Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 658
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door redhead55 » 13 okt 2018 21:04

De meest gebruikelijke route in dit soort zaken is de volgende:
1 of meerdere belangenorganisaties melden zich namens de door hen vertegenwoordigde gedupeerden bij de schadeveroorzakende partij met als doel middels onderhandelingen een compensatie te bereiken. Meestal zal zo'n aanbod tot onderhandelen niet direct geaccepteerd worden. De volgende stap is dan het starten van een "collectieve actie". Die is geregeld in art 3:305a van het BW.
In zo'n procedure worden dan diverse verklaringen voor recht gevraagd, bijv. dat de schadeveroorzakende partij onrechtmatig heeft gehandeld, niet aan haar zorgplicht heeft voldaan of het publiek onjuist heeft voorgelicht.

Wint de belangenorganisatie die procedure dan staat de deur voor onderhandelingen wederom open.

En dan zijn er 2 opties: de onderhandelingen monden uit in een WCAM Overeenkomst (7:907 BW) of er komt geen overeenkomst.

Komt er GEEN overeenkomst dan staat de belangenbehartiger dus met lege handen. Er is geen cure, en dus voor de deelnemer ook geen pay.
De deelnemer procedeert niet persoon. Dat doet de belangenhartiger namens hem/haar. De belangenbehartiger is dan ook de procespartij, niet de deelnemer.

En dan wordt van belang wat er in de overeenkomst met Loterijverlies is vastgelegd als die situatie zich voordoet. Dat er geen cure komt en er derhalve ook geen verplichting tot pay bestaat.

Het zou overigens een unicum zijn sinds de invoering van de collectieve actie en de WCAM als een belangenbehartiger aan het eind van de rit met lege handen staat. Men is dan de proceskosten kwijt en er bestaat geen mogelijkheid die (deels) via de no cure no pay constructie
"terug te verdienen".

En die kans is in dit geval zeker niet uitgesloten. Bij de Bijzondere Trekking van de Staatsloterij deed de deelnemer bij aanmelding daarvoor expliciet afstand van alle verdere aanspraken of claims jegens de Staatloterij, nu en de toekomst.
De Bijzondere Trekking kan bovendien worden gezien als een compensatie voor de geleden schade, waardoor er voor de Staatsloterij
geen reden meer is om te onderhandelen over verdere compensatie.

Zelfs indien de Staatsloterij alsnog bereid zou zijn tot onderhandelingen over verdere compensatie dan zijn de deelnemers van de Bijzondere Trekking daarbij reeds uitgesloten. Zij hebben immers door hun deelname "finale kwijting" verleend. Daarop kan niet worden terug gekomen.

Dat Loterijverlies stelt dat deelname aan die trekking door bij haar aangeslotenen "illegaal" zou zijn, althans in strijd met de door haar met de deelnemer gesloten overeenkomst, zal ingeval van een procedure zeer waarschijnlijk geen stand houden. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als contractsvrijheid. U bent vrij om een contract met een partij af te sluiten maar evenzeer bent U vrij dat contract weer te beëindigen, mits U daarbij aan Uw verplichtingen heeft voldaan. In dit geval is dat de betaling van een inschrijfgeld.
Een clausule die U de beëindiging (nagenoeg) onmogelijk maakt kan dan als een "onredelijk beding" worden opgevat en door een rechter nietig worden verklaard.

Voor de deelnemers zie ik dan ook niet zoveel gevaar als er geen overeenkomst tot stand komt.

jwvisser
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 okt 2018 18:29

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door jwvisser » 26 okt 2018 18:17

Ik ben sinds jaren aangesloten bij Loterijverlies, maar wil er graag vanaf omdat ik hier, mede door malversaties aan de top, geen vertrouwen meer in heb. Wat/hoe kan ik (dit) doen? Wie kan mij in heldere woorden uitleggen wat de procedure is die ertoe leidt dat ik van deze Stichting afkom? JWVisser

Klaas Jan
Berichten: 1288
Lid geworden op: 29 apr 2014 15:28

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door Klaas Jan » 27 okt 2018 12:48

Hallo jwvisser, op de vorige pagina's van dit onderwerp staat daar het een en ander over. Ook hier diversen-f1/opzeggen-stichting-loterijv ... 75127.html staat info.

D1958
Berichten: 10
Lid geworden op: 30 aug 2018 22:12

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door D1958 » 28 okt 2018 22:23

Jwvisser.... Dat probeer ik al een jaar, maar helaas, kon me alleen afmelden voor berichten, die krijg ik ook niet meer.

redhead55
Berichten: 658
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door redhead55 » 29 okt 2018 00:27

De definities in de Algemene Voorwaarden (versie 24 oktober 2016) bevatten al een onmogelijkheid:

Zaak : procedure tegen de Staatsloterij in verband met onder meer hetgeen als aan de orde gesteld in de BW 3:305a actie (Hoge Raad, 30 januari 2015, zaaknummer: 13/04238) vanwege misleiding omtrent onder meer het prijzenpakket in de periode 2000 tot 2008 en de Koninginnedagloterij 2008. Doel van de procedure is het bewerkstelligen van een schadevergoeding in de vorm van geld dan wel nader overeen te komen soort schadevergoeding. Uitgangspunt is cliënt datgene te doen toekomen waar hij/ zij redelijkerwijs recht op heeft.

Loterijverlies maakt echter op geen enkele wijze duidelijk welke "andere" vorm van schadevergoeding, anders dan in geld, zij eventueel voor ogen heeft. (Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan "gratis loten" maar hoeveel en onder welke andere voorwaarden en aan wie, daarover laat Loterijverlies zich zeer bewust niet uit.) De Staatsloterij daarentegen is juist aan dit bezwaar tegemoet gekomen middels de "bijzondere trekking" waaraan juist zeer minimale eisen werden gesteld maar uiteraard wel "finale kwijting" tegen (toekomstige) claims.

De zaak bij de HR die men aanhaalt, gaat over het (principale) cassatieberoep (door Staatloterij) tegen de uitspraak van het hof Den Haag en het daartegen ingestelde incidentele cassatieberoep door Loterijverlies. Beide cassatieberoepen zijn verworpen.

Daarnaast heeft te gelden dat in de huidige 3:305a BW procedure ( de "collectieve actie") geen geldvordering kan worden ingesteld:
(zie laatste volzin)

lid 3: Een rechtsvordering als bedoeld in lid 1 kan strekken tot veroordeling van de verweerder tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks op een door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven partij of partijen. Zij kan niet strekken tot schadevergoeding te voldoen in geld.

Lid 1 en 2 zijn echter eveneens van belang:

Lid 1:
Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.
llid 2:
Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is niet ontvankelijk, indien hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg met de verweerder te bereiken. Een termijn van twee weken na de ontvangst door de verweerder van een verzoek tot overleg onder vermelding van het gevorderde, is daartoe in elk geval voldoende. Een rechtspersoon als bedoeld in lid 1 is eveneens niet ontvankelijk, indien met de rechtsvordering de belangen van de personen ten behoeve van wie de rechtsvordering is ingesteld onvoldoende gewaarborgd zijn.


Lid 1 maakt duidelijk dat Loterijverlies B.V. nimmer een 3:305a procedure kan voeren. In de zaak die hierboven werd aangehaald is het weliswaar de "Stichting Loterijverlies.nl" die als procespartij optreedt maar de verwevenheid tussen Stichting en B.V. is dermate onduidelijk dat deelnemers hierdoor op het verkeerde spoor kunnen worden gezet.

Lid 2 (met name de laatste volzin) biedt voldoende aanknopingspunten om Uw deelname rechtsgeldig te kunnen beëindigen.
Argument kan zijn dat de malversaties bij Loterijverlies voldoende aanleiding vormen om er van uit te gaan dat Uw belangen niet langer voldoende gewaarborgd zijn.
Loterijverlies kan U tevens nimmer een "verbod" opleggen om Uw deelname op te zeggen. Zulks is in strijd met de contractsvrijheid die partijen hebben. Een simpele brief, gericht aan het statutaire vestigingsadres, waarin U Uw deelname opzegt is in deze voldoende.

D1958
Berichten: 10
Lid geworden op: 30 aug 2018 22:12

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door D1958 » 01 dec 2018 23:00

Heeft iemand nog iets gehoord van loterijverlies?
(Ik krijg geen mails)
Ik kan nergens iets terug vinden van de rechtzaak van afgelopen 26-11
wat de uitkomst daarvandaan?

BL2
Berichten: 2168
Lid geworden op: 08 sep 2016 22:02

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door BL2 » 02 dec 2018 09:46

Je hebt jezelf afgemeld voor het ontvangen van berichten, als je toch, als een der laatste der monikanen, op de hoogte wil blijven, zou je je weer aan moeten melden.
Die stichting is zo anno 2017, wat wil je er verder nog mee bereiken.
Ga verder met je leven, zou ik zeggen.

redhead55
Berichten: 658
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door redhead55 » 02 dec 2018 10:13

D1958 schreef:
01 dec 2018 23:00
Heeft iemand nog iets gehoord van loterijverlies?
(Ik krijg geen mails)
Ik kan nergens iets terug vinden van de rechtszaak van afgelopen 26-11
wat de uitkomst daarvandaan?
Dat kan goed kloppen dat je (nog) niets vindt. Als je informatiebrief nr 69 leest (gewoon te vinden op hun website onder "nieuws") dan staat daar dat de zitting op 26 november was. Tijdens zo'n zitting kunnen partijen pleidooi houden voor hun aangedragen stellingen.

Na de zitting gaat het Gerechtshof aan de slag met bestudering van alle stukken en stelt vervolgens een datum voor arrest (vonnis) vast.
Pas op die datum doet het Hof daadwerkelijk uitspraak. Dat kan 2 tot 6 weken duren. Als de zaak gecompliceerd is kan uitspraak zelfs verdaagd worden. Zelf verwacht ik dat uitspraak waarschijnlijk pas januari 2019 zal plaatsvinden.

D1958
Berichten: 10
Lid geworden op: 30 aug 2018 22:12

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door D1958 » 02 dec 2018 14:45

Bl2:
Je hebt jezelf afgemeld voor het ontvangen van berichten, als je toch, als een der laatste der monikanen, op de hoogte wil blijven, zou je je weer aan moeten melden.
Die stichting is zo anno 2017, wat wil je er verder nog mee bereiken.
Ga verder met je leven, zou ik zeggen.
[/quote] of
Ik wil er helemaal niets mee bereiken,
wil heel graag uit hun bestand, wat ik vorig jaar geprobeerd heb.
Maar ik hou hun wel graag in de gaten, zodat ik straks niet voor vervelende verrassingen kom te staan.
Ik heb totaal geen vertrouwen meer.

redhead55
Berichten: 658
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door redhead55 » 02 dec 2018 22:55

Ik vind die opmerking van BL2 wel een goede. Hoeveel deelnemers vertegenwoordigt Loterijverlies eigenlijk (nog) ?
Zelf claimen ze dat er 200.000 deelnemers waren.
Hoeveel van die gepretendeerde 200.000 deelnemers hebben er deelgenomen aan de Bijzondere Trekking ?
Die mag je dan gevoeglijk van die 200.000 afhalen. Door deelname hebben ze namelijk finale kwijting verleend aan de Staatloterij, haar bestuurders, commissarissen enz. Dan kan Loterijverlies roepen dat je niet gerechtigd was om daar aan deel te nemen op basis van hun
AV, maar ze kunnen een deelnemer niet wettelijk verbieden dit te doen.

Overigens ben ik in Engeland Ferdi R. bij diverse PLC's (Private Limited Company) tegen gekomen. Waar hij achtereenvolgens Manager
of bestuurder is/was. In Guernsey bleek Breton Ltd. Corporate Director te zijn (tot 30/04 van dit jaar) van UEI Properties Ltd. nadat UEI Real Estate "dissolved" was. Zou daar de hypotheek in zitten ? In Engeland kwam ik ook zijn privé adres (ten tijde van registratie) tegen, wat ik hier uiteraard niet bekend zal maken.

Collectieve schade claimen is in Nederland bijzonder goed geregeld. Je kunt een 3:305a procedure starten (collectieve actie) en vervolgens kan dat resulteren in een 7:907 (WCAM) Overeenkomst.

Aan degene die een 3:305a actie wil starten worden de nodige eisen gesteld. Die worden allen aan de laars gelapt.
Niemand kan ergens een website vinden van de Stichting Loterijverlies.nl
Er is alleen een website van Loterijverlies.nl B.V. Dat is een commerciële organisatie die niet eens gerechtigd is een 3:305a procedure
te voeren.


Maar duidelijk zal zijn dat dit ook zijn uitstraling heeft op anderen met gerechtvaardigde belangenbehartiging.

stef71
Berichten: 4
Lid geworden op: 24 mei 2016 14:56

Re: Loterijverlies en Bijzondere trekking Staatsloterij

Ongelezen bericht door stef71 » 16 jan 2019 12:36

Als een van de laatsten der mohicanen ben ik nog aangesloten bij loterijverlies incl nieuwsbrieven. Ik heb niet meegedaan aan de bijzondere trekking en daar heb ik nu eigenlijk wel een beetje spijt van, maar ach dat was de gok.
De nieuwsbrieven hebben het nog altijd over lopende acties en rechtszaken maar daarnaast kreeg ik eerder al een verzoek voor extra donaties tbv proceskosten, nu het laatste schrijven komt me wat dwingender over om opnieuw geld over te maken. Wat denken ze nu zelf? De instap bijdrage en 20% van evt. winst is al het geld wat ze van mij krijgen.
Ik heb een lotje gekocht bij loterijverlies maar ik denk niet dat er een prijs op gevallen is, jammer

Plaats reactie