LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] loonuitbetaling na einde contrakt

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
sabrientje87
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 mar 2008 17:03

loonuitbetaling na einde contrakt

Ongelezen bericht door sabrientje87 » 11 mar 2008 17:08

Hallo,

Ik heb een vraagje ik mijn contrakt is 5 maart afgelopen, en ik heb mijn loon nog niet gehad, ik heb het gevoel dat mijn baas dat doet om mij dwars te zitten, maar ik vroeg mij af wat mijn rechten zijn? wie weet dat?
Want ik ben afhankelijk van mijn inkomen.
Groetjes sabrina

roro25
Berichten: 791
Lid geworden op: 18 mei 2006 16:28

Re: loonuitbetaling na einde contrakt

Ongelezen bericht door roro25 » 11 mar 2008 18:31

Hieronder volgen een drietal wetsartikelen die je van dienst kunnen zijn.

Allleereerst wanneer krijg je betaald? Per week of per maand.
Als je normaal per 25 ste van de maand betaald krijgt dan zal je nu de eindafrekening per 25/03 moeten krijgen. Als de werkgever daar langer mee wacht mag je na drie werkdagen je bedrag verhogen met 5% tot en met de 8ste dag en daarna 1% per dag tot een maximum van 50% van je salaris.

Krijg je per week betaald dan geldt dat je uiterlijk 14-03 betaald moet worden.

Als je dus drie dagen na het verlopen van de loonbetaling niets ontvangen heb de werkgever daartoe manen middels een brief.

Tenzij er een CAO van toepassing ids, want dan gelden sommige regels uit de cao eerst.
succes


Artikel 623 | BW7, Boek 7, Titel 10, Afdeling 2
1.
De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand.

2.
Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is.

3.
Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.


--
Artikel 624 | BW7, Boek 7, Titel 10, Afdeling 2
1.
Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.

2.
Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

3.
Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over drie maanden voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

4.
Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat in een bedrag dat afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, is de werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal per jaar voldoening plaatsvindt.

5.
Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

--
Artikel 625 | BW7, Boek 7, Titel 10, Afdeling 2
1.
Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1 de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

2.
Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.
edit spelling en toevoeging

sabrientje87
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 mar 2008 17:03

Re: loonuitbetaling na einde contrakt

Ongelezen bericht door sabrientje87 » 12 mar 2008 19:33

ik krijg per maand betaald.
Heel erg bedankt.

Gesloten