Usenext

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

Ja ik snap dat je van het bedreigen af wil zijn. Voor hun het geluk dat ze weer geld in het laatje hebben.

Ik snap alleen niet dat het juridisch loket zoiets kan zeggen. Hoe kan een bedrijf nou via de mail een incasso sturen. Als het zo makkelijk gaat dan kan ik ook wel een oplichtingspraktijk beginnen. Radar moet hier echt een topic over beginnen, loopt zo echt uit de hand.

chipzknip
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 mei 2010 10:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door chipzknip »

@billy43

Werk je soms voor deze dubieuze club?? Je bent gek om te betalen het internet staat er vol mee dat het gewoon oplichters zijn. Er moet gewoon aangifte tegen gedaan worden. Een proefabonnement betekent toch niet dat je automatisch een jaar eraan vastzit. Waarom dan een proefabonnement?? Mensen hebben UseNext cq Aviteo Ltd helemaal niet gemachtigd om geld van de rekening te halen.
Ik zit te wachten op een aangetekend schrijven van deze lieden dan gaat er meteen een aangifte wegens oplichting uit.

chipzknip
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 mei 2010 10:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door chipzknip »

Kijk even naar dit consumer forum, is in het engels maar daar gaat het over dezelfde club, UseNext/Aviteo Ltd.

chipzknip
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 mei 2010 10:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door chipzknip »

Vandaag deze email ontvangen:

Naar aanleiding van uw reactie berichten wij u als volgt.U hebt uitgebreide bezwaren tegen de vordering van UseNeXT. Gezien de inhoud van deze bezwaren betwijfelen wij ten zeerste of wij een buitengerechtelijke oplossing met u kunnen bereiken. Gezien uw opstelling acht Incasso Partners Nederland het niet raadzaam om de buitengerechtelijke incassoprocedure tegen u voort te zetten.Wij zullen het dossier sluiten en UseNeXT hierover informeren. Het staat hen vrij om een juridische procedure tegen u te starten teneinde betaling af te dwingen.Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,Incasso Partners Nederland

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

@chipzknip Jou mail is hetzelfde als die van SupraTwinTurbo van een eerder bericht. :wink:

Ik heb toch maar een bezwaarschrift naar de incasso partners gestuurd en daarbij een CC naar UseNext zelf. Ik heb direct een mail van UseNext ontvangen dat deze mail niet meer bestaat :?:

RE: your UseNeXT s‏
Van: [email protected]
Verzonden: maandag 10 mei 2010 13:32:57
Aan: *******@hotmail.com

Please note that the address you sent your request to no longer exists.

To resubmit your request so that one of our representatives may assist you,
please use the request web form at http://usenext.com/index.cfm?dl=sf.

Thank you.

Kind regards,
Your

UseNeXT team


Ik ben benieuwd of ik een mailtje terug ontvang. Want serieus dit komt me de neusgaten uit en ik heb eerlijk gezegd ook geen zin om mijn tijd en energie meer te verdoen aan deze oplichterij.

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

Een snelle reactie van Incasso Partners. Ik zit met mijn handen in het haar. Geen idee wat ik nou moet doen.


Naar aanleiding van uw reactie kunnen wij, namens UseNeXT, als volgt over uw verweer berichten.

U heeft aangegeven dat u uw contract met UseNeXT niet heeft willen verlengen. Uw contract is echter niet tijdig opgezegd. Hierdoor is uw creditcard of PayPal-account met het verschuldigde bedrag belast. U kunt uw jaarcontract opzeggen tijdens de proefperiode of tot 14 dagen vóórdat het contract wordt verlengd.


Het tijdig opzeggen van het contract is mogelijk:

* op elk moment ten tijde van de proefperiode
* tot 14 dagen vóórdat het contract van het abonnement wordt verlengd.


In dit verband willen wij u wijzen op de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het contract, in het bijzonder § 5 omtrent het opzeggen van het contract. Dit contract bent u aangegaan tijdens de aanmeldprocedure op de site van UseNeXT.§ 5 Contractuele looptijd, vergoeding, incassomachtiging, duur van de overeenkomst, verlenging van de overeenkomst, opzegging


1. De overeenkomst wordt voor de overeengekomen contractuele looptijd gesloten. Indien de klant bij zijn aanmelding voor een testperiode heeft gekozen, dan omvat de gehele contractuele looptijd de testperiode en vervolgens de gekozen c.q. bevestigde contractuele looptijd, d.w.z. de testperiode is geen onderdeel van de gekozen c.q. bevestigde contractuele looptijd.

2. Er gelden de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldige en tegenover de klant bekendgemaakte vergoedingen. De vergoeding dient vooraf voor de gekozen c.q. bevestigde contractuele looptijd bij aanvang hiervan door automatisc! he afschrijving, per creditcard of PayPal te worden voldaan. Het afschrijven van de vergoeding, welke als gevolg van de keuze c.q. bevestiging van een looptijd volgens § 4 boven de testperiode uit ontstaat, geschiedt echter pas na afloop van de testperiode als vaststaat dat de klant ook verder van de service gebruik wil maken.

3. De klant geeft er door middel van zijn aanmelding uitdrukkelijk toestemming voor dat hij ermee akkoord gaat dat de aanbieder zijn bankrekening, zijn PayPal-rekening of zijn creditcard met de betreffende totale bedragen vooraf belast. De klant krijgt een kwitantie per e-mail toegestuurd. In het geval van een door de klant verschuldigde stornering van de automatische afschrijving (bijv. door onvoldoende dekking van de rek! ening dan wel bij een terugvordering door de klant) is de aanbieder be voegd om de ontstane bank- en administratiekosten in rekening te brengen. De klant blijft het voorbehouden om te bewijzen dat er geen c.q. een geringere schade of waardevermindering is ontstaan. Met de aanmelding verzekert de klant dat hij de rechtmatige bezitter of gemachtigde van de door hem aangegeven bankrekening, PayPal-rekening of creditcard is. Ter zekerheid van de klant en van de aanbieder slaat de aanbieder op het moment van de aanmelding het IP-adres van de internettoegang op, van waaruit de incassomachtiging tot stand is gekomen. Indien de klant zich na ingebrekestelling langer dan 7 dagen in betalingsachterstand bevindt, dan is de aanbieder met name om veiligheidsredenen bevoegd om de toegang tot de service te blokkeren. Hetzelfde geldt als de aangegeven betalingsinformatie vals of niet legitiem blijkt te zijn. De blokkering vormt hierbij echter geen uitoefening van het recht tot terugtreding. Het blijft uitdrukkelijk de klant voorbehouden om ook tijdens de blokk! ering van zijn opzeggingsrecht volgens § 5 IV gebruik te maken als hij geen automatische verlenging van de contractuele betrekking wenst. Voor de periode van een blokkering van de account door de aanbieder wordt een vooraf betaalde vergoeding niet gerestitueerd, voor zover de klant de blokkering dient te vertegenwoordigen, tenzij de klant kan aantonen dat voor de aanbieder geen of een geringere schaden is ontstaan of de blokkering op grond van een door de klant buiten zijn schuld veroorzaakte ongegronde verdenking heeft plaatsgevonden. Het recht van de aanbieder op het indienen van schadeclaims of op het terugtreden van de overeenkomst bij aanhoudende betalingsachterstand blijft onverlet.

4. De overeenkomst wordt automatisch met de huidige contr! actuele looptijd verlengd, echter maximaal met één jaar, tenzij deze uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de overeenkomst wordt opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, hetzij per fax, per post of via het supportformulier (http://usenext.de/index.cfm?DL=sf). Er geldt de ontvangstdatum van de opzegging. De klant heeft tevens de mogelijkheid om binnen zijn klantenpagina online op te zeggen. Hierbij wordt de overeenkomst automatisch verlengd, tenzij deze uiterlijk 1 dag vóór afloop van de overeenkomst online wordt opgezegd. De opzegging wordt werkzaam met de ontvangst bij de aanbieder. Door de aanbieder kan naast de in deze voorwaarden uitdrukkelijk genoemde redenen met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving worden opgezegd als de klant tot een dergelijke opzegging aanleiding om een gewichtige reden heeft gegeven. Hiervan is onder andere sprake als de klant de dienst volgens § 7 misbruikt. Vooraf betaalde vergoedingen worden bij een opzegging om een gewichtige reden en in het geval van een onrechtmatige buiteng! ewone opzegging door de klant niet gerestitueerd. De klant blijft het voorbehouden om te bewijzen dat voor de aanbieder geen of een geringere schaden dan de betaalde vergoeding is ontstaan.

Het totaal verschuldigde bedrag ad € 158,07 dient u binnen 10 dagen na dagtekening bij te schrijven op onze derdenrekening: bankrekeningnummer 60.30.56.164 ten name van ‘Stichting Beheer Derdengelden IPN’ onder vermelding van het betalingskenmerk: *******

Bij gebreke van ontvangst van deze betaling acht opdrachtgever zich vrij tot gerechtsmaatregelen over te gaan.

Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw betaling tegemoet.

Hoogachtend,
Incasso Partners Nederland

Meer informatie en doorgeven van reacties via de website.

Meer informatie over uw vordering kunt u vinden op onderstaande website. Hier kunt u ook uw reacties direct doorgeven aan de zaakbehandelaar. Op deze wijze kunnen wij u snel en goed van dienst zijn.


Website: http://debiteur.incassopartners.nl

Loginnaam: ****

Wachtwoord:*****

romeo64
Berichten: 44
Lid geworden op: 10 mei 2010 21:47

Re: Usenext

Ongelezen bericht door romeo64 »

Het gaat niet om Nederlands recht, maar om Duits recht. Het beste kan je reageren door hierna te verwijzen en te stellen dat je hiermee de eis cq de vordering van de hand wijst. (Firma is gevestigd in Duitsland)

Mijn rechtsbijstandverzekering zegt hierover het volgende:

Wijs alle vorderingen van de hand, wijs op het feit dat het hierom Duits recht gaat. Daarnaast laat ze maar bewijzen dat jij niet hebt opgezegd. Tevens is het e.a. per mail verzonden. Mail kan ook in een Spambox terecht komen, want Usenext verzend ook veel spam mail. Mensen veranderen vaak van mailadres, dus heb je deze mail ook ontvangen ??

Juridisch gezien staan ze niet sterk, ze proberen het gewoon. Als je betaald is dit voordeel schutter. Veel mensen betalen gewoon en hier gokken ze op.

Ook worden er te hoge bedragen gehanteerd voor de incasso kosten. Bijvoorbeeld, de registratiekosten zitten in de Buitengerechtelijke incassokosten dus deze mogen niet worden opgebracht.

tjeu&Vanes
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door tjeu&Vanes »

Deze email van OPLICHTERS USENEXT heb ik ff terug gevonden !!!!!!


Mail 1 de proefperiode
UseNeXT - Nu gratis testen!‏
Van: [email protected]
Verzonden: zaterdag 7 november 2009 10:59:35
Aan: tjeuke20******

Hallo,

U hebt zich laatst bij UseNeXT aangemeld.
Deze aanmelding heeft helaas niet tot een abonnement geleid. Wij willen u met een klein geschenkje toch bedanken voor uw interesse aan UseNeXT:

U hebt nu de mogelijkheid UseNeXT 14 dagen lang uit te proberen ZONDER UW BANKGEGEVENS OF TELEFOONNUMMER AAN TE GEVEN. Uw proefperiode eindigt automatisch na 14 dagen, verdere opzegging is niet nodig. Gedurende deze tijd staan u 1000 MB HighSpeed-volume ter beschikking.


Hartelijke groeten,

Uw

UseNeXT-team


Dus het staat er duidelijk in !

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

@tjeu&Vanes Zelfde mail als dat ik had gekregen ;-).

Ik ga morgen informeren bij juridisch loket. Anders ga ik dreigen met rechtsbijstand.

tjeu&Vanes
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door tjeu&Vanes »

@Priscilla84
Ja idd groot gelijk .
Ik heb ook gedreigd met juridische stappen en heb de mail naar incassopartners gestuurd !
Het is nu in behandeling bij Usenext (zeggen ze :roll: )
Heb al die tijd vanaf 26 april niks meer gehoord ! Ik ga ook echt NIET betalen !

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

Ik zal laten weten wat het juridisch loket adviseert. Hopelijk heb ik snel een afspraak.

romeo64
Berichten: 44
Lid geworden op: 10 mei 2010 21:47

Re: Usenext

Ongelezen bericht door romeo64 »

Vergeet niet:

De registratiekosten worden geacht onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Verzoeke deze kosten van de vordering te verwijderen.

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

Net even telefonisch contact met juridisch loket gehad. Hij zegt dat binnenkort incasso's via mail wel gaat komen. Alleen was de vraag of de vordering terecht is. Ik heb het geluk de mails van Usenext nog te hebben. 1 waaruit blijkt dat het niet tot een abonnement heeft geleid en 2 dat mijn proefperiode is afgelopen en deze automatisch word opgezegd. Hij vind dat ik hierbij voldoende bewijs heb om niet te hoeven betalen. Dus mensen check je mailbox...

Na mijn 2de bezwaarschrift naar incasso partners heb ik nog niks mogen ontvangen. hou jullie up to date.

chipzknip
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 mei 2010 10:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door chipzknip »

Ik geloof dat sinds 1-1-2010 abonnementsconstructies met automatische jaarlijkse verlenging sowieso niet meer kunnen. Kwalijk is echter ook dat een bedrijf als Paypal helpt dit soort roofbedrijven aan het geld te komen door vermeende automatische incasso.
Iedere incasso dient per brief/aangetekend te geschieden. Via email is niet rechtsgeldig en gaat dat ook niet worden.
Of het duits recht van toepassing is op UseNext of Aviteo weet ik niet daar het een Ltd betreft wat geen duitse rechtsvorm is maar ik ben dan ook geen advocaat.
Als je een whois doet op usenext.com krijg je het volgende te zien, heb je meteen de email-adresen en telefoonnummers van dit bedrijf te pakken:

Whois Server Version 2.0

Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.

Domain Name: USENEXT.COM
Registrar: PSI-USA, INC. DBA DOMAIN ROBOT
Whois Server: whois.psi-usa.info
Referral URL: http://www.psi-usa.info
Name Server: UDNS1.ULTRADNS.NET
Name Server: UDNS2.ULTRADNS.NET
Status: clientDeleteProhibited
Status: clientTransferProhibited
Status: clientUpdateProhibited
Updated Date: 25-may-2009
Creation Date: 24-may-2004
Expiration Date: 24-may-2010

>>> Last update of whois database: Mon, 10 May 2010 11:34:59 UTC <<<

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.%
% =============
% PSI-USA, Inc.
% =============
%
% This is the PSI-USA, Inc. WHOIS server.
%
% All requests are logged.
%
% Requesting IP: 77.249.112.53
% Requesting URL: http://whois.psi-usa.info
% Requesting Object: domain usenext.com
% Timestamp: 2010-05-10 13:35:34
%
% You can see the policy that you agree by submitting a query to this server:
% whois -h whois.psi-usa.info POLICY


domain: usenext.com
status: LOCK
owner-c: LULU-10382994
admin-c: LULU-9803394
tech-c: LULU-9803394
zone-c: LULU-9803394
nserver: udns1.ultradns.net
nserver: udns2.ultradns.net
created: 2004-05-24 10:10:40
expire: 2010-05-24 10:10:40 (registry time)
changed: 2009-05-26 03:19:10

[owner-c] handle: 10382994
[owner-c] type: ORG
[owner-c] title: Geschaeftsfuehrer
[owner-c] fname: Wolfgang
[owner-c] lname: Oswald
[owner-c] org: Aviteo Ltd. Zweigniederlassung Muenchen
[owner-c] address: Theresienstrasse 6-8
[owner-c] city: Muenchen
[owner-c] pcode: 80333
[owner-c] country: DE
[owner-c] state: Bayern
[owner-c] phone: +49-89-288-90483
[owner-c] fax: +49-89-288-90484
[owner-c] email: [email protected]
[owner-c] protection: B
[owner-c] updated: 2009-02-23 14:01:08

[admin-c] handle: 9803394
[admin-c] type: PERSON
[admin-c] title:
[admin-c] fname: Wolfgang
[admin-c] lname: Oswald
[admin-c] org: Aviteo Ltd.
[admin-c] address: Theresienstrasse 6-8
[admin-c] city: Muenchen
[admin-c] pcode: 80333
[admin-c] country: DE
[admin-c] state: Bayern
[admin-c] phone: +49-89-288-90483
[admin-c] fax: +49-89-288-90484
[admin-c] email: [email protected]
[admin-c] protection: B
[admin-c] updated: 2008-12-29 13:24:33

[tech-c] handle: 9803394
[tech-c] type: PERSON
[tech-c] title:
[tech-c] fname: Wolfgang
[tech-c] lname: Oswald
[tech-c] org: Aviteo Ltd.
[tech-c] address: Theresienstrasse 6-8
[tech-c] city: Muenchen
[tech-c] pcode: 80333
[tech-c] country: DE
[tech-c] state: Bayern
[tech-c] phone: +49-89-288-90483
[tech-c] fax: +49-89-288-90484
[tech-c] email: [email protected]
[tech-c] protection: B
[tech-c] updated: 2008-12-29 13:24:33

[zone-c] handle: 9803394
[zone-c] type: PERSON
[zone-c] title:
[zone-c] fname: Wolfgang
[zone-c] lname: Oswald
[zone-c] org: Aviteo Ltd.
[zone-c] address: Theresienstrasse 6-8
[zone-c] city: Muenchen
[zone-c] pcode: 80333
[zone-c] country: DE
[zone-c] state: Bayern
[zone-c] phone: +49-89-288-90483
[zone-c] fax: +49-89-288-90484
[zone-c] email: [email protected]
[zone-c] protection: B
[zone-c] updated: 2008-12-29 13:24:33

zeus:~/Downloads #

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

Hoi mensen, Net een mail van Incasso partners binnen. En het valt op dat ik precies dezelfde mail gekregen heb als chipzknip en SupraTwinTurbo.


Van: [email protected]
Verzonden: dinsdag 11 mei 2010 14:03:02
Aan: *****@hotmail.com

Betreft: Usenext / ******


Naar aanleiding van uw reactie berichten wij u als volgt.

U hebt uitgebreide bezwaren tegen de vordering van UseNeXT. Gezien de inhoud van deze bezwaren betwijfelen wij ten zeerste of wij een buitengerechtelijke oplossing met u kunnen bereiken. Gezien uw opstelling acht Incasso Partners Nederland het niet raadzaam om de buitengerechtelijke incassoprocedure tegen u voort te zetten.

Wij zullen het dossier sluiten en UseNeXT hierover informeren. Het staat hen vrij om een juridische procedure tegen u te starten teneinde betaling af te dwingen.

Ik vertrouw u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Incasso Partners Nederland


Meer informatie en doorgeven van reacties via de website.
Meer informatie over uw vordering kunt u vinden op onderstaande website. Hier kunt u ook uw reacties direct doorgeven aan de zaakbehandelaar. Op deze wijze kunnen wij u snel en goed van dienst zijn.

Website: http://debiteur.incassopartners.nl
Loginnaam: ******
Wachtwoord:*******

romeo64
Berichten: 44
Lid geworden op: 10 mei 2010 21:47

Re: Usenext

Ongelezen bericht door romeo64 »

Priscilla84

Gefelliciteerd dat zij het e.a. afkappen. Deze mail heb ik ook gehad. Volgens mijn rechtbijstand (DAS) staan ze niet sterk. Het viel hun vooral op, dat ze het alleen via de mail doen. Ze proberen het gewoon, er zijn altijd mensen die er intrappen en betalen !!!

Hier doen ze het voor, minimale inspanning en maximale winst.

chipzknip
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 mei 2010 10:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door chipzknip »

@romeo64

Helemaal met je eens. Mijn advocaat vertelde precies hetzelfde. Ze staan niet sterk. Een proefabonnement dat zonder beslissingmoment in een jaarabonnement overgaat is erg discutabel en dat weet deze club donders goed. Een echte incasso wordt je echt wel per aangetekende brief bekend gemaakt.

tjeu&Vanes
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:52

Re: Usenext

Ongelezen bericht door tjeu&Vanes »

Wat voor mail hebben jullie gestuurd dan ?? Ik heb nog steeds niks vernomen,
Blijft verdacht stil bij incasso-partners .
Ik wil ook z'n mail van die oplichters !

Priscilla84
Berichten: 17
Lid geworden op: 23 apr 2010 19:19

Re: Usenext

Ongelezen bericht door Priscilla84 »

.
Laatst gewijzigd door Priscilla84 op 15 mei 2010 00:13, 1 keer totaal gewijzigd.

romeo64
Berichten: 44
Lid geworden op: 10 mei 2010 21:47

Re: Usenext

Ongelezen bericht door romeo64 »

Je kan er vanuit gaan de incassopartners.nl ook het internet afspeuren naar informatie. Als je kijkt naar het commentaar bij Mcaffee is dit niet mis. Het internet staat bol met dit soort commentaar.

Iedereen kan spooknota`s versturen en vervolgens een incassobureau inschakelen. Dit is ook het geval met usenext. M.i. zijn dit oplichters!!

Plaats reactie