Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Die suggestie zullen we zeker meenemen!

Nu staan we voor een lastig feit. Er zijn 63.000 polissen die een nominale waarde vertegenwoordigen van NLG 9.450.000,00 (volgens de boeken)
Als het klopt dat jaarlijks NLG 187.000,00 aan prijzen werd uitgekeerd en het aantal trekkingen vanaf eind 1932 t/m juli 2017 bedraagt 255, dan resulteert dat in 255/3 (aantal trekkingen per jaar) = 85 jaar. Dat zou dan betekenen dat totaal is uitgekeerd 85 x NLG. 187.000,00 = NLG 15.895.000,00

Dat is dus beduidend meer dan de nominale waarde die de polissen volgens de boeken vertegenwoordigen. In casu zou dus gesteld kunnen worden dat de deelnemers geen vordering meer hebben op Lotisico, aangezien het uitgekeerde prijzengeld de nominale waarde van de polissen overstijgt.
Dat doet echter geen recht aan de individuele deelnemers, waarvan een groot deel zelfs nog niet de aanschafwaarde van de polis heeft terug ontvangen middels uitgekeerde prijzen.
Mogelijkerwijs, maar dat is pure speculatie, zou bovenstaande zelfs een, zo niet de reden kunnen zijn geweest voor W.H. om de welbekende stekker
uit Lotisico te trekken onder het motto "de buit is binnen". Kortom, er zal nog (veel) meer onderzoek moeten plaatsvinden.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@speedy
In totaal moet worden uitgekeerd 63.000 (aantal polissen) x NLG 10.000 = NLG 630.000.000,00 .
Nog geen enkele polis heeft het bedrag van NLG 10.000 bereikt, dus alle polissen spelen (nog) steeds mee.
Uitgekeerd na 85 jaar is NLG 15.895.000. Resteert NLG 614.015.000. Met NLG 187.000 gulden per jaar hebben we nog "maar" 3283,5 jaar te gaan
voor een ieder volledig is betaald.

Maar als gezegd in de vorige posting: het na 85 jaar uitgekeerde prijzengeld overstijgt de nominale waarde van de polissen ruimschoots.
Dus de vraag is: heb je ueberhaupt nog wel een vordering ? (op basis van je inleg minus prijzen individueel wellicht nog wel)
Dat nu is een vraag die alleen beantwoord kan worden als er volledige inzage is in de polisadministratie.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Aan mijn sommatie d.d. 9 mei, om binnen 14 dagen € 0,29 te voldoen op mijn bankrekening, is geen gehoor gegeven.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Het in mijn een na laatste posting gestelde is wellicht iets te stellig. Enerzijds is er de stelling van Louis Bakker (destijds directeur Lotisico) in Trouw van 19-08-1989 dat jaarlijks ongeveer 187.000 gulden aan prijzen wordt uitgekeerd (euro 84.856,86), anderzijds is er de stelling van W. Haighton dat het per trekking gaat om een bedrag tussen de 6000 en 7000 euro. (uitzending Radar Radio van 6 januari dit jaar). Dat is nogal een verschil!

De discussie spitst zich dus toe op de vraag wat onder een "trekking" dient te worden verstaan.

Wie de trekkingslijst analyseert, constateert dat dit een oplopende reeks is van 1 t/m 21.000, verdeeld over 5 klassen. (geen zorgen, dat hebben wij reeds voor U uitgezocht!) Er zijn 3 series ( A, B en C) die elk 21.000 polissen/doorlopende loten omvatten. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat trekking 1 (januari) serie A betreft, trekking 2 (mei) serie B en trekking 3 (september) serie C. Dat staat echter niet met zoveel woorden op de trekkingslijst vermeld. (bijvoorbeeld trekking 255 serie B). In deze situatie zou W. Haighton "min of meer" het gelijk aan zijn kant hebben. Per trekking zou het in dat geval gaan om een bedrag van Euro 9393,38 (NLG 20.700,25).
Er zijn 255 trekkingen gehouden (inclusief de 2 niet uitbetaalde) dus het resultaat zou in dat geval zijn 255 (aantal trekkingen) x 9393,38 (prijzenbedrag per trekking) = euro 2.395.311,90 aan uitbetaalde prijzen. De polissen vertegenwoordigen volgens de boeken een waarde van NLG 9.450.000,00 ( ofwel euro 4.288.221,00). (63.000 (3 series a 21000 loten/polissen) x NLG 150,00))

De deelnemers hebben in dat geval nog tegoed van Lotisico: 4.288.221,00 (ingelegd geld in euro) - 2.395.311,90 (uitbetaalde prijzen in euro) = 1.902.909,10 euro (bijna 2 miljoen euro)

Saillant detail: al vanaf eind 1932 brengt Lotisico 15% "loterijbelasting" in mindering, terwijl zij daartoe pas bij de invoering van de Wet op de Kansspelbelasting (1964) verplicht werd. In alle voorgaande jaren verdween deze 15% rechtstreeks in de zakken van de fam. Haighton.
(per trekking een bedrag van euro 1785,05 x 95 (aantal trekkingen = euro 169.579,75 die zonder enige tegenprestatie in de zakken van de fam. Haighton verdween.) Helaas is dit merendeels verjaard, hoewel voor de laatste 3 jaren nog stuiting mogelijk is.

Zou Louis Bakker echter gelijk hebben, dan dient de trekkingslijst geinterpreteerd te worden als de uitkomst van 1 serie die van overeenkomstige toepassing is op de andere 2 series. Dat zou dan resulteren in euro 9393,38 (1 serie) x 3 (aantal series) x 255 (aantal trekkingen) = 7.185.935,70 euro.
Dat overstijgt het door deelnemers ingelegd bedrag van euro 4.288.221,00 zodat deelnemers in dat geval niets meer te vorderen hebben.

We gaan er van uit dat dhr. Haighton, als bestuurder, het best geinformeerd is, of althans zou moeten zijn, met als resultaat dat deelnemers dus een kleine 2 miljoen euro tegoed hebben van Lotisico wegens niet nakoming van haar kant van de door haarzelf opgestelde polisvoorwaarden.
Dat op zich vormt een grond voor ontbinding. Dat impliceert dat Lotisico zal moeten vergoeden de betaalde inleg minus de uitbetaalde prijzen.
Immers, nu er sprake is van een overeenkomst, kunnen beide partijen daaraan rechten ontlenen. Voor de deelnemer betekent dit dat hij/zij Lotisico dus eveneens kan houden aan door haarzelf opgestelde voorwaarden.

Daarmee is de vordering van de deelnemers (summierlijk) voldoende onderbouwd en is het aan Lotisico om het tegendeel te bewijzen.

Nu ontegenzeggelijk vaststaat dat geen trekkingen meer zullen plaatsvinden (er zijn immers al 2 momenten verstreken waarop een trekking had moeten/kunnen plaatsvinden volgens de polisvoorwaarden (1 trekking in 2017 en 1 in 2018) en bovendien Lotisico al sinds 2016 geen jaarrekeningen meer heeft gedeponeerd, staat vast dat de heer W, Haighton in deze persoonlijk aansprakelijk is voor tekorten in een (eventueel) faillissement op de grond dat niet (tijdige) deponering van de jaarstukken wordt geacht een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
Tevens staat vast dat Lotisico verkeert in de situatie van opgehouden te hebben met betalen.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor diegenen die mochten vermoeden dat dit onderwerp was doodgebloed:
Na ons schrijven van 5 juni aan de KSA met de nodige bewijzen is vandaag een rappel gestuurd met verzoek om een eventueel (voorlopig) standpunt.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Vandaag is dan de officiële reactie van de KSA ontvangen:
……..
Kansspelautoriteit
Onderwerp: Lotisico
Ons kenmerk: 01.037.602

Geachte heer (verwijderd),

Hierbij reageer ik op uw mail van 2 juni jongstleden waarin u namens PAL de Kansspelautoriteit verzoekt zich te voegen in de gerechtelijke procedure tegen Lotisico. Onze excuses voor het feit dat u even heeft moeten wachten op een antwoord.

Het spijt mij u te moeten meedelen dat de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft besloten zich niet te voegen in de gerechtelijke procedure.
De belangrijkste reden hiervoor is dat er een wettelijke grondslag mist. Zoals u zelf al in uw mail aangeeft, is de Kansspelautoriteit niet bevoegd. In artikel 44 van de Wet op de kansspelen staat dat de wet niet geldt voor loterijen van vóór 1905. Lotisico werd in 1902 opgericht.

De Kansspelautoriteit begrijpt dat deze beslissing van de raad van bestuur teleurstellend is voor u en voor PAL, maar hoopt op uw begrip.

Hoogachtend,

(Verwijderd)
Voorzitter raad van bestuur Kansspelautoriteit
…….
Uiteraard teleurstellend, want we hadden KSA slechts verzocht om zich als belanghebbende te voegen in het kader van haar missie: veilig spelen op een eerlijk speelveld. Niemand zal ontkennen dat een trekking uit 21.000 polisnummers voldoet aan de definitie van "kansspel".

Het feit dat Lotisico vanaf haar oprichting een stevige lobby heeft gevoerd waardoor zij 3 jaar na haar oprichting een uitzonderingspositie kreeg die in de Wet werd verankerd, en die tot op de dag van vandaag nog steeds heeft behouden middels art 44 Wok, maakt haar ongrijpbaar voor optreden.

Na de vakantieperiode zal nader overleg gevoerd worden welke stappen nog open staan.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

We zijn nog eens verder gegaan met het doorvoeren van berekeningen. Want welke actie je ook onderneemt, het blijft een inschatting van goede en kwade kansen om te bepalen of je kans van slagen hebt in een procedure.
Dat betekent dus veel juridisch vooronderzoek. Zo verbazen we ons (nog steeds) dat Lotisico tot en met de laatste trekking 15% inhoudt (die wij gemakshalve "loterijbelasting" hebben genoemd) terwijl daarvoor geen enkele grondslag bestaat.
Ja, Lotisico is geënt op de Staatloterij. In de Regeling der Staatsloterij uit 1885 is bepaald dat:

Artikel 3
1. er niet meer dan 3 loterijen per jaar plaatsvinden;
2. iedere loterij uit ten hoogste 21.000 loten bestaat.

Artikel 6
....
Van de prijzen en premien wordt, ten behoeve van den Staat, gekort 15 percent op die van NLG 100 en hoger en 10 percent op die daarbeneden.

Al deze vereisten worden door Lotisico toegepast, om maar zoveel mogelijk het "model Staatsloterij" te benaderen.

Hoewel je dit formeel geen "loterijbelasting" mag noemen, is het dat natuurlijk wel. Omdat het hier de "Regeling der Staatsloterij" betreft, dient deze natuurlijk deze korting wel toe te passen. Voor een particuliere loterij als Lotisico geldt dat uiteraard niet. Immers Lotisico valt niet onder de "Regeling der Staatsloterij". Die heeft, zoals de naam al doet vermoeden, uitsluitend betrekking op de Staatsloterij. Sterker nog, Lotisico zou er een voordeel bij hebben omdat de uitkering 15% hoger is dan die van de Staatsloterij! Dat voordeel is echter niet aan de consument ten goede gekomen maar aan de Fam. Haighton. Die 15 % is rechtstreeks in hun zakken verdwenen en (uiteraard) niet aan de Staat afgedragen!

Voorts werd onze aandacht getrokken door een artikel in Trouw van 19 augustus 1989 waarin o.a de volgende passage voorkomt:

De niet geclaimde geldprijzen komen ten goede aan de enige aandeelhouder van Lotisico: de familie Haighton. Want zullen de polishouders van de opbrengst van Lotisico nooit stil kunnen gaan leven, de familie Haigton doet dit al sinds begin deze eeuw. In totaal bracht de verkoop van de polissen, die tot in de jaren vijftig via een netwerk van agenten onder meer in kapperszaken en sigarenwinkeliers werden gesleten, zo'n negen miljoen gulden op. Voorzichtige beleggingen hebben dit bedrag inmiddels meer dan verdubbeld. De rente van het kapitaal is ruim voldoende om de rond 187.000 gulden prijzengeld per jaar uit te keren, het kantoor met vijf man personeel in stand te houden en daarnaast de nabestaanden van Jacobus een zorgeloos bestaan te garanderen.

Onze aandacht werd in deze uitlating getrokken door de mededeling dat jaarlijks rond de 187.000 gulden aan prijzengeld werd uitgekeerd.

Dat staat in schril contrast met de uitlating van de heer Haighton in de uitzending van Radar Radio van 6 januari 2018, dat het per trekking slechts om een bedrag van tussen de 6000 en 7000 euro zou gaan. Ieder weldenkend mens zal onder een trekking verstaan het totaal aan getrokken prijzen.
Als we dan uitgaan van 3 trekkingen per jaar zou het dus gaan om 18.000 tot 21.000 euro per jaar. Even teruggerekend : een bedrag tussen de 39.666,78 en 46.277,91 gulden. Dat staat in schril contrast met de genoemde "circa" 187.000 gulden in Trouw.. De heer Haighton heeft daarmee zowel de deelnemers als de redactie van Radar misleid of althans een "halve" waarheid verteld.

Veronderstellenderwijs aannemend dat de heer Bakker, als toenmalig directeur, weet waarover hij spreekt, zijn wij eens terug gaan rekenen. Het eindresultaat daarvan vindt je in het bijgesloten excel sheet op het tabblad "uitkeringen jaarbasis". Daaruit blijkt dat jaarlijks 186.302,25 NLG aan prijzen wordt uitgekeerd. (excl. verschuldigde kansspelbelasting). De "circa" 187.000 gulden van de heer Bakker is daarmee min of meer bevestigd. (En dan hebben we het dus over "tenminste" de situatie vanaf 1989 tot heden.)
De heer Haighton had moeten vermelden dat het bedrag van tussen de 6000 en 7000 euro met een factor 3 moest worden vermenigvuldigd!
Immers een "trekking" dient in deze te worden uitgelegd als een trekking die betrekking heeft op zowel serie A als B en C. Dit nalaten resulteert in misleiding van het publiek.

Uitgaande van hetgeen de heer Bakker destijds stelde en wat, vooralsnog, juist blijkt te zijn, komen we tot de volgende conclusie:

Aantal gedupeerden: 510 per serie x 3 series x 2 trekkingen = 3060 gedupeerde polishouders

Totale schade aan niet uitgekeerde prijzen voor 2 trekkingen: NLG 124.201,50 / euro 56.360.16

Met deze gegevens is zeer specifiek bepaald het aantal crediteuren met een vordering en het totaal bedrag van de vordering(en).
Bijlagen
Lotisico trekkingsschema in NLG volledig.xlsx
(474.19 KiB) 133 keer gedownload
Trouw 19-08-1989.pdf
(517.84 KiB) 102 keer gedownload
staatsloterij 1885.pdf
(855.63 KiB) 78 keer gedownload

Erni
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 jul 2016 16:26

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erni »

Ik ben nieuw hier omtrent dit onderwerp. En ben geschrokken van de handelswijze van Lotisico. Bij de papieren van mijn moeder die inmiddels is overleden. kwamen wij nl. een polis van Lotisico tegen. en voor zo ver wij hebben kunnen nagaan is er nooit een uitkering geweest. (heeft zij nooit een prijs gewonnen)

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@Erni, wil je je aub melden via [email protected] ? Dan kunnen we je aan de lijst van aanmeldingen toevoegen.
In september staat een bespreking gepland met de advocaat over het nemen van nadere stappen.

CCKM43
Berichten: 1
Lid geworden op: 11 apr 2018 17:13

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door CCKM43 »

Ik meld me ook aan. Ik beheer namens mijn familie 6 loten, had "prijs" in 2017, maar er is niet uitgekeerd.... :shock:

Zou aan deze kwestie nog wat te doen zijn?
Wilt u me op de hoogte houden?
Conny
1.8.2018

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor alle volgers: er staat een afspraak gepland met de advocaat voor vrijdag 5 oktober.
Ik weet, het kan voor sommigen niet snel genoeg gaan. Maar we hebben te maken met verhinderdata aan beide zijden plus de voorkeur voor een afspraak op de vrijdag. Dat maakt natuurlijk de spoeling al een stuk dunner dan wanneer je op elke doordeweekse dag een afspraak kunt maken.
Dit is echter een dermate gespecialiseerd terrein dat je daarvoor een in dat vakgebied gespecialiseerd advocaat nodig hebt. En die zijn dun gezaaid.

In Mr. Lars Westhoff en Mr. Johan Vissers, die beiden gespecialiseerd zijn in kansspelen, hebben we daarmee de juiste specialisten gevonden die de diverse opties juist in kaart kunnen brengen.

Erni
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 jul 2016 16:26

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erni »

Ik heb me aangemeld. Ik ben benieuwt hoe het verder gaat

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@erni,

Aanmelding in goede orde ontvangen.

Excuus aan allen, als niet direct werd gereageerd, maar ben net terug van 2 weekjes vakantie in Oostenrijk.
Nu volop bezig met de beantwoording van binnengekomen mails en bezig met verzamelen van gegevens van gedupeerden ten behoeve van het gesprek op 5 oktober en de daarop ongetwijfeld volgende rechtszaak. Mocht je mensen kennen buiten het forum met polissen laat ze ons dan contacteren. Vooralsnog gebeurt alles op basis "no cure no pay". Een advocaat mag dat wettelijk niet aanbieden, Dus neemt PAL het voortouw in deze.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

CCKM43 schreef:Ik meld me ook aan. Ik beheer namens mijn familie 6 loten, had "prijs" in 2017, maar er is niet uitgekeerd.... :shock:

Zou aan deze kwestie nog wat te doen zijn?
Wilt u me op de hoogte houden?
Conny
1.8.2018
Graag aanmelden via [email protected].

Omdat niet duidelijk is waar de polisadministratie thans is, zijn we bezig een eigen polisadministratie op te zetten.

Inmiddels beschikken we al over actuele gegevens over ca. 140 polissen. Er blijven aanmeldingen binnen komen dus het aantal neemt nog toe.

We weten dat van ongeveer 1/6 van het totaal aantal polissen (63.000) ook bij Lotisico niet bekend was wie de eigenaar is. Dat zijn dus 10500 polissen.

Of die eigenaren ooit nog boven water zullen komen is dus twijfelachtig.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Inmiddels heeft zich ook de eerste deelnemer gemeld die tegenwoordig in het buitenland verblijft.
De polissen staan nog geregistreerd op het oude (Nederlandse) adres en de wijziging is niet doorgegeven "omdat er toch niets van Lotisico vernomen werd".
Ook het oude (Nederlandse) bankrekeningnummer is bij Lotisico bekend maar niet het nieuwe buitenlandse.
Zou er dus op de polis een prijs gevallen zijn, dan zou deze niet uitgekeerd kunnen worden. 3 jaar na de trekkingsdatum vervalt in dat geval het recht op de prijs en verdwijnt deze in de zakken van Lotisico.

Dit geval zal zeker niet op zich staan. De kans dat er meer van dit soort "vervuiling" in de Lotisico administratie voorkomt, voor zover die nog bestaat, is aanzienlijk.

Erni
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 jul 2016 16:26

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erni »

Ik denk dat dit ook voor de loten die op naam staan van mijn overleden moeder geld. Haar bankrekening is nu nog wel aktief, maar zal toch opgehefen moeten worden. En dit doorgeven aan Lotisico is niet mogelijk.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@Erni,

Ik denk dat je er ernstig rekening mee moet houden dat er geen trekkingen meer gaan plaatsvinden.
De 256e trekking had 30 oktober 2017 moeten plaatsvinden. De 257e zou dan op maandag 29 januari 2018 moeten hebben plaatsgevonden en de 258e trekking op 30 juli j.l. De 259e zou dan op 29 oktober a.s. moeten plaatsvinden.
Dat betekent dat Lotisico al 3 trekkingen heeft gemist. Daarmee staat overduidelijk vast dat zij in verzuim is met het nakomen van de verplichtingen die aan haar kant voortvloeien uit de overeenkomst. Ook het feit dat de website uit de lucht is, het telefoonnummer is opgeheven en emailcontact eveneens niet mogelijk is zijn aanwijzingen dat er geen trekkingen meer zullen plaatsvinden.
Dan is het bankrekeningnummer dus feitelijk ook niet meer van belang.

Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek op 5 oktober kan het bankrekeningnummer in de toekomst echter wel van belang zijn.

In het opzetten van de nieuwe polisadministratie hebben we bewust nog niet om dit gegeven gevraagd. Als het tot een faillissementsaanvraag zou komen is de eerste vraag wat er nog in de boedel wordt aangetroffen. Als dan zou blijken dat er nog iets voor de deelnemers resteert, pas dan wordt het gegeven van (actuele) bankrekeningnummers van belang. De kolom "IBAN" is daarom al wel ingebouwd, maar nog niet geactiveerd.

Mocht het zover komen dan zullen uiteraard alle deelnemers worden verzocht dit gegeven te verstrekken.
Stichting Platform Aandelen Lease zal in dat geval nauw samenwerken met de curator om e.e.a. te coördineren.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Niet iedereen reageert hier op het forum, maar we constateren de laatste dagen wel een toename van het aantal aanmeldingen.
Dat is natuurlijk alleen maar positief! Ook hebben we inmiddels via via vernomen dat bekende Nederlandse organisaties beschikken over
polissen. Bekend zijn in elk geval het Nederlandse Rode Kruis, WNF en Vereniging voor blinden en slechtzienden. Vermoedelijk zijn deze polissen geschonken na bijv. overlijden van de eigenaar van de polis(sen). Uiteraard zullen we deze organisaties benaderen.
Dit soort organisaties zal over het algemeen niet zo snel op fora als dit kijken en zijn zich dus mogelijk niet eens bewust van alle ontwikkelingen
rondom Lotisico.

Vast staat al wel dat de 63.000 polissen niet resulteren in 63.000 gedupeerde personen/organisaties. We hebben aanmeldingen binnen met pakketten van 14, 21 en zelfs 66 polissen en anderen beschikken weer over 2, 3 of meer polissen. Het aantal gedupeerde personen/organisaties zal dus lager dan 63.000 uitkomen. Hoeveel lager valt op dit moment echter nog niet in te schatten.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Interessant is ook het volgende gegeven:
Wie de trekkingslijst bekijkt, ziet een reeks van 510 polisnummers/loten verdeeld over 5 klassen.
Uit Uw polis kunt U niet opmaken in welk van de 5 klassen deze behoort. U kunt dus niet bepalen hoeveel het eigen geld is dat in mindering wordt gebracht.
Daarnaast vermeld de trekkingslijst niet serie A, B of C.
Dat leidt tot de volgende conclusies:

1. Als een polisnummer in Serie A behoort tot klasse 2, dan behoort hetzelfde polisnummer in Serie B en C eveneens tot klasse 2.
2. Een "trekking" moet dus verstaan worden als een trekking voor Serie A, B en C. Dat betekent dat de 510 polisnummers met een factor 3 (voor het aantal series) moet worden vermenigvuldigd. Dus 1530 polissen die per "trekking" op een uitkering mogen rekenen. Met andere woorden: de 2 niet uitgekeerde trekkingen omvat dus 3060 polissen. In theorie zijn er daarmee 3060 direct gedupeerden.
3. Dat plaatst ook weer vraagtekens bij de uitspraak van de heer Haighton dat het per "trekking" in theorie gaat om een bedrag van tussen de 6 en 7 duizend euro. De heer Haighton heeft hier geprobeerd zand in de ogen te strooien, ook bij de redactie van Radar. Met een "trekking" bedoelt HIJ namelijk een Serie. Indachtig het onder 2 vermelde moet het bedrag van 6 tot 7 duidend euro dus met een factor 3 worden vermenigvuldigd, ofwel tussen 18 en 21 duizend euro! Ook onze berekeningen tonen dit aan. Het heeft het nodige speurwerk gekost om dit te ontdekken.


Maar langzamerhand begint het net zich te sluiten rondom de heer Haighton.


Om zoveel mogelijk polissen in de juiste klasse in te delen zijn we nog op zoek naar oude trekkingslijsten die mensen wellicht nog in hun bezit hebben.

255,254 en 253 hebben we al evenals 241. Andere trekkingslijsten zijn van harte welkom.

redhead55
Berichten: 788
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor de goede orde plaatsen wij ook de dit weekend verschenen Nieuwsbrief Nr. 1 in dit topic.
Hoewel van de aanmelders in sommige gevallen ook de gebruikersnamen op dit forum bekend zijn (waarop overigens het in de nieuwsbrief vermelde Privacybeleid van toepassing is) bestaat de indruk dat m.n. enkele lezers/reageerders van het eerste uur zich (nog) niet gemeld hebben. Dat kan uiteraard verschillende oorzaken hebben. (men heeft bijvoorbeeld het forum al enige tijd niet meer bezocht of is niet geabonneerd op het onderwerp zodat men ook geen melding van nieuwe reacties ontvangt).

Reacties/aanmeldingen blijven welkom.
Bijlagen
Nieuwsbrief nr 1.docx
(19.91 KiB) 110 keer gedownload

Plaats reactie