LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Letselschade

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
Chocomelk
Berichten: 11415
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Chocomelk »

jcmartius schreef:beste jeanne,
laat je niet ontmoedigen en zeker niet op het verkeerde been zetten,je bent tenslotte al zo lang voor je zaak bezig!
als je nu zou stoppen of bij neerleggen dan hebben ze precies dat bereikt wat ze willen bereiken.
Schakel de rijdende rechter in en ga ervoor, dat is je recht halen!!
Als dat niet lukt dan zijn er nog mogelijkheden genoeg daar kom ik nog op terug !!!!( in eerdere bericht had ik al vermeld een jurist moet je niet juridisch bevechten )
de aanhouder wint!
Absoluut waar JcMartius !
Goed plan om de rijdende rechter in te schakelen Jeanne.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

Ik zou dan ook graag een antwoord willen hebben op het volgende:

Regel 30

"De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke gegevens waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn".

De oorspronkelijke gedragsregels spraken van een "mededeling" waardoor de rechter of de wederpartij zou worden misleid. De nieuwe formulering richt zich specifiek tegen het verstrekken van feitelijke informatie die, naar de advocaat weet, onjuist is of die tot nader onderzoek noopt, alvorens zij wordt gepresenteerd.

Bron:
http://www.tuchtrechtspraak.nl/GEDRAGSR ... OCATEN.htm


Daarmee doel ik op de brief (5 pag.) die aan mij is gestuurd
door de advocaat van mijn ex-belangenbehartiger waarvan
de inhoud bijna geheel niet strookte met de feitelijke gebeurtenissen
zoals die verliepen tijdens de afhandeling van mijn letselschadezaak.

Het is maar goed dat ik het tegendeel van die brief kan bewijzen,
maar stel dat je als wederpartij die bewijzen NIET had gehad?
Dan sta je mooi te kijken denk ik.

Ik hoop dat de Rijdende Rechter deze vraag ook voor mij
kan en wil beantwoorden, of eerder genoemde brief op
deze wijze aan mij verstuurd had mogen worden.

jcmartius
Berichten: 34
Lid geworden op: 27 mei 2011 11:27

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jcmartius »

zeer waardevolle informatie!!

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

jcmartius schreef:zeer waardevolle informatie!!
Ik denk dat het altijd goed is om eerst uit te zoeken of een verhaal
juist wordt weergegeven alvorens iets op papier te zetten en
te versturen aan mij als wederpartij.

Ik denk dat er gewoon vanuit werd gegaan dat mijn verhaal
onjuist was en dat wat van mijn ex-belangenbehartiger
vertelde helemaal correct.

Ik werd door iemand gewezen op regel 30, vandaar.

Ook een advocaat mag er niet klakkeloos vanuit gaan
dat de informatie die aan hem/haar wordt toevertrouwd
gelijk helemaal juist is vandaar regel 30 volgens mij.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

Hieronder is te lezen hoe het zit met een eventuele verjaring
v.w.b. letselschade.

Wijziging Verjaringstermijn bij schadevergoeding Letselschade
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor schadevergoedingsvorderingen ter compensatie van opgelopen letselschade een verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de benadeelde bekend raakte met zowel de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon.

Absolute verjaringstermijn
Daarnaast geldt een absolute verjaringstermijn van twintig jaar (voor welke actie dan ook), die loopt vanaf het moment van de gebeurtenis waardoor die schade is ontstaan.


Nieuwe wettelijke regeling 1 februari 2004
In de nieuwe wettelijke regeling is de absolute verjaringstermijn van twintig jaar vervallen in zaken van verborgen letselschade. Wat resteert is een verjaringstermijn van vijf jaar voor een verhaalsactie. Die termijn gaat lopen op het moment dat de getroffene bekend raakte met de opgelopen schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Een vordering tot verhaal van opgelopen schade kan dus niet meer verjaren voordat die schade zich heeft geopenbaard.

Geen terugwerkende kracht
De nieuwe regeling heeft geen terugwerkende kracht. Deze geldt alleen voor die gebeurtenissen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wet op 1 februari 2004

Bron Jurofoon

jcmartius
Berichten: 34
Lid geworden op: 27 mei 2011 11:27

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jcmartius »

beste jeanne,

alweer waardevolle informatie mijn dank hiervoor!
zie ook haaglanden daar ben ik ook gestart.
jcmartius

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

@jcmartius

Ik ben tot de conclusie gekomen dat het toch wel in bijna
alle branches voorkomt dat het, als het op verantwoording
nemen aankomt, men het in de meeste gevallen laat afweten.

Dat is niet alleen in de letselschadewereld, maar de gevolgen kunnen daar
wel beduidend groter zijn, omdat het over de kwaliteit van leven gaat
voor de rest van je hopelijk nog (lange) leven.

Als er compensatie is, zou je dat een pleister op de wonde
kunnen noemen, maar meer als dat is het gewoonweg niet.

Er verschijnen boeken over letselschade en daarin wordt duidelijk
beschreven wat men kan verwachten van A tot Z mocht men
in zo'n onfortuinlijke situatie terechtkomen.
Het is dan de bedoeling denk ik, dat het letselschadeslachtoffer
er iets van opsteekt en ook van leert. (wijzer wordt :idea: )

De schrijver van zo'n boek zal best veel ervaring hebben denk ik,
omdat men anders zo'n boek niet schrijft en uitgeeft.

Dan neem ik aan dat zo'n schrijver er zelf ook wel naar zal handelen
om een (wat voor zaak dan ook) kort of lang durend,
tot een goed einde te brengen voor zijn cliënt(e).

Iedereen zal dan tevreden over de afloop verder kunnen gaan
met zijn/haar leven, voorzover dat nog mogelijk is natuurlijk en
dan denk ik aan de opgelopen (mogelijk blijvende) letsels.

Dat is een droom die ik al jaren heb en hopelijk komt hij op
een dag
gewoon uit voor mij. :D

jcmartius
Berichten: 34
Lid geworden op: 27 mei 2011 11:27

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jcmartius »

citaat: letselschaderaad register,

Pals Groep BV Hoenderkamp 207812 VZ Emmen
tel. 0591-611018

Schaderegelingsbureau optredend voor slachtoffers 26-08-2010 (ondertekent)

Register Gedragscode Behandeling Letselschade

Bedrijven die de Gedragscode toepassen, melden zich aan bij het Register Gedragscode Behandeling Letselschade. Het Register wordt door De Letselschade Raad beheerd. Als de aanvraag door De Letselschade Raad is goedgekeurd, wordt de organisatie in het GBL-Register opgenomen.

Het Bestuur van de LSA adviseert haar leden om hun cliënten bij de aanvang van een zaak in te lichten over het bestaan van de GBL en naar de geest van de GBL te handelen in alle gevallen waarin het individuele belang van hun cliënt dat vergt.

bron: letselschaderaad register.

-------------------------------------------------------------------------------------------


citaat;

De Letselschade Raad, waar alle invalshoeken van de personenschade vertegenwoordigd zijn, staat voor:
· Kennisuitwisseling en meningsvorming
· Vergroting van het inzicht in elkaars standpunten
· Tijdige signalering van knelpunten en voor gezamenlijke uitwerking en concretiseren van oplossingen
De Letselschade Raad wenst bij te dragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces. Dit dient herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd te verlopen. Vergoeding van de door het slachtoffer werkelijk geleden personenschade staat daarbij voorop.
Uitgangspunt bij het behandelen van een letselschade is het feit dat het slachtoffer centraal staat. Afwikkeling van een schade conform de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) verdient daarbij de voorkeur. Met deze spelregels kan de schaderegeling transparanter en vlotter verlopen.

De activiteiten van De Letselschade Raad moeten leiden tot een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces. Mede hierdoor kan de secundaire victimisatie (het ‘opnieuw slachtoffer worden’ van het proces) worden voorkomen. Het extra leed dat het slachtoffer wordt berokkend kan daardoor afnemen.

bron; letselschaderaad.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GBL beginselen , waar Pals zich in de geest hiervan zou moeten handelen.

Beginsel 1:

De kernwaarden voor de schadebehandeling zijn: slachtoffer
centraal, respectvol met elkaar omgaan, inzichtelijkheid,
vertrouwen creëren en versterken, overleg in harmonie, een
goed tempo, problemen samen oplossen en elkaar op het goede
spoor houden.

Beginsel 2:

Alle betrokken personen zijn zich bewust van het belang van
een positief verlopend contact en zetten zich daarvoor in. Het
contact biedt het slachtoffer waarborgen.

Beginsel 3:

Partijen voeren constructief overleg. Een goed bruikbare werkwijze is (een vorm van) probleemoplossend onderhandelen.

Beginsel 4:

De schadebehandeling is mede gericht op de toekomst.
Voorop staan passende oplossingen voor het slachtoffer in zijn
persoonlijke- en werkomgeving.

Beginsel 5:

Ieder onderdeel in de schadebehandeling wordt voortvarend
afgerond en iedere stap wordt vlot gezet. Partijen streven naar
afronding van de schadebehandeling binnen 2 jaar na het
ongeval. Halen zij deze termijn niet, dan evalueren zij jaarlijks
en nemen zij passende maatregelen.

Beginsel 6:

Tijdens het eerste contact met het slachtoffer draait het om
erkenning, luisteren en zorg. Er worden geen afspraken gemaakt
die het slachtoffer binden.

Beginsel 7:

De schadebehandeling gebeurt gepland en onderling afgestemd.
Een behandelplan letselschade is daarbij een hulpmiddel.

Beginsel 8:

Partijen beoordelen kritisch welke informatie echt nodig is.
Zij verdelen de taken bij het verzamelen van informatie.
Informatie-uitwisseling blijft gescheiden van overleg over de
gevolgen daarvan.

Beginsel 9:

De verzekeraar is terughoudend bij het vragen van gegevens
over de gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer.
Hij is voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van die
gegevens.

Beginsel 10:

Partijen zorgen dat snel duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid. Bij afwijzing krijgt het slachtoffer een respectvolle en
begrijpelijke motivering.

Beginsel 11:

Als de verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, geeft hij voorschotten en keert hij de onbetwiste delen van vergoedingen uit.

Beginsel 12:

Als een medisch traject nodig is, beperken partijen de belasting
daarvan voor het slachtoffer. Zij streven naar tempo, objectiviteit
en dialoog.

Beginsel 13:

Nadat voldoende informatie is uitgewisseld en het letsel stabiel
is, overleggen partijen in persoon en streven zij naar een eindresultaat op hoofdlijnen.

Beginsel 14:

Als omstandigheden moeilijk objectief vaststelbaar zijn,
bespreken partijen wat zou kunnen gebeuren (scenario’s).
Zij kijken hoe waarschijnlijk ieder scenario is. Naar rato daarvan
bepalen zij de vergoeding.

Beginsel 15:

Als het overleg vastloopt, bespreken partijen wat er aan de
hand is en zoeken zij een basis om hun overleg te hervatten.
Zij vermijden escalatie.

Beginsel 16:

Leidt het overleg niet tot resultaat, dan schakelen partijen aan de
hand van een “conflictdiagnose” een geschikte neutrale persoon
in. Zij doen dat zoveel mogelijk in overleg.

Beginsel 17:

Geschiloplossing gebeurt constructief op basis van het
behandelplan, gericht op de gerezen impasse, binnen een korte
termijn en tegen voorspelbare kosten.

Beginsel 18:

Partijen beheersen de financiële en de emotionele lasten.
Discussies over vergoeding van buitengerechtelijke kosten
hebben geen invloed op de schadebehandeling en worden snel
en efficiënt beslecht.

Beginsel 19:

Partijen beschouwen deze gedragscode als een handleiding.
Zij stimuleren elkaar en andere betrokkenen om volgens de
kernwaarden, beginselen en goede praktijken te werken. Zij
doen suggesties voor verbeteringen en aanvullingen aan de
Permanente Organisatie.

Beginsel 20:

Een Permanente Organisatie ziet toe op een goede schadebehandeling. De werking van deze gedragscode wordt regelmatig
geëvalueerd. De code wordt steeds aangevuld. Slachtofferorganisaties en de branche worden daarbij betrokken.

Bron; letselschaderaad.pals pals pals .......wordt vervolgd mijn verhaal.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

@jcmartius

Mede hierdoor kan de secundaire victimisatie (het 'opnieuw slachtoffer worden’ van het proces) worden voorkomen. Het extra leed dat het slachtoffer wordt berokkend kan daardoor afnemen.

bron; letselschaderaad.

Daar weten we inderdaad alles van en ik denk dat het jammer genoeg toch nog meer voorkomt dan gedacht wordt.

Artinio
Berichten: 24
Lid geworden op: 19 okt 2011 17:51

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Artinio »

Ik heb in november 2009 een ongeluk gehad en in januari 2010 is er bij mij PTSS en Depresieve stoornis vastgesteld en whiplash door neuroloog. Ik vroeg via mijn belangenbehartiger in januari 2010 een voorschot op mijn letselschade maar die bleef uit. Ik raakte steeds meer in de financiele problemen en daar wist zowel mijn belangenbehartiger als verzekeraar van, in maart 2010 kreeg ik een belletje van mijn belangenbehartiger dat tegenpartij tegen een (zeer klein) bedrag mijn zaak wilden afwikkelen en omdat er sprake was van financiele nood heb ik getekend. Alles ging via de email en ik kreeg dag na het telefoontje de vaststellingsovereenkomst op de email. Nu ruim anderhalf jaar later ben zit ik nog steeds onder behandeling en ben arbeidsongeschikt en wederom PTSS en Depressieve stoornis en tal van medicijnen..

Ik wil nu procederen maar ik kan geen een Advocaat met ballen vinden die de lef heeft om mij bij te staan, ik weet dat ik in mijn gelijk sta en dat er sprake is van Misbruik van situatie. (financiele nood)

Artinio
Berichten: 24
Lid geworden op: 19 okt 2011 17:51

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Artinio »

Ik heb het zelfde, 4 maanden na het ongeval een vaststellingsovereenkomst telefoontje gekregen dat hij niets meer eruit kon halen dan een zeer klein bedrag en ik was psychische niet in staat om helder te denken, had PTSS en Depresieve stoornis en tal van medicijnenm kreeg dag erna al een vaststellingsoevreenkomst op de email en of ik deze wou uitprinten en ondertekenen en terugsturen.. en ze wisten dat er sprake was van financiele nood omdat ik geen enkel voorschot heb gekregen hebben ze mij op deze manier gedwongen te tekenen. Nu anderhalf jaar na het tekenen ben ik er financieel aan de grond en nog steeds onder behandeling bij psycholoog en psychiater en nog steeds ziektewet.

En het ergste, ik kan geen enkel advocaat met ballen vinden die voor mij wil procederen !!!!!!!

Chocomelk
Berichten: 11415
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Chocomelk »

Artinio schreef:Ik heb in november 2009 een ongeluk gehad en in januari 2010 is er bij mij PTSS en Depresieve stoornis vastgesteld en whiplash door neuroloog. Ik vroeg via mijn belangenbehartiger in januari 2010 een voorschot op mijn letselschade maar die bleef uit. Ik raakte steeds meer in de financiele problemen en daar wist zowel mijn belangenbehartiger als verzekeraar van, in maart 2010 kreeg ik een belletje van mijn belangenbehartiger dat tegenpartij tegen een (zeer klein) bedrag mijn zaak wilden afwikkelen en omdat er sprake was van financiele nood heb ik getekend. Alles ging via de email en ik kreeg dag na het telefoontje de vaststellingsovereenkomst op de email. Nu ruim anderhalf jaar later ben zit ik nog steeds onder behandeling en ben arbeidsongeschikt en wederom PTSS en Depressieve stoornis en tal van medicijnen..

Ik wil nu procederen maar ik kan geen een Advocaat met ballen vinden die de lef heeft om mij bij te staan, ik weet dat ik in mijn gelijk sta en dat er sprake is van Misbruik van situatie. (financiele nood)
Oh wat een vreselijk verhaal zeg, belachelijk dat je geen voorschot kon krijgen en op deze manier met de rug tegen de muur werd gezet en in feite 'gedwongen' werd tot de eindafhandeling.
Maar helaas ben je daar zelf bij aanwezig, heeft je belangenbehartiger je
niet gewaarschuwd dan dat je nog niet over moest gaan tot afhandeling van de letselschade zaak ?
Normaal gesproken moet er zowieso een einddiagnose zijn.

Denk zelf dat je hier nog heel weing aan kan doen omdat je vaststellingsovereenkomst is getekend dat kun je dus niet meer terug draaien.

Tegen wie zou je nu willen procederen ?
Tegen je letselschade belangenbehartiger of tegen de TP ?

Maar nogmaals denk zelf dat je aan het kortste end gaat trekken. :?
Laatst gewijzigd door Chocomelk op 19 okt 2011 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

Artinio schreef:Ik heb in november 2009 een ongeluk gehad en in januari 2010 is er bij mij PTSS en Depresieve stoornis vastgesteld en whiplash door neuroloog. Ik vroeg via mijn belangenbehartiger in januari 2010 een voorschot op mijn letselschade maar die bleef uit. Ik raakte steeds meer in de financiele problemen en daar wist zowel mijn belangenbehartiger als verzekeraar van, in maart 2010 kreeg ik een belletje van mijn belangenbehartiger dat tegenpartij tegen een (zeer klein) bedrag mijn zaak wilden afwikkelen en omdat er sprake was van financiele nood heb ik getekend. Alles ging via de email en ik kreeg dag na het telefoontje de vaststellingsovereenkomst op de email. Nu ruim anderhalf jaar later ben zit ik nog steeds onder behandeling en ben arbeidsongeschikt en wederom PTSS en Depressieve stoornis en tal van medicijnen..

Ik wil nu procederen maar ik kan geen een Advocaat met ballen vinden die de lef heeft om mij bij te staan, ik weet dat ik in mijn gelijk sta en dat er sprake is van Misbruik van situatie. (financiele nood)
Meld je eens aan bij het volgende:

http://www.whiplashinformatie.nl

en vraag via het contact links onder of men misschien behulpzaam kan zijn.

Artinio
Berichten: 24
Lid geworden op: 19 okt 2011 17:51

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Artinio »

Ik heb dus in november ongeval gehad en ben in mijn proeftijd onstlagen en ben er elke maand 900,- netto op achteruit gegaan en zij wisten dit. Ik wil procederen tegen verzekeraar en tegen belangenbehartiger. Ik ben van mening dat verzekeraar bewust misbruik heeft gemaakt van mijn financiele situatie..
Mijn belangenbehartiger had mij moeten adviseren dat er nog geen medische eindtoestand is en dat ik moest wachten met mijn zaak en niet via de email een vaststellingsovereenkomst op sturen van 8500,-.
Ik ben nooit onderzocht door medisch adviseur of dergelijke van tegenpartij...

Maarja het ergste vind ik dat er geen enkel advocaat is die dit aandurft....

Chocomelk
Berichten: 11415
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Chocomelk »

Artinio schreef:Ik heb dus in november ongeval gehad en ben in mijn proeftijd onstlagen en ben er elke maand 900,- netto op achteruit gegaan en zij wisten dit. Ik wil procederen tegen verzekeraar en tegen belangenbehartiger. Ik ben van mening dat verzekeraar bewust misbruik heeft gemaakt van mijn financiele situatie..
Mijn belangenbehartiger had mij moeten adviseren dat er nog geen medische eindtoestand is en dat ik moest wachten met mijn zaak en niet via de email een vaststellingsovereenkomst op sturen van 8500,-.
Ik ben nooit onderzocht door medisch adviseur of dergelijke van tegenpartij...

Maarja het ergste vind ik dat er geen enkel advocaat is die dit aandurft....
Heeft je belangenbehartiger zelf aangegeven dat je het beste nu kon tekenen dan ?

Een medische expertise ondergaan is vrij normaal in een letselschade zaak maar ook dat kan pas als de medische einddiagnose er is en ze dus kunnen vaststellen wat je schade is en of je eventuele blijvende schade hebt.

Denk niet dat het een kwestie is van aandurven van een advokaat maar dat hij/zij er niets mee kan omdat de vaststellingsovereenkomst getekend is door je, dat denk ik.

Mag ik je vragen welk letselschadebureau je in de armen hebt genomen ?

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

@Artinio

Artikel 904Gebondenheid aan een beslissing is vernietigbaar

1.Indien gebondenheid aan een beslissing van een partij of van een derde in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is die beslissing vernietigbaar.

2.Indien de beslissing van een partij of een derde vernietigd wordt, nietig blijkt of niet binnen een aan die partij of derde daartoe te stellen redelijke termijn wordt verkregen, kan de rechter een beslissing geven, tenzij uit de overeenkomst of de aard van de beslissing voortvloeit dat zij op andere wijze moet worden vervangen.
» Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak.

Hieruit blijkt dat men soms in uitzondelijke omstandigheden kan teurgkomen
op een beslissing.

Ik stuur u een PB.
Laatst gewijzigd door jeanne-veghel op 19 okt 2011 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.

Artinio
Berichten: 24
Lid geworden op: 19 okt 2011 17:51

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Artinio »

Nou ik heb zijn faktuurtje gezien binnen 4 maanden 4500,- ontvangen. En ik maar in de financiele problemen raken. Het was het bureau Hijink rechtspraktijk die mij heeft bijgestaan...
Alles over de vaststellingsovereenkomst is via de email gegaan en door de telefoon. Ik Slikte en slik nog steeds Amitriptyline, Tramadol, Diazepam, Diclofenac en Omeprazol en was en ben nog steeds onder behandeling bij psycholoog en psychiater en nog steeds voor PTSS en depressieve stoornis. Ik was niet in staat om helder te denken en ik heb getekend om aan mijn financiele verplichtingen te kunnen voldoen en dit wisten zij. Zij wisten ook dat ik tentijde van het tekenen stoornissen had en en medicijnen slikte...

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door jeanne-veghel »

Artinio schreef:Nou ik heb zijn faktuurtje gezien binnen 4 maanden 4500,- ontvangen. En ik maar in de financiele problemen raken. Het was het bureau Hijink rechtspraktijk die mij heeft bijgestaan...
Alles over de vaststellingsovereenkomst is via de email gegaan en door de telefoon. Ik Slikte en slik nog steeds Amitriptyline, Tramadol, Diazepam, Diclofenac en Omeprazol en was en ben nog steeds onder behandeling bij psycholoog en psychiater en nog steeds voor PTSS en depressieve stoornis. Ik was niet in staat om helder te denken en ik heb getekend om aan mijn financiele verplichtingen te kunnen voldoen en dit wisten zij. Zij wisten ook dat ik tentijde van het tekenen stoornissen had en en medicijnen slikte...
Dan is die vaststellingsovereenkomst niet eerlijk tot stand gekomen denk ik,
maar dat zoudt u vrijblijvend kunnen navragen bij het kantoor wat ik u per PB
heb doorgegeven.

Chocomelk
Berichten: 11415
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Chocomelk »

Artinio schreef:Nou ik heb zijn faktuurtje gezien binnen 4 maanden 4500,- ontvangen. En ik maar in de financiele problemen raken. Het was het bureau Hijink rechtspraktijk die mij heeft bijgestaan...
Alles over de vaststellingsovereenkomst is via de email gegaan en door de telefoon. Ik Slikte en slik nog steeds Amitriptyline, Tramadol, Diazepam, Diclofenac en Omeprazol en was en ben nog steeds onder behandeling bij psycholoog en psychiater en nog steeds voor PTSS en depressieve stoornis. Ik was niet in staat om helder te denken en ik heb getekend om aan mijn financiele verplichtingen te kunnen voldoen en dit wisten zij. Zij wisten ook dat ik tentijde van het tekenen stoornissen had en en medicijnen slikte...
Om het al via de mail te laten gaan gaat me al veel en veel te ver, ben zelf ook een letselschade slachtoffer maar mijn letselschade advokaat kwam bij me aan huis.

Doordat er nog geen medische eindsituatie was/is had het nog helemaal niet afgehandeld mogen worden, kan natuurlijk wel maar trekt u zelf aan het korste einde.

Hoop dat je toch nog iets kan doen hiertegen met wat Jeanne je net al schreef maar inderdaad vind dan maar een letselschade advokaat die dat wil doen, al kent Jeanne volgens mij wel een goede. :wink:

Chocomelk
Berichten: 11415
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Letselschade

Ongelezen bericht door Chocomelk »

Jou belangenbehartiger heeft 4500 ontvangen en jij 8500 ? :shock: :shock: :shock:

Gesloten