LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Telfort

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
dijke096
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 apr 2009 13:20

Re: Telfort

Ongelezen bericht door dijke096 »

Onderstaand een brief welke ik heb opgesteld n.a.v. een probleem wat al 6 maanden duurt!!!

Het gaat niet om grote bedragen maar voor ons is het nu een principekwestie geworden. Ik hoop door mij te scharen bij vele ontevreden klanten op meer feedback, is het niet van Telfort dan hopelijk van jullie !

Wellicht hebben jullie er iets aan en ik ben tevens nieuwsgierig of anderen dit probleem ook ervaren! Hulp is welkom!


"Geachte heer, mevrouw,

Tot november 2008 was ik een tevreden gebruiker van jullie diensten. In november 2008 is om onduidelijke redenen niet automatisch geïncasseerd, terwijl, na navraag bij mijn bank, er sprake was van voldoende saldo op het moment van de geplande incasso. Ook is door de bank op 26 maart jl. bevestigd dat de automatische incasso nimmer is geblokkeerd.

Ik heb nimmer een herinnering per e-mail ontvangen, wel per post echter werd daarin aangegeven dat Telfort het omstreeks de 25e van de maand nogmaals zou incasseren. Ook rond die dag was het saldo toereikend genoeg.

Vervolgens werd ik geconfronteerd met een afsluiting van internet en vast bellen. Na telefonisch contact met jullie, moeilijk bereikbare helpdesk, heb ik de nota, inclusief incassokosten voldaan, omdat ik met de “rug” tegen de muur stond.

Helaas ben ik sindsdien maandelijks geconfronteerd met herinneringen en een 2e afsluiting in januari jl.. Ik ben zeer verbaasd over deze gang van zaken omdat op iedere nota wordt vermeld dat de kosten automatisch worden geïndexeerd van mijn bankrekeningnummer, zo ook op “mijn Telfort”, waar onomstotelijk staat vermeld dat de kosten maandelijks automatisch worden geïncasseerd van mijn rekeningnummer.

Blijkens een e-mailbericht van de heer of mevrouw ............., d.d. 26 maart jl. van de afdeling klantenservice wordt mij duidelijk wat nu de oorzaak van alles is. Bij een te late betaling wordt de automatische incasso automatisch opgeheven. Dit verbaast mij ten zeerste want ik (en mijn partner, mevrouw ............) hebben al sinds 20 februari verwoede pogingen gedaan om te achterhalen waar nu het probleem ligt. Voor de duidelijkheid wil ik u melden dat ik nergens in jullie voorwaarden kan vinden dat de automatische incasso wordt opgeheven bij te late betaling. Daarbij verwacht ik dat ik van een dergelijke ontwikkeling op de hoogte wordt gebracht. De verwarring is des te groter omdat, zoals eerder vermeld, in mijn gegevens en nota’s nog steeds wordt bevestigd dat er automatisch zal worden geïncasseerd. Wat mij, en mijn partner het meest frustreert is dat wij nu het probleem klaarblijkelijk moeten oplossen, wat ons inziens door Telfort zelf is ontstaan. Dit alles had voorkomen kunnen worden door beter naar ons te communiceren en ons te informeren dat de automatische incasso is beëindigd.


Correspondentie:
Onderstaand geef ik u in chronologische volgorde een samengevat overzicht van de stappen die wij reeds vanaf februari jl. hebben genomen. De uitgebreide correspondentie treft u als bijlage aan.

Actie:
20 februari 2009: bericht gestuurd aan de klantenservice (ticketnummer .................) inzake probleem automatische incasso.

Reactie:
23 februari 2009: bericht ontvangen van de heer of mevrouw ............., waarin wordt vermeldt dat Telfort niet meer mag incasseren.


Actie:
24 februari 2009: bericht gestuurd aan de klantenservice met het verzoek antwoord te geven op onze vraag d.d. 20 februari 2009.

Reactie:
03 maart 2009: Bericht ontvangen van Klantenservice Mobiel (?) met het verzoek mijn mobiele nummer door te geven.

Actie:
05 maart 2009: mobiel nummer doorgegeven conform verzoek van 03 maart jl.

Actie:
09 maart 2009: bericht gestuurd met verzoek contact met ons op te nemen.

Actie:
16 maart 2009: bericht gestuurd met verzoek contact met ons op te nemen.

Actie:
19 maart 2009: gebeld met Klantenservice (mevrouw .............), en werd zeer onvriendelijk te woord gestaan. Zie het e-mailbericht van 19 maart jl..

Actie:
24 maart 2009: bericht gestuurd met vraag over stand van zaken.

Reactie:
25 maart 2009: bericht ontvangen met antwoord op de oorzaak van alle ellende (eindelijk!). Ondanks het feit dat e.e.a. nu duidelijk lijkt te worden, wordt echter in het bericht weer melding gemaakt van incassokosten over februari 2009!

Actie:
26 maart 2009: gebeld met Klantenservice (Anita van der Lee), eindelijk het gevoel dat er naar ons werd geluisterd en had begrip voor onze frustraties. Verhaal nogmaals uitgelegd. Reactie: naar bank
gaan en vragen of de automatische incasso niet is geblokkeerd.
Tevens heeft ze aangegeven dat als we het openstaande bedrag zouden voldoen we weer “bij” zijn. Per ommegaande betaling overgemaakt. Op het moment van bellen hadden de voorgaande e-mail van 25 maart jl. nog niet gelezen


Zoals u hierboven kunt lezen hebben wij al het mogelijke gedaan om duidelijkheid te krijgen over het lopende probleem, met alle gevolgen van dien. Denk aan de belkosten, de tijd, de frustratie!


Conclusie
Ik concludeer dat Telfort nalatig is geweest in haar informatieverstrekking naar mij, omtrent de automatische incasso. Daarbij komt dat Telfort niet aan de verwachtingen voldoet voor wat betreft probleemerkenning en –oplossing. Ik ben nimmer geïnformeerd en vooral verrast door de herinneringen, incassokosten en afsluitingen. Ik stel mij op het standpunt dat ik niet aansprakelijk ben voor dit probleem. De oplossing en aansprakelijkheid ligt bij Telfort.

Teneinde dit probleem op te lossen doe ik u het volgende voorstel:

• Creditering van de incassokosten over november 2008 en januari 2009, respectievelijk factuurnr. ..........en .............., totaal ten bedrage van € 33,62.

• Ter compensatie van de gemaakte kosten en ongemak, creditering van 1 maandfactuur, ten bedrage van € 29,89.

• Na ontvangst van de bovengenoemde creditnota’s zal ik per ommegaande een nieuwe automatische incasso aan mijn bank overhandigen.

• Dit voorstel doe ik gestand mits Telfort binnen 10 werkdagen na dagtekening van dit schrijven schriftelijk heeft gereageerd.

Volledigheidshalve refereer ik naar artikel 16.2 en 16.3 van de Algemene Voorwaarden van Telfort Internet, waarin woordelijk is vermeld:

16.2 Indien Telfort tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de Klant Telfort deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Telfort onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling dient schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan Telfort een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
16.3 Telfort is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.

Een kopie van dit schrijven inclusief de bijlagen zend ik aan mijn rechtsbijstand-verzekeraar DAS.

Voor geval Telfort niet tijdig reageert dan wel zich op een niet voor mij bevredigend standpunt stelt dan acht ik mij vrij om Telfort zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken via mijn Rechtsbijstandverzekeraar DAS en ook het geschil aan te melden bij De Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. Alle kosten voortvloeiend uit bovenstaande zullen worden verhaald op Telfort.

Vertrouwende op een spoedige en correcte afwikkeling,

Hoogachtend,
"

3540hg
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 apr 2009 13:35

Re: Telfort

Ongelezen bericht door 3540hg »

Met verbazing hoorde ik dhr.de Beer zeggen, dat hij in 2008 een rij bedrijven had overgenomen. Dat moest dus misgaan. Ik was Speedlinqklant en bij mij zijn veel administratieve fouten gemaakt. Gelukkig hebben de verbindingen goed gewerkt op een enkele storing na. De aflevering van Vastbellen in december 2008 was een flop. Van het Speelinqmodem werd met groot gemak afstand genomen, terwijl dit uitstekend werkt, maar de technische telforthulp wist er weinig van. Ik heb het zelf aangepast. Pas nu heb ik een duidelijke brief gekregen, waar ik mee uit de voeten kan, maar die had ik direkt bij de overname moeten hebben. Er is mij een bedrag teruggegeven wegens slechte service, maar lang niet alle onkosten. Telfort heeft zich volkomen verkeken op de overnames, maar dat horen we vaker in de kredietkrisis.

chabsouri
Berichten: 2
Lid geworden op: 10 apr 2009 21:03

Re: Telfort

Ongelezen bericht door chabsouri »

ik heb de uitzending via internet bekeken over telfort, ik zelf heb bij telfort gewerkt 1 jaar lang. ik ken deze klachten heel goed.heb heel veel klanten gehad die deze problemen hadden. heb ze uiteindelijk zelf kunnen helpen omdat ik er zelf achter aan ging.dat ging meteen binnen 1 week had ik de grootste problemen die er waren bij de klant opgelost.ze waren me heel dankbaar.er wordt in de uitzending verteld dat de klantenservice de klant terug belt, dat wordt voor %90 niet gedaan!de mensen op de klantenservice zijn studenten die partime werken.en niet weten wat er moet gebeuren!ze kunnen altijd de klant door verbinden naar de axacte afdeling maar dat doen ze niet.er wordt verteld dat de klant meerdere malen een briief stuurd/mailt.er wordt geen terug koppeling aan de klant gegeven! ik kan over al deze dingen exact precies zeggen waarom het zo is! die directeur, weet heel goed wat ergaande is op zijn afdeling, alleen op tv komt hij anders over en natuurlijk al zijn beloftes.maar als radar hierniet mee kwam bleven al deze klanten nog steeds met de zelfde problemen.hiermee wil ik uw wel zeggen dat ik anoniem wil blijven.ik hoop dat ik hiermee mijn woord heb gezegd.en hoop dat uw als klant in de toekomst weet wat uw doet.

jan den urste
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 apr 2009 23:40

Re: Telfort

Ongelezen bericht door jan den urste »

Al van maandag 6 april probeer ik in te loggen op mijn telfort"" maar door technische omstandigheden is dit al de hele week niet mogelijk. Ook een mailtje sturen is onmogelijk omdat dit weer via mijn telfort moet. Tevens hebben ze de reactietijd veranderd van 2 naar 5 dagen. Dit is natuurlijk ook een manier om het aantal klachten te verminderen.

chabsouri
Berichten: 2
Lid geworden op: 10 apr 2009 21:03

Re: Telfort

Ongelezen bericht door chabsouri »

meneer als je een klacht wilt sturen via de mail, wordt dat normaal gesproken beantwoord,maar wordt niet veel aan gedaan.het beste als je een klacht wilt aanmaken kan je dat het beste doen via de shop.daar wordt de klacht direct gestuurd naar de juiste afdeling.hoop dat uw hiermee heb geholpen.

Gerard de Smaele
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 apr 2009 10:37

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Gerard de Smaele »

Sinds begin April heeft Telfort de doorgifte per SMS van de mobieltelfoonrekening gewijzigd.
Ik krijg per SMS GEEN bedrag meer door en hiervoor moet ik inloggen op Telfort.nl.
Helaas als ruim een week NIET bereikbaar. Door Technische problemen etc. Zeer vervelend omdat ik NIET weet wat er afgeschreven gaat worden.
Onbegrijpelijk dat er WEL een SMS verstuurd wordt maar dat niet zoals voorheen gewoon het bedrag er bij staat. Ik begin ook steeds meer die toko te wantrouwen en overweeg dan ook bij afloop een nieuwe betrouwbare provider te kiezen.

Ik wil gewoon mijn rekening met de details zien !!!!.

Wat is er bij Telfort aan de hand ?

sandra02
Berichten: 9
Lid geworden op: 06 apr 2009 12:07

Re: Telfort

Ongelezen bericht door sandra02 »

KAN NOG STEEDS NIET INLOGGEN OP MIJN TELFORT MOBIEL. IK WIL MN NOTA INZIEN !!!!!!
DIT DUURT AL EEN WEEK! :evil: KRIJG NOG STEEDS ONDERSTAANDE MELDING:

Beste klant,
Door een technische storing kunt u op dit moment geen gebruik maken van Mijn Telfort.
We zijn bezig de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Telfort BV


WAT EEN IMBECIELEN DAAR!!!

goudgup
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 apr 2009 21:16

Re: Telfort

Ongelezen bericht door goudgup »

had gereageerd op telfort had ook problemen abonement bij telfort genomen zou op 3 april ingaan 6 april nog steeds niks had jullie al geemaild maar toch nog een keer klantenservice gebeld kreeg en aardige jongen die het ging uitzoeken mij na een uur tergugbelde en beloofde dat het snel opgelost zou worden en zowaar donderdag 9 april ben ik aan gesloten alleen de site is nog steeds niet bereikbaar dus mensen bellen als het kan en vragen naar daniel de jong die heeft mijn probleem opgelost vgr jose kradolfer

cvanwanrooij
Berichten: 1
Lid geworden op: 13 apr 2009 13:34

Re: Telfort

Ongelezen bericht door cvanwanrooij »

Beste mensen,
Telfort heeft zojuist een tariefsverhoging aangekondigd voor internet. Hiermee kan IEDEREEN nu per DIRECT opzeggen!
DOEN!

amero1940
Berichten: 1
Lid geworden op: 02 feb 2009 21:32

Re: Telfort

Ongelezen bericht door amero1940 »

Ik heb mijn abonnement van telfort per 1 april opgezegd.
bevestiging per brief ontvangen.maar nogsteeds worden er abonnementskosten van mijn rekening afgeschreven.Terwijl ik al sinds 15 december 2008 geen telefoon meer heb.Het enige wat ik nu kan doen mijn afschrijvingen direct terug te laten storten.

Kellynr1
Berichten: 1
Lid geworden op: 06 apr 2009 22:18

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Kellynr1 »

Ook wij hebben problemen met Telfort over ongevraagd verlenging van ons abonnement, hier over heb ik jullie een mail gestuurd maar ik zie bij verzonden berichten niet dat hij is verzonden. Kunt u nog contact met mij opnemen?

Met vriendelijek groet,
Mw C Vink
06-10433037.

BFlyer
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 apr 2009 11:09

Re: Telfort

Ongelezen bericht door BFlyer »

Ook ik heb de uitzending van telfort bekeken. En ik moet zeggen dat de klachten die daar naar voren kwamen heel herkenbaar waren. Ik ben sinds het begin klant bij Telfort en nooit echt problemen gehad met mobiel telefonie. Tot dat ik een nieuwe toestel nodig had. Dus ik op zoek naar een nieuw toestel. logische wijs zoek je op de website van telfort en ja hoor toestel gevonden met contract. Zo gezegt zo gedaan. Toestel besteld en toen begon de ellende. Het toestel kwam binnen en las geen geheugen kaartjes. Ik na een telfort winkel welke me door stuurde naar Nokia Care. Bij Nokia Care werd na onderzoek vermeld dat het een DOA (Dead On Arival) was. Ik terug naar de winkel welke mij niet kon helpen omdat het toestel via internet was aangeschaft. Ik bellen naar de klantenservers waar ik duidelijk vermelde dat het zich om een DOA toestel betrof. Volgens de klante service moest het toestel opgestuurt worden naar het reparatie centrum, waarna ik een nieuw toestel terug zou krijgen. Na 1,5 week kreeg ik bericht dat het toestel opgestuurdt was met als oplossing Software matig gerepareerd. Vond ik vreemd want het was een mechanisch defect. En ja toestel was nog steeds defect. Ik wederom bellen naar de klanten service en wederom de situatie uitgelegdt. Ik moest het toestel opnieuw opsturen naar het reparatie centrum met een begeleidende brief. Ik een brief erbij gestopt met uitleg en vermelding dat om een doa toestel ging. na een week wachten ik bellen naar de klanten service welke mij niks konden vertellen. Ik een mailtje verstuurd naar de klantenservice deze zou binnen 5 dagen beantwoord worden. drie dagen later kreeg ik het toestel terug welke software matig gerepareerd was. Men raad het al het toestel was nog steeds defect. Ik over de zeur de klantenservice gebeldt met de vraag van wat men niet begreep over de DOA procedure van telfort. Greeg als opmerking meneer u kunt toch bellen met het toestel en gebeldt worden. HIer liet ik het niet bij zitten en heb vervolgens opnieuw een brief en toestel opgestuurdt naar het reparatie centrum. na 15 dagen kreeg ik telefoon van iemand van klantenservice telfort. Ik dacht naar aanleiding van mijn 2 dagen gelden telefoontje. Maar nee het was naar aanleiding van een mailtje wat ik. Letop 30 dagen gelden had gemaild. Ik vroeg ook wat er niet klopt in hun service. Wij nemen contact op met u binnen 5 werkdagen. Ik vertelde dat ik een nieuw toestel eiste en dat het toestel net opnieuw werdt terug gestuurd naar me. Ik eiste een nieuw toestel een geen gerepareerde. Dat was goed moest ik de gerepareerde die al werdt teruggestuurd opsturen naar logistiek van telfort. Zo afgesproken zo gedaan het toestel kwam gerepareeert bij mij aan maar kun het niet laten, heb het toestel getest en hij was nog steeds defect. Ik toestel weer in gepakt. op gestuurdt naar telfort en toen begon het wachten. 10 dagen verder ik bellen naar klantenservice dit had geen zin. Kreeg als antwoord Meneer u kunt wel bellen maar wij kunnen u niet helpen wij weten het ook niet, Ze konden niet door verbinden, niet informeren, niks. Ook al weet je de naam van de persoon met wie je gesproken hebt. Ze "konden niks" lekker zo n klanten service die niks kan en alleen typen. Ik heb daarop weer een mail verstuurd naar klantenservice welke nooit is beantwoord. na 7 dagen kreeg ik men nieuwe toestel binnen welke wel naar behoren werkte. Een helehoop ergenis verder, veel telefoontjes en mails. Nu verbaas ik me over het volgende Op de website staat nergens dat telfort web geen binding heeft met de Winkels. De klantenservice kunnen je niet helpen. het is puur en registratie kanaal waar men een hoop aan verdient. Max 15 euro per gesprek. De klantenservice kent de eigen procedures niet. Nu verbaas ik me ook over het feit dat het klanten deel van de website al geruime tijd offline is. Dus de klanten kunnen hun gegevens niet bekijken. Maar dat kan allemaal want het is een extra services. Zijn er nog meer mensen welke deze problemen hebben?

Emiel Kokke
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 apr 2009 16:10

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Emiel Kokke »

Mijn belevenis met Telfort.
Ik ben sinds kort over gestapt van HetNet naar Telfort
Met HetNet had ik geen problemen maar Telfort had een actie.
20 mb internet met vastbellen voor een vast bedrag van 29.95
nu worden bij de mensen met dit contract 5 ct per gesprek in rekening gebracht.
In het begin kon ik niet vast bellen, heb ik met mijn mobiel naar de servicelijn moeten bellen onkosten 23 Euro deze heb ik getracht terug te krijgen maar zei verwijzen naar artikel 6.1 dat
zei dit niet hoeven.
Wanneer ik nu wil bellen duurt het +/- 10 seconden voordat ik verbinding heb. verbinding valt spontaan weg.
Wanneer ik gebelt wordt krijgen de mensen soms direct de voice mail.
Telfort verwijst mij steeds naar hen servicelijn 30 ct p.m.
Deze moeten ze zo wie zo met deze klachten terug brengen naar 0 , heeft HetNet met de klachten in het begin ook gedaan.

Barba
Berichten: 1
Lid geworden op: 15 apr 2009 10:47

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Barba »

'Mijn Telfort' is al veel langer dan 6 april buiten werking, ik ben in maart uiteindelijk naar de winkel gegaan en daar zeiden ze dat het niet lang zou duren. Al weken kan ik niet zien waar die hoge bedragen vandaan komen die Telfort bij me afschrijft.
Ben wel benieuwd naar het bericht dat we nu massaal kunnen opzeggen vanwege een tariefsverhoging. Een contract gaat toch door tot de einddatum? Ik heb Telfort alleen voor mijn GSM. Internet via het Net, daarover geen klachten.

zeldassecret
Berichten: 1
Lid geworden op: 15 apr 2009 15:05

Re: Telfort

Ongelezen bericht door zeldassecret »

Ben al vanaf 2 februari bezig met overstappen binnen Telfort. Volgens mij zit er een call-center bij de klantenservice, want heb nu al kontakt gehad met 6 verschillende personen en ze draaien er maar wat om heen. Wilde van mijn oude abonn. overstappen naar een wat voordeliger met nummerbehoud en ik meld dit op 2 febr. Op 3 febr. krijg ik mn nieuwe sim-kaart, maar met een ander nummer. Heb gedaan wat ik kon, maar mijn oude abonn. loopt gewoon door en nu zit ik met 2 abonn. Het is te onwaarschijnlijk voor woorden. Ik moet nu 3 maanden doorbetalen voor mijn oude abonn. en het nieuwe en kan nog steeds niet beschikken over mijn nieuwe abonn. met mijn "eigen" nummer. Wel een vette rekening en de mededeling dat ik vandaag wordt afgesloten!
Heb ten einde raad vanmorgen maar betaald, maar je kunt ze nu alleen nog maar bereiken op een 0900 nummer, waarbij ze zeggen op de site, dat dit max. € 15,- kan kosten! Tis te zot voor woorden. Volgens mij zetten ze expres hun contact-email uit! Waardeloos gewoon. Sorry

hetu51
Berichten: 2
Lid geworden op: 09 jun 2007 11:52

Re: Telfort

Ongelezen bericht door hetu51 »

Ongeveer 4 a 5 jaar geleden werd ik door Telfort belazerd, sindsdien heb ik gezworen bij hoog en laag nooit meer met Telfort telefoon/internet te willen abonneren ,hoge telefoonrekeningen kreeg ik toegestuurd,waar ik zeker weten geen telefoons had gepleegd enz. enz. enz..
Na zoveel brieven van mijn kant te hebben gestuurd met mededeling niet mee eens te zijn met de rekeningen, stuurde telfort deurwaarde naar mij toe,daarna heb ik maar alles betaald en gezworen nooit bij deze boevenbende te willen abonneren.
En nog iets , een van mijn familieleden werkt bij de Hoofdkantoor van Telfort in Amsterdam zij heeft een hoge baan in de financiele sector van Telfort, personeelsleden worden jaarlijks overladen met bonussen en kado's.
Dus bij deze weten jullie waar al het geld vandaan komt.

Pulsar_
Berichten: 9
Lid geworden op: 11 mar 2006 13:03

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Pulsar_ »

Ik ben vanochtend tot mijn stomme verbazing opgebeld door Telfort!
Ik had ook een klacht naar Tros Radar verstuurd, vanwege een abonnementsverlenging (opgebeld door de klantenservice) , die vervolgens zoek was geraakt. Hier kwam ik pas maanden later achter, omdat er steeds maar weer 2x zoveel abogeld werd afgeschreven. Toen ik belde, mailde en ook een brief stuurde kreeg ik te horen 'het lijkt erop dat u niets heeft aangevraagd'. Toen Radar maar gemaild.

Ik krijg de kosten van de afgelopen maanden terug en ook korting op mijn abonnement.

Helaas voor Telfort heb ik vorige maand een Ben abonnement aangevraagd, die in juni van start gaat. Anders had ik nog wel gebleven, want ik vind dit een goed gebaar.

Ik heb daarnet de Radar uitzending gekeken. Hulde. Ik heb genoten van de ontmaskering van Diane van der T

:)

opgelucht!
Berichten: 105
Lid geworden op: 16 nov 2007 11:21

Re: Telfort

Ongelezen bericht door opgelucht! »

Geplaatst op 15 Apr 2009 20:27 door hetu51


--------------------------------------------------------------------------------

Ongeveer 4 a 5 jaar geleden werd ik door Telfort belazerd, sindsdien heb ik gezworen bij hoog en laag nooit meer met Telfort telefoon/internet te willen abonneren ,hoge telefoonrekeningen kreeg ik toegestuurd,waar ik zeker weten geen telefoons had gepleegd enz. enz. enz..
Na zoveel brieven van mijn kant te hebben gestuurd met mededeling niet mee eens te zijn met de rekeningen, stuurde telfort deurwaarde naar mij toe,daarna heb ik maar alles betaald en gezworen nooit bij deze boevenbende te willen abonneren.
En nog iets , een van mijn familieleden werkt bij de Hoofdkantoor van Telfort in Amsterdam zij heeft een hoge baan in de financiele sector van Telfort, personeelsleden worden jaarlijks overladen met bonussen en kado's. Dus bij deze weten jullie waar al het geld vandaan komt.
Dat had je nou precies NIET moeten doen, want als je kunt bewijzen dat ze ten onrechte geld van je willen hebben, dan heb je van een deurwaarder niets te vrezen. Deurwaarders zijn er niet alleen voor de eisende partij! Als hij/zij aan de deur komt en je laat je bewijsstukken zien (nooit uit handen geven, leg kopieën klaar om mee te geven) dan gaat hij onverrichter zake terug naar zijn opdrachtgever. Die opdrachtgever moet hem/haar betalen, want jij hebt die deurwaarder niet ingehuurd. Natuurlijk, er staat altijd dat de schuldenaar de deurwaarder moet betalen, en als er echt een wanbetaling is, dan klopt dat ook. Als blijkt dat de deurwaarder onterecht naar iemand is gestuurd, dan heeft de schuldeiser pech, want die moet dan betalen. Als je er niet uit komt, dan desnoods naar de rechter, als je maar zorgt dat je bewijs hebt van je gelijk.

BTW: heeft je familielid je niet met deze kwestie kunnen helpen? Ze zeggen altijd dat je het van je familie moet hebben, toch? :D

Telfortsucks
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 apr 2009 13:04

Re: Telfort

Ongelezen bericht door Telfortsucks »

Na twee maanden nog steeds een slechte verbinding die regelmatig uitvalt! Op emailklachten krijg ik steeds weer dezelfde standaard oplossing en het verzoek te bellen. Ook wordt bij telfort intern de storing vaak weer als verholpen genoteerd! Op een brief aan de directie is geen antwoord gekomen. Ik word er moedeloos van. Ben aan bellen al een hoop geld kwijt want moet iedere keer weer doorgeven wat er aan de hand is, dezlfde testen doorstaan, blablabla. Schandalig!!!!

internet
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 apr 2009 07:15

Re: Telfort

Ongelezen bericht door internet »

Tevreden klant

Ik en mijn vrouw zijn al jaren een tevreden klant van telfort
zowel mobiel en internet van telfort zijn uitstekend

enige minpunt is dat ik 42 DB op de lijn heb waardoor ik max 8 MBIT haal aan download
ik woon namelijk 3 kilometer van de centrale vandaan

Gesloten