shock:

[email protected]
Berichten: 63
Lid geworden op: 01 apr 2006 12:18

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door [email protected] »

Geplaatst op 28 Apr 2006 22:23 door kitt

zoals ik al zei(leer nou toch een lezen mens!!!)zijn deze honden ws ook afgemaakt.Een tijdje geleden in het nieuws(dus toch ook over andere honden!!!)een dobermann die een kind had aangevallen,ook afgemaakt.Dus ook deze honden worden afgemaakt als ze een gevaar vormen voor de maatschappij.

Dus als iemand anders zijn hond het doet,mogen die van jullie het ook?Jullie zijn van die nalopers dus!!iemand springt van een brug dus doe jij dat ook?Jullie argument nu is...MAAR HIJ DOET HET OOK!!!!!!
NEE DOMME DOOS, ik wil aangeven dat ELKE hond die zoiets doet een spuit nodig heeft en dat je dus NIET op ras moet selecteren. We leven niet meer in de 2e wereldoorlog. Als 1 van mijn honden zonder aanleiding aanvalt krijgen ze een spuit, heel simpel, maar dat er honden die niks gedaan hebben een spuit krijgen klopt niet.

santygo
Berichten: 540
Lid geworden op: 01 apr 2004 19:46

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door santygo »

Alle honden kunnen bijten. Ik heb zelf een Bobtail gehad. Normaal gesproken is dat een doodgoed ras. Behalve als je er een hebt met een tik in de zender.

Het begon toen hij ca 4 jaar was, buiten zonder riem werd een ramp. In eerste instantie denk je dat het aan de andere honden ligt. Achteraf vallen de puzzelstukjes in elkaar.

Die hond accepteerde gewoon geen enkele baas en naar mate hij ouder en sterker werd, voerde dat de boventoon. De dierenarts die hem uiteindelijk liet inslapen vertelde mij dat hij al eerder een vermoeden had van een (erfelijke) afwijking, die bij Bobtails soms te herkennen is aan twee verschillende kleuren ogen. Hij vond dat ik het nog behoorlijk lang had volgehouden.

Eerst accepteert ie buiten geen andere hond meer in "zijn" gebied, dan probeert ie binnen de baas te worden. De uitgebreide borstelbeurten vond ie altijd een feest, tot opeens. Na een kant helemaal geborsteld te hebben, pakte ik hem zoals altijd bij zijn poten om hem om te rollen op de andere zijkant.

HAP

En niet gewoon een waarschuwend hapje maar echt bijten. Overigens woog dat beest 53 kilo, geen gram vet, puur botten en spieren. Ook dat schijnt samen te gaan met diezelfde afwijking.
Mijn rechterarm ziet er nog steeds (na 13 jaar) niet zo fraai uit. Toen wilde hij dus ook binnenshuis de baas worden.

Mijn eigen dierenarts was op vakantie, zijn vervanger was een psycho-type, stuurde me naar een dieren-psycholoog, omdat je een "gezonde hond niet laat inslapen". Die laatste wilde me wijsmaken dat er cursussen zijn waar ik kon leren om de Bobtail "er onder te krijgen".

Ik heb geen cursus nodig om die hond "er onder te krijgen", na het gevecht wat volgde na die beet was ik weer de baas, de hond ging als ik binnen kwam spontaan op zijn rug liggen, en luisterde erg goed naar mij.

Mijn dochtertje was toen anderhalf jaar, en daarvan kan niemand verwachten dat ze enig overwicht heeft of kan krijgen op 53 kilo hond met een tik in de zender.

Toen kwam mijn eigen dierenarts terug van vakantie:
Einde Bobtail


Geboren 8-8-88, einde 8-7-93

erikaylee
Berichten: 44
Lid geworden op: 25 apr 2006 13:58

Re: Teken de petitie tegen de RAD/Pitbullwet

Ongelezen bericht door erikaylee »

als ze alle bijtincidenten van ALLE HONDEN in de krant zetten dan zul je zien kitt dat de stafford/pitbull NIET boven aan staan. en trouwens je moet je ook op andere honden gaan focussen want de jack russel heeft ook een schaargebit en die kan ook vasthouden. en als je kijkt op www.honden.nl en dan encyclopedie kiest en je typt wat verschillende soorten hondenrassen in dan zie je dat niet alleen de stafford een schaargebit heeft maar nog veeeeeeeeeel meer rassen. en was je erbij toen die mensen gebeten werden. nee toch! je weet ook dat de media alles flink kan opblazen. maar jij bent zo kortzichtig dat je je alleen maar concentreert op de stafford/pitbull. ZIEK WIJF!!!!!!!

Gesloten