Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kifid Uitspraak GC-2018-36x, Klacht SprintPlan niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Een kwalitatief uitermate teleurstellende uitspraak en bovendien zo fout als maar kan.

Onder 1. Procesverloop staat “De Commissie beslist op basis van de volgende stukken ” met als derde stuk “de repliek ” ?

Om goed repliek op het verweer van Aegon Bank NV te kunnen geven, hebben we nadrukkelijk eerst om het verweer van de eveneens aangeklaagde tussenpersoon Aegon Bemiddeling BV (voorheen Aegon Advies/Spaaradvies van Spaarbeleg) gevraagd.

Geheel conform de instructies van Kifid: “Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande of behoefte hebben aan verlenging van de reactietermijn, dan kunt u contact met mij opnemen”.

Ons verzoek is niet terug te vinden in het digitale klachtdossier. Een repliek uiteraard evenmin, maar wat schrijft Kifid nu?
Er is niet van voldoende gewichtige omstandigheden gebleken, die deze forse termijnoverschrijding zouden kunnen rechtvaardigen. Sterker, Consument heeft bij repliek in zijn geheel niet gereageerd op de stelling van de Bank dat sprake is van een termijnoverschrijding.
Dan nog even dit. Geen letter hierover in de uitspraak, maar Klager is lid is van Vereniging Consument & Geldzaken waardoor termijnoverschrijding wordt gestuit door artikel 3:305a BW.

cordelang
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 mei 2018 13:49
Locatie: Europa
Contacteer:

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door cordelang »

We hebben tegenwoordig wel opvallend weinig aan Kifid, dat geeft toch wel te denken over de onafhankelijkheid.

redhead55
Berichten: 774
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door redhead55 »

Hier wordt een denkfout gemaakt.
3:305a BW betreft de collectieve actie en stuit de VERJARING van een vordering gedurende de procedure.
Het stuit echter NIET een termijnoverschrijding in een (andere) procedure.
Was deze procedure voor een Rb gevoerd, dan gelden daar de normale termijnen voor repliek en dupliek.
Zou dat niet zo zijn dan zou elke zaak na te zijn aangebracht, naar de parkeerrol moeten worden verwezen totdat op de 305 procedure zou zijn beslist. Als we Rb, Hof en HR aflopen, gaat zo'n procedure al gauw 3/4 jaar (of langer) in beslag nemen. Dat nu juist gebeurt niet.

Evenzo geldt dat dus voor termijnen zoals die in de Kifid reglementen worden genoemd.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Jawel, dat argument heb ik eind 2013 al getackeld met Kifid uitspraak GC-2013-332 over artikel 3:305a BW
Op 15 november 2013, Kifid schreef:4.1.4. Ten aanzien van de Sprintplan overeenkomst heeft Aegon gesteld dat de Commissie de klacht daarover niet in behandeling kan nemen op grond van artikel 14 lid 1 sub b van het Reglement. Gelet op de omstandigheid dat Consument zich in 2005 heeft aangesloten bij de Vereniging Consument en Geldzaken en deze vereniging over voornoemd product een juridische procedure tegen Aegon aanhangig heeft gemaakt die nog niet is afgerond, dient de klacht erover niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus Aegon.
4.1.5. De Commissie verwerpt deze stelling van Aegon. Aegon heeft ter zitting desgevraagd beaamd dat sprake is van een zogenaamde 3:305 a BW procedure en dat Consument zelf in die procedure niet als procespartij optreedt.

redhead55
Berichten: 774
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door redhead55 »

Oké, dan zou je daar in deze specifieke casus een punt hebben. De klacht in deze casus is ingediend op 6 november 2016.

Het HUIDIGE reglement (1 april 2017) zegt immers :
Artikel 5. Termijn van indiening
5.1 De Klacht moet bij de Geschillencommissie worden ingediend binnen een jaar nadat Consument zijn Klacht aan de Financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Deze termijn kan niet worden verkort door de termijnen die zijn genoemd in 5.2 tot en met 5.4.
5.2 De Klacht moet worden ingediend binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin de Financiële dienstverlener definitief zijn standpunt over de Klacht aan Consument kenbaar heeft gemaakt, mits in die brief wordt verwezen naar Kifid en wordt gewezen op de driemaandentermijn.
5.3 Als de Financiële dienstverlener bij het schriftelijk kenbaar maken van zijn definitieve standpunt wel heeft gewezen op Kifid, maar niet heeft gewezen op de termijn van drie maanden, moet Consument de Klacht indienen binnen een redelijke termijn na de afwijzing.
5.4 Als de Financiële dienstverlener bij het kenbaar maken van zijn definitieve standpunt niet heeft gewezen op de mogelijkheid de Klacht aan (de Geschillencommissie bij) Kifid voor te leggen, moet Consument de Klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat hij begreep of had behoren te begrijpen dat hij met zijn Klacht bij (de Geschillencommissie bij) Kifid terecht kon. Dat geldt ook als de Financiële dienstverlener in de interne klachtprocedure niet binnen acht weken heeft gereageerd op de Klacht. 5.5 Voor de datering van de Klacht is de dag van ontvangst van de Klacht door de Geschillencommissie bepalend.
5.6 Als Consument de Klacht te laat heeft ingediend, kan de Geschillencommissie de Klacht toch behandelen:
a) als Consument naar het oordeel van de Voorzitter van de termijnoverschrijding geen verwijt kan worden gemaakt en de termijnoverschrijding niet anderszins voor zijn rekening en risico behoort te blijven, mits het belang van de Financiële dienstverlener door de vertraagde behandeling niet onredelijk wordt geschaad;
b) als uit de proceshouding van de Financiële dienstverlener blijkt dat deze de Klacht inhoudelijk beoordeeld wil zien.


Deze laatste grond zou eventueel bij de CvB nog van belang kunnen zijn. Het oude reglement is niet meer te achterhalen maar waarschijnlijk heb je daar nog wel een exemplaar van liggen....

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Juridische haarkloverij. Het in 2016 geldende Reglement Ombudsman en Geschillencommissie Financiele Dienstverlening
12.1 De Klacht moet bij Kifid worden ingediend binnen een jaar nadat Consument zijn Klacht aan Aangeslotene heeft voorgelegd of binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin Aangeslotene definitief Schriftelijk zijn standpunt over de Klacht aan Consument kenbaar heeft gemaakt. De langste van deze twee termijnen geldt.

Het blijft een kwestie van interpretatie, want wat is definitief? Aegon was hierover in 2013 nog heel stellig:
Klager heeft in 2005 aangegeven dat hij zich heeft aangesloten bij de Vereniging Consument- en Geldzaken. De Vereniging Consument- en Geldzaken is in januari 2004 een juridische procedure gestart tegen AEGON over het SprintPlan. Deze juridische procedure is tot op heden nog niet afgerond.
Klager stelt dat de interne klachtenprocedure voor wat betreft de SprintPlan overeenkomst nog niet is gestart omdat er nog een collectieve juridische procedure van de vereniging Consument- en Geldzaken loopt. Kennelijk is Klager met Aegon van oordeel dat uw Commissie voor wat betreft de SprintPlan overeenkomst de klacht nog niet in behandeling kan nemen omdat de interne klachtenprocedure niet is afgerond.
Hoogstwaarschijnlijk kunnen we het nog wel recht trekken bij de kantonrechter, maar het meest schrijnende in de huidige klachtbehandeling van Kifid is en blijft het opzichtig verzinnen van proceshandelingen

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Kifid schiet AEGON opzichtig te hulp

Ongelezen bericht door juwita »

Op de website InFinance was deze week te lezen dat SEO Economisch (?) Onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Financien een onderzoek gaat instellen naar de vaak gestelde partijdigheid van het KIFID.

Vreemd dat economen dit onderzoek gaan doen, maar voor de vele criticasters van het KIFID -ook op dit forum-een kans om input te leveren die hun stellingen onderbouwen. Onderzoek moet eind 2020 klaar zijn.

Plaats reactie