AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door felixbeijer »

peewee,

het bedrog door veel te hoge rendementen op te geven blijft mijns inziens een mogelijkheid ervanaf te komen.
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic. ... 3#p2240613
Dit zal zich binnen enige jaren vanzelf openbaren.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

In tegenstelling tot VC&G de laatste jaren bij Hof Amsterdam, heb ik - zonder complottheorie - in 2013/2014 nog fraaie overwinningen geboekt bij Kifid. Puur op basis van feiten, waaronder ondeugdelijke (tel.)verkoop via AEGON's adviseurs.

Daarna werden aldaar nieuwe drempels opgeworpen, maar die lijken met terugwerkende kracht niet langer houdbaar:
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!
Grappig om te zien dat mijn voormalige advocaat RtH vanaf 2013 mijn visie bij de concullega heeft mogen toepassen :D

De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt pas op 27 mei, maar 5 februari 2016 is eindelijk het advies aan de Hoge Raad uitgebracht, strekkende tot verwerping van het cassatieberoep van Dexia over de Bossche arresten van 2014

Gerechtshof Den Bosch oordeelde destijds op 17 juni 2014 onder meer:
4.16.26 (..)Bij het bepalen van de omvang van de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen dient dan uitgangspunt te zijn dat [geïntimeerde] mocht afgaan op het advies van Spaar Select en [geïntimeerde] aldus minder bedacht hoefde te zijn en zich minder snel eigener beweging behoefde te verdiepen in niet (uitdrukkelijk) vermelde risico’s dan in het geval de effectenlease-overeenkomsten niet naar aanleiding van een advies zouden zijn totstandgekomen.

Alles tegen elkaar afwegend en met in achtneming van de hiervoor in 4.16.19 en 4.16.23 vermelde rechtspraak, is het hof van oordeel dat op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 20% van de nadelige gevolgen (de betaalde inleg en de restschuld) voor rekening van [geïntimeerde] dient te blijven.

De verplichting tot schadevergoeding van Dexia bedraagt aldus 80% van deze nadelige financiële gevolgen.
Niets nieuws onder de zon, een pad wat onder meer rechtbank Rotterdam in 2004 al aangaf in ECLI:NL:RBUTR:2004:AR7916:
4.3.6 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

ClaimConcept schreef:4.3.6 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen
@CC,

Ik begrijp de weg die je/jullie wil(len) gaan, waarvoor zeker waardering, maar 4.3.6. is in de door jou genoemde uitspraak nummer 4.36 (het was dus even zoeken)

4.36

De rechtbank zal de gevraagde verklaring voor recht toewijzen door vast te stellen dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de personen die met Spaarbeleg een SprintPlan-overeenkomst hebben gesloten en dientengevolge schade hebben geleden of nog zullen lijden. Voor de vaststelling welke schade dientengevolge voor vergoeding in aanmerking komt is noodzakelijk om een beoordeling te kunnen maken van het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging van Spaarbeleg en de opgetreden schade bij de deelnemer. Dit is een beoordeling die zich niet leent voor een collectieve actie nu de invulling daarvan afhankelijk is van het individuele geval en de persoonlijke kenmerken en omstandigheden van de deelnemer daarbij een rol spelen. Dit omvat mede het oordeel over de mate waarin de individuele deelnemer aan de schade heeft bijgedragen, in de zin van eigen schuld. Voorts kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol kan spelen.

Tot slot zal bij de beoordeling van de schade die dientengevolge is geleden ook een rol kunnen spelen dat bij de deelnemers van Spaarbeleg de door hen geleden schade uit verschillende componenten kan bestaan, in de zin van uitsluitend verlies van inleg (of rente) of tevens het bestaan van een restschuld doordat het garantiebedrag door tussentijdse beëindiging of verlaging is komen te vervallen.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... 004:AR7916

De kiem voor deze na 12 jaar uitbloeiende mooie bloem is dus heel lang geleden al gelegd.

Maar voor hoeveel van de Sprintplanners zal deze weg alsnog een redelijke uitkomst geven?
Immers, maar zeer weinigen zijn door De Spaarbelegger of andere tussen/adviespersonen geadviseerd de overeenkomst(en) Sprintplan aan te gaan. Wat nu te doen voor hen, die zonder tussenkomst en advies van derden, door enkel invullen van een aanvraagformulier uit folder of krant overeenkomsten Sprintplan zijn aangegaan?

Ik hang weer aan uw lippen...

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door peewee »

Ik hang even mee....want goede vraag.

Terzijde Rechtbank Rotterdam blijkt Utrecht en de eiser van destijds Stichting Gesp wacht inmiddels al weer zo'n anderhalf/twee jaar op een nieuwe (en hopelijk rechtvaardiger !) beoordeling in haar herzieningsprocedure bij het Gerechtshof aan het IJdok.

Ik heb de voorbije 12 jaar meerdere mooie ver gezichten gezien. De rechtbank Arnhem heeft zo'n 9 tot 10 jaar geleden een redelijk mooi betoog opgezet waarom de Wet op het Consumentenkrediet wel van toepassing is op de kredietverlening (hoe marginaal die mogelijk feitelijk ook was) die bij effectenlease plaatsvond. Hogere rechters en plv. P-G beredeneerden vervolgens anders, kennelijk omdat het betoog van de Rechtbank Arnhem niet in hun regressieve redeneertrant paste.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Vooropgesteld, ik heb heus respect voor de vasthoudendheid van de slapende Stichting GESP en de nog immer actieve Vereniging Consument & Geldzaken.

Maar collectief claimen betekent ook noodgedwongen (beperkte) keuzes, met het risico dat juist zware aantijgingen niet slagen. Daarover hoeven wij hier niet meer te bekvechten, gezien de glasheldere Conclusie van de PG aan de Hoge Raad:
3. [x] verwijt het hof schending van art. 6 EVRM “nu het Hof Amsterdam, naar het oordeel van de Vereniging willens en wetens, althans bewust roekeloos, althans door aanmerkelijke schuld onjuiste uitspraken gedaan en/of onjuiste arresten [heeft] gewezen, terwijl bij wel juiste uitspraken, de zaak in het voordeel van VCG/consumenten zou zijn beslecht.

[x] insinueert dat het hof een faillissement van de bank wilde voorkomen en daarom zijn arresten onvoldoende en onbegrijpelijk heeft gemotiveerd met schending van de regels van stelplicht en bewijslast.
Verder dan het uiten van deze opmerkelijke en ernstige aantijging komt [x] niet. Er worden geen specifieke gedragingen en/of overwegingen van het hof vermeld, waaruit zou blijken dat er ook maar enige grond zou bestaan voor dit verwijt.
Is de harde strijd van Vereniging Consument & Geldzaken dan helemaal tevergeefs geweest? Integendeel, want het heeft uw individuele claim wel levensvatbaar gehouden, zij het dus op meerdere andere individuele gronden (Zorgplichtschending).

Ook daarvoor liggen onze kansen nog steeds bij gezamenlijk optreden: Eendracht maakt Macht, "Samen voor Ons Eigen "!

Michael1950
Berichten: 30
Lid geworden op: 07 apr 2015 15:35

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Michael1950 »

Gisteravond bij thuiskomst zag ik de brief op de deurmat liggen. Heb hem niet opengemaakt anders lig ik de hele nacht te malen. Waarom? Vreesde het ergste. Voor wie? Niet voor mezelf. Heb een mooie schikking aanvaard maar voor de velen die hoop koesterden op gerechtigheid. Van ochtend brief gelezen. Verrast me niet. Vroeger zei de edelman tegen meneer pastoor: Jij houdt ze dom, ik houd ze arm! En wij maar lachen om de arme sukkels van de middeleeuwen :) Maar dat lachen deden ze toen ook al om de zielige figuren tijdens de romeinen. Over 500 jaar of zo lachen ze net zo hard over ons! Wat is er veranderd? De geschiedenis herhaald zich.

mgroen1
Berichten: 15
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door mgroen1 »

Gisteren een brief van "Consument & Geldzaken" (tegenwoordig OverGeldEnzo), ontvangen dat het hoger beroep van de collectieve rechtzaak inzake "Sprintplan", door de rechtbank niet-ontvankelijk is verklaard.

Dat betekent dus, dat deze zaak (voorlopig?) als een nachtkaars uit is gegaan....???

Zijn er nog meer mensen die deze brief (gedateerd op 10 februari 2016), hebben ontvangen?
En, of anderen, die meer weten?

Mathijs

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

Ja, ik heb de brief ook gekregen.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

De nachtkaars is het veen ingegleden, om daar als veenbrand ondergronds verder te blijven smeulen, tot in de zomer een grote en mogelijk niet beheersbare bosbrand zal woeden in dat mooi aangeharkte Nederland.
Vraag is dan, of er voldoende bluskracht zal zijn om den duvel weer in zijne doos te jagen.

https://youtu.be/TP4DktreZO4?t=10m21s

Kijkt u eens naar deze lezing over het Sprintplan van de advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken.

Onder de video heeft die advocaat een link geplaatst, die u kunt aanklikken.
U kunt dan de relevante documenten Sprintplan inzien en bekijken.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire schreef:Het KiFiD is mogelijk toch niet deskundig genoeg, om te doorgronden dat wat er werkelijk gebeurde achter de schermen van het Sprintplan
ClaimConcept schreef:Daarover hoeven wij hier niet meer te bekvechten, gezien de glasheldere Conclusie van de PG aan de Hoge Raad:
3. [x] verwijt het hof schending van art. 6 EVRM “nu het Hof Amsterdam, naar het oordeel van de Vereniging willens en wetens, althans bewust roekeloos, althans door aanmerkelijke schuld onjuiste uitspraken gedaan en/of onjuiste arresten [heeft] gewezen, terwijl bij wel juiste uitspraken, de zaak in het voordeel van VCG/consumenten zou zijn beslecht.

[x] insinueert dat het hof een faillissement van de bank wilde voorkomen en daarom zijn arresten onvoldoende en onbegrijpelijk heeft gemotiveerd met schending van de regels van stelplicht en bewijslast.
Verder dan het uiten van deze opmerkelijke en ernstige aantijging komt [x] niet. Er worden geen specifieke gedragingen en/of overwegingen van het hof vermeld, waaruit zou blijken dat er ook maar enige grond zou bestaan voor dit verwijt.
Is de harde strijd van Vereniging Consument & Geldzaken dan helemaal tevergeefs geweest? Integendeel, want het heeft uw individuele claim wel levensvatbaar gehouden, zij het dus op meerdere andere individuele gronden (Zorgplichtschending)

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

[quote][/quote] Is de harde strijd van Vereniging Consument & Geldzaken dan helemaal tevergeefs geweest ? Integendeel, want het heeft uw individuele claim wel levensvatbaar gehouden, zij het dus op meerdere andere individuele gronden (Zorgplichtschending).

Waarom toch steeds weer de suggestie ophouden dat er individueel iets te claimen valt bij AEGON, want dat is slechts het geval als bij aanvang van het Sprintplan het inkomen onevenredig laag was.
Die zorgplichtschending geldt niet als het gaat om een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen en uitsluitend op de goede naam van AEGON vertrouwde.

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door juwita »

@MGroen
De brief zal niet over het hoger beroep gaan en ook niet over een beslissing van de rechtbank.
Je doelt kennelijk op een beslissing -ook een voor mij als jurist een onbegrijpelijke- van de Hoge Raad tot niet-ontvankelijkverklaring op grond van artikel 80a RO. Dat artikel noemt men ook wel het ''snel afserveerartikel'' voor rechters die om vijf uur naar huis willen. :lol:

Niks rechtbank, niks hoger beroep.....
Recht blijft moeilijk voor leken.

De strijd met Aegon zal vast nog niet gestreden zijn. Ik kan nog wel wat acties bedenken (juridische) die nog mogelijk zijn. Intussen wordt het wel een saga.......

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Er is meer dan een collectief Alles-of-Niets (Vernietiging). En voor geld moest u sowieso toch al individueel gaan procederen.
Robin R. schreef:Waarom toch steeds weer de suggestie ophouden dat er individueel iets te claimen valt bij AEGON, want dat is slechts het geval als bij aanvang van het Sprintplan het inkomen onevenredig laag was. Die zorgplichtschending geldt niet als het gaat om een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen en uitsluitend op de goede naam van AEGON vertrouwde.
Pardon? Die zorgplichtschending geldt niet voor die 70-plusser? Een 70-plusser met alleen lagere school, zoals zovelen koud benaderd door een tussenpersoon? Sparen voor de kleinkinderen, een 70-plusser die ook met kerst 2001 geen enkele argwaan kreeg over zijn inleg van ƒ 350 per maand: Uw kapitaal wordt opgebouwd via het AEGON GarantieFonds ?

Inderdaad, X "een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen ". Of Y een Ghanese asielzoekster. Of Z. Of U.

Vanwege het collectieve karakter heeft GESP per definitie uitsluitend de algemene brochure en overeenkomst laten beoordelen. Rechtbank, Hof en Hoge Raad kunnen niet anders dan een algemene maatstaf over reclame hanteren:
4.3.5 Als algemene maatstaf geldt de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt.
Maar nu het individuele verhaal erom heen:
4.3.5 (..) van een omzichtige en oplettende consument mag worden verwacht dat hij zich vooraf redelijke inspanningen getroost om de betekenis van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en risico's te doorgronden
4.3.7 Het oordeel over de vraag of de desbetreffende mededelingen omtrent de "Sprintplan"-overeenkomst voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument al dan niet misleidend zijn, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.
4.6.2 Op Aegon rust als professionele dienstverlener op het terrein van beleggingen in effecten en aanverwante financiële diensten jegens de personen met wie zij een "Sprintplan"-overeenkomst zal aangaan een bijzondere zorgplicht die ertoe strekt particuliere wederpartijen te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht.
De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval , waaronder de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de betrokken wederpartij
"De omstandigheden van het geval ": eind 2009 door Hof Amsterdam versimpeld tot uitsluitend (laag) inkomen, maar in 2014 door Hof Den Bosch weer hersteld naar ruimere normen:
4.16.26 (..)Bij het bepalen van de omvang van de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen dient dan uitgangspunt te zijn dat [geïntimeerde] mocht afgaan op het advies van Spaar Select en [geïntimeerde] aldus minder bedacht hoefde te zijn en zich minder snel eigener beweging behoefde te verdiepen in niet (uitdrukkelijk) vermelde risico’s dan in het geval de effectenlease-overeenkomsten niet naar aanleiding van een advies zouden zijn totstandgekomen.

Niets nieuws onder zon, de Hoge Raad bekrachtigde in 2009 gewoon de uitspraak uit 2004 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR7916
4.36 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen.
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 12 feb 2016 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Isa(a)c le Maire schreef:De nachtkaars is het veen ingegleden, om daar als veenbrand ondergronds verder te blijven smeulen, tot in de zomer een grote en mogelijk niet beheersbare bosbrand zal woeden in dat mooi aangeharkte Nederland.
Vraag is dan, of er voldoende bluskracht zal zijn om den duvel weer in zijne doos te jagen.

https://youtu.be/TP4DktreZO4?t=10m21s

Kijkt u eens naar deze lezing over het Sprintplan van de advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken.

Onder de video heeft die advocaat een link geplaatst, die u kunt aanklikken.
U kunt dan de relevante documenten Sprintplan inzien en bekijken.
U betaalde voor veel, en u kreeg heel weinig (of althans een andere veel goedkopere kwaliteit of systematiek).

Dat heet boerenbedrog: Knollen (derivaten) voor citroenen (aandelen en obligaties).

Foei nette kakkers van Nederland, onder u zijn criminele kakkers... parasitair rapalje!

De bevolking op deze schaal beroven, dat doet Grotius zich in zijn graf omdraaien tot sint Juttemis blijven woelen.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

En wat doet de advocaat die door de Hoge Raad - volkomen terecht - keihard op z'n vingers wordt getimmerd?
Isa(a)c le Maire schreef:U betaalde voor veel, en u kreeg heel weinig (of althans een andere veel goedkopere kwaliteit of systematiek).
Dat heet boerenbedrog: Knollen (derivaten) voor citroenen (aandelen en obligaties).
Foei nette kakkers van Nederland, onder u zijn criminele kakkers... parasitair rapalje!
De bevolking op deze schaal beroven, dat doet Grotius zich in zijn graf omdraaien tot sint Juttemis blijven woelen.
Opmerkelijke en ernstige aantijging:
3. [x] verwijt het hof schending van art. 6 EVRM “nu het Hof Amsterdam, naar het oordeel van de Vereniging willens en wetens, althans bewust roekeloos, althans door aanmerkelijke schuld onjuiste uitspraken gedaan en/of onjuiste arresten [heeft] gewezen, terwijl bij wel juiste uitspraken, de zaak in het voordeel van VCG/consumenten zou zijn beslecht.

[x] insinueert dat het hof een faillissement van de bank wilde voorkomen en daarom zijn arresten onvoldoende en onbegrijpelijk heeft gemotiveerd met schending van de regels van stelplicht en bewijslast.
De glasheldere Conclusie van de PG aan de Hoge Raad:
Verder dan het uiten van deze opmerkelijke en ernstige aantijging komt [x] niet. Er worden geen specifieke gedragingen en/of overwegingen van het hof vermeld, waaruit zou blijken dat er ook maar enige grond zou bestaan voor dit verwijt.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

https://youtu.be/TP4DktreZO4?t=10m21s

Kijkt u eens naar deze lezing over het Sprintplan van de advocaat van de Vereniging Consument & Geldzaken.

Onder de video heeft die advocaat een link geplaatst, die u kunt aanklikken.
U kunt dan de relevante documenten Sprintplan inzien en bekijken.[/quote]
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 13 feb 2016 02:59, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Over het langdradig kulverhaal van Isa(a)c le Maire, de glasheldere Conclusie van de PG aan de Hoge Raad:
3(...) Verder dan het uiten van deze opmerkelijke en ernstige aantijging komt [x] niet. Er worden geen specifieke gedragingen en/of overwegingen van het hof vermeld, waaruit zou blijken dat er ook maar enige grond zou bestaan voor dit verwijt.
Dat boek kan gewoon dicht.

Gedupeerden maken alleen nog individueel kans: https://forum.www.radartv.nl/viewtopic. ... 3#p2244593

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door juwita »

@CC.

Kulverhaal ? Maar waarom dan wel ? Terechte vraag eerder al van pewee.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

juwita schreef:Kulverhaal? Maar waarom dan wel? Terechte vraag eerder al van pewee.
Kulverhaal is mijn vertaling van het oordeel tot aan onze hoogste rechtsinstantie de Hoge Raad der Nederlanden.
Ik heb de lezing van de advocaat bij Hof Amsterdam live meegemaakt: het was tenenkrommend, net als op youtube.

Discussie hierover is verder zinloos, einde oefening. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

@Heren, heren,

"Zeer groot verschil in omvang kapitaalbeslag en kapitaalstromen
Relevantie bij ‘met geleend geld beleggen’

112. Toentertijd bij aanbieden door Aegon’s Legio Lease / Bank Labouchere, en Aegon Financiële Diensten B.V. van alle overeenkomsten effectenlease, in de periode 1990 – 2003, ontbrak het de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, gelijk alle potentiële en daadwerkelijke afnemers van die overeenkomsten effectenlease, aan het noodzakelijk inzicht, aangaande het cruciale verschil tussen

i) enerzijds beleggen door goederenrechtelijk kopen van echte aandelen en beleggen middels echte vastrentende waarden, waaronder b.v. obligaties, deposito’s, plaatsen op een renterekening of onderhands rentedragend uitlening van geld, met het –vanwege in deze modaliteit betalen van echte aankoop- of beleensommen- daarbij behorende relatief zeer grote kapitaalbeslag met bijbehorende grote kapitaalstromen, en
ii) anderzijds gesynthetiseerd beleggen via verbintenisrechtelijke derivaten - contracten (dat zijn kansovereenkomsten), daaronder begrepen (koop) opties op echte aandelen, opties op aandelenindexen (met cash settlement) en (koop) opties op vastrentende waarden, waaronder obligaties, met het -vanwege in deze modaliteit enkel betalen van derivatenpremies / optiepremies- daarbij behorende relatief zeer, zeer geringe kapitaalbeslag met bijbehorende zeer, zeer geringe kapitaalstromen; slechts een fractie van de hoeveelheid kapitaal dat nodig is voor beleggen in echte aandelen en echte obligaties."

Omdat met derivaten is gewerkt, in combinatie met 'securities lending', zijn geen koersverliezen op aandelen of obligaties geleden, en zijn dus restschulden op leningen niet mogelijk, want met die papieren leningen zijn nooit aandelen (aandelenlease) of obligaties (certificatenlease) gekocht, dus op die ongebruikte leningen geen restschulden.

Maar de verkregen inzichten aangaande aanwezigheid, of eigenlijk afwezigheid, van geldstromen in en tussen de jaarrekeningen Labouchere - SPV's vv, en - nog meer fascinerend - in en tussen SPV's - leasevorderingenobligaties vv..

Dat laatste inzicht, dat raakt de kern van de aanloop naar de 'economische crisis' in de jaren 2001 - 2008.

@CC, heb je de film 'The Big Short' al gezien (of het boek gelezen)?

Verpakken en -in dat vervolgtraject moet je eens met vergrootglas en microscoop kijken- herverpakken van rotte - of niet bestaande (gebundelde pseudoleningen) leaseleningen en - !! - leaseleningenobligaties in CDO's / volgende SPV...

Wat een amoreel brein toch allemaal niet kan bedenken in die branche.

Wat verder de instituties doen en nalaten om het aanzien van Nederland te redden (en tegelijk enige financials van de ondergang) dat vinden academici verder irrelevant, toch?

Oh ja, in dit tijdperk van ongebreidelde toegang tot computers door AIVD-achtige types, moet je de dingen maar weer met ganzenveer, pot inkt en perkament produceren en bewaren.

Waar ging dat ene schandaal ook al weer over?
Inbrekende CIA-achtige lieden (toen had je nog geen internet waarop alle computers waren aangesloten, dus moest toen nog fysiek naar binnen).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergateschandaal
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 15 feb 2016 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.

Plaats reactie