LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 26 apr 2008 17:12

Het vonnis spreekt over een 'X' en een 'Y'.

Dit zou kunnen betekenen dat het om een man en vrouw gaat of in ieder geval partners.

Nu is mijn vraag: hebben BEIDE het aanbod getekend of alleen de contracthouder.

Piet weet daar vast wel antwoord op.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Okerene » 27 apr 2008 13:30

Gedupeerden en hun Advocaten dienen terdege rekening te houden met eerdere uitspraken:

LJN: AY3780, Rechtbank Amsterdam, 296989 / HA ZA 04-2673
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AY3780
Effectenlease. Dexia Aanbod. De rechtbank wijst het beroep van de lessees op dwang/bedreiging, bedrog/misleiding en misbruik van omstandigheden af. De rechtbank wijst ook het beroep van de lessees op de algemene-voorwaardenregeling af.
RECHTBANK AMSTERDAM Sector Kanton - Locatie Amsterdam Kenmerk ??
Datum: 23 mei 2007

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 052007.htm
8. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een vaststelllngovereenkomst in en buiten rechte worden aangetast. Nu geen uitzonderlijke gevallen zijn gesteld en daarvan ook niet is gebleken, blijft het 'Dexia Aanbod' tussen Dexia en [X c.s.] van kracht. Dexia en [X c.s.] dienen te handelen op de wijze zoals besloten in het 'Dexia Aanbod'. Dit leidt tot de conclusie dat de vordering van Dexia toewijsbaar is en dat [X c.s.] niet-ontvankelijk zijn in hun vordering in de hoofdzaak.
rb amsterdam sector kanton - locatie amsterdam Kenmerk : 04-29752 Datum: 20 september 2005 118
staat gepubliceerd op de site van Dexia www.dexialease.nl.
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 092005.htm
1.3. [X] Is respectievelijk op 28 september 2000, 14 november 2000, 19 januari 2001 en 18 maart 2001 vier verschillende effectenleasetransacties - hierna de Overeenkomsten - aangegaan met Dexia - de eerste drie onder de naam Winstverdriedubbelaar de vierde onder de naam Troefplan - zonder dat [Y] daarvoor toestemming had verleend;

1.4. [Y] heeft te eniger tijd de Overeenkomsten buitengerechtelijk vernietigd;

1.5. Dexia heeft [X] blijkens een formulier van 22 mei 2003 een aanbod gedaan, dat door [X] op 11 juni 2003 is aanvaard, waarmee een regeling werd getroffen ten aanzien van de restschuld uit de Overeenkomsten en waarbij werd bepaald dat hij afstand deed van alle door of namens hem of te zijne behoeve door derden jegens Dexia .. gepretendeerde rechten (met inbegripvan schadevergoeding en vernietiging van de Overeenkomsten. .. dat hij geen gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures tegen Dexia zou aanvangen en dat hij afstand deed van het recht de Overeenkomsten te ontbinden of te vernietigen);

1.6. [Y] heeft door medeondertekening van het formulier op 11 juni 2003 ingestemd met die aanvaarding blijkens de tekst:
Ik.. ga door (mede-)ondertekening van dit formulier de Overeenkomst Dexla Aanbod met Dexia Nederland N.V. aan) zulks voor zover deze overeenkomst blijkens de bepalingen daarvan op mij.. van toepassing is in mijn.. hoedanigheid van echtgenote.. en verklaar deze overeenkomst ontvangen, gelezen en begrepen te hebben, met de bepalingen daarvan in te stemmen en Deelnemer voor zoveel nodig toestemming te verlenen voor het aangaan van de Overeenkomst Dexia Aanbod.


De NIEUWE bekend geworden Dexia-Aanbod uitspraak:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-6.htm
1.1. In hun akte na tussenvonnis hebben [X] c.s. zich op het standpunt gesteld dat het Dexia Aanbod valt te kwalificeren als een voortbouwende overeenkomst. Verder hebben zij herhaald dat de lease-overeenkomsten zoals die tussen hen en Dexia tot stand zijn gekomen (hierna: de lease-overeenkomsten), nietig zijn wegens strijd met de WCK. Deze nietigheid brengt naar de mening van [X] c.s. tevens de nietigheid van het Dexia Aanbod met zich. Verder hebben [X] c.s. aangevoerd dat het Dexia Aanbod in artikel 1.2.4. een opschortende voorwaarde bevat, Nu hieraan niet is voldaan is naar de mening van [X] c.s. geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.1. Het Dexia Aanbod dient te worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich jegens elkaar aan een vaststelling ter beëindiging of ter voorkoming van een geschil. Het Dexia Aanbod voldoet aan de vereisten van art. 7:900 BW. [X] en Dexia zijn in het Dexia Aanbod overeengekomen op welke wijze zij de restschuld zullen afwikkelen. Hiermee is beoogd een geschil over deze afwikkeling te voorkomen.

3.2. [X] c.s. hebben zich er op beroepen dat het Dexia Aanbod is te beschouwen als een voortbouwende overeenkomst, welke op grond van art. 6:229 BW vernietigbaar is wegens nietigheid van de lease-overeenkomsten waarop het Dexia Aanbod betrekking heeft. Dit verweer faalt. Nog afgezien wat er zij van de door [X] c.s. gestelde nietigheid van de lease-overeenkomsten, dient bij een vaststellingsovereenkomst als het Dexia Aanbod art. 6:229 terughoudend te worden toegepast. Indien partijen in het onzekere verkeren omtrent de vraag of en in hoeverre bepaalde feiten of omstandigheden voor hun rechtsverhouding van betekenis zijn, en ter voorkoming van een rechtsgeding aangaande die vraag een overeenkomst als de onderhavige sluiten, waarbij hun rechtsverhouding nader wordt geregeld en bindend vastgesteld, is daarmee niet verenigbaar dat na het sluiten van die vaststellingsovereenkomst eventueel mogelijk gebleken juridische acties die vaststellingsovereenkomst haar kracht ontnemen (vgl. HR 15-11-1985. LJN: AC4400). Dit brengt met zich dat de gestelde nietigheid van de lease-overeenkomsten wegens strijd met de WCK niet aan de orde behoeven te komen,
Het zal een hele klus worden om aan om het misbruik van omstandigheden rond het aanbieden van het Dexia-Aanbod aan te tonen. Persoonlijk vind ik het een misselijkmakende methode van Dexia die vooruitblikkend wel degelijk kon beoordelen waarom zij bijvoorbeeld zonodig een tweede handtekening bij dit aanbod verlangde. De bank kon veel beter dan de gedupeerden inschatten dat zij met huurkoop te maken hadden en wisten met verschillende vaststellingsaanbiedingen zo te voorkomen dat zij in al die gevallen een mogelijke rechtszaak zouden verliezen. Niettemin blijven er in enkele individuele gevallen hopelijk nog uitkomsten. De kansen hierop zijn zoals aangegeven wel heel erg klein geworden.

Met vriendelijke groet,

Okerene

LJN AC4400
Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak 15-11-1985
Zaaknummer 12 528
Vindplaats NJ 1986, 228 m. nt. G
RvdW 1985, 211
VR 1986, 72

Overeenkomst Dexia Aanbod in effectenleasezaken niet aantastbaar, geen onredelijke bedingen of dwang
http://juridischdagblad.nl/content/view/3592/53/
Van een onzer redacteuren © Het Juridisch Dagblad
donderdag, 13 juli 2006
Over een 'te voorziene mogelijke consequentie' van het Dexia Aanbod

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php ... ht=#752996
Categorie: Aandelenlease Geplaatst op: 25 Apr 2008 11:25 Onderwerp: Dreigbrief EDR incasso
Nuttige artikelen met juridische bespreking over aandelenlease scrol naar beneden voor lijst met linken Juridisch Nieuws
Enkele onderwerpen betreffende de kansen bij Dexia-aanbod: ….

Aandelenlease: Maatschappelijke waarden opnieuw met voeten getreden
http://www.planet.nl/planet/show/id=753 ... /sc=e903d6
Gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2006 Door mr Bob den Boer
Mr. Bob den Boer verbaast zich over een aantal juridische uitspraken in de Dexia-kwestie. Volgens hem tarten deze uitspraken elk rechtsgevoel. ...
...
Aanbod
De gedupeerden hadden verschillende mogelijkheden die er op neer kwamen dat men wel het hele bedrag terug diende te betalen maar over een langere termijn gespreid. Als tegen prestatie dienden de gedupeerden afstand te doen van alle rechten om Dexia later als nog aan te spreken. Verder had Dexia wat ruimere oplossingen voor mensen die onmogelijk aan hun financiële verplichtingen konden voldoen: dit wordt door Dexia de “hardheidsclausule” genoemd.

De rechtbank van Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak van vier gedupeerden die op het Dexia-aanbod zijn ingegaan. Eigenlijk niet eens tegen de verwachting in, hebben de gedupeerden de zaak verloren en heeft de rechtbank het Dexia-aanbod in stand gehouden. Hoewel er daarna een ruimere “Duisenberg-regeling” is gekomen en hoewel er verder talloze uitspraken zijn geweest waarin Dexia is veroordeeld, houdt de rechtbank alle gedupeerden die destijds van de regeling gebruik hebben gemaakt aan hun afspraak en blijven zij gebonden aan die voor hen rampzalige afspraak. De rechtbank neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet en verschuilt zich achter juridische argumenten.

Bedrog
De gedupeerden dragen onder andere de wilsgebreken bedreiging, bedrog en dwaling aan. Hoe slecht je ook over Dexia mag denken, van bedreiging is geen sprake geweest. Bedrog wijst de rechter af omdat Dexia weliswaar heeft gezegd dat zij sterk stond maar ook dat dit slechts haar standpunt was. Het gaat bij bedrog met name om opzettelijk onjuiste mededeling doen. Hier had de rechter naar mijn mening ook anders kunnen oordelen. Had het bij Dexia allang niet duidelijk moeten zijn dat zij de wet op een aantal punten met voeten had getreden? Natuurlijk wel: en als je dan de gedupeerden rustig vertelt dat je sterk staat dan ben je opzettelijk bedrieglijk bezig!

Procedurele fout
Bij dwaling hoeven de mededelingen niet eens opzettelijk onjuist te zijn: als ze maar onjuist zijn. Dit is toch zeker het geval. Dexia vertelde de gedupeerden dat zij maar beter het aanbod konden aannemen omdat Dexia sterk stond. Een onjuiste mededeling waardoor de gedupeerden dwaalden. Maar de advocaten van de gedupeerden hebben op dit punt een procedurefout gemaakt waardoor ook dit verweer werd afgewezen.

Voorts stelden de gedupeerden dat Dexia misbruik van omstandigheden had gemaakt: art. 3:44 lid 4 BW stelt, aangepast op de Dexia zaak:
Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer Dexia aanstuurt op een nadere afspraak terwijl Dexia weet of moet begrijpen dat een gedupeerde uitsluitend door bijzondere omstandigheden zoals noodtoestand, die nadere afspraak maakt, terwijl Dexia, op grond van wat hij wist of had moet begrijpen, juist niet een dergelijke afspraak had mogen maken.”

Geen keuze
De gedupeerden stelden dat zij geen andere keuze hadden dan het ondertekenen van het Dexia-aanbod. Zij zouden financieel ten onder zijn gegaan indien zij hun restschulden zouden moeten betalen. Maar de advocaten van de gedupeerden hebben op dit punt opnieuw een procedurefout gemaakt waardoor het beroep op misbruik van omstandigheden wordt afgewezen. Aan een inhoudelijke toetsing komt de rechter niet toe. Je kunt ook zeggen: de rechter maakt zich er lekker makkelijk van af.

De uitspraak is buitengewoon zuur en eigenlijk onacceptabel voor gedupeerden met een Dexia-aanbod die nu moeten toezien hoe andere gedupeerden gebruik kunnen maken van de ruimere Duisenberg-regeling of via de rechter een nog beter resultaat halen. De weinige uitspraken over het Dexia-aanbod zijn alle negatief voor de gedupeerden.

Deze rechterlijke uitspraak is eigenlijk ongelofelijk en het tart ieder rechtsgevoel: ten einde raad en zonder inzicht in de werkelijke situatie accepteert de gedupeerde een zeer slecht aanbod. Vervolgens wordt keer op keer vastgesteld dat ten aanzien van het hoofdcontract, de aandelenlease-overeenkomst, Dexia alle mogelijke regels heeft overtreden, onder andere overtreding van zorgplicht, partner niet meegetekend, zelfs ontbreken van verplichte vergunningen. Door het overtreden van die regels heeft Dexia ervoor gezorgd dat de gedupeerden in die afhankelijke positie van moeten tekenen terecht kwamen. Dan blijkt dat het onderliggende hoofdcontract, de aandelenlease-overeenkomst, nietig is. Men heeft dus afstand van recht gedaan in verband met een schuld die men nooit had! En dan mag men nu niet meer procederen!? De gedupeerden stonden met de rug tegen de muur en moesten tekenen maar Dexia komt er mee weg omdat Dexia in juridische zin niets verkeerds heeft gedaan!?

Blijkbaar wordt “recht” afgemeten aan de correctheid van het toepassen van regeltjes en wordt absoluut niet gekeken naar het maatschappelijk resultaat, laat staan het maatschappelijk draagvlak. Met een rechtsorde die recht spreekt aan de hand van juridische principes die kennelijk geheel los gezien worden van de maatschappelijke context en krachtenveld aanbieders - gedupeerden, hoeft men haast geen verbetering te verwachten.


Kansen

Het lijkt mij echter dat als deze problematiek nog eens scherp voor de rechter wordt gebracht, er voor de gedupeerden kansen liggen. Ik kan niet geloven dat deze uitkomst als “recht” gezien wordt. Met name op de gronden dwaling en misbruik van omstandigheden is de positie van Dexia zo duidelijk maatschappelijk onaanvaardbaar dat men toch anders moet oordelen. Maar ja, …. dan moeten rechters eerst wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan dragen!

Dit artikel is geschreven door mr Bob den Boer, jurist en aangesloten bij XS2Justice.
.

traceyH
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 apr 2008 21:14

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door traceyH » 29 apr 2008 21:30

Beste Piet en ook anderen!!

De rechter doet uitspraak....heb je binnen 3 jaar nadat je weet van het bestaan van een contract wat je niet hebt medeondertekend, dan kan dat contrcat nietig verklaard worden. Wat als je NIET van het bestaan hebt geweten en pas later ontdekt dat je partner zo een contract heeft afgesloten? Er schijnt daar een regeling voor te zijn, je moet dan binnen 3 jaar nadat je op de hoogte bent gesteld van het bestaan van het contract, alsnog middels een verklaring, kunnen aantonen dat je niet hebt medegetekend.

Wat als jij zelf als partner ook 2 contracten hebt afgesloten, wat je partner dus OOK niet wist, ik betaalde het van mijn eigen girorekening en je hebt het DEXIA aanbod destijds geaccepteerd omdat je eigenlijk niet wist hoe je je schuld moest betalen? Dat DEXIA aanbod heb ik getekend, dus ook zonder akkoord van mijn partner. Hoe kan dat DEXIA aanbod dat wel rechtsgeldig zijn? Het wordt allemaal zo ingewikkeld dat IK het allemaal niet meer kan volgen.

Onze 3 contracten bleken niet zo hoog gelukkig, maar 22 euro per maand per stuk, ik wilde alleen maar voor onze 2 kinderen "sparen"...en mijn partner als verrassing een contact voor ons tweetjes ......gewoon voor huiselijke beslommeringen.....maar dat alles bleek een illussie..........
Van leasproces heb ik nu al een stuk of 10 a 15 verschillende versies en acties vernomen de afgelopen 2 jaar...wij worden er een beetje moe van.
Wanneer houdt dit alles eens op? We staan bij BKR voor die 3 kleine contracten zelfs met een A codering.......waar gaat het allemaal nog om?
Bij elkaar hebben we nog zo een 3750,00 euro "schuld"...of moet ik nu zeggen dat DEXIA een schuld aan ons heeft?
Volgens mij weten ze bij leaseproces ook niet meer wat nu WEL of niet goed is.
Wij hebben voor de zogenaamde verlengingsoptie gekozen om zo maandelijks op kleine lasten te blijven zitten, maar of dat juridische gevolgen heeft gehad ....dat heeft nog steeds niemand ons kunnen vertellen.


Ik ben bang dat ons geld betaald aan leaseproces ook verloren is....dat is dus ook weer 1000 eurooo....
Dit terwijl wij door hen door de jaren heen steeds weer op "het verkeerde been "zijn gezet........tenminste zo voelt dat.
Zij zijn daar ook afhankelijk van wat een rechter uitspreekt.....maar een echte duidelijke begeleding...nou nee...zo voelen wij dat helaas niet.

gr
tracey

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Piet » 08 mei 2008 10:40

Op 23 april heeft de rechtbank Amsterdam weer een aantal uitspraken gedaan waaronder 5 van Leaseproces.
Zes uitspraken zijn hier te lezen:

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-4.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-2.htm
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-1.htm
Huurkoop met vernietiging binnen 3 jaar

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-3.htm
Zorgplicht, 65 % voor rekening Dexia
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042008.htm
Zorgplicht, 35 % voor rekening Dexia
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-5.htm
Zorgplicht, 65 % voor rekening van Dexia

Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door peewee » 08 mei 2008 15:02

Op de einduitkomst ook deze 6 vonnissen is weinig af te doen.Een kar met vierkante wielen kan ook op z'n bestemming aankomen, zij het met enige moeite. De ene persoon die slechts 35% schadevergoeding in de wacht sleept, verdiende eerder aan twee leasecontracten !.

Blijft de vraag waarop de Rechtbank (in de zorgplichtzaken) het juridisch oordeel vestigt dat het GEZINSinkomen (dus ook het inkomen en vermogen van medegezinsleden) in de beoordeling wordt betrokken, ter vaststelling van het schadevergoedingspercentage.

Mij lijkt het betrekken van het inkomen van medegezinsleden bij het vaststellen van de mate van eigen schuld bij de gedupeerde (want daar gaat het hier feitelijk om) een juridisch gedrocht. Ook een novum in het recht, waartoe m.i. geen goede grond bestaat.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Janny » 08 mei 2008 15:39

Peewee,
Ik krijg de indruk uit berichten om me heen, dat de rechters van gedachte zijn dat we nergens recht op hebben :twisted: Maar!!!!!!!!!!!!! omdat de wcam daar nu eenmaal recht op geeft gaan ze met het gedrocht van de inkomens van gezinsleden aan het manupuleren. Ik blijf het evenzo een verwerpelijk standpunt vinden. Want! toen we het aanschaften was inkomen geen item, waarom nu dat van alle gezinsleden opgeteld een meetlat voor toekenning van ten onrechte betaalde gelden.
Janny

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Piet » 27 mei 2008 19:36


Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 28 mei 2008 11:23

Toch fijn om deze uitspraken te lezen.
Dexia gaat keer op keer door het zand en moet ipv. geld ontvangen, geld betalen aan gedupeerde.

Geeft ons meer moed om te gaan procederen.

Vooral uitspraken blijven plaatsen Piet :D

oudshoorn
Berichten: 78
Lid geworden op: 05 jul 2006 09:47

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door oudshoorn » 28 mei 2008 11:33

Piet
Ik ben je heel erg dankbaar dat je dit aan ons laat weten. Vooral omdat mijn rechtszaak nog bezig is, is deze ontwikkelingen door het plaatsen van alle nieuwsberichten, uitspraken en mededelingen een vooruitzicht.

Het kost toch tijd en moeite waar je niet voor betaald wordt en waar velen geen tijd hebben.

Vr. groeten

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Piet » 29 mei 2008 12:24

Op 14 mei heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een depotlease zaak.
85 % van het nadeel voor rekening Dexia plus de wettelijke rente
100 % van het renteverlies depot voor rekening van Dexia plus de wettelijke rente
Proceskosten voor rekening Dexia.
BKR registratie moet verwijderd worden.
De gedupeerde had nog een ander ” gewoon” contract.
Dit werd categorie 2 en 60 % van het nadeel voor rekening van Dexia.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 052008.htm

Groeten,
Piet

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Janny » 29 mei 2008 14:55

Moeten we met bovenstaande uitspraak in de hand die mensen die nu een voorstel van dexia krijgen inzake art 1.88 adviseren niet het veel geroemde voorstel ( 28-03-2008) te accepteren?Indien zij meerdere contracten en data onder dit voorstel vinden
Als gedupeerden met contracten van verschillende begindata, en dus een niet sluitende vernietigingsdatum. het dexia aanbod van 28 maart accepteren, wordt er voor hen een algeheel aanbod gedaan. welke alles met elkaar verrekend. Verlies en winst op een hoop. Wat hou je dan over?
Mest?
Wie kan hier duidelijkheid geven, of heeft al een dergelijk uitgewerkt aanbod onder ogen gehad.
Bent u met de uitkomst tevreden?
of geschrokken van de uitkomst, omdat u toch nog moet bijbetalen.?
janny

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 01 jun 2008 12:20

Gisteren een brief ontvangen van Leaseproces dat wij voor de rechtbank moeten verschijnen om een comparitie te houden in de maand augustus.

Zou het dan eindelijk, en uiterlijk eind dit jaar opgelost gaan worden na al die jaren?

Hou jullie op de hoogte!

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 01 jun 2008 12:43

Mooi zo, eindelijk zicht op het einde.
Bij mij was de uitspraak er al binnen 3 weken na de hoorzitting.
Is dat ook de rechtbank in Amsterdam?
Wat raar dan omdat Amsterdam alle hoorzittingen van LL heeft stilgelegd
in afwachting van het Hoger beroep van Dexia over het toepassen van de modelvonnissen.
OD

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 01 jun 2008 14:39

Het is de rechtbank amsterdam en betreft een eegazaak.

jeroenEUR
Berichten: 430
Lid geworden op: 10 mei 2007 22:24

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door jeroenEUR » 01 jun 2008 18:29

@Hiawathaatje:

Wanneer is Dexia in jouw zaak door Leaseproces gedagvaard, weet je dat nog?

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 01 jun 2008 20:23

Ik zou het niet weten maar wel een tijdje geleden al.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 01 jun 2008 22:52

Oke, dan is er niets tegenstrijdigs aan.
Ik houd trouwens uit de media begrepen dat na de uitspraak van de HR
dit voorjaar alles door Dexia conform die uitspraak afgehandeld zou worden zonder tussenkomst rechter.
OD.

MartijnA3
Berichten: 62
Lid geworden op: 17 jan 2005 15:59

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door MartijnA3 » 02 jun 2008 01:42

Ik mag eind juli naar de rechtbank in Amsterdam. Eindelijk.

De begeleide brief van mijn advocaat bevatte een nieuwsbrief waarin stond dat Dexia steds vaker in hoger beroep gaat tegen de uitspraken van de rechtbank, ze zijn het niet eens met de categorie indelingen. Weet iemand hier iets meer over?

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Janny » 02 jun 2008 09:36

MartijnA3
De begeleide brief van mijn advocaat bevatte een nieuwsbrief waarin stond dat Dexia steds vaker in hoger beroep gaat tegen de uitspraken van de rechtbank, ze zijn het niet eens met de categorie indelingen. Weet iemand hier iets meer over?
Ja, er is hier over al een paar dagen een discussie op: Papieren overwinning voor gedupeerden? Wanneer u dat bekijkt heeft u vermoedelijk een antwoord, en meer informatie over uw vraag.
Janny

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken rechtbank Amsterdam na voorbeelduitspraken

Ongelezen bericht door Piet » 02 jun 2008 13:08

Op 21 mei heeft de rechtbank Amsterdam een (tussen) vonnis gewezen in een eegalease groepszaak.
Dit is een al langlopende zaak, waarbij eerst een andere rechter betroken was, n.l. Strengers.
Deze man heeft al eerder rare uitspraken gedaan in eegalease zaken en ook hij had al eerder een tussenvonnis uitgesproken in deze zaak wat nergens op leek.
Gelukkig is er een andere rechter op deze zaak gezet en deze verwees de mening van Strengers naar de prullenbak.
Conform de voorbeelduitspraken en de uitspraak door de Hoge Raad over huurkoop en het ontbreken van de tweede handtekening krijgt deze groep hun geld terug.
Het is een tussenvonnis omdat de rechter nog wat informatie nodig heeft en nog een uitspraak moet doen over o.a. de kosten veroordeling.

Hier de link naar de uitspraak:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-1.htm

Geduld , vertrouwen en doorzettingsvermogen is nodig, maar de aanhouder wint.

Groeten,
Piet

Gesloten