LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Cholesterol - Statines

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
poh
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 jan 2008 21:14

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door poh » 26 jan 2008 09:48

Beste Frans,
Ik heb geprobeerd om jouw hele stuk over vitamine c te lezen, maar kon er eerlijk gezegd niet veel mee. Er wordt in jouw stuk geen enkel wetenschappelijk onderzoek met name genoemd waarin wordt aangetoond dat vitamine C hart en vaatziekten oplost. Het hele betoog van Dkt Rath wordt bijna letterlijk vertaald weergegeven. Waarom dieren geen hart en vaatziekten krijgen weet ik niet. Vergelijking tussen mensen en dieren kun je niet zomaar maken. Anders zouden medicijnen die eerst zijn uitgeprobeerd op dieren niet ook alsnog moeten worden getest op mensen. Als deze altijd hetzelfde reageren zijn deze laatste testen niet nodig. Verder ken ik geen dieren die roken, bewegen de meeste dieren veel meer dan de meeste mensen en is overgewicht ook niet iets wat je bij dieren ziet. Nogmaals, ik ben een voorstandster van onderzoek en als verpleegkundige heb ik helemaal geen voordelen bij de farmacie. Ik heb wel geleerd dat je heel kritisch naar onderzoek moet kijken ( wie vraagt het aan, door wie wordt het gesponserd bv). Noem mij naief, maar als hart en vaatziekten op te lossen zijn met vitamine C dan zou ook de farmacie dit niet kunnen tegenhouden!

fjhoek
Berichten: 162
Lid geworden op: 23 jan 2008 22:20

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door fjhoek » 27 jan 2008 12:13

Hallo poh,

De meeste onderzoeken van dr.Rath zijn in het duits of engels geschreven.
Maar ik heb ook een paar oude in het Nederlands taalde onderzoeken die met hart- en vaatziekten waar duidelijk het verband met vitamine gebrek wordt aangetoond.

PS, Dit is bij de ziekten zoals kanker niet anders ook daar zijn vele onderzoeken bekent dat deze ziekte ook met extra vitamine voorkomen kunnen maar ook kunnen keren.
Ook heb ik wetenschappelijke berichten dat cholesterol t.o.v. hart en vaatzieketen een verzonnen behandeling is die zelf kankerverwekkend is zoals de Begische adviseur al opmerkte maar geen bewijzen had.

Heb diverse dvd beeldmateriaal waar Duitse hart- en vaatziekte patiënten vertellen over kun ervaringe met de geselekteerde celvitaalstoffen (vitaminen) van dr. Rath zijn ontwikkelde Cellulaire geneeskunde. Je begrijpt hoe het kan dat de reguliere geneeskunde het zolang heeft kunnen verzwijgen.


STOORNISSEN IN DE VETSTOFWISSELING (cholesterolverlaging)
Tussenbericht van een pilot-study
Vele honderden miljoenen mensen hebben een verhoogd gehalte cholesterol, Triglyceriden, LDL, Lipoproteïne (a) en andere risicofactoren. Deze risifactoren worden aangeduid als secundaire risicofactoren voor hart- en vaatziekten, omdat de eigenlijke oorzaak instabiliteit van de vaatwand is. In de traditionele geneeskunde wordt de oorzaak van verhoogde bloedwaarden door sommigen als genetische bepaald en door anderen als voedingsafhankelijk beschouwd. Wanneer een aanpassing van het dieet geen verbetering teweeg brengt, grijpt de traditionele geneeskunde naar cholesterolverlagende middelen en andere medicamenten, zonder dat de werkelijke oorzaak van stoornissen in de vetstofwisseling wordt behandeld.

Cellulaire Geneeskunde bij stoornissen in de vetstofwisseling
Cellulaire Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot preventie en de behandeling van stoornissen in de mogelijkheid tot preventie en de behandeling van stoornissen in de vetstofwisseling door een doelgerichte combinatie van vitaminen, mineralen, spoorelementen en aminozuren, aangezien cholesterol, triglyceride, lipoproteïne (a) en andere produkten uit de vetstofwisseling moleculen zijn waarmee de verzwakte vaatwanden kunnen worden gerepareerd. Om de positieve werking van hoge doseringen vitaminen vast te leggen, voeren wij, in samenwerking met artsen en geneeskundigen, observatiestudies uit bij patiënten met stoornissen in de vetstofwisseling. Hieronder zijn de tussenresultaten van 2 onderzoeken weergegeven na een behandeling van 3 maanden.

Verloop van het onderzoek
Aan de twee onderzoeken namen 14 patiënten deel met stoornissen in de vetstofwisseling in de leeftijd van 34 tot 68 jaar, gedurende een periode van zes maanden. De patiënten kregen dagelijks hooggedoseerde vitaminen en andere micronutriënten voorgeschreven. Daarnaast namen de deelnemers ook de door hun artsen voorgeschreven medicamenten. Voor de tussenresultaten werden de bloedwaarden van de proefpersonen steeds aan het begin en na 12 weken bepaald.

Onderzoeksresultaat
Aan het begin van het onderzoek hadden de deelnemers aan het onderzoek een gemiddelde cholesterolwaarde van 293 mg/dl. Hun Lp(a)-spiegel lag op 71 mg/dl.


Na drie maanden gebruik van hooggedoseerde vitaminen was de gemiddelde cholesterolspiegel gedaald met 14% naar 251 mg/dl. Hun Lp(a)-spiegel met 13% naar 62 mg/dl.
LDL met 10%, tricglyceriden met 22% en homocysteïne met 3%.
De bloedwaarde van HDL is inmiddels met 8% gestegen. Zodra de beide observatiestudies zijn afgerond, zullen we u daarover in een uitvoerig rapport met de definitieve resultaten informeren.


HARTZWAKTE (Hartinsufficiëntie)
Duizenden mensen in Nederland lijden aan hartzwakte (hartinsufficiëntie) door benauwdheid, oedeemvorming en totale vermoeidheid. Wereldwijd zijn het er vele miljoenen. Binnen de reguliere gezondheidszorg zijn de oorzaken van hartzwakte nauwelijks bekend, waardoor er ook geen therapie is die gericht is op de oorzaak.

Cellulaire Geneeskunde bij hartinsufficiëntie
Cellulaire Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot preventie en behandeling van hartinsufficiëntie door een doelgerichte combinatie van vitaminen, mineralen, spoorelementen en aminozuren. Dit wordt door talrijke patiëntenberichten steeds weer bevestigd. Om de positieve werking van hoge doseringen vitaminen vast te leggen, voeren wij in samenwerking met artsen en natuurgeneeskundigen observatiestudies uit bij patiënten met hartzwakte. De eerste studieresultaten zijn hier beschreven.

Verloop van het onderzoek
De deelnemers aan dit onderzoek, dat 6 maanden duurde, waren 10 personen met hartzwakte in de leeftijd van 41 tot 68 jaar. Deze patiënten gebruikten dagelijks hooggedoseerde vitaminen en andere micronutriënten. Tegelijkertijd bleven zij de medicijnen van hun arts gebruiken.

De mate van hartinsufficiëntie werd bij elke patiënt vastgelegd volgens de hieronder afgebeelde indeling van de New York Heart Association. Aan het begin van het onderzoek leden 7 van de 10 patiënten onder aanzienlijke prestatievermindering bij normale belasting (mate van ernst 3). De 3 andere patiënten gaven aan last te hebben van lichte beperkingen van lichamelijke activiteit (mate van ernst 2).

Indeling, naar mate van ernst, volgens de New York Heart Association (NYHA):
1. Geen klachten bij normale lichamelijke inspanning.
2. Lichte beperkingen van lichamelijke activiteit.
3. Aanzienlijke prestatievermindering bij normale belasting.
4. Bedlegerig.

Onderzoekresultaat
Na afloop van het onderzoek had zich de mate van ernst van hartinsufficiëntie als volgt verbeterd:
Bij 50% van de patiënten traden bij normale lichamelijke activiteit geen klachten meer op.
20% van de deelnemers bemerkte slechts lichte beperkingen bij lichamelijke belasting. Twee deelnemers namen de hoge doseringen vitaminen niet of zeer onregelmatig in (patiënt 2 en 3). Bij deze patiënten trad geen verbetering van de klachten op.


HOGE BLOEDDRUK (Hypertensie)
Over de hele wereld lijden honderden miljoenen mensen aan een verhoogde bloeddruk, de meest verbreide volksziekte van alle hart- en vaatziekten. In ruim 90 procent van de gevallen luidt de diagnose van de reguliere geneeskunde „essentiële hypertensie“, hetgeen wil zeggen dat de oorzaak onbekend is. De reguliere geneeskunde beperkt zich daarom voornamelijk tot symptoombestrijding, bijvoorbeeld met diuretica, zonder de aandoening zelf aan te pakken.

Cellulaire Geneeskunde bij hoge bloeddruk
Cellulaire Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot preventie en behandeling van hoge bloeddruk met doelgerichte combinaties van vitaminen, mineralen, spoorelementen en aminozuren. Dit wordt door talrijke patiëntenberichten steeds weer bevestigd. Om de positieve werking van hoge doseringen vitaminen te onderbouwen, voeren we in samenwerking met artsen en natuurgeneeskundigen observatiestudies uit bij patiënten met een hoge bloeddruk. Hieronder worden de onderzoeksresultaten van een observatiestudie gepubliceerd.

Verloop van het onderzoek
Er namen personen in de leeftijd van 32 tot 60 jaar met een hoge bloeddruk aan het onderzoek deel. Het onderzoek strekte zich uit over een periode van zes maanden. De patiënten gebruikten dagelijks hooggedoseerde vitaminen en andere micronutriënten. Daarnaast werden de door de arts voorgeschreven medicijnen ingenomen.
Voor een volledige documentatie van de resultaten werd de bloeddruk van de patiënten in bedoelde periode regelmatig (eens in de twee weken) gemeten. De bloeddruk werd zowel bij de rechter- als de linkerbovenarm gemeten. Voor de evaluatie en vastlegging van de onderzoeksresultaten werd telkens de gemiddelde waarde van deze metingen gebruikt.

Onderzoeksresultaat
Aan het begin van het onderzoek werden bij de patiënten duidelijk verhoogde systolische en diastolische bloeddrukwaarde gemeten. De sytolische druk (bovendruk) lag aan het begin van het onderzoek gemiddeld op 165, de gemiddelde diastolische druk 9 (onderdruk) op 98.

Aan het eind van het onderzoek was de bloeddruk bij ruim 70 procent van alle deelnemers duidelijk gedaald. Deze patiënten sloten het onderzoek af met een gemiddelde systolische bloeddruk van 13,8 en een diastolische bloeddruk van 82. Genoemde cijfers liggen dus aanmerkelijk beneden de door de Wereldgezondheidsorganisatie als hoge bloeddruk aangegeven waarden.

Bij één patiënt was de bloeddruk slechts in geringe mate verlaagd nadat hij gedurende zes maanden hoge doseringen vitaminen had ingenomen. Bij een andere patiënt kon vrijwel geen meetbare verandering in de bloeddruk worden waargenomen. Volgens de natuurgeneeskunde die het onderzoek begeleide werkte deze patiënt niet mee. Bovendien speelden bij hem erfelijke factoren een rol.

Resultaat van de PILOT-STUDIE bij patiënten met Cellulaire Geneeskunde van Dr.Rath.

Tinnitus (Oorsuizen)
Tinnitus is een ziekte die meestal volkomen overwacht optreedt en zich uit door oorgeruis (ruisen, piepen enz.) De intensiteit wisselt van licht tot ondraaglijk. Vaak leidt het tot een duidelijke beperking van het hoorvermogen. In Nederland lijden vele mensen aan gehoorverlies. Wereldwijd zijn het er meer dan 100 miljoen.

Cellulaire Geneeskunde bij tinnitus.
In de reguliere geneeskunde zijn de oorzaken van tinnitus onbekend, waardoor er tot dusverre ook geen therapie is die zich op de oorzaken. Deze ''ongeneeslijke'' ziekte duurt vaak jaren en kan leiden tot een sociaal isolement. Het komt voor dat deze ziekte zelfs zo ondraaglijk wordt, dat er mensen zijn die overgaan tot zelfdoding. Om de positieve werking van hoge doseringen vitamine vast te leggen, hebben wij in samenwerking met een keel-, neus- en oorarts een pilot-study gedaan bij tinnituspatienten.

Verloop van het onderzoek
Deze pilot-study werd gedaan met 18 patiënten (44-85 jaar) die lijden aan chronische tinnitus. Hieronder worden patiënten verstaan met meer dan 3 maanden aanhoudend last van oorsuizen. Deze patiënten namen dagelijks hooggedoseerde vitamine en micronutriënten. Tegelijkertijd bleven zij de medicijnen van hun arts gebruiken. Elke 4 weken werd er een onderzoek gedaan door een KNO-arts. Bij iedere patiënt werd met behulp van een audiometer een audiogram (gehoorcurve) gemaakt om het gehoorvermogen in decibels (dB) te meten. De gehoorverbeteringen, die met hulp van hooggedoseerde vitaminen bereikt zijn in een periode van 4 maanden, zijn hier beschreven.

Onderzoeksresultaat
Na 4 maanden onderzoek werden de volgende gehoorverbeteringen gemeten:
In bijna 28% van de gevallen verbeterde het gehoorvermogen LICHT (tot 10 dB)
In bijna 45% van de gevallen verbeterde het gehoorvermogen DUIDELIJK (10-20 dB)
In bijna 28% van de gevallen verbeterde het gehoorvermogen STERK (20-50 dB)

De laatstgenoemde categorie, met meer dan een kwart van de proefpersonen, ging er dus spectaculair op vooruit. De gehoorverbetering was zelfs STERK te noemen. Deze groep patiënten had aan het einde van het onderzoek een nagenoeg normaal gehoor, dankzij het gebruik van hooggedoseerde vitamine.
Bij meer dan 75 procent was er niet alleen een gehoorverbetering merkbaar, maar leidde het gebruik van hooggedoseerde vitaminen ook tot een afname van het oorsuizen.
Dan staat er ook nog in een grafiek deze verbeteringen die ik niet heb meegenomen.

Veel succes gewenst!


CELLULAIRE BIO-ENERGIE IN PLAATS VAN HARTTRANSPLANTATIE.

De conventionele behandeling van hartfunctiestoornissen:
Een harttransplantatie is als het vervangen van een motor van uw auto, terwijl u alleen maar zonder benzine zit. Cellulaire geneeskunde levert de celenergie voor de 'motor' van uw lichaam.

HARTTRANSPLANTATIE KON UITGESTELD WORDEN.

De patiënt in kwestie is een ondernemer van in de vijftig. Drie jaar geleden veranderde zijn leven door een plotselinge hartfunctiestoornis, een verzwakking van de hartspier die had geleid tot een afname van de pompfunctie en een vergroting van de hartkamers. De patiënt kon zijn zakelijke verplichtingen niet meer nakomen en moest al zijn sportactiviteiten staken. Er waren dagen dat hij zich zo zwak voelde dat hij de trap niet op kon lopen en een glas met beide handen vast moest houden als hij wilde drinken. Vanwege de steeds slechter wordende pompfunctie van zijn hart en de ongunstige prognose van de ziekte, adviseerde zijn cardioloog een harttransplantatie. Vanaf dat moment begon de patiënt met de inname van specifieke vitale celstoffen. Zijn lichaamskracht nam vervolgens geleidelijk toe. Al spoedig kon hij weer regelmatig aan zijn zakelijke verplichtingen voldoen en was hij in staat te genieten van dagelijkse fietstochtjes. Twee maanden nadat hij was begonnen mijn advies op te volgen, zag de cardioloog bij een echografisch onderzoek dat de omvang van het voorheen vergrote hart was afgenomen, een objectief bewijs dat de hartspier zich aan het herstellen was. Een maand later was deze patiënt al weer met het vliegtuig onderweg op zakenreis.

Het bovenstaande verhaal heeft Dr. Rath zelf gecontroleerd en na gesprekken met de patiënt zelf en met zijn behandelende cardioloog, gedocumenteerd. Op dit moment worden duizenden harttransplantaties per jaar uitgevoerd, in de meeste gevallen wegens hartspierzwakte. Het op tijd innemen van vitale celstoffen zal er in veel gevallen voor kunnen zorgen dat de voorgestelde harttransplantatie uitgesteld kan worden of zelfs niet meer nodig is.

De gezondheidsverbetering van een andere patiënt met hartstoornissen, Joe B., was in de Amerikaanse stad Memghis zelfs een nieuwsitem in het tv-programma 'CBS Evenings News'.
Op de leeftijd van 21 jaar ontwikkelde Joey vrij plosseling een ernstige vorm van hartspierzwakte. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen met de diagnose cardiomyopathie. Kort daarna onderging ze een harttransplantatie. Na vier jaar was haar hart dermate verzwakt dat de artsen een tweede harttransplantatie adviseerden. Op haar 25e stond de voormalige stewardess op de wachtlijst voor een tweede harttransplantatie.
Op dat moment kwam Joey in aanraking met mijn (dr.Rath) inzichten op het gebied van cellulaire geneeskunde en begon ze haar voeding aan te vullen met vitale celstoffen. Na zes maanden onderzocht haar cardioloog wederom de noodzaak voor de geplande tweede harttransplantatie. Tot zijn verbasing ontdekte hij dat Joey's hart zich dermate had hersteld dat er geen harttransplantatie meer nodig was.
MR Publishing

De positieve effecten van cellulaire geneeskunde bij hartritmestoornissen.
Het hart van een gezonde volwassene klopt ongeveer 60 tot 70 keer per minuut...
Van geboorte tot overlijden bedraagt het aantal hartslagen van een mens ongeveer 2,6 miljard.

1. Wetenswaardigheden over de hartslag en over aritmie.
Hartritmestoornissen (aritmieën) uiten zich onder andere door hartkloppingen, versnelde hartslag, duizeligheid en kortademigheid. Wereldwijd hebben miljoenen mensen hier last van, vooral mensen tussen de 50 en 70 jaar.

A. Hoe de hartslag wordt geregeld.
Het menselijk hart heeft een specifieke, elektrisch systeem dat is opgebouwd uit cellen. Dit systeem zorgt voor de elektrische impuls die verantwoordelijk is voor de hartslag. De hartslag zorgt ervoor dat het bloed onder verschillende fysiologische condities regelmatig door het lichaam wordt gepompt, of we nu slapen of lichamelijk actief zijn.

Iedere hartslag is een opmerkelijke, gecoördineerde actie van miljoenen cellen. Door de samenwerking van deze cellen wordt de gelijkmatige en chronologisch exact bepaalde samentrekking en ontspanning van alle hartspieren in stand gehouden.

Er zijn specifieke groepen hartcellen die de bio-elektrische impulsen voor een gelijkmatige hartslag opwekken en doorsturen. Deze cellen vormen twee knopen (de sinusknoop en de AV-knoop) die als bio-logische batterijen werken. In deze knopen ontstaat de energie voor de hartslag die er voor zorgt dat de contracties ritmisch verlopen.

Bij volwassenen klopt het hart ongeveer 60 à 70 keer per minuut. Bij kinderen en jongeren is het aantal hartslagen per minuut hoger, gemiddeld 85 à 90. Door het voelen van de pols kunt u de frequentie van de hartslag meten. Bij patiënten met hartziekten wordt door de arts een nauwkeurig onderzoek gedaan in de vorm van een elektrocardiogram (ECG). Hiermee wordt het verloop van de contracties van het hart vastgelegd en kunnen bepaalde vormen van onregelmatige hartslag worden gedocumenteerd.
Tachycardie: abnormaal versnelde hartslag (meer dan 100 slagen per minuut).
Brachycardie: te langzame hartslag (minder dan 60 slagen per minuut).
Aritmie: onregelmatige hartslag.

B. Waarom de reguliere geneeskunde geen adequate oplossing kan bieden voor aritmie.
Tot op heden kan men vanuit de reguliere geneeskunde zelden verklaren waarom er aritmie optreedt. Daarom werd de diagnostische term 'paroxysmale aritmie' geïntroduceerd, waarmee niets anders wordt gezegd dan dat de oorzaken van een onregelmatige hartslag onbekend zijn. Omdat de reguliere geneeskunde het tekort aan bio-energie in de hartspier niet herkent als de primaire oorzaak, kan zij slechts op symptomen gerichte therapieën voorstellen. Deze therapieën bestaan uit pacemakers (geïmplanteerde, metalen apparaten die elektrische impulsen afgeven) en cauterisatie-behandelingen (elektrisch verbranden van een deel van de hartspier om storende elektrische impulsen uit te schakelen). Bijna altijd worden anti-aritmische geneesmiddelen toegediend die de symptomen alleen maar verdoezelen. Helaas hebben praktisch al deze geneesmiddelen ernstige bijwerkingen. De belangrijkste en meest voorkomende is een nog onregelmatigere hartslag en niet zelden heeft dit een hartstilstand tot gevolg, de zogenaamde 'plotselinge dood als gevolg van een hartaandoening'.

C. Doorbraak van cellulaire geneeskunde bij het begrijpen van de oorzaken van aritmie.
Het uitgangspunt van cellulaire geneeskunde bij het behandelen van aritmie verschilt principieel van de aanpak van de reguliere geneeskunde. Dit nieuwe, door dr.Matthias Rath ontwikkelde inzicht in de grondbeginselen van ziekten en gezondheid, verklaart de oorzaken van ziekten op celnivau en de functies van de cellen met betrekking tot hun afhankelijkheid van 'energievoorziening'. Om biologische elektriciteit te kunnen produceren, hebben de 'elektrische' hartcellen grote hoeveelheden bio-energie nodig. Daarom moeten zij onophoudelijk worden voorzien van een specifieke combinatie van cellulaire voedingsstoffen (biokataysatoren), die onontbeerlijk zijn voor het omzetten van voedingsstoffen in bio-energie. De belangrijkste cellulaire voedingsstoffen daarvoor zijn co-enzym Q10, carnitine, B-vitaminen, lysine, vitamine C, magnesium, calcium en kalium.

Om de celstofwisseling optimaal te laten verlopen, moeten de cellulaire voedingsstoffen elkaar synergetisch aanvullen en ondersteunen. Zij zorgen voor de goed functioneren van alle cellen. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de 'elektrische' cellen van het hart, die buitengewoon veel biokatalysatoren (cellulaire voedingsstoffen) nodig hebben. Wanneer ons lichaam niet de juiste hoeveelheden van deze cellulaire voedingsstoffen krijgt, kunnen de hartcellen niet voldoende elektrische impulsen produceren en doorsturen. Aritmie is het gevolg.

Het valt nauwelijks te verklaren waarom de reguliere geneeskunde dit simpele feit over het hoofd heeft gezien. In plaats van ervoor te zorgen dat het hart optimaal wordt voorzien van voedingsstoffen die bio-energie leveren, vertrouwt de reguliere geneeskunde op mechanische apparaten en geneesmiddelen die ernstige bijwerkingen hebben. Zelfs een kind van 10 jaar begrijpt dat een zaklantaarn niet werkt zonder de elektriciteit van een batterij. Evenzo moeten doktoren en patiënten het feit accepteren dat een onophoudelijke verzorging met 'biologische' energie voorwaarde is voor het opwekken van elektrische impulsen, die noodzakelijk zijn voor de hartslag. Dit logische principe wordt toegepast bij cellulaire geneeskunde. Een juiste combinatie van hooggedoseerde voedingsstoffen heeft al voor duizenden patiënten het probleem van een onregelmatige verminderd (www.drrathresearch.org). Om ondubbelzinnige, wetenschappelijke bewijzen voor de werking van dit programma te verkrijgen, hebben wij een klinisch onderzoek gedaan. Dit met als doel significant bewijs te leveren voor de werkzaamheid van de cellulaire geneeskundige benadering bij patiënten die lijden aan aritmie.
Kalium is een belangrijke cellulaire voedingsstof voor de produktie van bio-energie en voor de coördinatie van het hartritme. Voorwaarde voor een regelmatige hartslag is een evenwicht tussen de hoeveelheden kalium, natrium en andere mineralen.

2. Het belang van klinische onderzoek.
Om te bewijzen dat het principe van cellulaire geneesmiddelen juist is, hebben wij met cellulaire voedingsstoffen een uitgebreid klinisch onderzoek uitgevoerd.

A. Wat is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek?

De hoogste standaard voor het klinisch bewijs van de werking van een therapie is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De afzonderlijke termen betekenen het volgende:

Gerandomiseerd: bij dit soort onderzoeken worden de deelnemers volgens het principe van het toeval in twee groepen (de onderzoeksgroep en de controlegroep) verdeeld, die wat betreft leeftijd, fysieke toestand en andere factoren met elkaar overeenkomen.

Dubbelblind: om mogelijke invloeden uit te sluiten, weet noch de deelnemer noch de onderzoeker in welke groep wie zit. Tevens is onbekend welk tablet de actieve stof bevat en welk tabled de placebo is. De verpakking van de tabletten zijn gecodeerd en alle tabletten zien er hetzelfde uit. De code wordt pas bekend gemaakt na de evaluatie aan het einde van het onderzoek.

Placebo-gecontroleerd: De onderzoeksgroep neemt het te onderzoeken middel in, de controlegroep krijgt een placebo (een niet-werkzaam controlemiddel).

B. Hoe wordt het effect van de behandeling bepaald (p-waarde)?

Het effect van de behandeling (in dit geval de door ons geteste cellulaire voedingsstoffen) wordt volgens statische methode
onderzocht. Dit is het bewijs voor de geldigheid van de resultaten die worden behaald in de onderzoeksgroep en in de controlegroep. De waarschijnlijkheid dat de resultaten overeenkomen met de feiten wordt uitgedrukt in de zogenaamde 'p-waarde' (Engels: probability), Een p-waarde die lager is dan 0.05 (p-<0.05) bevestigt dat de onderzochte feiten overeenkomen met de stand van zaken, waardoor een vergissing onwaarschijnlijk of zo goed als uitgesloten is. In principe betekent dit dat de bewijskracht van de resultaten groter is naar mate de p-waarde lager is.

C. Waarom is het van belang hierbij veel onderzoekscentra te betrekken?

Ieder van ons is anders en veel verschillende factoren kunnen van invloed zijn op het resultaat van een behandeling. Doordat het cellulaire voedingsstoffenprogramma op verschillende groepen patiënten en in verschillende onderzoekscentra is getest, konden wij de bewijskracht van de resultaten versterken.

Co-enzym Q10 is een belangrijk molecuul voor de optimale produktie van bio-energie en moet naast vitamine B2, B3 en andere specifieke cellulaire voedingsstoffen worden ingenomen. Cellulaire geneeskunde is gebaseerd op de synergie van cellulaire voedingsstoffen, waardoor een optimaal voordeel voor de gezondheid wordt bereikt.
Vitamine C en Lysine zijn essentiële voedingsstoffen voor de produktie van carnitine, een stof die betrokken is bij de energievoorziening.
Ons lichaam kan zelf geen vitamine C en Lysine aanmaken. Een tekort aan deze voedingsstoffen kan leiden tot storingen in de produktie of de geleiding van de elektrische impulsen die de hartslag regelen, hetgeen leidt tot aritmie.

3. Doel van het onderzoek.

Het doel van het onderzoek was te onderzoeken of langdurig gebruik van vitamine en andere cellulaire voedingsstoffen, als aanvulling op reguliere basistherapieën, zou leiden tot een vermindering van het aantal aritmie-aanvallen.
De elektrische impulsen die de ritmische contracties van het hart opwekken, worden met een snelheid van 1.6 meter per seconde door de vezels van de hartspier gestuurd.

4. Beschrijving van de patiënten betrokken bij wie aritmie was vastgesteld (de medische vakterm hiervoor is paroxysmale atriale tachycardie).

Onderzoeksgroep Controlegroep
(69 patiënten) (71 patiënten)
Gemiddelde leeftijd 58 jaar 56 jaar
Mannen 38 % 42 %
Vrouwen 62 % 58 %
Gewicht 78 kg 76 %
Behandeld met bètablokkers 64 % 66 %
Behandeld met calciumkanaal blokkers 20 % 20 %
Harttherapie 20 % 21 %

De patiënten werden ad random (volgens het principe van toeval) in twee groepen verdeeld. De onderzoeksgroep (69 patiënten) nam het cellulaire voedingsstoffenprogramma in, de controlegroep (71 patiënten) kreeg een placebo toegediend. In de groepen was er geen statistische significant verschil tussen de verdeling van mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de onderzoeksgroep 58 jaar, in de placebogroep 56 jaar. In beide groepen werd de aritmie bij 2/3 van de patiënten behandeld met bètablokkers en bij 20 % met calciumkanaalblokkers (calciummantagonisten).

De evaluatie van het onderzoek toonde aan dat 90 van de deelnemende patiënten zich strikt aan het onderzoeksprotocol hadden gehouden.
Zij kwamen naar alle afspraken en volgden gedurende zes maanden het cellulaire voedingsstoffenprogramma. 44 patiënten van de onderzoeksgroep en 46 van de placebogroep voldeden exact aan deze criteria.
Om er volkomen zeker van te zijn dat de geconstateerde effecten op de gezondheid inderdaad veroorzaakt werden door het innemen van het cellulaire voedingsstoffenprogramma en niet door andere factoren, werden alleen de resultaten van deze patiënten geëvalueerd.

A. De behandeling.
De behandeling bestond uit het gedurende 6 maanden innemen van een door dr.Rath vastgesteld cellulair voedingsstoffenprogramma

Basis voedingsstoffenprogramma Co-enzymen en andere
Vitaminen Mineralen Aminozuren werkzame stoffen
Bètacaroteen 952mcg Calcium 35mg L-lysine 110mg Co-enzym Q10 7mg
Vitamine C 600mg Fosfor 15mg L-proline 110mg Pycnogenol 7mg
Vitamine D3 3.3mcg Magnesium 40mg L-arginine 40mg Inositol 35mg
Vitamine E 87mg Zink 7 mg L-cysteïne 35mg Citrus-bio-
Vitamine B1 7mg Seleen 20mcg L-carnitine 35mg flavonoïde 100mg
Vitamine B2 7mg Koper 330mcg
Vitamine B3 45mg Chroom 10mcg
Vitamine B6 10mg Molybdeen 4mcg
Vitamine B12 20mcg Kalium 20mg

Aanvullend voedingsstoffenprogramma
Vitamine C 700mg Calcium 13mg Taurine 200mg Co-enzym Q10 20mg
Vitamine E 15mg Magnesium 110mg L-carnitine 160mg
Vitamine B1 15mg
Vitamine B2 15mg
Vitamine B3 40mg
Vitamine B5 4mg
Vitamine B12 7mcg
Biotine 130mcg

De 'knoop' van elektrische cellen versturen om de 830 milliseconden een elektrische impuls die de hartslag opwekt. Om deze functie op peil te houden, moeten deze cellen constant voorzien worden van voedingsstoffen.

5. Resultaten.
A. Het cellulaire voedingsstoffenprogramma vermindert het aantal aritmie-aanvallen.
Patiënten met aritmie ( in %) Controlegroep 73.9 % p<0.01 Onderzoeksgroep 47.8 %

De belangrijkste vraag bij het onderzoek was of het cellulaire voedingsstoffenprogramma effectief zou kunnen zijn bij patiënten die lijden aan ernstige aritmie. Alhoewel de ernst van de hartritmestoornis varieerde bij de patiënten die aan het onderzoek deelnamen, leden de meeste van hen aan frequent voorkomende aritmie (zeven of meer aanvallen gedurende de studieperiode). Aan het einde van het onderzoek werd het aantal aritmie-aanvallen geanalyseerd bij de patiënten die placebo's hadden gekregen en bij degenen die de cellulaire voedingsstoffen hadden ingenomen.

De resultaten tonen aan dat het merendeel van de patiënten die het placeboprogramma hadden ingenomen (ca. 73,9%) nog steeds aan aritmie leed. Het aantal patiënten in de onderzoeksgroep dat aritmie-aanvallen ervoer wasaanmerkelijk minder (47,8%). Dit betekent dat bij meer dan de helft van de patiënten die het cellulaire voedingsstoffenprogramma volgden de hartritmestoornissen duidelijk minder waren geworden. Dat is 26 procent meer dan in de controlegroep. Dit resultaat was
statistisch significant (p-waarde = 0.01), hetgeen wil zeggen dat een vergissing kan worden uitgesloten.

Conclusie: Het onderzoek toont aan dat dr.Tath's cellulaire voedingsstoffenprogramma freqyentvoorkomende aritmie met een kwart kan verminderen in een periode van slechts zes maanden.

B. Het cellulaire voedingsstoffenprogramma helpt patiënten de frequentie van aritmie-aanvallen te verminderen.
De resultaten tonen aan dat 93.5% van de patiënten uit de controlegroep na zes maanden nog steeds last had van aritmie, ondanks het feit dat deze patiënten tijdens deze periode antiaritmatische middelen hadden ingenomen. Dit wijst erop dat de farmaceutische middelen bij de meerderheid van de patiënten die last hebben van dit gezondheidsprobleem, niet effectief zijn. In de onderzoeksgroep ervoer aanmerkelijk minder patiënten (84.1%) een onregelmatige hartslag.
De kans om volledig vrij te zijn van aritmie werd door het innemen van het specifieke cellulairevoedingsstoffenprogramma verdubbeld (15.9%) in de onderzoeksgroep tegenover 6.5% in de controlegroep). De resultaten waren statistisch significant (p-waarde <0.01).

Conclucie: De resultaten tonen duidelijk aan dat de kans om arritmie te overwinnen met het dr.Matthias Rath ontwikkelde cellulaire voedingsstoffenprogramma meer dan twee keer zo groot is.

C.Verbetering van de gezondheid bij langdurig gebruik van het cellulaire voedingsstoffenprogramma.
De juiste combinatie van cellulaire voedingsstoffen heeft een gunstige werking op het lichaam, doordat de cellen optimaal worden voorzien van voedingsstoffen. Op lange termijn verbetert hierdoor de celfunctie. Deze benadering bestrijdt de oorzaak van het gebrekkig functioneren van de cellen en draagt bij tot een langdurige verbetering van de gezondheid. Daar is echter wel tijd voor nodig. De aanvoer van voeddingsstoffen aan de cellen heeft slechts zelden een onmiddellijk effect op de gezondheid. De meeste patiënten vertelden dat de gunstige effecten van de cellulaire voedingsstoffen pas na een paar weken te merken waren, maar dat na langdurige inname de verbetering van de gezondheid verder toenam.
De frequentie van de aritmieaanvallen neemt af naarmate het cellulaire voedingsstoffenprogramma langer wordt gevolgd.

Tijdens de eerste drie maanden van het onderzoek had bijna de helft van de patiënten (45.5%) zeven of meer aritmie-aanvallen. Tijdens de tweede helft van het onderzoek nam het aantal patiënten dat last had van frequente aritmie aanmerkelijk af. Slechts 27.3% van de patiënten vertelde dat de ritmestoornissen onverminderd aanhielden.

Conclusie: De constante vermindering van de frequentie van aritmie-aanvallen wijst erop dat door langdurig gebruik van het cellulaire voedingsstoffenprogramma (langer dan 6 maanden) er een verbetering van de hartfunctie verwacht kan worden, zelfs bij patiënten waar de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt.

Veel patiënten hebben geen last meer van aritmie bij langdurige toepassing van specifieke cellulaire voedingsstoffen.
Tijdens de eerste drie maanden van het onderzoek had 77.3% van de patiënten die cellulaire voedingsstoffen innamen aritmie-aanvallen, tegen 90% van de controlegroep. De patiënten in de onderzoeksgroep profiteerden dus al tijdens de eerste drie maanden van het innemen van het cellulaire voedingsstoffenprogramma.
Tijdens de tweede helft van het onderzoek (4 tot 6 maanden ) ervoeren veel minder patiënten in de onderzoeksgroep aritmie-aanvallen. De resultaten tonen aan dat de continue inname van cellulaire voedingsstoffen de kans op aritmie-aanvallen halveert. Ongeveer de helft van de patiënten in de onderzoeksgroep had na langdurige inname van het cellulaire voedingsstoffenprogramma (4 tot 6 maanden helemaal geen last meer van een onregelmatige hartslag.

Conclusie: De resultaten bevestigen dat hoe langer de cellulaire voedingsstoffen worden ingenomen, des te beter de gezondheid wordt.

D. Het cellulaire voedingsstoffenprogramma heeft een gunstig effect op de kwaliteit van leven.
Patiënten die lijden aan aritmie zijn niet alleen bang voor een storing van hun hartfunctie, maar ook voor het continu achteruitgaan van de kwaliteit van hun leven. Dit heeft grotendeels te maken met de bijwerkingen van medicamenten en de overtuiging dat een genezing van hun gezondheidsproblemen niet mogelijk is.

Dit onderzoek hield rekening met deze belangrijke factor en onder zocht hoe de inname van het cellulaire voedingsstoffenprogramma invloed had op het algemeen welbevinden en op de levenskwaliteit van de patiënten. De resultaten zijn afkomstig uit gestandaardiseerde vragenlijst waarmee de levenskwaliteit van patiënten kon worden gemeten. Deze lijst wordt meestal gebruikt bij klinische onderzoek; de vragen zijn gericht op het persoonlijk welbevinden van de patiënten. De in het kader van ons onderzoek gebruikte vragenlijst werd op 36 verschillende criteria - met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid, de mentale gezondheid, de vitaliteit en andere aspecten - beoordeeld.
De antwoorden op deze vragen werden verwerkt met behulp van een computerprogramma, zodat de resultaten ook met elkaar konden worden vergeleken. Het was zeer hoopgevend hoe patiënten die aan ons onderzoek deelnamen hun levenskwaliteit beoordeelden. De patiënten die het cellulaire voedingsstoffenprogramma volgden, beoordeelden hun levenskwaliteit met twee keer zo hoge waarden als de patiënten uit de controlegroep, die slechts een placebo namen.
Wat betreft een aantal aspecten, bijvoorbeeld het algemeen welbevinden en de mentale gezondheid, traden bij het einde van het onderzoek duidelijk verbeteringen op. Tegelijk vertelden de patiënten uit de controlegroep dat zij zich aan het einde van het onderzoek slechter voelden dan aan het begin.
Bij de patiënten die cellulaire voedingsstoffen innamen, waren in de eindfase van het onderzoek de waarden die zij behaalden voor vitaliteit vier maal hoger dan de controlegroep. Ook wat betreft de mentale gezondheid traden aanzienlijk verbeteringen op.

Patiënten die antidepressiva, sommige antibiotica, medicijnen voor hartziekten, tamoxifen (anti-oestrogenen) en bepaalde andere farmaceutische middelen gebruiken, hebben een verhoogd risico op aritmie en zelfs op een hartstilstand.

6. Conclusies: De resultaten van dit gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek leveren een overtuigend bewijs voor de doeltreffende werking van cellulaire geneeskunde bij een preventieve en ondersteunende behandeling van aritmie. Dit is des te opmerkelijker, omdat de reguliere geneeskunde hiervoor geen oplossing heeft.

Deze medische vooruitgang werd bereikt door de primaire oorzaken van aritmie te verklaren, namelijk het tekort aan bio-energie in de spiercellen van het hart. Het cellulaire voedingsstoffenprogramma dat gedurende dit onderzoek werd gebruikt, leverde voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden en samenstellingen. Binnen zes maanden hielpen dit de volgende verbeteringen te bereiken:
Statistisch significant vermindering van de frequentie van klinische meetbare aritmie-aanvallen.
Statistisch significant toename van het aantal patiënten zonder aritmie.
Statistisch significant verlenging van de periodes tussen de aritmie-aanvallen.
Toegenomen gezondheidsverbeteringen bij gebruik van het cellulaire voedingsstoffenprogramma tijdens een periode langer dan zes maanden.
Sterke toename van het algemeen welbevinden, de vitaliteit en de mentale gezondheid bij gebruik van het cellulaire voedingsstoffenprogramma tijdens een periode langer dan zes maanden.

Dit cellulaire voedingsstoffenprogramma verbetert de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten die aan aritmie lijden zonder dat er bijwerkingen optraden, hetgeen bij het gebruik van farmaceutische middelen doorgaans haast onvermijdelijk is.
Dit resultaat is zeer belangrijk, te meer omdat recente, klinische onderzoeken hebben bevestigt dat aritmie-geneesmiddelen - die door meer dan 1.5 miljoen mensen in Noord-Amerika en Europa worden gebruikt - de gezondheid op geen enkele manier verbeteren. Deze geneesmiddelen vergroten zelfs het risico van ernstige complicaties, met in veel gevallen zelfs de dood tot gevolg. Reeds in 1989 werd een klinisch onderzoek waarbij, patiënten aritmie-geneesmiddelen kregen, vroegtijdig afgebroken, omdat uit de eerste resultaten bleek dat na de inname van het geneesmiddel het risico van een hartstilstand bij deze patiënten met een factor 2.5 was toegenomen.

Twee uitgebreide onderzoeken vanuit 2002, waarvan er één in Canada en één in Nederland werd uitgevoerd, bracht vergelijkbare resultaten aan het licht. Uit het onderzoek dat zes jaar duurde en waarbij meer dan 4000 patiënten waren betrokken, bleek dat er bij patiënten die met aritmie-geneesmiddelen werden behandeld sprake was van meer ziekenhuisopnames en een verhoogd sterftecijfer. Bij deze onderzoeken ging het om medicijnen die de hartfrequentie beïnvloeden, bijvoorbeeld digoxine, bètablokkers en calciumkanaalblokkers. Het Europese onderzoek kwam tot dezelfde conclusies.

Het hier beschreven onderzoek toont aan dat aritmie-aanvallen op een natuurlijke wijze kunnen worden verminderd en vermeden door de oorzaken ervan op het niveau van de cellen weg te nemen.

Dr. Rath's cellulaire voedingsstoffenprogramma kan worden beschouwd als een affectieve natuurgeneeswijze, waarvan de doeltreffendheid bij de preventie en ondersteunende behandeling van aritmie klinisch werd bewezen.

Dankwoord
Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 35 Duitse gezondheidszorginstellingen. Graag willen wij Frank Kock bedanken voor zijn ondersteuning.

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van de vele duizenden patiënten die met behulp van cellulaire geneeskunde hun ziekten hebben overwonnen. Graag willen wij al deze mensen bedanken voor hun hulp bij het verspreiden van de inzichten op het gebied van het cellulaire voedingsstoffenonderzoek en cellulaire geneeskunde.

Dr. Matthias Rath, Hart- vaatspecialist, wetenschapper en Dr. Aleksandra Niedzwiecki, Biochemie.

Bronvermelding
1) M. Rath, Waarom dieren geen hartinfarct krijgen, maar mensen wel, MR Publishing BV 3e druk 2004.
2) Hennessy, S. et al, Britisch Medical Journal 2002, 325, 1070.
Curtis, L.H. et al, American Journal of Medicine 2003, 114, 135-141.
3) AFFIRM Investigators, A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation, New Engeland Journal of Medicine 2002, 347, 1825-1833.

Hoop niet dat je mij kwalijkneemt dat het al met al veel tekst is om je meer informatie te geven.

Als je meer informatie over deze Cellulaire geneeskunde wilt dan hoor ik het gaarne om andere patiënten te helpen en de dure gezondheidszorg weer betaalbaar te maken.

M.v.g. Frans.

poh
Berichten: 3
Lid geworden op: 25 jan 2008 21:14

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door poh » 27 jan 2008 19:46

Frans,

Ook dit lange stuk van jou heb ik gelezen. Onderzoeken onder 16, 18 of 20 personen, of in 1 van jouw aangehaalde "bewijzen"onder 70 personen, vindt ik geen wetenschappelijke bewijzen. De aantallen proefpersonen zijn veel te weinig om daaraan conclusies te verbinden. Verder vind ik het heel kwalijk als mensen beweren dat ze kanker kunnen genezen met vitamines!! Volgens mij zijn door toedoen van zulke personen ook al mensen overleden. ook dat staat in de kranten. Jij kunt mij dus niet overtuigen met dit soort verhalen. Ik ben voor een mengeling van reguliere en homeopathische geneeskunde, volgens mij zitten er aan beide kanten erg goede dingen. Wat jij beweert gaat mij echter veel te ver en ik heb ook het idee dat je last hebt, van wat ik noem, een tunnelvisie. In mijn ogen sta jij ook niet open voor de andere kant van het verhaal en dat vind ik ook niet goed.

fjhoek
Berichten: 162
Lid geworden op: 23 jan 2008 22:20

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door fjhoek » 27 jan 2008 22:38

Hallo poh,

Tunnelvissie, met die domme opmerking blijkt dat jij zo blind bent als een paard.
Ik bewijs je hier dat jij mensen helpt een verkeerde behandeling te geven die door jou toediening van medicijnen misschien ook nog kanker krijgen.

Zie de artikelen hieronder, waar ook het bewijs staat dat celvitaalstoffen goed tegen kanker is.


Der Spiegel " Verzonnen ziekten "

Der spiegel erfundene krankheiten.
Tien jaar nadat dr.Rath de strijd begonnen was tegen de handel in ziekten door de farmaceutische industrie , was er een opinieverandering merkbaar in de media.
Op 11 augustus 2003 verscheen in het Duitse tijdschrift "Der Spiegel" een artikel met als titel ''verzonnen ziekten''.
Hierin werd cardioloog Herald Klepzig van de Duitse Hartstichting in Frankfurt geciteerd: ''We zouden al blij zijn als we één medische gecontroleerde studie konden vinden, die kan aantonen dat mensenlevens gered kunnen worden door het verlagen van het cholesterolgehalte.
Het kost echter totaal geen moeite om tien onderzoeken te vinden die aantonen dat het verlagen daarvan juist eerder te maken heeft met een verhóógd sterftecijfer.

Uitslag onderzoek cholesterol. Laag cholesterolgehalte bij ouderen:
Van 3572 Amerikaanse mannen die tussen 1900 en 1919 geboren waren werd rond 1972 en 1992 het cholesterolgehalte gemeten.
De sterfte werd bijgehouden tot eind 1996.
Men verdeelde de mannen naar gelang de hoogte van het cholesterolgehalte in 1992 in vier groepen.
De sterfte in de groep met de laagste cholesterolspiegel was het hoogst.
In de drie andere groepen was het relatieve risico te sterven respectievelijk 28%, 40% en 35% (van laag naar hoog cholesterolgehalte) kleiner t.o.v. de groep met het laagste cholesterolgehalte.
Onder mannen die zowel in 1972 als in 1992 een lage cholesterolspiegel hadden was de sterfte in de daaropvolgende vijf jaar het grootst. N.a.v. dit onderzoek mag sterk getwijfeld worden aan het nut van methoden het cholesterolgehalte te verlagen bij ouderen. (The Lancet, 2001)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


''Cholesterolverlagende medicijnen veroorzaken kanker''
Met deze kop alarmeerde het officiële Amerikaanse artsenblad Journaal of Amerika Medical Association (JAMA) op 3 januari 1996 de wereld. De bom was gebarsten.

Dr. Thomas Newman en dr. Stephen Hulley van de Universiteit van San Francisco onthulden dat bijna alle cholesterolverlagende medicijnen die op dat moment op de markt waren, en door meerdere miljoenen mensen ingenomen werden, potentiële kankerverwekkers waren, vooral de zogenaamde fibraten.
De wereld werd gewaarschuwd deze medicijnen waar mogelijk niet voor te schrijven.
De onderzoeken waarover de twee wetenschappers in dit artikel berichten waren niet door hen zelf verricht. De zaak lag veel gecompliceerder.
Het wetenschappelijk artikel was gebaseerd op de uitgebreide dierproeven die de farmaceutische industrie zelf bij de Amerikaanse gezondheidsdienst (de Food and Drugs Administration, FDA) ingediend, om goedkeuring van de betreffende medicijnen te bewerkstelligen.
In alle onderzoeken werd een schrikbarend aantal kankergevallen geconstateerd. In veel gevallen ging het om een dosis die tegenwoordig aan miljoenen patiënten wordt voorgeschreven.
In hun artikel in JAMA stelden de wetenschappers dan ook de voor de hand liggende vraag: hoe was het toch mogelijk dat de FDA deze medicijnen in de Verenigde Staten had toegelaten, hoewel de kankerverwekkende eigenschappen bekend waren?
Het bijna niet te geloven antwoord van beide wetenschappers luidt: de farmaceutische fabrikanten van die cholesterolverlagende medicijnen wisten in de onderzoeksresultaten het belang van bijwerkingen (kankerverwekkende eigenschappen) dermate te verdoezelen, dat dit geen probleem opleverde voor toelating door de FDA.
Thomas Moore bevestigt in zijn boek ''Deadly Medicine'' (Dodelijk geneesmiddel), namelijk dat het voor de farmaceutische firma's nauwelijks een probleem is om een medicijn toegelaten te krijgen, omdat de ''onafhankelijke'' onderzoekers van de toelatingsinstanties bijna allemaal op de loonlijst staan van de farmaceutische firma's.
Natuurlijk moeten nu ook de toelatingsinstanties in andere landen antwoord geven op de vraag waarom kankerverwekkers cholesterolverlagende medicijnen überhaupt nog verkocht mag worden.
Naar mijn mening moeten dergelijke medicijnen direct uit de handel genomen worden. Niemand mag nog zijn ogen sluiten, zoals eerder in de '60 het geval was bij het slaapmiddel Contergan. Dit slaapmiddel, in Nederland beter bekent onder de naam Softenon, veroorzaakte begin jaren '60 ernstige geboorteafwijkingen.
Het werd echter pas jaren later uit de handel genomen, toen al lang en breed bekend was dat dit middel bijzonder schadelijk was voor de ongeboren vrucht.
Cholesterolverlagende medicijnen veroorzaken kanker


Alleen een ziek lichaam is handel

Huisarts Hans van der Linde voert kruistocht tegen omkopingspraktijken farmaceutische industrie.
"Doktoren laten zich massaal feteren met geld, snoepreisjes en presentjes"
Zo is geen cardioloog nog onafhankelijk.


Bewijs kanker genezen met voedingssuplementen
Een wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van voedingsstoffensynergie bij de preventie van kanker Ons onderzoeksteam van het Dr. Rath Research Institute in Santa Clara, Verenigde Staten, heeft opnieuw een succes geboekt op het gebied van cellulaire geneeskunde. Dit succes bevestigt dat de aanpak van dr. Rath de meest effectieve manier is om de verwoestende ziekte kanker onder controle te krijgen. De resultaten van ons onderzoek, dat werd gepubliceerd in de meest recente editie van Breast Cancer Research (2005, deel 7:R291-R295), laten zien dat voedingsstoffensynergie het ontstaan van borstkanker, veroorzaakt door chemische gifstoffen zoals methylnitrosourea, op effectieve wijze kan voorkomen. Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd aan het Dr. Rath Research Institute, werd gebruik gemaakt van het op brede schaal toegepaste model van op chemische wijze teweeggebrachte kwaadaardige borsttumoren bij ratten. De ratten werden geïnjecteerd met een krachtige kankerverwekkende chemische stof, 1-methyl-1-nitrosourea. Na twee weken werden ze op willekeurige wijze in twee groepen verdeeld. Eén groep (controlegroep) kreeg een normaal laboratoriumdieet. De andere groep (testgroep) ontving hetzelfde dieet, maar daaraan toegevoegd een combinatie van voedingsstoffen, waaronder vitamine C, lysine en andere aminozuren en een groene-thee-extract. De ontwikkeling van kanker in alle dieren werd 24 weken later getoetst. De resultaten hebben uitgewezen dat de ontwikkeling van borsttumoren drastisch minder was in de groep ratten die voedingssuppletie kreeg. Bij 90 procent van de dieren in de controlegroep ontwikkelden zich tumoren. 50 procent van de dieren die een dieet ontvingen met de toegevoegde synergetisch werkende voedingsstoffen bleef echter vrij van tumoren. De totale tumormassa was bijna vijf keer kleiner in de groep die voedingssuppletie kreeg dan in de groep ratten die een normaal dieet ontving (een afname van 78 procent). De meest opzienbarende resultaten kwamen van het pathologisch laboratorium in Stanford, waar een onafhankelijke histologische evaluatie van de tumoren uitwees dat alle tumoren die zich in de controlegroep ontwikkelden kwaadaardige adenocarcinomen waren, terwijl de tumoren bij de dieren die synergetisch werkende voedingsstoffen ontvingen niet-kwaadaardige adenomen waren. Hiermee is aangetoond dat de verrijking van het dieet met deze essentiële natuurlijke voedingsstoffen de metabole wegen, via welke chemische schade zich kan ontwikkelen tot kanker, volledig worden geblokkeerd. Ondanks het feit dat de blootstelling aan de combinatie van voedingsstoffen twee weken na chemische vergiftiging plaatsvond, werd een kankerbeschermend effect bereikt. Deze combinatie van voedingsstoffen is gebaseerd op de fundamentele ontdekkingen over chronische menselijke ziekten, die zijn gedaan door de oprichter van het instituut, dr. Matthias Rath. Zijn wetenschappelijke benadering om kankermetastase te bestrijden met essentiële voedingsstoffen zoals vitamine C en het aminozuur lysine heeft geleid tot de ontwikkeling van een synergetisch werkende combinatie, die alle belangrijke processen in de ontwikkeling van kanker effectief blokkeert . De combinatie van voedingsstoffen bevat vitamine C, de aminozuren lysine, proline, arginine en N-acetyl-cysteïne, selenium, koper, mangaan en polyfenolen, afkomstig uit een extract van groene-theebladeren. Dr. Waheed Roomi en dr. Vadim Ivanov hebben zich de afgelopen jaren, onder leiding van dr. Aleksandra Niedzwiecki, met dit nieuwe en veelbelovende onderzoeksgebied bezig gehouden. De resultaten van hun werk werden gepresenteerd tijdens meer dan 20 wetenschappelijke bijeenkomsten en gepubliceerd in meer dan 12 wetenschappelijke tijdschriften. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het enorme potentieel van natuurlijke behandelingen om de ontwikkeling en uitbreiding van kanker te beheersen. Dit succes tast het fundament aan van de farmaceutische ‘business with cancer', waarin miljarden dollars omgaan aan winst uit gepatenteerde medicijnen en waarbij chemotherapie en bestraling worden aanbevolen als de belangrijkste behandelingen bij kanker. Deze behandelingsmethoden hebben geen therapeutisch succes opgeleverd en worden geassocieerd met verwoestende neveneffecten, die een nieuwe markt creërden voor het enorme aanbod van gepatenteerde medicijnen. De belangrijke resultaten van onze studie verschenen in Breast Cancer Research , een tijdschrift dat wordt uitgegeven door BioMed Central, een internationale uitgever van meer dan 100 wetenschappelijke tijdschriften waarin alle facetten van biologie en geneeskunde worden besproken. BioMed Central heeft kantoren in Philadelphia, New York, Londen en Tokio. De redactie van het tijdschrift bestaat uit 38 experts uit 12 landen. In dit tijdschrift worden door collega-wetenschappers gecontroleerde onderzoeksresultaten gepubliceerd op biologisch en geneeskundig gebied met betrekking tot borstkanker. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de genetische, biochemische en cellulaire oorzaken. Het tijdschrift verschijnt twee keer per maand, zowel in gedrukte vorm als online. Breast Cancer Research heeft een impactfactor van 2,93. Dit is een indrukwekkende prestatie voor een tijdschrift dat pas in 1999 werd geïntroduceerd. Dit toont aan dat Breast Cancer Research tot de meest gerespecteerde tijdschriften op dit gebied behoort. In eerdere edities publiceerde Breast Cancer Research artikelen van onderzoekers uit de hele wereld en van tal van prominente Amerikaanse instituten op het gebied van geneeskundig onderzoek, zoals het National Cancer Institute, Stanford, Yale, de Universiteit van California, medische opleidingsinstituten in San Francisco, het Baylor Medical College, Vanderbilt, Columbia, de Universiteit van Harvard en het Lawrence Berkeley National Laboratory. Het onderzoek dat door het Dr. Rath Research Institute werd uitgevoerd, toont een innovatieve, veilige en effectieve oplossing voor kanker en biedt daarmee hoop aan miljoenen kankerpatiënten. Sitemap © 2003 by Dr. Rath Health Foundation

Groeten, Frans.

kanovaarder
Berichten: 2890
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door kanovaarder » 29 jan 2008 23:38

Onderzoek in eigen instituut en de resultaten.

Het is gebruikelijk in de wetenschap dat proeven die een bepaald instutuut zijn gehouden aangemeld moeten zijn en volgens vaste protocollen uitgevoerd.
Bovendien moeten de resultaten ook herhaalbaar zijn.
Als dat niet het geval is dan kan men gevoegelijk aannemen dat de proeven niets hebben aangetoond.

Welnu, zouden die proeven inderdaad de uitslag hebben gegeven zoals beweert dan zou dit ongetwijfeld ook bekend zijn geraakt bij wetenschappers die heel kritisch staan tegenover datgene dat we maar gemakshalve de medicijnenmaffia zullen noemen.

Ondank toch veel lezen ben ik nooit eerder de stellingen en beweringen, laat staan de beweerde eigenschappen van voedingsuplementen op kanker en choresterol tegengekomen.
Integendeel, er zijn vele waarschuwingen te vinden tegen het vooral in Amerika veel te hoge gebruik van vitamines en mineralen.
Vele gevallen van vergiftigingen zijn gemeld.

Kortom, deze fjhoek is heel gevaarlijk en a-sociaal bezig omdat hij iets presenteerd als de waarheid en de redding voor kankerpatienten die veel beter in een zo vroeg mogelijk stadium hun eigen arts en specialist zouden moeten raadplegen.

Affaires Silvia Millecamp kunnen wij missen als kiespijn.

Grootvader

fjhoek
Berichten: 162
Lid geworden op: 23 jan 2008 22:20

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door fjhoek » 30 jan 2008 00:19

Hallo Kanovaarder,

Heb je al meermalen gezegt je bent niet op de hoogte wat voedingssupplementen kunnen doen bij ziekten.

Na papagaaien wat de farmaceutische bedrijven beweren kan iedereen daar hoef je niet deskundig voor te zijn.

Bewijs mij hier maar eens wie waar aan teveel vitamines is gestorven.

Dan zal ik je bewijs leveren dat 80% van de medicijnen niet genezen.

Wat Silvia Millecamp betreft zij is meermalen verteld dat zij moest behandeld worden met chemokuren door reguliere artsen.
Maar zij wilde alleen de lekkende inplantaten verwijderd hebben.
De reguliere geneeskunde wilde dat pas na chemokuren en die wilde zij nou juist niet.
Zoals je weet was zij meerderjarig en mag zelf beslissen over de chemokuren, dit heeft haar toenmalige partner voor de camara herhaald. Zij heeft de lijdensweg van haar vader gezien van chemo behandelingen wat overigens ook niet geholpen heeft, je leeft er geen dag langer door volgens deskundigen.
Heb je al eerder geschreven. Je bent niet van deze zaak op de hoogte maar blijft doordrammen.
De farmacie heeft om de eigen behandelingen te verdoezelen deze natuurartsen aangeklaagd, dit terwijl duizenden andere patiënten met soortgelijke borstkanker met een lijdensweg sterven aan de nutteloze chemokuren gemaakt van oorlogs mosterdgifgas waarvan alle ingredienten op de lijsten als kankerverwekkende stoffen staan.

De resultaten van alle chemokuren tegen uitgezaaide kanker van de laatste 40 jaren laten duidelijk zien dat maar 5% overlevenden zijn na 8 jaar. Advastine van Roche kost 60.000 euro per jaar, het nieuwste medicijn tegen borstkanker geeft ook geen beter resultaat volgens prof. Ludwig kort geleden op de tv Reporter mainz ard 1.

kanovaarder
Berichten: 2890
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door kanovaarder » 30 jan 2008 21:32

Het vitamine C-verhaal en tunnelvisie.

Laat ik eerst eens vaststellen dat u op een nare manier mensen aanvalt die het op goede gronden overigens NIET met u eens zijn en dit op een manier die op schelden gelijkt.

Ik heb niet de illusie dat u de hier volgende link zult gaan gebruiken en het daaraan gekoppelde artikel zult lezen.

Ook heb ik niet de illusie dat u ook eens op mijn goede advies bent ingegaan om het boek "Medicijnen"dat toch als HET standaardwerk over medicijnen mag worden beschouwd zult hebben gelezen.
---------------------------------------------------
De nu volgende link is overigens aangeboden door Puma73.
Het geeft het algemene oordeel weer van de wetenschap.

http://www.diagnose-kanker.nl/kanker-en ... en/voeding
-artikelen/hoge_dosissen_vitamine_zijn_scha.htm
----------------------------------------------------
Dat u een charlatan bent en een gevaar voor de volksgezondheid blijf ik standhouden.

Grootvader

fjhoek
Berichten: 162
Lid geworden op: 23 jan 2008 22:20

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door fjhoek » 30 jan 2008 22:28

Hallo Kanovaarder,

U wilt mensen waarschuwen voor de kwakzalvers, dat ben ik helemaal met u eens, maar dan wel de echte kwakzalvers.
Dan moet wel jou link wel werken ander treft het geen doel.

Als u mij toestaat waarschuw ik u voor de echte kwakzalvers.
Wat is de oorzaak dat na meer dan 60 jaar onderzoek nog goed middel is gevonden tegen hart- en vaatziekten en kanker.

Als wij dit zo door laten gaan dan overlijden nog meer mensen onnodig aan hart- en vaatziekten en kanker.

Neem de moeite en bekijk deze 40 minuten durende video, wat de uw vertrouwde geneeskunde van plan zijn met ons voedsel.

http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 7975749033

Denk dan niet, dat doen ze niet, ze zijn al een heel eind op weg, bekijk dan deze site http://www.profit-over-life.org/ dan zie je dat farmacie het al eerder gedaan hebben. Deze oorlogs aanklager verteld tijdens de rechtzaken in Nurenberg "zonder de farmaceutische bedrijven IG Farben (Bayer, Basf En Heuchst)" was deze tweede oorlog niet mogelijk geweest.
Iedereen kent Auschwitz maar bijna niet kent het IG auschwitz een
industrie gebied 8 x 3 km van de farmacie waar o.a. de chemokuren zijn ontwikkeld met de verschriklijke proeven op joden.
Dit alles gebeurde door artsen die betaald werden door de farmacie.

frans.

kanovaarder
Berichten: 2890
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door kanovaarder » 31 jan 2008 22:42

aan fjhoek.

Nou moet u eens goed luisteren!!
Ik ben geboren in 1943.
Bezit ook veel boeken over die oorlog en de gevolgen mede gezien het feit dat er ook onder de (goede )kennissen van mijn ouders joden zaten.

Niemand die dat verleden kent zal ontkennen dat die I.G.Farben,Bayer,Krupp en andere grote industrieën toch het eerst weer op de benen stond en min of meer tijdens die laatste oorlogsjaren min of meer gespaard is gebleven voor bombardementen.
Ook dat die NSDAP groot is geworden dank zij kapitaalsinjecties van die grote bonzen.

Maar dit heeft niets te maken met uw voedingssupplementenaanprijzingen waarvoor u heel veel tekst gebruikt maar weinig wetenschappelijks aan ons meedeelt.

Het tegendeel van uw beweringen is wel overvloedig aanwezig in de wetenschappelijke literatuur.
Dat die indioot hoge doseringen van vitamines en sporenelementen juist erg gevaarlijk kunnen zijn.
Lever- en niervergiftigingen door dit voedingssupplementengebruik kan men heel makkelijk vinden.

Waar ik echter het meest tegen protesteer is uw boodschap dat de reguliere geneeskunst geen baat zo kunnen bieden bij hart- en vaatziekten, bij ziekten als kanker (waarvan er zoveel verschillende vormen van zijn dat elke kanker zijn eigen aanpak nodig heeft en zeer verschillende genezingsmogelijkheden heeft) en zo die zieken op een verkeerd spoor wil zetten terwille van de protemonnaie van uzelf en de producenten en verkopers van die voedingssupplementen.

Zit u soms in zo'n MLM-constructie die bij dit soort middelen vaak gebruikelijk is?

Kortom, ik vind u een gevaar voor de volksgezondheid en dat zal ik blijven zeggen.

Nee hoor, die Ardeche maar af!
Bij wat hoger water maar zonder begeleiding!
Wellicht dat uw voedingssupplementen u een gezonde ontlasting geeft tijdens die tocht!

Grootvader

fjhoek
Berichten: 162
Lid geworden op: 23 jan 2008 22:20

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door fjhoek » 01 feb 2008 00:02

Kanovaarder u heeft geen medische kennis en gelooft alles wat de reguliere geneeskunde u laat zien en verteld.

Een ziek lichaam is handel. De farmacie speelt daar op in, omdat je geen medische kennis hebt ziet u het niet en/of je wilt het niet dat kan ook.
De farmaceutische industrie komt niet met een goed geneesmiddel tegen kanker en hart- en vaatziekten.
De chemo kuren bij kanker geven een eldorado aan verkoop van geneesmiddelen tegen de bijwerkingen van dit mosterdgas.

Meestal vertellen gepensioneerde artsen de waarheid omdat zij niet meer afhankelijk zijn van de farmacie.

Ga eens onderzoeken hoe een arts prof. wordt dan bedoel ik financieel wie betaald zijn promotie en wat verlangt de farmacie daar voor terug.

Jij begrijpt schijnbaar die video van deze vrouwlijke arts ook niet, tenzij je het niet erg vindt dat jij ook kanker krijgt van het voedsel dat de farmacie ons wil verplichten te eten en dan heb ik het niet eens over de vitamines.


ZIEK van MEDICIJN-MAFFIA

WERELDWIJD verzinnen geneesmiddelenbedrijven ziekten en overdrijven zij de ernst van relatief kleine gezondheidsproblemen. Om meer winst te maken. Ze zorgen ervoor dat gezonde mensen zich patiënt gaan voelen en meer medicijnen gebruiken. '' Deze uitspraak van Australische onderzoekers, deze week gepubliceerd in het Amerikaanse medische tijdschrift 'Public Library of Science Medicine', zou zó maar uit de mond kunnen komen van de Nederlandse huisarts Hans van der Linde“. Hij voert, als een onverzettelijke KLOKKENLUIDER, fel campagne tegen de groeiende invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van artsen, die zich daartoe massaal laten omkopen.

Huisarts HANS VAN DER LINDEN voert kruistocht tegen omkopingspraktijken farmaceutische industrie.

ZIEK van MEDICIJN-MAFFIA bron: René Steenhorst De Telegraaf 15 april 2006.

„ Doktoren laten zich massaal fêteren met geld, snoepreisjes en presentjes“

Capelle aan de ijssel, FOUTE DOKTERS? „ Van de 9000 huisartsen in Nederland zijn er pakweg 2250 die met àlles meedoen wat de farmaceutische industrie dicteert. Bijna één op de vier is dus gemakkelijk te beïnvloeden. En met geld, goederen en vertier om te kopen. Bij specialiste ligt dat percentage aanmerkelijk hoger. Zo is geen cardioloog nog onafhankelijk; stuk voor stuk lopen ze aan de leiband van de medicijnverkopers.“

Klokkenluider, actievoerder.... Van dergelijke typeringen moet huisarts H. (hans) van der Linde, sinds 1975 praktijkhoudend in Capelle aan den Ijssel, eigenlijk niets hebben. En op de een of andere manier ziet hij er, gesoigneerd blauw geblazerd, ook niet uit als een felle activist die hij wel degelijk is.
Deze dokter, stelt Van der Linde, laten zich uitgebreid fêteren. Niet zelden in mondaine of exotische oorden. „Vooraanstaande specialisten worden opinieleiders. Ze houden lezingen waarin ze het woord van de industrie prediken, teksten ondertekenen die door medicijnbedrijven zijn geschreven en worden bij nieuwsmedia als deskundige naar voren geschoven. Ze ontvangen van de industrie tonnen, soms miljoenen euro's voor vaak nutteloos onderzoek. Wat er met het geld gebeurt, is veelal onduidelijk. Ze besteden het aan onderzoeken en reiskosten, zéggen ze. Gelooft U 't? Het blijft vaag. Niet voor niets worden ze de 'witte maffia' genoemd!“

Haatbrieven

Vrienden onder vakgenoten maak je er niet mee. Maar, zoals verwacht, deert hem dat niet. Evenmin is hij onder de indruk van haatbrieven van colega's die hij zo nu en dan ontvangt en waarin hij in keurige en minder nette woorden verrot wordt gescholden. „Het bewijst alleen mijngelijk: dat velen ernstig onder invloed zijn van de industrie. Sommigen vatten het persoonlijk op, als dat ik ze hun speeltjes, pleziertjes en extraatjes zou afnemen. Eigenlijk is het te zot voor woorden dat ik die glijdende schaal aan de kaak moet stellen. Dat ik ook collega's de spiegel moet voorhouden om te laten zien hóézeer de farmaceutische industrie ze in de tang heeft. Het zou een taak moeten zijn voor de 'Maatschappij Geneeskunde', de KNMG, maar beroepsorganisaties als deze zó verdeeld dat ze geen vuist meer kunnen maken.“
Zot... Is hij dan misschien de zot, de dwaas die in luchtspiegelingen vertekende waarheden ziet? Kennelijk niet. Want Van der Linde (63) klaagde in mei 2004 - als eerste arts, én met succes! - drie grote geneesmiddelenfabrikanten aan bij de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame. Wegens 'poging tot omkoping van huisartsen en specialisten'. de farmaceuten AstraZeneca, Pfizer en Bayer B V Healthcare Pharmaceuticals zouden artsen honderden euro's per persoon hebben aangeboden voor het bijwonen van naschollingscursus, die Van der Linde als „verkoopbevorderende bijeenkomsten“ typeert. De dokters werden in de watten gelegd met een diner in het Kurhaus, een musical en een golftoernooi. De golfspullen ter waarde van 2000 euro mochten ze houden. Hoezeer de twee concerns Van der Linde ook bestreden en tegenspraken, hij werd in het gelijk gesteld en zei: „Sommige dokters vonden het de gewoonste zaak van de wereld dat zij door de industrie werden getrakteerd.“ En hij beloofde: „Elk bedrijf dat artsen geld of goederen aanbiedt, zal ik aanpakken.“
Die belofte doet Van der Linde nu gestand. Vorige maand startte hij een omvangrijk antireclame tegen het nog vrij nieuwe cholesterolverlagende medicijn Crestor en alle verbijsterende geldelijke belangen die daarbij een rol spelen. Hij zegt ook niet anders te kunnen dan het aan de kaak stellen ervan. „Het zal mijn christelijke opvoeding wel zijn... iéts in mij verzet zich tegen onfrisse praktijken waarvan hier sprake is. Ik kan er niet tegen, ik erger mij eraan. Mij gingen enige jaren geleden de ogen open, toen ik als lid van de visitaticommissie nascholingscursussen van de farmaceutische industrie inspecteerde in luxe skioorden in Oostenrijk en Zwitserland. Als je de deelnemers confronteerde met het feit dat ze tijdens die door de industrie georganiseerde 'nascholingscursussen' onder invloed van de gastheer kwamen, dan was dat niet waar. Ze vertrouwden blind op hun intellectuele onafhankelijkheid...“ En: „Het gunstbetoon van de industrie, ook de marketingtechnieken die bedrijven hanteren, hebben een omvang gekregen die ronduit onsmakelijk is.“
Veiligheid
Van der Linde stelde onlangs in door hem rondgestuurde pamfletten dat Crestor van (opnieuw) geneesmiddelfabrikant AstraZeneca BV „op eindpunten in het onderzoek niet bewezen affectief en onbewezen veilig“ is. Bovendien kan de veiligheid van gebruikers in gevaar zijn, aldus Van der Linde. En ook nu heeft zijn actie effect: zijn dreigement om namen bekend te maken van artsen met financiële banden met onder meer genoemd bedrijf, werd zeker één van hen te link. „Het werd deze professor, die overal in reclame-uitingen opdook met twee andere collega's, kennelijk te heet onder de voeten. Onmiddellijk maakte hij een vlucht naar achteren en kondigde aan alle contacten met de farmaceutische industrie te verbreken. Bovendien schreef hij al zijn farmaciecontacten aan dat hij zijn naam niet meer vermeld wilde zien in medicijnprogaganda.“
AstraZeneca weersprak overigens álle aantijgingen over Crestor, noemde ze suggestief en ongefundeerd en acht het middel „bewezen veilig“. Volgens een woordvoerster zou Van der Linde uitnodigingen om inhoudelijke over het middel te praten van de hand hebben gewezen. „Ze hebben mij inderdaad gevraagd te komen praten. Maar waarvoor? Alleen maar om mij de mond te snoeren, niet om te zeggen dat ze het met mij eens zijn. Daar ben ik dus niet op ingegaan, ik ben daar gek...“ Advocaten van farmaceutische concerns volgen hem met een loep, beseft hij. „Eén verkeerd woord en ik krijg een proces wegens smaad aan mijn broek. De kunst is dus dat verkeerde woord niet te gebruiken.“

Hoe kunnen hoogopgeleide mensen, zoals artsen, zichzelf zo verliezen? Van der Linde: „Met name specialisten zijn de afgelopen jaren natuurlijk zwaar aangepakt door de overheid. In heel veel zaken zijn ze beknot. De industrie heeft die frustratie aangevoeld en ze een warm bad met een riant uitzicht geboden. Sindsdien hebben specialisten, maar ook huisartsen, heel erg de neiging de industrie te zien als een sector die hen goed behandelt, waar zij op hun waarde worden geschat. Hun ijdelheid wordt geaaid. Ze zijn eindeloos vereerd als zij als spreker of dagvoorzitter worden gevraagd voor een congres. Of in de wetenschappelijke raad terechtkomen voor onderzoek naar een geneesmiddel. Ze zijn desnoods bereid de grootste kletsverhalen te houden... want, ze zijn nu immers geaccepteerd, ze tellen mee! En dat gevoel van trots gaat tussen hun frontaalkwab zitten.

„Wat moet je nou met 26 verschillende pillen tegen hoge bloeddruk?“

De geneesmiddelenindustrie - Hans van der Linde erkende de waarde en, in zekere zin, ook de noodzaak van het ontwikkelen van medicijnen. Waar inmiddels ziet hij meer duistere kanten dan zonzijden. Het begon in de jaren tachtig met een onderzoek naar de toen onbekende langetermijneffecten van de cholesterolverlager Zocor. Het huisartsenlaboratorium, waarvan Van der Linde bestuursvoorzitter was, werd daartoe ingeschakeld. Negenduizend Rotterdammers werden voor onderzoek aangezocht. Zocor was inmiddels wereldwijd een groot (kas) succes. „Ineens stopte fabrikant MSD de studie. Zonder opgaaf van reden. De enige reden die wij konden bedenken, was dat ze totaal niet geïnteresseerd waren in de uitkomsten. Eventuele ongunstige langetermijnresultaten konden immers de winst alleen maar negatief beïnvloeden.“

Compassie
„Eigenlijk“, vervolg Van der Linde, „hebben farmaceutische bedrijven niet wezenlijk belangstelling voor patiënten. Ik heb nog nooit zelfs maar het begin van compassie gezien.
Het gaat alleen om geld. Ooit toonden medicijnonderzoekers wél medeleven, zij stelden het bedrijf dan voor een bepaald middel te maken. Nú zijn het de salesmanagers die met plannen komen voor het ontwerp van nieuwe medicijnen. Vervolgens wordt een macht aan marketingtechnieken op zo'n produkt losgelaten.“

„Het maakt de gezondheidszorg onnodig extra duur“

Dat heeft volgens Van der Linde tot een overdaad aan geneesmiddelen geleid, die elkaar verdringen en de kosten van de gezondheidzorg verder opstuwen: „Wat moet je nu met 26 verschillende pillen tegen hoge bloeddruk, zeven antihistaminica, zes migrainemiddelen?! Allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Je kunt heel goede medicatie bedrijven met hooguit één of twee middelen per indicatie. De Nederlandse samenleving heeft, doordat artsen onder invloed van de industrie 'aanbevolen middelen' gingen voorschrijven de afgelopen zeven jaar volkomen onnodig honderd miljoenen euro's uitgegeven aan dure cholesterolverlagers. Dat bedrag is het verschil in prijs tussen de vertrouwde goedkopere middelen van de eerste keuze, Simvastine en Pravastine, en de gepatenteerde dure middelen Crestor en Lipitor.
Een immens bedrag, dat nodeloos in de zakken van de fabrikanten vloeit. Veel erger is bovendien dat patiënten onnodig zijn blootgesteld aan deze twee onbewezen veilige en onbewezen effectieve middelen.“
Hans van der Linde schudt meewarig het hoofd in de De Pillendoos, het rondgevormde door hemzelf ontworpen nascholingscentrum voor huisartsen in Capelle aan den IJssel.
Artsen worden er getraind in het doorgronden van beïnvloedingstechnieken door de industrie. „Als arts heb ik altijd geleerd mijn onafhankelijkheid te bewaren. Moet je voor een paar miljoen, een paar ton of duizend euro je zelfrespect opgeven? Of, zoals die psychiater die veel geld opstreek bij drie verschillende farmaceutische bedrijven voor antidepressiva: hij schreef nagenoeg dezelfde teksten voor hun produkten. Hij veranderde alleen de naam... Uiteindelijk zal het je geen windeieren leggen als je niét omkoopbaar bent.“

kanovaarder
Berichten: 2890
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door kanovaarder » 01 feb 2008 03:39

Tros radar, wie wint er op punten?

Want u leest toch ook mee?
De zin en de onzin en alleen maar de reguliere artsen beschuldigen van winstbejag.
Hallo!! Wie heeft er het meeste voordeel?
Dat zijn toch die alternatieven die een miljardenomzet hebben aan hun "medicijnen"die aangeprezen worden met woorden als: kan of kunnen,het is algemeen bekend dat, maar nergens ook maar een verwijzing naar een echt onderzoek volgens de normen van onderzoek die de wetenschap nu eenmaal stelt en de conclusies daarvan.

Net als kerken die leeglopen wordt ook de mens op het gebied van alternatieve "genees"wijze kennelijk wat verstandiger en prikt de consumentslikker vaker door de boodschap heen.

Zou daar OOK een kruid tegen gewassen zijn?
En dan de vraag wat deze fanatieke aanhangers zouden doen als zij zelf een serieuze ziekte gaan krijgen.
Zouden ze dan echt alleen maar handelen volgens de boodschap die ze hier verkondigen?
Ik betwijfel dat ten zeerste!!

Ik weet niets van medicijnen, zij weten alles!
De reguliere atsen/specialisten zijn alleen maar zakkenvullers volgens hun lange artikelen en die alternatieven doen alles gratis en hebben het zo goed met ons voor.
Typisch is wel dat al hun aangevoerde bewijzen berusten op wat mensen die HET ervaren zouden hebben en de links door hun gegeven altijd naar die voedingssupplementenverkopers verwijst.

In ieder geval hou ik het voor gezien..
Ik heb er genoeg over geschreven.
Ook over de reguliere geneeskunde en de invloed van de medicijnenindustrie waar ik ook altijd een kritisch geluid over liet horen.
Maar ja, dat soort info filtert men naar eigen gebruik zoals al hun "bewijzen" gefilterd is om de voor hen zo kenmerkende manier.

Toch denk ik dat hun geloof flinterdun is en bij een echte ziekte zelf terug zullen vallen op de reguliere geneeskunde.

Ga maar lekker door met reklame maken voor de onzin!

Grootvader

mickey49
Berichten: 14
Lid geworden op: 16 jan 2007 22:32

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door mickey49 » 05 feb 2008 00:50

Ga zo door Kanovaarder, met respect voor je uithoudingsvermogen

Eusch
Berichten: 1
Lid geworden op: 02 jan 2008 18:28

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door Eusch » 27 apr 2009 19:40

Natuurlijk interessant te weten waarom we geen statines moeten slikken. Ikzelf: totaal cholesterol 9, sport en beweeg voldoende, rook sinds 4 jaar niet meer, in de familie komen hart en vaat ziekten voor. Wat moet ik doen?

wombatje2001
Berichten: 4
Lid geworden op: 01 aug 2010 20:41

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door wombatje2001 » 02 aug 2010 19:58

Ik schop deze topic even omhoog.

Recent is er eens goed gekeken naar de toegevoegde waarde van statines bij mensen die GEEN hart- en vaatziekte hebben. Ook bij mensen MET diabetes die GEEN hart en vaatziekte hebben.

Wat denkt u: helemaal niets.

Arch Intern Med. 2010;170(12):1024-1031: Statins and All-Cause Mortality in High-Risk Primary Prevention: A Meta-analysis of 11 Randomized Controlled Trials Involving 65,229 Participants

Factoren als : leeftijd, roken, bewegen, etc blijken veel meer van invloed te zijn.

Maar: niemand verdient er aan als u lekker gaat joggen, of gaat stoppen met roken.

Maak de mensen bang, maak ze wijs dat ze gewoon door kunnen gaan met roken mits ze hun statine maar gebruiken, en de industrie hoort de Euro's rinkelen.

De consument zou veel alerter en kritisch moeten zijn. Hoewel, eerlijk is eerlijk, artsen dat ook moeten zijn ( ik ben arts ) .

Houd eens op met u zorgen maken of uw cholesterol een tiende punt te hoog is. Zeker als u geen hart of vaatziekte hebt.

Ga liever wandelen in het bos, en stop met die sigaretten.

Laat u geen statine voorschrijven zonder goede uitleg waarom!

emerald
Berichten: 40
Lid geworden op: 27 jul 2010 19:01

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door emerald » 02 aug 2010 20:19

Voor alle duidelijkheid u bent arts ( huisarts, internist of.....)ik vraag dit omdat ik die handel
ook voorgeschreven krijg (diabetes 2) ter voorkoming van hart- en vaatziekten volgens de huisarts.

Of wilt u een nieuwe discussie opstarten ?

Amyl
Berichten: 356
Lid geworden op: 29 dec 2009 15:21

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door Amyl » 02 aug 2010 21:03

Reumatoloog:
Deze middelen verlagen de kans hierop met 30%, zodat het risico op sterfte (!!!) van 10% naar 7% verminderd. U kunt dit nalezen in de Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement die eenvoudig down te loaden is.

Kanovaarder:
Vaak natuurlijk de artsenbezoeker langs gehad en te weinig in de vakliteratuur gekeken.
Kom nou! U weet wel beter hoe de arts wordt verwend en gemanipuleerd wordt door de mediciijnenindustrie.

Goed beste Kanovaarder, hoe je het went of keert, sla je daar toch even de plank mis en doe je bovendien een nogal voorbarige, ongestaafde en onfatsoenlijke uitspraak. Op die wijze discussiëren leidt dus nergens toe. Of gaat u nu beweren dat dergelijke onafhankelijke richtlijnen en zaken als NGH-standaarden door de industrie worden gemaakt? U doet het haast lijken of artsen grote boeven zijn die alleen hun eigen zakken willen vullen en niet het beste met de patient voorhebben?

En ja een risico van 10 naar 7 procent is voor het individu misschien verwaarloosbaar. Indien bijwerkingen optreden kan ik mij voorstellen dat men met het medicament stopt. Maar pas nu die cijfers eens toe op de hele risicopopulatie in onze maatschappij... en reken dan even het verschil in sterfte uit. Het is een kwestie van 'number to treath to safe 1'. Niemand dwingt jou om deze medicamenten te nemen, op populatieniveau redt het levens.

En zullen we aub niet dit hele topic volspammen met Sylvia affaires, kwakzalverij, vitamine C en de meerwaarde van 101 overige middeltjes uit grootmoeders keukenkast? Me dunkt dat het daar niet echt over ging.

wombatje2001
Berichten: 4
Lid geworden op: 01 aug 2010 20:41

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door wombatje2001 » 02 aug 2010 21:09

@ emerald, ik ben een simpele huisarts.

Eerst en vooral: als u een hart of vaatziekte gehad heeft: geen twijfel. Vooralsnog.
Als u een beroerte, hartaanval, etalagebenen heeft of heeft gehad: slik die statine!

Zo, en dat heb ik gezegd. Nu wil ik het hebben over de overige 99% die statines onterecht voorgeschreven krijgen. ( Ik polariseer de discussie, omdat het anders zo saai wordt. )

In alle standaarden is opgenomen dat diabeten, type 2, allemaal statines voorgeschreven moeten krijgen. Tenzij de LDL erg laag is.

Ook wordt cholesterolfobie aangewakkerd. Niet door die standaarden, maar door de media, en vooral, indirect, door de farmacie.

Nu blijkt, door dit onderzoek, dat dat onzin is.

Weg met de cholesterolfobie!

Wat een onzin. Ik maak het dagelijks mee dat mensen zich ongans paffen aan sigaretten. Zij maken zich geen enkele zorg daarover. Als ik daar iets over zeg, worden ze vaak kwaad.

Maar oh wee, als het cholesterol van die verstokte roker een tiende punt te hoog is.

"Waarom krijg ik daar geen pilletje voor, dokter? "

"Ik heb recht op goede gezondheidszorg, dokter" .

Als ik dan wijs op stoppen met roken en op flink wandelen, komt het niet zelden voor dat men een andere huisarts zoekt, of dat men vraagt of er geen draadje bij mij loszit.

Trek uw eigen conclusie.

jor
Berichten: 4541
Lid geworden op: 08 nov 2006 11:10

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door jor » 02 aug 2010 21:11

[quote="Amyl"]
Kanovaarder:
Vaak natuurlijk de artsenbezoeker langs gehad en te weinig in de vakliteratuur gekeken.
Kom nou! U weet wel beter hoe de arts wordt verwend en gemanipuleerd wordt door de mediciijnenindustrie.

Goed beste Kanovaarder, hoe je het went of keert, sla je daar toch even de plank mis en doe je bovendien een nogal voorbarige, ongestaafde en onfatsoenlijke uitspraak.[/quote]

Met alle respect maar kanovaarder is sinds 2008 al uitgeschreven en heeft nimmer meer gereageerd.


(De gebruiker is inactief
Reden: Profieldetails gewijzigd

kanovaarder
Geregistreerd: 01 maart 2006 13:17
Laatst bezocht: 15 mei 2008 22:49)

emerald
Berichten: 40
Lid geworden op: 27 jul 2010 19:01

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door emerald » 02 aug 2010 21:36

@wombatje2001

Bedankt voor je antwoord, ik had al mijn twijfels, ik heb geen last van hart- en vaatziekte en ook geen last van bijwerkingen van statines. Ik slik een lichte medicatie onder het mom van beter voorkomen dan genezen.

Bij deze stop ik dus met dit medicijn. Nogmaals bedankt voor het advies.

Emerald.

wombatje2001
Berichten: 4
Lid geworden op: 01 aug 2010 20:41

Re: Cholesterol - Statines

Ongelezen bericht door wombatje2001 » 02 aug 2010 21:36

@ jor, begrijp ik nu goed dat u mij toedicht dat ik de reïncarnatie ben van een zekere kanovaarder?

Dank u, maar ik HAAT kanovaren.

Gesloten