LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Chris G » 09 mar 2005 15:47

LJN: AS9415,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 258974 CV 04-15026

Datum uitspraak: 23-02-2005
Datum publicatie: 09-03-2005
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: kantonzaak, Dexiazaak, Dexia moet informatie geven omtrent de door haar t.b.v. gedaagde verkregen aandelen.


Uitspraak

R E C H T B A N K Z W O L L E – L E L Y S T A D
sector kanton – locatie Lelystad

Zaaknr.: 258974 CV 04-15026
datum : 23 februari 2005

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eisende partij in conventie, tevens voorwaardelijke conventie,
verweerster in reconventie,
gemachtigde IJzerman & Van Lohuizen Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[X],
wonende te [woonplaats],
gedaagde partij in conventie, tevens voorwaardelijke conventie,
eisende partij in reconventie,
gemachtigde mr. H.J. Tulp.

Partijen worden hierna Dexia en [X] genoemd.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de dagvaarding;
- een conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, tevens houdende (niet incidenteel) verzoek tot verwijzing van de zijde van [X];
- conclusie van repliek in conventie, tevens houdende conclusie van antwoord in reconventie, tevens houdende akte voorwaardelijke wijziging van eis in conventie van de zijde van Dexia;
- een conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, tevens akte wijziging eis van de zijde van [X];
- een conclusie van dupliek in reconventie van de zijde van Dexia;
- een akte uitlating van de zijde van [X];
- een vonnis van deze rechtbank, sector civiel, van 17 november 2004, waarbij de zaak in de stand waarin deze zich bevindt is verwezen naar de rolzitting van woensdag 15 december 2004 van de sector kanton van deze rechtbank, locatie Lelystad.

Het geschil

In conventie:
De vordering van Dexia strekt ertoe dat [X] zal worden veroordeeld om aan Dexia te betalen de som van € 24.603,54 vermeerderd met de contractuele rente van 0.96 % per maand, althans de wettelijke rente, over € 22.621,05 vanaf 5 september 2003 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [X] in de proceskosten.
Voorwaardelijk, voor het geval dat de vordering in conventie wordt afgewezen en geoordeeld wordt dat de lease-overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd of ontbonden of dat in de vordering van [X] in reconventie een verzoek tot ontbinding wordt gelezen en dit verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, heeft Dexia de veroordeling van [X] gevorderd tot betaling van een bedrag gelijk aan het verschil tussen de aankoopwaarde van de in artikel 1 van de lease-overeenkomst genoemde effecten minus de aankoopwaarde van bedoelde effecten op de datum van verkoop, met veroordeling van [X] in de proceskosten.

[X] heeft, de vorderingen, zowel in conventie als in voorwaardelijke conventie, betwist met conclusie dat Dexia in haar vorderingen niet ontvankelijk wordt verklaard, althans dat die haar worden ontzegd, met veroordeling van Dexia in de proceskosten.

[X] heeft voorts in conventie geconcludeerd:
a) voor recht te verklaren dat de overeenkomst vernietigd is door de brief van de echtgenoot van [X] aan Dexia van 13 februari 2003, althans deze te vernietigen op grond van dwaling;
b) de overeenkomst te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren wegens wanprestatie;
c) voorwaardelijk, namelijk indien de rechtbank het beroep van [X] op vernietiging c.q. nietigverklaring wegens dwaling zou toewijzen, en Dexia zich terzake zou beroepen op artikel 6:278 BW, dit beroep van Dexia af te wijzen, althans de overeenkomst te wijzigen op de voet van artikel 6:230 lid 2 BW in dier voege dat het nadeel dat [X] door haar dwaling heeft geleden (de door haar betaalde € 8.237,11 enerzijds en de ontstane schuld door Dexia anderzijds) wordt opgeheven;
d) subsidiair: de gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad af te wijzen;
e) subsidiair: voor het geval bij tussenvonnis aan [X] enige bewijslast wordt toebedeeld en/of de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen te bepalen dat tegen dat tussenvonnis tussentijds appel openstaat;
f) subsidiair: bij gehele of gedeeltelijke veroordeling bij voorraad van [X] tot betaling aan Dexia te bepalen dat Dexia zekerheid moet stellen als omschreven in punt 19 van de conclusie;

In reconventie:
De vorderingen van [X], na wijziging, strekken ertoe:
a) voor recht te verklaren dat de overeenkomst nietig is, althans de overeenkomst te vernietigen;
b) voor recht te verklaren dat de overeenkomst ontbonden is, althans de overeenkomst te ontbinden;
c) voor recht te verklaren dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld jegens [X] en gehouden is haar schade te vergoeden;
d) Dexia te gelasten schriftelijk nader te motiveren (i) of, en zo ja, op welke wijze, de opbrengst van de Ahold-claim aan [X] ten goede is gekomen, (ii) dat zij de aandelen, die zij op grond van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk heeft gekocht, alsmede (iii) de aan- en verkoopkoersen bekend te maken, een en ander onder overlegging van justificatoire bescheiden;
e) Dexia te veroordelen tot betaling van de door [X] aan haar betaalde bedragen ad € 8.237,11, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van het nemen van de conclusie van eis in reconventie;
f) Dexia te gebieden binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis de inschrijving en achterstandscodering ten laste van [X] bij het BKR te doen doorhalen, door het BKR te verzoeken deze inschrijving door te halen als ten onrechte te zijn geschied, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat Dexia daarmee in gebreke blijft;
g) subsidiair Dexia te veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet terzake onjuiste afrekenkoers;
h) voorwaardelijk, namelijk indien de rechtbank wel het beroep op dwaling door [X] in reconventie gevorderde vernietiging, c.q. nietigverklaring de tussen partijen gesloten overeenkomst te wijzigen op de voet van artikel 6:230 lid 2 BW in dier voege dat het nadeel dat [X] door haar dwaling heeft geleden (de door haar betaalde € 8.237,11 enerzijds en de ontstane schuld voor Dexia anderzijds) wordt opgeheven.
i) Dexia te veroordelen in de proceskosten.

Dexia heeft de vorderingen betwist met conclusie dat [X] in haar vorderingen niet ontvankelijk zal worden verklaard, althans dat die haar worden ontzegd, met veroordeling van [X] in de proceskosten.

De vaststaande feiten

In conventie, voorwaardelijke conventie en in reconventie
1.
Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken –mede op grond van de inhoud van de overgelegde producties, voorzover die niet is betwist- het volgende vast:
1.1
Dexia is rechtsopvolgster van Bank Labouchere N.V. Met Dexia wordt hierna ook Bank Labouchere bedoeld.
1.2
Op of omstreeks 3 mei 2000 (onder contractnummer 74408730) is tussen Dexia en [X] een overeenkomst van effectenlease, aangeduid als het product “WinstVerDriedubbelaar”, tot stand gekomen. Hierna zal de effectenlease overeenkomst “de overeenkomst” worden genoemd. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, te weten de Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease.
1.3
De overeenkomst komt er op neer dat [X] geld leent van Dexia waarmee Dexia voor risico van [X] aandelen koopt. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst, gedurende welke [X] maandelijks rente betaalt over het geleende bedrag, heeft [X] de keuze tussen 1) verlenging van de overeenkomst, 2) uitlevering van de aandelen tegen aflossing van de lening en 3) verkoop van de aandelen en aflossing van de lening (onder verrekening van de verkoopprijs).
1.4
Volgens de overeenkomst bedraagt het totale bedrag waarmee de aandelen worden aangekocht € 39.042,00. De totaal overeengekomen leasesom bedraagt € 47.233,80. Het gedurende 36 maandtermijnen door [X] te betalen maandbedrag bedraagt € 227,55. Daarnaast dient zij op of omstreeks de 35E maand nog een bedrag van f 100,00 te betalen. [X] heeft in totaal € 8.237,11 aan Dexia betaald.
1.5
De looptijd van de overeenkomst is verstreken. In verband daarmee heeft Dexia (na verkoop door haar van de aandelen) aan [X] een eindafrekening gezonden voor een totaalbedrag van € 22.621,05.1.6
[X] is gehuwd. Haar echtgenoot heeft bij schrijven van 13 februari 2003 met een beroep op artikel 1:89 BW de overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd.
1.7
Dexia heeft de overeenkomst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel laten registreren. Zij heeft ook laten registreren dat er een achterstand in de betaling is. Om laatstgemelde reden heeft de overeenkomst een A-codering gekregen.

De beoordeling van het geschil

In conventie, voorwaardelijke conventie en in reconventie

2.1
De kantonrechter stelt voorop dat [X] niet ontvangen kan worden in haar in conventie ingestelde tegenvorderingen. Dergelijke vorderingen moeten bij eis in reconventie worden ingesteld.

2.2
In conventie heeft Dexia gevorderd dat [X] veroordeeld zal worden om aan haar te betalen het bedrag van de eindafrekening, te vermeerderen met de over de periode 2 mei 2003 tot en met 4 september 2003 vervallen contractuele rente (volgens Dexia € 792,49 bedragende), de vanaf 5 september 2003 nog te vervallen contractuele dan wel wettelijke rente en een bedrag van € 1.190,00 wegens buitengerechtelijk incassokosten.

2.3
[X] heeft ten verwere onder meer aangevoerd dat volgens hardnekkige geruchten Dexia in vele gevallen niet de contractueel met de klant overeengekomen aandelen voor de klant heeft gekocht, maar deze positie slechts met over de counter opties heeft afgedekt. Volgens [X] gaat het niet zomaar om losse geruchten nu Dexia in haar geval niet voldaan heeft aan de verplichting ex artikel 35, althans artikel 34 van de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999 om aan [X] tenminste eenmaal per kwartaal een effectennota uit ter reiken. [X]’s stellingen komen er voorts op neer dat Dexia mogelijk haar verbintenis jegens [X] tot aankoop van de in de overeenkomst gemelde aandelen niet is nagekomen en dat [X] mogelijk thans derhalve moet opdraaien voor een feitelijk niet door Dexia geleden verlies. Op basis van deze stellingen heeft [X] in reconventie gevorderd dat Dexia zal worden veroordeeld om schriftelijk nader te motiveren dat Dexia de aandelen, die zij op grond van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk heeft gekocht.

2.4
Hoewel voormeld verweer in feite nagenoeg uitsluitend is gebaseerd op hardnekkige geruchten
en een dergelijk verweer in het algemeen bij gebreke van voldoende onderbouwing gepasseerd
zou moeten worden, is de kantonrechter niettemin van oordeel dat aan dit verweer in dit geval niet zonder meer voorbij gegaan kan worden.
Het is niet goed in te zien is hoe [X] haar stelling dat Dexia de aandelen niet heeft aangekocht nog anders zou kunnen onderbouwen dan aan de hand van hardnekkige geruchten, zulks terwijl het voor Dexia toch betrekkelijk eenvoudig moet zijn om aannemelijk te maken dat zij de aandelen wèl heeft verworven. Dexia heeft dit echter op geen enkele wijze gedaan. Daarbij komt dat het door [X] geschetste scenario van aankoop van over de counter gekochte opties in plaats van aandelen voorshands niet zonder meer onaannemelijk voorkomt. De kantonrechter ziet daarom, en mede gelet op de verstrekkende gevolgen van het verweer, aanleiding zich nader door Dexia te laten informeren omtrent de aankoop van de overeengekomen aandelen. In verband hiermee zal de zaak worden verwezen naar na te melden rolzitting teneinde Dexia in de gelegenheid te stellen schriftelijke –geadstrueerd met objectief verifieerbare (dus niet louter interne) stukken- inlichtingen te verstrekken omtrent de wijze en de data waarop de overeengekomen aandelen ten behoeve van [X] door Dexia zijn verworven. [X] zal daarna bij akte mogen reageren.

2.5
In afwachting van het verstrekken van voormelde inlichtingen zal verder iedere beslissing worden aangehouden.

De beslissing

De kantonrechter:

In conventie, voorwaardelijke conventie en in reconventie

- stelt Dexia in de gelegenheid bij akte op de rolzitting van woensdag 23 maart 2005 te 11.00
uur inlichtingen te verstrekken omtrent de wijze en de data waarop de met [X]
overeengekomen aandelen zijn verworven;

- houdt verder iedere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. M.J.C.M. Manders, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 februari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.


http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AS9415

Dubio
Berichten: 1268
Lid geworden op: 05 aug 2003 14:02

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Dubio » 09 mar 2005 16:10

Stel dat je had gespeculeerd met knikkers, van een bepaalde soort dezelfde. Dexia heeft de knikkers in beheer, maar soort bij soort wel in een bak. Op een bepaalde dag worden de knikkers verkocht voor de prijs die ze dan waard zijn, dan kun je niet precies per knikker aanwijzen van wie die was. Maar op het papiertje waarop stond met hoeveel knikkers je speculeerde wel. Dexia verkoopt dus het aantal knikkers waarmee jij speculeerde uit het vat (en tegelijkertijd de andere waarvan het contract die dag afliep) en verrekend de opbrengst met je, precies zoals contractueel afgesproken.

Dit verhaal heb al eerder gedaan, nu moet Dexia het ook maar eens zo aan de rechter uitleggen.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door impact » 09 mar 2005 16:10

Hoogst interessant vonnis! Eindelijk weer een kantonrechter die zich niet door het rookgordijn van Dexia laat verblinden. Nog maar twee weekjes en de aap komt misschien eindelijk uit de mouw.

jaguar
Berichten: 51
Lid geworden op: 18 dec 2003 15:30

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door jaguar » 09 mar 2005 16:17

Wat heb jij met Dexia -Dubio.
Volgens mij zou je in een oorlog je eigen moeder nog verraden.
Ik heb veel van je troep gelezen, maar op deze site hoor jij niet thuis.

Dubio
Berichten: 1268
Lid geworden op: 05 aug 2003 14:02

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Dubio » 09 mar 2005 16:26

Juist wel,

Het internet staat er om bekend dat mensen met dezelfde fascinaties en ideeën elkaar opzoeken en dan nog wel eens de waarheid en in ieder geval de redelijkheid uit het oog willen verliezen.
Als Dexia iedereen z'n geld terug zou geven kunnen daarna huiseigenaren die de WOZ dit jaar niet betalen ook zeggen: wij betalen ook niet etc. etc. allemaal omdat de Dexia-klanten ook niet aan hun verplichtingen te hoeven voldoen.
Om nog wat redelijkheid te behouden is het goed dat ik hier ben.

Janneke52
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 feb 2004 09:19

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Janneke52 » 09 mar 2005 16:27

Typisch weer zo'n "kromme" vergelijking van Dubio met zijn auto's en zijn knikkers.

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Chris G » 09 mar 2005 16:40

De uitspraak van de rechter in Lelystad vandaag impliceerd wel dat het rapport van Price Waterhouse Coopers welke is opgemaakt n.a.v. een rechtszaak in Arnhem, niet door de rechter in Lelystad als voldoende bewijs wordt geaccepteerd ! ! !

fenneken oo3
Berichten: 293
Lid geworden op: 23 mar 2004 19:36

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door fenneken oo3 » 09 mar 2005 16:40

Dubio kan geen onderscheid maken tussen appels en peren.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door impact » 09 mar 2005 17:41

Ik droom nu al van de krantenkoppen! :lol:

"Aandelenleasezwendel ontmaskerd"

"Banken verkochten gebakken lucht"

"Officier van Justitie onderzoekt fraude bij Dexia"

"Ex-kopstukken van Legio, Labouchere en Aegon opgepakt"

"Bruneel onvindbaar. Gevlucht?"

"Duisenberg trekt handen af van criminele Dexia-bank"

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Okerene » 09 mar 2005 19:12

Impact,

Mag ik dan ook mee feestvieren.
Alles op alles wordt er gezet om deze dans te ontspringen door Dexia.
Ze willen deze beker niet drinken maar het komt er toch een keer van.
Weer een moedig besluit van deze rechter die inziet dat er wel wat aan de hand is. Wie van de rechters het eerste verder komt is maar de vraag want Dexia wringt zich in allerlei bochten om de rechtzaken stop te zetten. Mij zal het echt benieuwen hoelang ze dat volhouden.

Okerene :D
Laatst gewijzigd door Okerene op 09 mar 2005 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.

Gast

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Gast » 09 mar 2005 19:18

Ik moet nog gaan rechten mijn contract loop eind mei af. Als Dexia nog bestaat tegen die tijd want ze zullen zich wel failliet laten verklaren, hoewel we dan moeten aankloppen bij de DNB :roll: :arrow:
Laatst gewijzigd door Gast op 09 mar 2005 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door willem S » 09 mar 2005 19:19

haha :D

ben benieuwd hoe Dexia zich hier uit gaat redden.... Stel je voor, de rechter vindt het al aannemelijk dat er geen aandelen zijn gekocht. Nu zal Dexia echt wel de eerste batch hebben gekocht, de opties zullen ook wel kloppen. Maar hoe heeft Dexia het in 2003 opgelost?
Toen was namelijk de LABS al van Dexia en heeft Dexia dus een optie uitgeoefend binnen hun eigen toko met als gevolg een enorm verlies. Dit is overigens strafbaar....

Gr
Willem

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door ad snoeren » 09 mar 2005 19:22

Okerene

Volgens mij mag jij op ieders feestje komen kanjer :wink:

Lfs Ad

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Okerene » 09 mar 2005 19:34

Dit vind ik nu echt aanmoedigend

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtl ... ljn=AS9415

LJN: AS9415,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 258974 CV 04-15026

Datum uitspraak: 23-02-2005 Datum publicatie: 09-03-2005
Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - kelvoudig
Inhoudsindicatie: kantonzaak, Dexiazaak, Dexia moet informatie geven omtrent de door haar t.b.v. gedaagde verkregen aandelen.

2.3
[X] heeft ten verwere onder meer aangevoerd dat volgens hardnekkige geruchten Dexia in vele gevallen niet de contractueel met de klant overeengekomen aandelen voor de klant heeft gekocht, maar deze positie slechts met over de counter opties heeft afgedekt. Volgens [X] gaat het niet zomaar om losse geruchten nu Dexia in haar geval niet voldaan heeft aan de verplichting ex artikel 35, althans artikel 34 van de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999 om aan [X] tenminste eenmaal per kwartaal een effectennota uit ter reiken.

[X]’s stellingen komen er voorts op neer dat Dexia mogelijk haar verbintenis jegens [X] tot aankoop van de in de overeenkomst gemelde aandelen niet is nagekomen en dat [X] mogelijk thans derhalve moet opdraaien voor een feitelijk niet door Dexia geleden verlies. Op basis van deze stellingen heeft [X] in reconventie gevorderd dat Dexia zal worden veroordeeld om schriftelijk nader te motiveren dat Dexia de aandelen, die zij op grond van de overeenkomst moest kopen, daadwerkelijk heeft gekocht.

2.4
Hoewel voormeld verweer in feite nagenoeg uitsluitend is gebaseerd op hardnekkige geruchten en een dergelijk verweer in het algemeen bij gebreke van voldoende onderbouwing gepasseerd zou moeten worden, is de kantonrechter niettemin van oordeel dat aan dit verweer in dit geval niet zonder meer voorbij gegaan kan worden.

Het is niet goed in te zien is hoe [X] haar stelling dat Dexia de aandelen niet heeft aangekocht nog anders zou kunnen onderbouwen dan aan de hand van hardnekkige geruchten, zulks terwijl het voor Dexia toch betrekkelijk eenvoudig moet zijn om aannemelijk te maken dat zij de aandelen wèl heeft verworven. Dexia heeft dit echter op geen enkele wijze gedaan.

Daarbij komt dat het door [X] geschetste scenario van aankoop van over de counter gekochte opties in plaats van aandelen voorshands niet zonder meer onaannemelijk voorkomt.

In verband hiermee zal de zaak worden verwezen naar na te melden rolzitting teneinde Dexia in de gelegenheid te stellen schriftelijke –geadstrueerd met objectief verifieerbare (dus niet louter interne) stukken- inlichtingen te verstrekken omtrent de wijze en de data waarop de overeengekomen aandelen ten behoeve van [X] door Dexia zijn verworven. [X] zal daarna bij akte mogen reageren.


Dit geeft de burger toch moed Ad!


Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 09 mar 2005 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.

willy59
Berichten: 432
Lid geworden op: 05 feb 2004 17:49

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door willy59 » 09 mar 2005 19:44

Handelsna(a)m(en) :Lease Assets Backed Notes II B.V.
Bedrijfsomschrijving :Verkrijgen, kopen, beheren,vervreemden en
bezwaren van activa


:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Willem en Impact Okerene en een ieder ander

De LABS definitieve jaarrekkeningen van 2001 2002 2003
(volgens mij zijn ze ook hier in overtreding)
zijn nog steeds niet goedgekeurd en ingeleverd volgens mij moeten ze daar beslag laten leggen.
En de hele boel met alles wat daar aanverwant is op zijn kop zetten ik denk dat het een gigantische beerput word (is)
(op zeker dat dubio met zijn knikkers verzuipt in die beerput)

Dan is het zeer makkelijk aan te tonen hoe het in elkaar zit.
dus ik snap niet dat het zo moeilijk is voor Dexia ze zeggen toch steeds dat alles in orde is :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
willy

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Hans A » 09 mar 2005 20:16

Dit bericht plaatste ik gisteren in een ander topic maar deze kreeg een slotje waardoor deze snel wegzakt. Daarom hier nogmaals want het is nu plots heel actueel.
DE SCHIKKING MOET TEGEN GEHOUDEN WORDEN!!!!!

Dexia kán dit nooit winnen.

-Huurkoop staat vast o.a. hogerberoep Den Bosch, dus partner niet getekend: overeenkomst niet rechtsgeldig.
-Zorgplicht: vast staat dat Dexia op dit punt heeft verzuimd en verliest nu al deze zaken o.a. door hogerberoep DSI.
-WCK: vast staat dat Dexia zonder vergunning handelde en verliest nu ook al deze zaken.
-Steeds meer rechters vermelden in hun uitspraak dat Dexia gedupeerde misleide door over de leningen en risico's slechts summier en in versluierde taal iets te vermelden.

MAAR NU:
Dexia verzet zich met hand en tand om persoonlijke gegevens te moeten verstrekken.
Dexia wil dat de rechters de lopende rechtzaken stoppen.
Dexia zal voorlopig géén nieuwe rechtzaken aanspannen.
Dexia wil ineens schikken.
Én Dexia wringt zich al maanden in allerlei bochten om maar niet met de "op naam gestelde" aandelen op de proppen te hoeven komen.

KORT OM: DEXIA HEEFT DE AANDELEN GEWOONWEG NIET EN DÁT DREIGT NU UIT TE KOMEN!!!!!
EN GÉÉN AANDELEN BETEKEND OOK GÉÉN RESTSCHULD!!!!!!


Als dat uitkomt (en dat dreigt nu te gebeuren) is ALLES voor Dexia verloren. Dexia ziet maar een mogelijkheid om dit nog te voorkomen:
Inderdaad..........
NU alle rechtzaken stil leggen
NU geen nieuwe zaken meer opstarten
NU schikken voor het te laat is

Het wordt Dexia te heet onder de voeten. Dexia wil niet dat er nog meer vonnissen worden gepubliceerd want daardoor gaan wij nog harde terug vechten. Kijk op http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/zoeken.asp en je ziet dat er al 2 weken geen nieuwe uitspraken worden gepubliceerd. Het is wel duidelijk waarom Dexia dit wil voorkomen.
Dexia is niet voor niets ineens zo stil geworden.........
Ze proberen rust te kweken om een catastrofe voor Dexia te voorkomen. Te veel nieuws in kranten en op TV is niet meer goed voor Dexia! Dexia knijpt hem nu echt.

Daarom moet deze schikking tegen gehouden worden. Ze poberen je een restschuld kwijt te schelden die helemaal niet bestaat en mogelijk een deel van je inleg terug te geven waarop ze geen recht hebben!!!

Of de schikking moet inhouden dat je alles terug krijgt........


Groeten Hans A

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Hans A » 09 mar 2005 21:00

Dit vindt ik wel zeer vreemd.
[X] heeft voorts in conventie geconcludeerd:
a) voor recht te verklaren dat de overeenkomst vernietigd is door de brief van de echtgenoot van [X] aan Dexia van 13 februari 2003, althans deze te vernietigen op grond van dwaling;
1.6
[X] is gehuwd. Haar echtgenoot heeft bij schrijven van 13 februari 2003 met een beroep op artikel 1:89 BW de overeenkomst buitengerechtelijk vernietigd.
2.1
De kantonrechter stelt voorop dat [X] niet ontvangen kan worden in haar in conventie ingestelde tegenvorderingen. Dergelijke vorderingen moeten bij eis in reconventie worden ingesteld.Voor zover ik weet betekend "reconventie","tegenvordering" en "conventie", "eis".
De rechter heeft het over "in conventie ingestelde tegenvorderingen". Dit lijkt mij dus een andere benaming voor "reconventie".
Vervolgens zegt hij dat dit niet kan omdat het "bij eis in reconventie"moest.
Dit gaat volgens mij wel erg ver. Het is toch duidelijk was [X] bedoelde of gaat het hier om een overhoring nederlands?

Wie weet uit te leggen waarom deze rechter dit belangrijke punt niet behandeld heeft. Er is kennelijk correct vernietigd maar door conventie ipv reconventie te zeggen hang je al!

Blijft wel staan dat het in dit geval hopelijk goed uit kwam.

Groeten Hans A

Janneke52
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 feb 2004 09:19

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door Janneke52 » 09 mar 2005 21:09

Okerene, vraagje: ben je een man of een vrouw?

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door impact » 09 mar 2005 21:25

Hans A, de rechter in Lelystad heeft formeel gelijk. Als iemand gedaagd wordt stelt de eiser zijn eis(en) in conventie. De gedaagde kan hierop zijn tegenwerpingen eveneens in conventie aanvoeren.
Brengt de gedaagde echter een tegeneis in tegen de eiser in conventie, dient dit te gebeuren als eis in reconventie.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Dexia moet informatie geven over de verkregen aandelen

Ongelezen bericht door impact » 09 mar 2005 21:27

Janneke52, maakt dat dan enig verschil in de kwaliteiten van Okerene?

Gesloten