LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 12 jun 2008 22:28

De sector kanton Helmond van de rechtbank Den Bosch heeft op 11 juni een uitspraak gedaan over de opt out regeling m.b.t. het verbindend verklaren van de Duisenberg regeling door het gerechtshof Amsterdam.
Lees zeker de punten 8.1 en 8.2
De rechter oordeelt o.a. :
Indien X geen schriftelijk bericht heeft gekregen, kan zulks samenhangen met zijn verhuizing naar België en hoeft dat verzuim, gelet ook op de andere wijzen van publiceren, niet te leiden tot een oordeel dat X niet gebonden is aan de regeling of alsnog de gelegenheid zou moeten krijgen om een opt-outverklaring af te leggen
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD3568

Op de website van het Juridisch Dagblad, http://www.juridischdagblad.nl/ staat hierover het volgende :
Duisenberg-regeling geldt ook na verhuizing naar buitenland
Van een onzer redacteuren © Het Juridisch Dagblad
donderdag, 12 juni 2008
Rechtbank Den Bosch - De zogenaamde Duisenberg-regeling is ook van toepassing op klanten van Dexia die na het tekenen van hun contract in het buitenland zijn gaan wonen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch gisterochtend bepaald.
De kantonrechter ziet geen grond voor verlenging van de periode voor het afleggen van de 'opt-out-verklaring'.
Met de bindend verklaarde Duisenberg-regeling is een compleet nieuwe rechtsverhouding tussen de klant en Dexia geschapen, waardoor alle oude rechtsverhoudingen -hoe dan ook ontstaan- komen te vervallen.

LJN: BD3568,Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 367359
Groeten,
Piet

Julika
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 nov 2003 18:50

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Julika » 13 jun 2008 09:44

@ Piet

Nog bedankt voor de uitspraak in Alkmaar wegens vernietiging na 3 jaar.

http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 062008.htm

groetjes Julika

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 13 jun 2008 17:41

Eindelijk, na vele jaren dwarsliggen, geeft de rechtbank Arnhem (den Tonkelaar) toe dat de Dexia contracten huurkoop zijn.
Helaas komt dit voor een aantal gedupeerden te laat en zijn zij slachtoffer geworden van deze “rechter” den Tonkelaar en zijn gepruts.

Den Tonkelaar zegt o.a. :
4.1. Op 28 maart 2008 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een effectenlease zaak (LJN BC2837 C07/155HR, RvdW 2008,362) waaruit onder meer voortvloeit dat een overeenkomst zoals die in onderhavige zaak, moet worden aangemerkt als een overeenkomst van huurkoop zoals bedoeld in artikel 7A: 1576 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

4.2. Hiermee staat vast dat het in onderhavige zaak gaat om vorderingen met betrekking tot een onderwerp dat op grond van art. 93 onder c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) door de kantonrechter wordt behandeld, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.
Dit betekent dat van de rechtbank te Arnhem niet de sector civiel maar de sector kanton bevoegd is over het onderhavige geschil in conventie en reconventie te oordelen.

4.3. Nu [eis.conv./ged.reconv.] zijn vordering niet heeft ingediend bij de sector kanton, zal de rechtbank de zaak op de voet van art. 71 lid 2 Rv ambtshalve naar die sector verwijzen.
Het tussenvonnis van 4 juni is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD3890

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 24 jun 2008 19:55

Op 10 april 2008 heeft de rechtbank Alkmaar een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
Er werd door de gedupeerde o.a. een beroep gedaan op artikel 3:51 lid 3 BW. :
' Een beroep in rechte op een vernietigingsgrond kan te allen tijde worden gedaan ter afwering van een op de rechtshandeling steunende vordering of andere rechtsmaatregel. '. (kwijtschelding restschuld na vernietiging)

De uitspraak van de rechtbank Alkmaar is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD5257

De rechtbank zegt hierover:
7.5. Het beroep dat [de heer A.] zelf in reconventie heeft gedaan op artikel 3:51 lid 3 BW dient te falen. De kantonrechter is in navolging van het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 27 november 2007 (LJN: BC1140) van oordeel dat dit verwerend beroep slechts toekomt aan degene die partij is bij de rechtshandeling en tot nakoming van zijn verplichtingen uit die rechtshandeling wordt aangesproken, zijnde [de heer A.]. De vernietigingsgrond van artikel 1:89 BW komt alleen toe aan de echtgenote, juist omdat zij geen partij bij de rechtshandeling is.
De rechtbank verwijst naar de uitspraak van het Hof Den Bosch van 27 november 2008.
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC1140

Het Hof zegt hierover:
4.5.6. Het hof zal reeds thans ingaan op het door [appellant], voor het geval Dexia zou slagen in dit bewijs, subsidiair gedane beroep op artikel 3:51 lid 3 BW. [appellant] stelt zich op het standpunt dat zijn echtgenote ([persoon 1]) op grond van dit artikel, ook na het verstrijken van de in artikel 52 lid 1 aanhef en onder d BW genoemde verjaringstermijn van drie jaren, een beroep toekomt op de haar in artikel 1:89 BW gegeven vernietigingsgrond en daarmee ook hem dat beroep toekomt.
In de daarop volgende punten geeft het Hof uitleg en een standpunt hierover en wijst een beroep op art 3:51 lid 3 Bw af.

Het gerechtshof Amsterdam heeft hier echter een andere mening over op 6 december 2007:
Beroep op vernietiging effectenlease-overeenkomsten wegens ontbreken toestemming echtgeno(o)t(e) slaagt niet als zelfstandige vordering (want verjaard), maar wel als verweer tegen vordering van Dexia tot betaling ‘restschulden’
4.14 Artikel 3:51, derde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt met zoveel woorden dat een beroep in rechte op een vernietigingsgrond “te allen tijde” kan worden gedaan ter afwering van een vordering die steunt op de rechtshandeling waarop dat beroep betrekking heeft. Dit geval doet zich hier voor: de vorderingen tot betaling van de restschulden die zijn voortgesproten uit de onder 3.c en 3.d genoemde overeenkomsten, steunen immers op dezelfde rechtshandelingen, namelijk die overeenkomsten, als ten aanzien waarvan [appellant 1] en [appellant 2] thans in rechte een beroep doen op het bestaan van een vernietigingsgrond, namelijk het ontbreken van de wettelijk vereiste toestemming van de andere echtgenoot. Uit het onder 4.8 overwogene volgt dat het beroep op deze vernietigingsgrond slaagt, behoudens hetgeen daarna over de verjaring van de op die grond stoelende vordering van [appellant 1] en [appellant 2] is overwogen. Nu artikel 3:51, derde lid, Burgerlijk Wetboek evenwel bepaalt dat een beroep in rechte op een vernietigingsgrond ter afwering van een vordering “te allen tijde” kan worden gedaan, staat hetgeen met betrekking tot die verjaring is overwogen, niet in de weg aan het beroep op de hierboven besproken vernietigingsgrond tot verweer tegen de vorderingen van Dexia. “Te allen tijde” kan immers niet anders worden begrepen dan dat het beroep op een vernietigingsgrond voor zover strekkend tot verweer, (in een rechtsgeding) kan worden gedaan ongeacht de voltooiing van de in artikel 3:52, eerste lid onder d, Burgerlijk Wetboek voor verjaring bepaalde termijn. Dit alles brengt mee dat het beroep op de vernietigingsgrond als verweer tegen de vorderingen van Dexia tot betaling van de restschulden voortvloeiend uit de onder 3.c en 3.d genoemde overeenkomsten, slaagt, zodat die vorderingen niet toewijsbaar zijn.
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB9552

Over de toepassing van art 3:51 lid 3 BW is het laatste woord dus nog niet gezegd en blijven vele gedupeerden en hun advocaten onnodig lang in onzekerheid.
In dit geschilpunt is sprongcassatie of cassatie in belang der wet een goede oplossing .
Dit om duidelijkheid te geven aan de rechtbanken en gerechtshoven en de vele gedupeerden.
Maar of Dexia hier aan zal meewerken……

Ook de rechtbank Amsterdam heeft op precies dezelfde gronden als Alkmaar ( dus in onderling overleg) een beroep op art 3:51 lid 3 BW afgewezen op 11 juni 2008.
Deze uitspraak wordt z.s.m. gepubliceerd op de website van PAL.

Ondanks deze afwijzing door de rechtbank Alkmaar komt het gezin in cat 2 en Dexia moet 60 % van de schade voor zijn rekening nemen:
I.veroordeelt Dexia om aan [de heer A.] te betalen:
- ten aanzien van lease-overeenkomst I € 4.405,68, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 februari 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;
- ten aanzien van lease-overeenkomst II € 5.970,50 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 februari 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van [de heer A.] gevallen, tot op heden begroot op:
voor verschuldigd griffierecht € 196,00
voor het exploot van dagvaarding € 84,87
voor salaris van gemachtigde € 750,00
totaal € 1.030,87

III. veroordeelt Dexia om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Kredietregistratie te Tiel te berichten dat [de heer A.] geen verplichtingen uit de lease-overeenkomsten meer heeft, op straffe van een dwangsom van € 100,00 voor elke dag dat Dexia niet aan deze veroordeling voldoet tot een maximum van € 10.000,00;

IV. verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 25 jun 2008 11:18

Als aanvulling op de posting hierboven en met name het volgende stukje:
Ook de rechtbank Amsterdam heeft op precies dezelfde gronden als Alkmaar ( dus in onderling overleg) een beroep op art 3:51 lid 3 BW afgewezen op 11 juni 2008.
Deze uitspraak wordt z.s.m. gepubliceerd op de website van PAL.
Deze uitspraak is inmiddels geplaatst op de website van PAL.
Hier de link:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 062008.htm

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 26 jun 2008 11:00

De Hoge Raad heeft op 28 maart beslist dat de aandelenlease contracten van Dexia huurkoop contracten zijn.
Maar wat zegt de rechtbank Middelburg op 4 juni: Nee hoor, wij denken er anders over, het is geen huurkoop.
Complete chaos binnen onze rechtspraak.
Rechtbanken trekken zich niets aan van hun gerechtshoven, gerechtshoven hebben allemaal een eigen, afwijkende mening, en als de Hoge Raad een uitspraak doet, dan nog trekken rechters zich hier niets van aan.
Hoe krom kan recht zijn?
En dat dit allemaal ten koste gaan van de gedupeerden zal onze gerechtelijke macht een worst wezen.
Naast slachtoffer van Dexia zijn zij nu ook slachtoffer van onze falende rechtspraak.
Wat schrijft de rechtbank Middelburg over huurkoop:
Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de effecten voorafgaand aan de eigendomsoverdracht niet aan [gedaagde in conventie] zijn afgeleverd en dus niet sprake is van een overeenkomst die als huurkoop gekwalificeerd kan worden.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD5414

Groeten,
Piet

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Hiawathaatje » 26 jun 2008 14:39

We willen allemaal hebben dat onze zaken zo snel mogelijk behandeld worden, Leaseproces wordt vaak genoemd als vertragende schakel maar ik denk nog steeds dat Dexia, samen met de rechtspraak (en dit bericht bevestigd dat maar weer) de grootste boosdoeners zijn.

Als de Hoge Raad iets concludeert en bevestigd, veegt de lagere rechtbank dit van tafel en trekt een volkomen andere, en onterechte conclusie en daar moeten we het mee doen.

het is niet rommelig in de nederlandse rechtspraak, nee het is een ongeregeld zooitje wat langs elkaar (bewust of niet) heen werkt.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 02 jul 2008 22:57

Op 25 juni heeft de rechtbank Alkmaar een uitspraak gedaan in een Dexia eegaleasezaak met vernietiging na 3 jaar.
De ingebrachte verjaring door Dexia werd afgewezen en de vernietiging toegewezen.
Deze gedupeerden krijgen alles terug met wettelijke rente.
De stelling van Dexia dat aangezien zodanige betalingen hebben plaatsgevonden er vanuit gegaan moet worden dat [Y] op de hoogte was van de lease-overeenkomsten met ingang van de (oudste) ontvangstdatum van de bankafschriften waarop die betalingen staan vermeld, moge in veel gevallen juist zijn maar is onvoldoende om deze bekendheid ook aan te nemen in gevallen waarin die bekendheid gemotiveerd wordt betwist. Aan deze eis van gemotiveerde betwisting hebben [X] c.s. voldaan, doordat zij beiden hebben verklaard dat [X] de Financiële huishouding verzorgde en dat [Y] zich daar niet mee bemoeide. In het jaar 2003 heeft [Y] tegen [X] gezegd dat zij graag weer een keer op vakantie zou gaan. Daarop heeft [X] aan [Y] moeten bekennen dat het spaargeld inmiddels was opgegaan aan de maandelijkse betalingen aan Dexia. Het vertrouwen van [Y] in [X] is daarmee onherstelbaar beschadigd geraakt, hetgeen (mede) heeft geleid tot een echtscheiding tussen hen beiden.
7.5. In dit licht heeft Dexia haar stelling dat [Y] de lease-overeenkomsten na het verstrijken van de verjaringstermijn heeft vernietigd, onvoldoende met feiten onderbouwd, zodat die stelling gepasseerd dient te worden en er geen aanleiding is Dexia ter zake tot bewijs toe te laten. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat [Y] de leaseovereenkomsten tijdig heeft vernietigd. Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging dienen alle betalingen van [X] aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomsten te worden gerestitueerd,…..enz
En weer blijkt dat Dexia weinig van menselijke gevoelens laat blijken in rechtszaken.
Ondanks de aangedragen feiten over een scheiding probeert Dexia nog het maximum er uit te halen.
Het had m.i. Dexia gesierd om tijdens de hoorzitting met een schikking te komen gezien de omstandigheden.

“Dankzij” Aegon en Dexia is in de afgelopen jaren veel schade aangebracht en veel menselijk leed veroorzaakt.
Hopelijk dat goede uitspraken en menselijke rechters dit nog enigszins kunnen verzachten.
Van de banken hoeven wij dit niet te verwachten.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008-2.htm

Weer een goede uitspraak met goed werk van mr. Martijn Bonefaas uit Alkmaar, advocaat van de gedupeerden.

Groeten,
Piet

pallu
Berichten: 688
Lid geworden op: 20 aug 2003 17:03

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door pallu » 05 jul 2008 12:58

Rechtzaak toch doorgang gevonden ondanks belofte deze te stoppen
op 1 juli 2008 heeft het kanton Brielle vonnis gewezen in mijn zaak
natuurlijk is er op alle punten gewonnen aangezien het een egalease zaak was
wat ik nu blijkbaar wel mis loopt zijn de gemaakte advocaatkosten (?)
wel moet er nog een rolzitting plaatsvinden op 22 juli 20oo8 waar in beide partijen een specificatie moeten overlegen van betaalde termijnen enz.

pallu

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 21 jul 2008 19:28

EDR maakt zich belachelijk door te stellen dat een aandelenlease contract binnen 3 jaar na tekenen moet zijn vernietigd.
In steeds meer uitspraken wordt de vernietiging na 3 jaar toegewezen en blijkt EDR dus gewoon een leugenachtige organisatie te zijn die mensen met valse voorwendselen bedreigd.

En om het EDR nog moeilijker (en dus ongeloofwaardiger) te maken, hier een uitspraak van de rechtbank Alkmaar over het toekennen van de vernietiging na 3 jaar.

Dexia:
4.2. Voorts voert Dexia aan dat geen sprake is van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 1:89BW omdat - kort gezegd - artikel 1:88 BW niet van toepassing is nu dit artikel geen betrekking heeft op vermogensrechten als de onderhavige, er geen sprake is van huurkoop bij gebrek aan aflevering en omdat partijen niet hebben beoogd om de afnemer de effecten te doen verkrijgen. Dexia stelt verder dat de huwelijkspartner de in artikel 1:88 BW bedoelde toestemming ook op andere wijze dan schriftelijk kan verlenen en dat [Y] dit ook gedaan heeft. Ten slotte is het recht om de lease-overeenkomsten op deze grond te vernietigen volgens Dexia verjaard. Daarbij beroept Dexia zich er op dat de betalingen van [X] ter zake van de lease-overeenkomsten hebben plaats gevonden van een en/of rekening die ten name van beide eisers stond, zodat [Y] in elk geval na ontvangst van het eerste dagafschrift op de hoogte was van het bestaan van de leaseovereenkomsten.
De rechtbank:
7.5. In het licht van deze geconcretiseerde en gedetailleerde stellingen van [X c.s.]., moeten de stellingen van Dexia met betrekking tot verjaring als onvoldoende gemotiveerd ter zijde worden gesteld. Dit brengt mee dat als vaststaand ervan moet worden uitgegaan dat [Y] in elk geval tot medio 2004 geen weet had van het bestaan van de leaseovereenkomsten. Daarmee is het beroep op artikel 1:89 BW bij brief van 26 januari 2006 binnen de daarvoor gestelde verjaringstermijn gedaan. Nu sprake is van een rechtsgeldige vernietiging dienen alle betalingen door [X] aan Dexia ter zake van de lease-overeenkomsten te worden gerestitueerd, verminderd met hetgeen [X] ter zake van de lease-overeenkomsten van Dexia ontvangen heeft, zoals uitgekeerde dividenden.
De volledige uitspraak is (uiteraard) hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 072008.htm

Misschien dat het voor onze rechtspraak makkelijker om de gegevens van PAL te gebruiken m.b.t. de uitspraken in de aandelenlease affaire en een link te maken naar onze website.
Hun eigen website geeft een volkomen scheef beeld van de ontwikkelingen.
Dexia verliest bijna alle zaken en de tientallen (voor Dexia negatieve) uitspraken per week worden helaas niet gepubliceerd op de website van rechtspraak.nl
En waarom? Heeft onze rechtspraak belangen bij het niet volledig publiceren van de (negatieve) ontwikkelingen in de Dexia aandelenlease affaire?

Groeten,
Piet

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door bromtol » 21 jul 2008 21:04

Maar Piet,

Als er geen gebruik is gemaakt van de opt out mogelijkheid is men gebonden aan de Duisenbergregeling. Dat betekent in eega zaken een kwijtschelding van 2/3 als er is vernietigd na 3,5 jaar en 100% als er is vernietigd binnen 3,5 jaar.

Alleen als je van de opt out regeling gebruik hebt gemaakt kun je nog verweer voeren.

Volgens mij zijn alleen de vorderingen aan Varde verkocht in de gevallen dat er geen gebruik is gemaakt van de opt out mogelijkheid, dan wel de zaken die daarvoor al door een vaststellingsoverkomst zijn beeindigd. Als in die zaken vorderingen open staan (doordat de betrokkene de vaststellingsovereenkomst niet nakomt), dan kan EDR die vorderingen in principe probleemloos innen.

Het is daabij wel zo dat je alle verweren die tegenover Dexia had, ook kan inroepen tegen EDR, zoals toezeggingen, het recht op verrekening, verjaring etc.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 21 jul 2008 23:50

Hallo Bromtol,

Je hebt gelijk in wat je schrijft.
Waar het mij om gaat zijn 2 dingen.
1)EDR beweert dat vernietiging binnen 3 jaar na afsluiten contract moet zijn ingeroepen.
Dat is niet juist, gezien de vele uitspraken waarin vernietiging na 3 jaar wordt toegewezen.

2)Varde heeft een aantal vorderingen overgenomen van mensen die het Dexia Aanbod hebben getekend en waarbij de partner het contract niet heeft meeondertekend en dit na 3 jaar na tekening contract heeft vernietigd en waarbij de partner ook niet heeft meegetekend op het Dexia Aanbod en waarbij de opt out verklaring tijdig is ingediend.
EDR beweert dat deze mensen kansloos zijn, dat is m.i. niet juist.
Gelukkig hebben vele gedupeerden van Dexia/EDR gelukkig een advocaat gevonden(met behulp van) en met deze steun ben ik benieuwd hoe de rechter over deze vernietiging denkt.

Groeten,
Piet

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door bromtol » 22 jul 2008 18:56

Ok ik begrijp het. Voor mijn commentaar op de verjaringstekst zie het topic verjaring:

EDR stelt

Voor een rechtsgeldige vernietiging moet er sprake zijn van het feit dat:

1. het contract en het eventueel daarop gevolgde Dexia Aanbod of de Duisenbergregeling, niet door de eega is getekend die de vernietiging heeft ingeroepen;
2. de vernietiging binnen drie jaar na ondertekening van het contract moet zijn ingeroepen;
3. voor 1 augustus 2007 een opt-out verklaring bij notaris mr. J.R.E. Kielstra moet zijn ingediend, die Dexia heeft geaccepteerd c.q. later niet ongeldig heeft verklaard.

Voorwaarde 2 is niet juist, maar bovendien niet relevant voor EDR. Daar moet staan:

De vernietiging moet binnen drie jaar na het gaan lopen van de verjaringstermijn zijn ingeroepen. Dexia moet de feiten die het rechtvaardigen dat de termijn gaat lopen stellen en bewijzen. De termijn gaat lopen vanaf het moment waarop de vernietigingsbevoegdheid de partner van de contracttant ten dienste staat. Volgens Dexia is het - tegen beter weten in - nog niet bekend hoe de term "ten dienste staan" moet worden uitgelegd, ondanks de vele aanwijzingen en toelichtingen in de parlementaire geschiedenis over dit wetsartikel (zie ook Tekst en Commentaar BW, boek 3 BW). Maar volgens het advies van Roelvink en Brunner gaat die termijn lopen op de dag volgende op die waarop de partner heeft ontdekt dat de eega zonder toestemming een huurkoopovereenkomst heeft gesloten (zie punt 7.2 van dat advies). Roelvink en Brunner citeren ruimschoots uit de parlementaire geschiedenis.

Naar boven

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 29 jul 2008 12:19

Weer blijkt dat ook een indeling in categorie 3 vaak meer kan opleveren als de Duisenberg regeling.
Op 16 juni 2008 heeft de rechtbank Alkmaar een uitspraak gedaan in en zorgplichtzaak.
7.6. Op basis van de omstandigheden zoals die hiervoor onder 1.2 bij de feiten zijn vermeld, is voor [X] de categorie III (als bedoeld in het vonnis van 27 april 2007) van toepassing. Dit betekent dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het percentage van het nadeel voor rekening van [X] dient te komen als vermeld in de bijlage, en het resterend percentage voor rekening van Dexia komt. Voor zover sprake is van fiscaal voordeel is dat in deze verdeling verdisconteerd.
I. veroordeelt Dexia om aan [X] te betalen een bedrag van € 803,09. te vermeerderen met de wettelijke rente berekend over 28.5 % van elke betaling, telkens vanaf de betaaldatum. tot aan de dag der algehele voldoening:

II. veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure, aan de zijde van [X] gevallen, tot op heden begroot op € 539,87. waarvan te betalen aan [X]:
€ 26,25 voor bij hem gevallen kosten aan vastrecht:
en aan de griffier van deze rechtbank::
voor verschuldigd griffierecht € 78,75
voor het exploot van dagvaarding € 84,87
voor salaris van gemachtigde € 350,00
een en ander, voor zover verschuldigd. inclusief BTW:

III. veroordeelt Dexia om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Kredietregistratie te Tiel te berichten dat [X] geen verplichtingen uit de leaseovereenkomst meer heeft, op straffe van een dwangsom van € 100,00 voor elke dag dat Dexia niet aan deze veroordeling voldoet tot een maximum van € 10.000,00:

IV. verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad:
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 062008.htm

Groeten,
Piet

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 » 29 jul 2008 22:32

Ook voor deze gedupeerde is er eindelijk rechtgesproken, uiteraard
ten laste van de veroorzaker van het grootste ontrecht wat hier jarenlang wordt uitgeoefend door een arrogante bank

b17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 31 jul 2008 21:35

De kantonrechter van de rechtbank Maastricht, sector Sittard - Geleen, mengt zich nu ook in de strijd over huurkoop, de betekenis van art. 1:88 en verjaring.
LJN: BD8933,Sector kanton Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak: 09-07-2008
Datum publicatie: 30-07-2008
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Bescherming ex artikel 1:88 BW van niet handelende echtgenoot bij overeenkomst van effectenlease De verlenging van een overeenkomst van effectenlease brengt een verzwaring van verplichtingen met zich. Het strookt met de aard en strekking van artikel 1:88 BW dat de niet handelende echtgenoot de nietigheid van de verlengingsovereenkomst kan inroepen, ook als hij/zij dit ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst niet dan wel te laat heeft gedaan.

3.5 Nu het vernietigingsberoep slechts deels kan slagen - wél voor wat betreft de verlengings-overeenkomsten, níet waar het om de oorspronkelijke overeenkomsten gaat - rijst de vraag welke gevolgen dit zal hebben voor de vorderingen van [eiser] en [gedaagde]. Naar het oor-deel van de kantonrechter ligt het op de weg van [gedaagde] als meest gerede (professionele) partij om bij akte een berekening in het geding te brengen van de financiële consequenties, waarbij in het licht van de voormelde vernietiging de gevolgen van de verlengingsovereenkomsten dienen te worden geëlimineerd. [gedaagde] zal op heldere wijze inzichtelijk dienen te maken welke uitgangspunten zij bij die berekening heeft gehanteerd. [eiser] zal daarop bij antwoord-akte mogen reageren.
Nu voor alsdan zij nog opgemerkt dat die herberekening, gelet op aard en strekking van de be-schermingsbepaling ex artikel 1:88 BW, niet ten nadele van [eiser] mag strekken. Anders en concreet gezegd: indien mocht blijken dat [eiser] na herberekening slechter af zou zijn, geldt het thans in reconventie gevorderde bedrag als maximale limiet van de (tegen-) vordering van [gedaagde].
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD8933

Ook het Juridisch Dagblad heeft gereageerd op deze uitspraak.
De reactie is hier te lezen:
http://juridischdagblad.nl/content/view/6980/1/

Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door peewee » 01 aug 2008 10:15

Uit het vonnis blijkt haarscherp dat het antwoord op de ene rechtsvraag een volgende (nieuwe) rechtsvraag uitlokt. Zo zijn we nog wel een paar jaartjes bezig.

Ik denk dat we over 10 jaar concluderen dat de rechterlijke macht niet zo heel veel (positiefs) heeft bijgedragen aan de oplossing van dit grote maatschappelijk geschil met de naam ''aandelenlease-affaire''. Hooguit wat juridische ''vingeroefeningen'' van rechters.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 11 sep 2008 22:12

Op 28 augustus stond het volgende artikel in de Telegraaf :

Man met hersentumor eist snel ton van Dexia
http://www.platformaandelenlease.nl/nie ... 2008-1.htm

Vandaag heeft de rechtbank Lelystad een uitspraak gedaan in het kort geding wat was aangespannen door een gedupeerde met hersentumor.
Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BF0062

De eis was:
3.2. [eiser] baseert zijn vordering op de volgende stellingen. Gelet op vaste rechtspraak van Rechtbank Amsterdam in de zogenoemde Dexia-zaken is het vrijwel zeker dat die rechtbank in de bodemprocedure op grond van art. 1:88 en 89 BW de vordering van [eiser] tot betaling van een bedrag van EUR 110.134,- althans EUR 66.000,-, zal toewijzen. Wegens de achterstanden bij de Rechtbank Amsterdam zal die uitspraak waarschijnlijk nog één of meer jaren op zich laten wachten. [eiser] heeft een groot belang bij eerdere toewijzing van een voorschot omdat bij hem een levensbedreigende tumor is geconstateerd die operatief verwijderd dient te worden. Aangezien in Nederland zeer weinig ervaring is met operatie van dit type tumoren, biedt operatie in Engeland betere kansen. De zorgverzekeraar van [eiser] is echter niet bereid de kosten van een behandeling in Engeland, die tienduizenden euro’s zullen bedragen, te voldoen.
Dexia vindt dit onzin:
3.3. Dexia stelt dat [eiser] geen spoedeisend belang heeft bij zijn vordering. Voor een operatie in het buitenland bestaat geen noodzaak. Gesteld noch gebleken is dat een operatie in Nederland niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.


De rechtbank is van mening:
spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter volgt [eiser] in zijn stelling dat zijn wens om in Engeland geopereerd te worden gerespecteerd dient te worden. Vast staat dat de operatie die [eiser] moet ondergaan zeer ingrijpend is en dat de kans op ernstige complicaties groot is. Onder die omstandigheden is het niet aan Dexia te treden in de keus van [eiser] om zich in Engeland te laten opereren. Nu niet door Dexia wordt betwist dat een operatie geïndiceerd is, dat een operatie in Engeland [eiser] enkele tienduizenden euro’s zal kosten en dat de ziektekostenverzekeraar deze kosten niet zal voldoen, is voldoende aannemelijk dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening.
De rechtbank wijst echter de vordering in kort geding af:

4
.5. [eiser] heeft het bestaan en de omvang van zijn vorderingen onvoldoende aannemelijk gemaakt voor toewijzing in kort geding. De vorderingen zullen worden afgewezen.

4.6. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dexia worden begroot op:
- vast recht EUR 254,00
- salaris procureur 2.842,00
Totaal EUR 3.096,00
Maar ach, wat maakt het uit dat de mens een uniek wezen is wat maar één keer leeft.
Eigen belangen van vele financiële instellingen en overheid en geld en hebzucht, daar gaat het een bepaalde groep om in Nederland.
Of niet?.... en wat kan Jan met de Pet, als melkkoe van deze kleine groep rijken, hieraan doen…
Ik denk zelf meer als het alleen maar passief ondergaan van wat er gebeurt.
Maar ja, dan moet je er wel wat voor doen….
De man met de hersentumor heeft het gedaan en zal verder blijven knokken voor zijn leven, opgeven is geen optie.
Hopelijk dat er voor hem zich nog een keer op tijd een mogelijkheid voordoet om nog iets te doen.

Groeten,
Piet
Laatst gewijzigd door Piet op 17 sep 2008 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door B17 » 15 sep 2008 15:25

Er is geen enkele menselijkheid meer te ontdekken in die bank, onthaalt je alleen als je iets afsluit en bedreigt je op alle mogeijke manieren als het verkeerd gaat waar je bank alles aan gedaan hebt om dat bewust te bewerkstelligen en de klant is nooit koning bij een bankinstelling zo moeten wij noodgedwongen maar aanmodderen met deze doortrapte instelling.

Met een fobspeen mag je tevreden zijn, wie trapt daar nog in !!!

b17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraken overige rechtbanken in Dexia zaken

Ongelezen bericht door Piet » 17 sep 2008 19:28

Eindelijk geeft de rechtbank Almelo het toe, de Dexia contracten zijn huurkoop en de daarvoor in aanmerking komende gedupeerden die het contract tijdig hebben vernietigd krijgen hun geld terug.
Op 10 september gaf rechter van der Veer zijn fout toe in een vonnis en wees de vernietiging toe.
Deze gedupeerden krijgen nu al hun geld terug.
Al jaren heeft deze rechter volgehouden dat de Dexia contacten niet onder huurkoop vielen en wees alle vernietigingen (onterecht) af.
Honderden gedupeerden zijn het slachtoffer geworden van deze falende wild west rechter en zijn al hun geld kwijt door een onterechte veroordeling door deze rechter.
Zelfs toen alle rechtbanken en gerechtshoven vonnisten dat de Dexia contracten onder huurkoop vielen bleef deze rechter eigenwijs en wees alle vernietigingen af.
Onbegrijpelijk dit in onze rechtstaat en democratie deze dictatuur wordt geaccepteerd en beschermd!!!

De uitspraak van 10 september van de rechtbank Almelo waarin de gedupeerden al hun geld terugkrijgen n.a.v. de vernietiging door de niet meegetekende partner wordt z.s.m. op de website van PAL gepubliceerd.

Groeten,
Piet

Gesloten