LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Hier kan je jouw mening ventileren over diverse producten.
Sasi
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 jun 2006 16:15

hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Sasi »

Ik zou heel graag eens willen weten wat er - waar dan ook - in de wet terug te vinden is hoe de regels/wetten zijn m.b.t. geld retour krijgen in winkels.

Als een artikel kapot blijkt bij thuiskomst (in dit geval zelfs twee van de drie!), mag de winkelier dan mij verplichten om genoegen te nemen met een tegoedbon?

Als de winkelier ondeugdelijke spullen aflevert, moet ik dan als klant de dupe worden?

Wie kan mij meer vertellen?? Ik heb te vaak discussies hierover gevoerd in winkels...en nu wil ik het eens van een 'professional' horen/lezen!

inxsnl
Berichten: 1127
Lid geworden op: 31 mar 2004 14:38

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door inxsnl »

Het maak het wat makkelijker als u aangeeft waarover het gaat.

Sasi
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 jun 2006 16:15

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Sasi »

Ik kocht in een winkel een nachtlampje met sensor, een spuitpistool om op een tuinslang aan te sluiten en een plantenspuit met pomp.

Thuisgekomen bleek op de eerste plaats de plantenspuit al gebruikt (er zat water in het reservoir!). Het nachtlampje deed het helemaal niet. En uit het spuitpistool kwam aan alle kanten water, behalve aan de goede kant... :shock:

Ik ben dus terug gegaan naar de winkel. Heb de plantenspuit maar gehouden...die deed het wel. Maar ik vind het niet kunnen, dat je een gebruikt artikel verkoopt. Die andere twee dingen wilde ik dus niet meer hebben.

De cassiere zei dat ik niets kon ruilen voor contanten. Ik was van mening dat als zij als filiaal defecte artikelen verkopen, ik daar als klant niet de dupe van hoef te worden. Dan regelen ze het maar met hun leverancier. Vervolgens zei ze dat ik maar iets anders uit de winkel moest uitzoeken. Maar ik hoéfde niets anders te hebben. Daarnaast zei ze dat ze met grote bedragen wél geld terug gaven...

Ik heb dus voet bij stuk gehouden en gezegd dat ik mijn geld terug wilde hebben. Ik had weinig zin om met twee nieuwe artikelen (lampje en spuitpistool) weer naar huis te rijden, ze 'uit te testen' en zeer waarschijnlijk weer retour naar de winkel te kunnen rijden (...tel maar op...benzine, parkeergeld...tijd...en een hoop ergernis!). Blijkbaar waren al meerdere lampjes terug gekomen. Dus die wilde ik sowieso niet.

Al met al...ik kreeg mijn geld terug...en een hoop onvriendelijkheid van het personeel... :x

NAK
Berichten: 1864
Lid geworden op: 08 dec 2004 19:38

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door NAK »

Twee opmerkingen:

In de winkel had je kunnen zien dat er water in de plantenspuit zat.

Je hebt je geld toch terug gekregen, wat zeur je dan nog.......

Sasi
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 jun 2006 16:15

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Sasi »

Jeetje...wat een flauwe reactie. Dat lijkt me toch niet de bedoeling van dit forum?

Nogmaals...zoals ik hierboven al had beschreven...Ik wil gewoon eens écht weten hoe het nu in elkaar zit.

MAXIEM

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door MAXIEM »

Dag Sasi,
Wie kan mij meer vertellen?? Ik heb te vaak discussies hierover gevoerd in winkels...en nu wil ik het eens van een 'professional' horen/lezen!
In dit geval had je geen recht op geld terug. De verkoper was volgens de wet verplicht om beide defekte produkten te vervangen door dezelfde niet defecte produkten. In het feit dat jij geen vertrouwen meer had in de produkten, voorziet de wet Koop en Garanties (BW.boek 7) niet en daaraan kun je dan ook geen rechten ontlenen. Een tegoedbon is in onderhavig geval wettelijk niet/nooit van toepassing.
Dat je toch je geld hebt terug hebt gekregen is louter te danken aan je vasthoudendheid als teleurgestelde consument, maar dit gegeven berust niet op een wettelijk recht maar uitsluitend op coulance van de (nu boze) verkoper.
Wil je precies weten welke rechten je hebt als consument dan moet je even onderstaande artikelen doorspitten (grondig lezen):

Burgerlijk Wetboek Boek 7.
Artikel 6a
1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

3. De in lid 2 bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen worden verstrekt. Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter beschikking van de koper staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager.

4. De aan de koper door de verkoper of de producent in een garantiebewijs toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de zaak niet de eigenschappen bezit die in een reclame door deze verkoper of producent zijn toegezegd.

5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als bedoeld in lid 1;
b. producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak in de Europese Economische Ruimte invoert, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op de zaak aan te brengen.

Artikel 17
1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.

4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.


Artikel 18
1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.

2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.

Artikel 21
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.

3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

6. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Note: ik ben geen professional maar ben wél goed op de hoogte van de rechten en plichten van de consument en de professionele verkoper.

Vriendelijke groet, Paula.

Sasi
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 jun 2006 16:15

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Sasi »

Hoi Paula!

Hartstikke bedankt voor je uitleg! Ik zal alles een grondig doorspitten. Weet je toevallig ook iets over een 'bedenktermijn' van 8 dagen of zoiets...?? Dat je een koop nog kunt ontbinden?? Daar maakte een vriend van me, me zojuist ook nog attent op... Weet niet of zoiets bestaat?

dds
Berichten: 139
Lid geworden op: 14 jul 2005 12:39

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door dds »

Dat bestaat alleen bij koop-op-afstand of verkoop aan de deur, maar niet in een winkel!! Daar is koop=koop.

Sasi
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 jun 2006 16:15

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Sasi »

Oké...dank je wel voor je toelichting. Het is me helemaal duidelijk. Volgende keer de artikelen maar direct in de winkel uittesten :lol:

MAXIEM

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door MAXIEM »

Nogmaals dag Sasi,

Koopovereenkomsten:

In het Burgerlijk Wetboek is er sprake van drie verschillende koopovereenkomsten:

1.Kopen in een winkel
2.Kopen via internet, bij postorderbedrijven, teleshopping (telefonisch) of fax ook wel kopen op afstand genoemd
3.Kopen aan de deur, ook wel colportage genoemd

Bij kopen in de winkel geldt: koop is koop. Er is geen bedenktijd. De verkoper dient het bestelde produkt te leveren en de koper dient het bestelde tegen betaling in ontvangst te nemen. Deze koop kan dus niet ongedaan worden gemaakt, tenzij er met de verkoper een (schriftelijke) afspraak is gemaakt dat dat wél kan. Soms staat er in de winkel een bord waarop de voorwaarden staan waaronder je het gekochte artikel wel mag terugbrengen tegen uitbetaling van de koopsom (bijvoorbeeld bij Blokker, Correct, V&D, HEMA en IKEA)

Bij aankopen via internet, bij postorderbedrijven, via teleshopping (telefoon) of fax gelden andere regels. Bij kopen op afstand geldt een wettelijk zichttermijn van zeven werkdagen. Binnen die zeven werkdagen kun je zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst eenzijdig ontbinden en/of het produkt terugsturen, mits het produkt niet is gebruikt en dit zonder betaling van een boete. Je krijgt dan indien van toepassing je geld terug (uiterlijk binnen dertig dagen) en er mogen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Wel zijn de verzendkosten voor eigen rekening. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een schriftelijke bevestiging heeft gekregen van het bestelde van de verkoper. Dit kan een bevestigingsbrief zijn maar bijvoorbeeld ook een e-mail of fax. Vaak ontvang je de bevestiging gelijktijdig met het bestelde produkt. Maar let op, dit is niet altijd het geval. Een algemene verwijzing bij het plaatsen van de bestelling naar de voorwaarden op een site is hiervoor dus wettelijk niet voldoende. Indien de leverancier niet heeft voldaan aan de verplichting van de schriftelijke bevestiging, dan is de annuleringstermijn wettelijk opgerekt tot drie maanden. Bij internetkoop gaat de bedenkperiode meestal in op het moment dat je op de ja-button klikt (BW 7 - Afd. 9 artikel 46a t/m 46j).

Bij verkoop aan de deur (colportage) wordt ook een afkoelingsperiode in acht genomen. Je hebt dan acht dagen de tijd om je te bedenken en de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Als het aankoopbedrag boven de € 35,- is dan dient de verkoper de overeenkomst te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Doet hij dit niet dan heb je zelfs 3 maanden de tijd om de overeenkomst te ontbinden.

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek Boek 7

Groetjes, Paula.

Medion
Berichten: 118
Lid geworden op: 08 aug 2005 19:48

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door Medion »

Je hebt je geld toch terug gekregen, wat zeur je dan nog.......
Vindt dit ook een flauwe reactie van "iemand" die annoniem op het internet alles durft te zeggen, ze hebben geen leven moet je maar denken.

Jeetje...wat een flauwe reactie. Dat lijkt me toch niet de bedoeling van dit forum?
Nee, is niet de bedoeling van dit forum vind ik.

Groetjes Medion.

ikbenik

Re: hoe zit 't nou?? artikel kapot geleverd, geld terug??

Ongelezen bericht door ikbenik »

Ik zou heel graag eens willen weten wat er - waar dan ook - in de wet terug te vinden is hoe de regels/wetten zijn m.b.t. geld retour krijgen in winkels.

Als een artikel kapot blijkt bij thuiskomst (in dit geval zelfs twee van de drie!), mag de winkelier dan mij verplichten om genoegen te nemen met een tegoedbon?

Als de winkelier ondeugdelijke spullen aflevert, moet ik dan als klant de dupe worden?

Wie kan mij meer vertellen?? Ik heb te vaak discussies hierover gevoerd in winkels...en nu wil ik het eens van een 'professional' horen/lezen!
Ik geef je nu een visie vanuit de bril van de winkelier gekeken.
Ten eerst wil je als winkelier alleen maar tevreden klanten hebben.
Een klant die terugkomt met een defect product is nooit leuk.
Als een product gelijk kapot is wordt er eerst gekeken hoe dat kan. Is het de schuld van de consument zelf (laten vallen of verkeerd gebruikt) is dat in orde dan probeer je te kijken of je iets goed en snel kunt repareren. Is dat niet mogelijk dan krijgt de klant een nieuw product. Is dat niet mogelijk (zelf niet op voorraad of bij de leverancier niet meer te bestellen) desgewenst een vervangend artikel of geld terug.
Je mag als winkelier nooit een tegoedbon geven! De wet verbiedt dit zelfs.

Ik hoop dat ik hiermee een duidelijk beeld heb kunnen geven. Zo niet, dan hoor ik dat graag.

Gesloten