LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] reïntegratie?

Hier kan je discussiëren over het onderwerp reïntegratie.
Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

reïntegratie?

Ongelezen bericht door Langhaar »

Rekenkamer Amsterdam kraakt re-integratie van bijstandsgerechtigden
De Amsterdamse Rekenkamer heeft scherpe kritiek op de wijze waarop de gemeente Amsterdam poogt bijstandsgerechtigden richting arbeidsmarkt te bewegen. Van alle bijstandsgerechtigden, die in de periode januari 2004 -juli 2006 een re-integratietraject volgden, vond slechts een negende deel werk.

'Succes reintegratie gering'; 'doelmatigheid beperkt'; uitvoering kan effectiever'; zie hier enkele van de conclusies van de Amsterdamse Rekenkamer over de re-integratieactiviteiten van de gemeente, die als doel hebben om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. De Rekenkamer maakt onderscheid tussen trajecten voor de meest kansrijke groep uit de hoofdstedelijke bijstandspopulatie en zij die verder van de arbeidsmarkt af staan. Aan de eerste groep besteedde de gemeente tachtig miljoen euro. Per succesvolle cliënt komt dat neer op 17.000 euro. Een bijstandsuitkering kost per klant gemiddeld 13.000 euro.
Voor de re-integratie van bijstandsklanten schakelt de gemeente particuliere bedrijven in, zoals FourstaR, Alexander Calder en Agens. Van de 163 afgesloten contracten met re-integratiebedrijven blijken er maar negen succesvol. De Rekenkamer stelt vraagtekens bij de beloningen die de bedrijven ontvangen. De gemiddelde premie voor een succesvol traject is drieduizend euro. Die wordt ook toegekend als een klant op een gesubsidieerde baan wordt geplaatst.
De Rekenkamer vindt verder dat klantmanagers van de DWI beter moeten volgen hoe het de klant vergaat, als deze eenmaal in een re-integratietraject vergezeild geraakt is. Klantmanagers zorgen er uitstekend voor dat klanten in een traject komen, maar verliezen hen uit het oog zodra het traject begint.


Het hele rapport:

rekenkamer.amsterdam

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Eddie2 »

Langhaar, heb jij enig idee wat het gaat kosten indien je naar de rechter stapt als je het niet eens bent met een uitspraak van B&W op je bezwaar.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Langhaar »

Eddie2,

Het valt mee wat het kost.

Ik zal de preciese kosten voor je opzoeken.

Tot later.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Langhaar »

Eddie2, de bedragen staan een stukje verder in de onderstaande
informatie. Griffierecht € 50,-. Succes.


SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT
bezwaar en beroep bij uitkeringen


--------------------------------------------------------------------------------

Inleiding: In deze brochure vindt u informatie over wat u moet doen als u het niet eens bent met een beslissing van een uitvoeringsorgaan over uw uitkering. Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen, uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u meestal eerst bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan. In de gevallen waarin u geen bewaar kunt maken, kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank.
Hoe u bezwaar kunt maken, bij welke instantie en hoe u beroep kunt instellen, leest u in deze brochure.Het sociale zekerheidsrecht is niet eenvoudig. Komt u er na het lezen van deze brochure niet helemaal uit, dan kunt u altijd informatie vragen bij een bureau voor rechtshulp, een advocaat of de instantie waar u de uitkering van ontvangt of hebt aangevraagd.Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


--------------------------------------------------------------------------------
inhoud

Welke wetten
Als u het niet eens bent met een beslissing
A. Bezwaar

Bezwaarschrift
Uw mening mondeling toelichten
Aanvullende gegevens
Getuigen en deskundigen
Rechtshulp
Beslissing op uw bezwaarschrift
Voorlopige voorziening
B. Beroep

Beroepschrift
Iemand machtigen of een advocaat nemen
Hoe verloopt de procedure
Hoger beroep
Voorlopige voorziening
Schadevergoeding
Griffierechten
Afwijkende procedures
Rechtsbijstand
Informatie over uitkeringen
Arrondissementshoofdplaatsen
Voorbeelden
Bezwaarschrift - Beroepschrift - Verzetschrift
Schriftelijke machtiging
Andere brochures


WELKE WETTEN

In Nederland kennen we tal van uitkeringen, WW, ABW, RWW, WAO, AOW noem maar op. Deze uitkeringen zijn geregeld in de sociale zekerheidswetten. Hieronder staan de belangrijkste sociale zekerheidswetten opgesomd. Als u het niet eens bent met een beslissing geldt voor de meeste wetten een algemene procedure. U kunt dan eerst bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.
Sommige wetten kennen een iets afwijkende regeling.

De algemene procedure geldt voor de:

Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Algemene Bijstandswet (ABW)
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
Rijksgroepregeling Werkloze Werknemers (RWW)
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ)
Voor de onderstaande drie wetten geldt dat u direct in beroep moet gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bezwaar is (nog) niet mogelijk. U kunt deel A van de brochure dus overslaan en direct beginnen bij deel B (Beroep). Deze regeling geldt tot 1 januari 1997. Daarna geldt ook voor deze drie wetten de algemene procedure.

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Toeslagenwet (TW)
Een (iets) afwijkende regeling geldt voor :

Ziektewet (ZW)
Ziekenfondswet (ZFW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
en :

Wet Buitengewoon Pensioen 1940 1945
Wet Buitengewone Pensioenen Zeelieden oorlogsslachtoffers 1947
Wet Buitengewoon Pensioen indisch Verzet
Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940 1945
Wet Uitkeringen Burger oorlogslachtoffers

--------------------------------------------------------------------------------

ALS U HET NIET EENS BENT MET EEN BESLISSING

Sociale zekerheidswetten worden uitgevoerd door uitvoeringsorganen. Gaat het om de Werkloosheidswet (WW) of de Ziektewet (ZW) dan is dat een bedrijfsvereniging. Ook de ziekenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioen en Uitkeringsraad en de gemeenten zijn uitvoeringsorganen. Het uitvoeringsorgaan bepaalt of u wel of geen recht hebt op een uitkering en hoe hoog die uitkering moet zijn.

Bent u het niet eens met de beslissing van een uitvoeringsorgaan, dan doet u er verstandig aan om eerst contact met hen op te nemen, voordat u bezwaar maakt of beroep instelt. U kunt altijd een gesprek aanvragen. Zij kunnen u uitleggen waarom zij de beslissing hebben genomen. Misschien ziet u na dit gesprek de redelijkheid van de beslissing in. Het kan ook zijn dat de nadere inlichtingen die u bij zo'n gesprek geeft, aanleiding zijn voor een andere beslissing. Let er wel op dat in deze periode de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen (meestal 6 weken) niet verloopt.

Hebt u uitleg gevraagd aan het uitvoeringsorgaan en bent u het toch n iet met hen eens, dan kunt u bezwaar maken (of in beroep gaan). Hoe de procedure verloopt en wat u moet doen, leest u hierna.


--------------------------------------------------------------------------------

A. BEZWAAR

U bent het niet eens met de door het uitvoeringsorgaan genomen beslissing en u wilt bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de instantie die de beslissing heeft genomen.

Het adres waar u uw bezwaarschrift moet indienen, vindt u op de beslissing die u hebt ontvangen.

Bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft, waarom u het met de genomen beslissing niet eens bent. Een voorbeeld vindt u achterin deze brochure.

De inhoud

In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. Als er een nummer of kenmerk op de beslissing staat, vermeldt u dat ook. Bij voorkeur stuurt u een kopie van de beslissing mee;
de redenen waarom u bezwaar maakt;
wat u vindt dat het uitvoeringsorgaan zou moeten beslissen.
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

De termijn

Voor het indienen van uw bezwaarschrift hebt u zes weken de tijd. De termijn begint te lopen op de dag na verzending van de beslissing (kijkt u dus naar de datum van het poststempel). Komt uw bezwaarschrift te laat binnen, dan neemt het uitvoeringsorgaan uw bezwaar n iet meer in behandeling.

Het is verstandig uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, zodat u kunt aantonen dat u uw bezwaarschrift op tijd hebt verstuurd. Van het uitvoeringsorgaan krijgt u een ontvangstbevestiging.

U hebt meer tijd nodig

Als het niet lukt binnen zes weken uw bezwaarschrift met alle gegevens klaar te hebben, dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift opsturen. U krijgt dan de tijd om uw bezwaarschrift aan te vullen. Als u niet binnen zes weken een (on)volledig bezwaarschrift indient, is de mogelijkheid bezwaar te maken voorbij.

Uw mening mondeling toelichten.

Het uitvoeringsorgaan kan u vragen uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U wordt dan 'gehoord'. Het uitvoeringsorgaan hoeft u niet altijd te horen. Ze zijn dit niet verplicht als:

Het bezwaar 'kennelijk niet ontvankelijk' is.
Dit betekent doorgaans dat:
- u de termijn hebt overschreden voor het maken van bezwaar of
- u de verplichte gegevens en stukken niet op tijd hebt toegestuurd.
Het bezwaar 'kennelijk ongegrond' is. Dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar.
U hebt aangegeven dat u niet wilt worden gehoord.
Men vindt dat u helemaal gelijk hebt. In zo'n geval wordt volledig aan uw bezwaar tegemoet gekomen.
TIP: Als u wordt 'gehoord' door het uitvoeringsorgaan, dan kunt u zich laten bijstaan. Dat betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen . U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U moet die persoon een schriftelijke machtiging meegeven. Is de persoon advocaat dan is een machtiging niet nodig.
Aanvullende gegevens.

Tot tien dagen voor de datum waarop u wordt 'gehoord' kunt u aanvullende gegevens of bewijsstukken bij het uitvoeringsorgaan afgeven. Alle stukken die betrekking hebben op uw zaak, kunt u gedurende de week voorafgaand aan het 'horen' inzien bij het uitvoeringsorgaan. Wilt u de stukken inzien, dan kunt u hiervoor het best een afspraak maken.

Getuigen en deskundigen.

U kunt getuigen en/of deskundigen inschakelen. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een schriftelijke of mondelinge verklaring. De hieraan verbonden kosten moet u zelf betalen.

Rechtshulp.

Voor de bezwaarschriftprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Soms is dat echter wel verstandig. U kunt zich ook door iemand anders, die geen advocaat is, laten vertegenwoordigen. Deze persoon moet u wel schriftelijk machtigen. Een voorbeeld van een machtiging vindt u achterin deze brochure.

TIP: Zorg dat u binnen zes weken een bezwaarschrift indient. Anders wordt uw bezwaarschrift niet meer behandeld. Lukt het u niet binnen zes weken een bezwaarschrift te schrijven, dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen. U krijgt de mogelijkheid dit later aan te vullen. Doe uw bezwaarschrift ruim van tevoren op de post, zodat de kans klein is dat er iets mis gaat. Als u uw bezwaarschrift op de laatste dag naar het uitvoeringsorgaan brengt, doe dat dan tijdens kantoor uren en vraag een bewijs van ontvangst.
Beslissing op uw bezwaarschrift.

Het uitvoeringsorgaan heeft zes weken de tijd om op uw bezwaar te reageren. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Als er een adviescommissie is ingesteld, moet u binnen tien weken een antwoord op uw bezwaarschrift krijgen. Ook deze termijn van tien weken kan met vier weken worden verlengd. U ontvangt hiervan bericht. Maximaal kan het dus 14 weken duren voordat u een antwoord in huis hebt.

Hebt u na zes weken helemaal niets gehoord en begrijpt u niet waarom, neem dan contact op met het uitvoeringsorgaan. Blijft het antwoord op uw bezwaar te lang uit en krijgt u geen uitleg of bericht van het uitvoeringsorgaan, dan kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank tegen het niet op tijd nemen van een beslissing.

Het antwoord op uw bezwaarschrift dit heet een beschikking op bezwaar - krijgt u toegestuurd. Het uitvoeringsorgaan vermeldt in de beschikking op bezwaar de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan. Onderaan de beslissing staat vermeld waar u beroep moet instellen en binnen welke termijn. In het volgende hoofdstuk wordt de procedure beschreven.

TIP: U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? 0nderaan uw beschikking op bezwaar staat of u beroep kunt instellen tegen de genomen beslissing, waar u dat moet doen en hoeveel tijd u daarvoor hebt.
Voorlopige voorziening.

De beslissing die door het uitvoeringsorgaan is genomen, geldt gedurende de periode dat u bezwaar maakt. Als uw uitkering is stopgezet door het uitvoeringsorgaan, ontvangt u in die tijd geen geld. Misschien vindt u dat u de beslissing van het uitvoeringsorgaan niet kunt afwachten.
Bijvoorbeeld omdat u hierdoor in grote financiële moeilijkheden komt. U kunt voor die periode een voorlopige voorziening aanvragen.

Zo'n 'voorlopige voorziening' betekent dat er een speciale regeling wordt getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift wordt behandeld. Het uitvoeringsorgaan moet bijvoorbeeld uw uitkering in die tijd doorbetalen. Er moet wel sprake zijn van een 'noodsituatie'.

Een verzoek om een 'voorlopige voorziening' kunt u indienen bij de president van de arrondissementsrechtbank waar uw woonplaats onder valt. U moet daar wel griffierecht voor betalen, zie verder onder het kopje 'Griffierechten'.


--------------------------------------------------------------------------------

B. BEROEP

Als u het niet eens bent met de beslissing die is genomen op uw bezwaarschrift, kunt u beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. In Nederland zijn 19 rechtbanken. Uw beroep stelt u in bij de rechtbank die hoort bij uw woonplaats. Welke rechtbank dat is, vindt u onderaan uw beschikking op bezwaar.

Zoals u onder het kopje 'Welke wetten' kon lezen moet u in een aantal gevallen direct beroep in stellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Het gaat om de: AAW, WAO en TW. U slaat het bezwaar dus over. Deze uitzondering geldt tot 1 januari 1997.

Beroepschrift.

In beroep gaan doet u met een 'beroepschrift'. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift (of de beslissing van het uitvoeringsorgaan voor de AAW, WAO en TW). Verder schrijft u in uw beroepschrift wat naar uw mening de beslissing van de rechter zou moeten zijn. Uw beroepschrift stuurt u vervolgens in tweevoud naar de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. Met uw beroepschrift stuurt u ook een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift mee. Wilt u nog meer stukken meesturen, bijvoorbeeld bewijzen van uw uitkering of arbeidsongeschiktheid, of correspondentie met het uitvoeringsorgaan, stuur dan al deze stukken in tweevoud mee.

Het is verstandig uw beroepschrift aangetekend te versturen.
Een voorbeeld van een beroepschrift vindt u achterin deze brochure.

TIP: Als u het moeilijk vindt te beslissen of u wel of niet in beroep moet gaan, kunt u de hulp inroepen van een bureau voor rechtshulp. Zij kunnen u adviseren.
De termijn

U hebt zes weken de tijd om beroep in te stellen. Die zes weken gaan in op de dag na verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift. Op de beslissing kunt u de datum vinden.

Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank ingediend, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen.

U hebt meer tijd nodig

Het kan zijn dat u meer tijd nodig hebt dan de vastgestelde zes weken. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen. Om uw recht op beroep niet te verspelen kunt u een brief sturen naar de sector bestuursrecht van de rechtbank. In deze brief schrijft u dat u het niet eens bent met de beschikking op bezwaar, en waarom u meer tijd nodig hebt voor uw beroepschrift. Van de beschikking op bezwaar stuurt u een kopie mee. U moet deze brief wel binnen zes weken naar de rechtbank sturen.

Minderjarig

Bent u minderjarig (17 jaar of jonger) dan moet één van uw ouders of uw voogd het beroepschrift ook ondertekenen.

TIP: Let er goed op dat u uw beroepschrift binnen zes weken indient bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Anders wordt uw beroepschrift in principe niet meer in behandeling genomen. U doet er verstandig aan uw beroepschrift aangetekend en niet op het laatste moment - te versturen.
Iemand machtigen of een advocaat nemen.

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Dat mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen en u bij de behandeling van het beroep te vertegenwoordigen. Is degene die u vertegenwoordigt geen advocaat, dan moet u die persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met uw beroepschrift.

Een voorbeeld van een machtiging vindt u achterin deze brochure.

Hoe verloopt de procedure.

Als uw beroepschrift bij de rechtbank is binnengekomen, wordt gekeken of alle noodzakelijke informatie er in staat. Zo niet, dan wordt u om nadere gegevens gevraagd. Is uw beroepschrift compleet, dan bekijkt de rechter of uw zaak in behandeling kan worden genomen.

Uw beroep is 'kennelijk niet ontvankelijk' of
'kennelijk ongegrond'

Sommige zaken worden direct afgewezen, uw beroep is dan 'kennelijk niet ontvankelijk' of 'kennelijk ongegrond'. Een beroep is 'kennelijk niet ontvankelijk' als het te laat is ingediend of omdat er gegevens ontbreken. Een voorbeeld van een 'kennelijk ongegrond beroep' is als iemand beroep instelt tegen een beslissing die volgens de wet niet anders had kunnen zijn. Bijvoorbeeld iemand heeft een WAO uitkering; als hij 65 jaar wordt stopt die uitkering, want daarna ontvangt hij AOW. Aan het stopzetten van zijn WAO uitkering kan ook de rechter niets veranderen.

Is uw beroep 'kennelijk niet ontvankelijk' of 'kennelijk ongegrond', dan geeft de rechter direct een uitspraak waarin hij het beroep afwijst. De wet geeft u de mogelijkheid om tegen zo'n uitspraak verzet aan te tekenen.

Verzet aantekenen doet u bij dezelfde rechtbank. U moet binnen zes weken een verzetschrift indienen. In het verzetschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, en waarom u vindt dat de rechtbank de zaak opnieuw moet bekijken.

Voordat u verzet aantekent, is het verstandig advies te vragen aan iemand die rechtsbijstand verleent. Hij kan u vertellen of het verzet zin heeft.

Uw beroep is ontvankelijk.

Is uw beroep wel ontvankelijk, dan wordt uw zaak in behandeling genomen. De procedure die nu volgt bestaat meestal uit twee fasen: een vooronderzoek en een rechtszitting.

Een vooronderzoek.

Is uw beroepschrift compleet, dan wordt een afschrift verzonden aan het uitvoeringsorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het uitvoeringsorgaan moet alle stukken die ze over uw zaak hebben opsturen naar de rechtbank. Ook moet het uitvoeringsorgaan een verweerschrift indienen. In het verweerschrift staat waarom het uitvoeringsorgaan de beslissing heeft genomen. Al deze stukken krijgt u toegestuurd.

Soms vindt de rechter nader onderzoek nodig. Hij vraagt dan meer inlichtingen, laat getuigen horen of hij geeft opdracht aan een deskundige om de zaak te onderzoeken. Zo'n deskundige kan bijvoorbeeld een dokter zijn of een arbeidsdeskundige. Het is in uw eigen belang dat u meewerkt aan dit nader onderzoek.

Ook van dit nader onderzoek ontvangt u bericht.
Als de rechter vindt dat hij voldoende informatie heeft, wordt het vooronderzoek afgesloten.

Beslissing op basis van de stukken.

Na afsluiting van het vooronderzoek kan de rechter een uitspraak geven op basis van de stukken. Dit is een schriftelijke behandeling.
Er volgt dan dus geen rechtszitting. De rechter mag alleen op basis van de stukken beslissen als u daarvoor toestemming geeft.

De rechtszitting.

Geeft u geen toestemming voor een beslissing op basis van de stukken, dan verwijst de rechter uw zaak 'naar de zitting'. Dit betekent dat er een rechtszitting wordt gehouden. U krijgt hiervoor een oproep. U doet er verstandig aan om naar de zitting te komen. Soms is dat zelfs verplicht. In uw oproep staat waar en wanneer de zitting plaatsvindt en of u verplicht bent om te komen. Ook staat er in uw oproep vermeld waar en op welke dagen u de processtukken kunt inzien. Zelf kunt u tot tien dagen voor de zitting stukken inleveren.

Hebt u een oproep ontvangen, maar bent u verhinderd om op de zitting te verschijnen, geef dit dan zo snel mogelijk aan de griffie van de rechtbank door. Alleen een heel dringende reden geldt als verhindering.

Getuigen en deskundigen.

Wilt u getuigen of deskundigen naar de zitting laten komen, dan moet u dat minimaal zeven dagen voor de zitting doorgeven aan de griffie van de rechtbank.

De kosten voor deze getuigen en deskundigen moet u in principe zelf betalen.

De uitspraak

Na de behandeling volgt een uitspraak. U krijgt een afschrift van de uitspraak toegestuurd. In de uitspraak staat wat de rechter vindt en waarom.

Hoger beroep.

Hebt u een uitspraak van de rechtbank gekregen en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. De uitspraak van de rechtbank wordt dan bekeken door een hogere rechter. Gaat het om een uitkering dan moet u voor het instellen van hoger beroep naar de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Waar u hoger beroep moet instellen en hoeveel tijd u daarvoor hebt, vindt u ook in de uitspraak van de rechtbank.

De procedure voor de Centrale Raad van Beroep

U stelt hoger beroep in door een beroepschrift in tweevoud te sturen naar de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Bij uw beroepschrift doet u een kopie van de uitspraak van de rechter. Ook nu moet u al uw gegevens (naam, adres, etc.) vermelden, de reden waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank en wat u vindt dat de rechter zou moeten beslissen. De behandeling van uw beroepschrift in hoger beroep gebeurt op dezelfde wijze als de behandeling van uw beroepschrift door de rechtbank.

Voordat u besluit om in hoger beroep te gaan is het verstandig eerst advies te vragen aan iemand die rechtsbijstand verleent, bijvoorbeeld een advocaat. Hij kan u vertellen of het in uw geval zin heeft om in hoger beroep te gaan.

Voorlopige Voorziening.

Tijdens de beroepsprocedures (beroep en hoger beroep) geldt de genomen beslissing. Beroepsprocedures zullen vaak nogal wat tijd in beslag nemen. Als u denkt dat u in de problemen komt, kunt u een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de president van de rechtbank. Er wordt dan een speciale regeling getroffen voor de periode dat uw beroep wordt behandeld. De beslissing kan bijvoorbeeld worden geschorst. Of het uitvoeringsorgaan krijgt het bevel een uitkering door te betalen tijdens de beroepsprocedure.
Een verzoek om een 'voorlopige voorziening' kunt u indienen bij het gerecht waar u uw beroep of hoger beroep hebt ingediend.

Schadevergoeding.

Als de rechter u in het gelijk stelt, kunt u de rechtbank vragen het uitvoeringsorgaan te verplichten de schade die u hebt geleden te betalen. Hiervoor moet u wel goede redenen hebben. Ook kan het uitvoeringsorgaan worden verplicht de kosten die u hebt gemaakt in de beroepsprocedure gedeeltelijk aan u terug te betalen (bijvoorbeeld de reiskosten van uw getuigen of uw advocaatkosten).

Griffierechten.

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij het uitvoeringsorgaan zijn geen kosten verbonden.

Voor het instellen van beroep en hoger beroep en voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Het gaat om de volgende bedragen:

Beroep bij de rechtbank f 50
Hoger beroep bij de CRvB f 150
Voorlopige voorziening bij de rechtbank f 50
Voorlopige voorziening bij de CRvB f 150
De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. U moet het bedrag binnen de gestelde termijn betalen, anders wordt uw beroep niet in behandeling genomen.

AFWIJKENDE PROCEDURES

Zoals u hier eerder kon lezen zijn er enkele afwijkende procedures. Hieronder wordt verteld wat u in deze gevallen moet doen. Verder gelden voor deze wetten de algemene bezwaar en beroepsprocedures, zoals ze hiervoor zijn beschreven.

Ziektewet

Normaal hebt u zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen een beslissing van een uitvoeringsorgaan. Gaat het echter om de vraag of u door ziekte al dan niet in staat was om uw werk te doen, dan hebt u maar 14 dagen de tijd.

Ziekenfondswet

Bent u verplicht verzekerd bij een ziekenfonds en wordt u een verstrekking geweigerd waarop u wel meent recht te hebben dan moet u, voordat u bij de rechtbank in beroep gaat, eerst advies vragen aan de Ziekenfondsraad. Het adres van de Ziekenfondsraad is: Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT, Amstelveen. U moet dat advies binnen zes weken vragen.
Hoe u dit moet doen kan uw ziekenfonds u vertellen.

Wilt u na het advies van de Ziekenfondsraad toch nog in beroep gaan bij de rechtbank, dan moet u een kopie van het advies bij uw beroepschrift voegen.

AWBZ

Ook bij een geschil over een verstrekking of vergoeding ingevolge de AWBZ moet u eerst advies vragen bij de Ziekenfondsraad (zie hierboven).

Wet Buitengewoon Pensioen 1940 1945
Wet Buitengewone Pensioenen Zeelieden oorlogsslachtoffers 1947
Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet
Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940 1945
Wet Uitkeringen Burger oorlogslachtoffers
Bent u het niet eens met een beslissing van de Pensioenen Uitkeringsraad (PUR) over een van deze wetten, dan moet u in eerste instantie een bezwaarschrift indienen bij de Pensioen en Uitkeringsraad in Heerlen, Postbus 344, 6400 AH. Tot zover volgt u dus de gewone procedure.
Bent u het echter niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, die u van de Pensioen en Uitkeringsraad krijgt, dan kunt u terecht bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. U moet dan namelijk direct beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

RECHTSBIJSTAND

Het sociale zekerheidsrecht is niet eenvoudig. Het kan zijn dat u er zelf niet helemaal uitkomt. Voor advies over het wel of niet in beroep gaan en praktische hulp bij het schrijven van een bezwaar of beroepschrift, kunt u terecht bij een bureau voor rechtshulp. Een bureau voor rechtshulp vindt u in elke grote plaats. Adres en telefoonnummer kunt u opzoeken in het telefoonboek. U kunt ook de hulp inroepen van uw vakorganisatie, de sociale raadslieden van de gemeente of een advocaat. Kunt u een advocaat niet (helemaal) bekostigen, dan kunt u soms een advocaat toegevoegd krijgen. De overheid neemt dan een deel van de kosten voor haar rekening, u betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Hoe dat precies in z'n werk gaat kunt u vragen bij een bureau voor rechtshulp of aan uw advocaat. Klik hier voor informatie over rechtshulp.

INFORMATIE OVER UITKERINGSGELD

In deze brochure vindt u alleen informatie over hoe u bezwaar kunt maken en hoe u in beroep kunt gaan tegen een beslissing van een uitvoeringsorgaan. U krijgt dus geen informatie over de vraag of u nu wel of geen recht hebt op een uitkering. Voor deze informatie kunt u terecht bij één van de uitvoerende instanties, zoals een bedrijfsvereniging, het ziekenfonds of de Sociale Verzekeringsbank. Brochures met informatie over alle uitkeringen kunt u schriftelijk aanvragen bij het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein l, 1091 G , Amsterdam.ARRONDISSEMENTSHOOFDPLAATSEN

Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen. Elk arrondissement heeft een hoofdplaats. In die hoofdplaatsen zijn de rechtbanken en de buro's voor rechtshulp gevestigd. Dit zijn de volgende plaatsen:

Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle.
Verder is er een bijkantoor van de buro's voor rechtshulp gevestigd in:

Alphen a/d Rijn, Almere stad, Amersfoort, Apeldoorn, Appingedam, Bergen op Zoom, Delft, Deventer, Doetinchem, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gorinchem, Gouda, Heerlen, Helmond, Hoogeveen, Hoorn, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Schiedam, Spijkenisse, Tilburg, Venlo, Weert, Winschoten en Zaandam.
Adressen en telefoonnummers kunt u opzoeken in het telefoonboek van de betreffende plaats.

Andere adressen

Centrale Raad van Beroep,
Postbus 16002, 3500 DA, Utrecht
Pensioen en Uitkeringsraad,
Postbus 344, 6400 AH, Heerlen
Ziekenfondsraad,
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT, Amstelveen
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering,
Rhijnspoorplein l, 1091 GC, Amsterdam

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Eddie2 »

Langhaar bedankt, het is voor mij een principekwestie, zoveel halstarrigheid van die gemeente gaat mij te ver, weten dat je ongelijk hebt en dan nog het bezwaar ongegrond verklaren ik stap naar de rechter.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Langhaar »

Eddie2,

Goed zo, laat je niet op je kop zitten.

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Eddie2 »

Langhaar, je kent mij toch? :wink: Hoe gaat het verder met je en je kind? Hoe gaat het met jouw strijd?

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Eddie2 »

Langhaar, er geldt trouwens een verlaagd tarief voor uitkeringsgeschillen het griffierecht is daarvoor 39 euro.

Voor dat bedrag poep ik dat gajes graag even onder of ik het nu verlies of niet. Ga er vanuit dat ik win uiteraard, ik heb argumenten genoeg en hun genoeg lekjes en eigenaardigheden dus dat moet wel gaan lukken, wel jammer van de tijd, kan het beter besteden aan solliciteren. :lol:

diploship
Berichten: 24
Lid geworden op: 27 feb 2006 16:22

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door diploship »

:oops:
Laatst gewijzigd door diploship op 23 feb 2007 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.

diploship
Berichten: 24
Lid geworden op: 27 feb 2006 16:22

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door diploship »

Hoi forum lezers,

Als iemand wil lachen moet ze op de site van Chanllenge Sports Kijken bij Go 4it, kenmerken doelgroep. Niet te geloven, lijkt een traject voor de criminaliteit of labielen:lol: Is dit het beste dat de jongerenlokket kan verzinnen, vraag ik me af, echt triest Gemeente Rotterdam.

Ik ga er van uit dat er veel bezwaar procedures lopen van mensen die goed in de hoofd zijn om die traject te vermijden. Nog meer kosten voor de Gemeente helaas. Geen wonder dat jongeren buiten de maatschapij leven, gedreven word en verdwijen uit zicht, wie zou daar van niet hard weg lopen :idea:

WIDOWTJE
Berichten: 15
Lid geworden op: 30 mar 2006 18:13

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door WIDOWTJE »

nou laat ik dit ffkes zeggen de gemeente heeft samen met fourstar en workstar het volgende bedacht je bent als je niet plaatsbaar bent in een baan ga je naar fort sabina (VERPLICHT) je moet daar met balken en banden sjouwen en je word gedrilt.wil je dit niet dan moet je op gesprek komen bij je gemeente en hun hebben altijd gelijk (je mag zelf je mond houden)hun zegje is de waarheid je word om te beginnen een maand gekort,doe je nog niet wat hun zeggen dan wordt je drie maanden gekort.men zegt wij doen alles om je weg te pestten uit de reintegratie want dat is hun bedoeling,je staat machteloos bij deze instantie.
als je als 48 jarige uberhaupt nog aan een leuke baan komt.
dus vooral je mond stijf dicht houden en verder mee de ellende wat reintegratie heet.na 12 maanden heb je recht op een uitkering van €1500,00 maar die krijgt niemand omdat je na negen maanden na het uwv moet want dan is het afgelopen na twee maanden kom je gewoon weer in hetzelfde traject.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Langhaar »

Heb je geen arbeidsovereenkomst dan ook niet werken.
Werken? prima, maar dan ook een cao. en normaal betaald krijgen.
Ga naar een rechtswinkel en vraag een advocaat.
Ga dan naar de rechter en je wordt in het gelijk gesteld.
Laat dat stelletje tuig de ram bam krijgen.

WIDOWTJE
Berichten: 15
Lid geworden op: 30 mar 2006 18:13

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door WIDOWTJE »

nou het is zover hoor,heb de mond open gedaan en gezegd wat ik van die reiegratie vind dat het niet werkt zie daar drie maanden geen uitkering,waar moet ik nou de huur enz van betalen vroeg ik nog ,niet onze zorg werd er gezegd dus binnekort sta ik op straat en kan in een doos gaan wonen hiep hiep hoera leve de gemeente breda.
heb daarvoor tweemaal het traject doorlopen ze hebben me dus niet aan een baan geholpen heb zelf ook mijn best gedaan om er een te vinden maar ben 48 jaar wie wil me nou nog.
het enige wat ik te horen kreeg was je hebt een zwijgplicht tegenover andere die hier ""werken ""ik zei tegen hun dat fourstar en workstar niet werkt,waarom moeten wij ons vingertje opsteken om naar de wc te gaan,en dan nog die ene die bij iedereen handtastelijk was en bij iedereen het bloed onder de nagels vandaan haalt dat zelfs een jochie van 17 zei als die tilburger nou niet ophoudt krijgt hij een knal.
ze gaan nou nog informeren op de plaats van arbeid hoe ik was maar dat zal alleen bij de leiding zijn,en niet bij de mensen zelf waar ik goed mee op kon schieten, de man bij de gemeente is nml zeer goed bevriend met de leiding wie zou er gelijk krijgen denken jullie.
awel binnenkort groetjes vanuit mijn kartonnen doos,samen met degene die artrose en ischias heeft gelukkig is het bijna zomer.
het nadeel is dat zij het huis huurt waar we wonen en in feite (zoals de gemeente zegt)door mij zij alles kwijtraakt.en zij woont er al 28 jaar en ik pas 13.
door het hele gedoe staat dus ook mijn relatie op de tocht , alleen door dat gedoe met dhr v d .
woest word ik ervan

hphjansen
Berichten: 114
Lid geworden op: 04 jul 2003 12:15

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door hphjansen »

voor nog meer ellende zie: SP.NL

"over het putje dat REINTEGRATIE" heet.

en de site: REINTEGRATIEKLACHTEN.NL

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: reïntegratie?

Ongelezen bericht door Eddie2 »

Widowtje, morgen direkt naar het juridsch loket gaan en juridische bijstand vragen. Ook jij bent slachtoffer van tuig dat niet weet om te gaan met mensen die voor zichzelf kunnen spreken, alles wat ze kunnen is met sancties smijten, te zielig voor woorden gewoon. Degene met de langste adem krijgt uiteindelijk gelijk. Laat het in dit geval Widowtje zijn.

Gesloten