LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aandelen Lease contracten nietig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Willem Arnoud

Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Willem Arnoud »

‘Contracten Legio Lease zijn nietig’

Klanten die een product van Legio Lease hebben gesloten, kunnen de overeenkomst mogelijk nietig laten verklaren. Aandelenleaseproducten zoals de WinstVerDriedubbelaar kunnen worden aangemerkt als huurkoopovereenkomsten tussen twee partijen en vallen daarom onder de Wet op het Consumptief Krediet (WCK). Hierdoor kunnen de contracten nietig worden verklaard, is de mening van Arnoud Bosch, eigenaar van Fiancancieeeladvieskantoor Aasmail-Leeninfo in Hillegom.

Bosch heeft een overeenkomst onder de loep genomen. “In het contract van De WinstVerDriedubbelaar van LegioLease is opgenomen dat de overeenkomst binnen vijf werkdagen moet worden getekend en teruggestuurd, anders kunnen aan de overeenkomst geen rechten worden ontleend. Dit in tegenstelling tot effectenkrediet, waarbij men al eigenaar is van
de aandelen voordat er krediet kan worden genomen tot 60 à 70% van de waarde in rekening-courant met als onderpand de aandelen die in reeds in het depot aanwezig zijn. Mijn stelling is, dat de aandelenleaseovereenkomst hierdoor een tweepartijen-leaseovereenkomst is”, aldus Bosch.

Uit de voorwaarden blijkt volgens Bosch verder dat er een kredietaanbod wordt gedaan, omdat de klant een bedenktijd krijgt terwijl de koersen al zijn vastgelegd. “Volgens de wet is dit een aanbod waarbij de klant akkoord gaat met een krediet, gekoppeld aan het kopen van de aandelen. Verder blijkt hieruit dat er sprake is van colportage met een verplichte afkoelingsperiode.”

Kantonrechter
“Uit een uitspraak van de Hoge Raad van ruim twintig jaar geleden blijkt dat een tweepartijen-huurkoopovereenkomst voorheen onder de WCG-wet viel, de voorloper van de WCK. Alle bepalingen uit de WCG zijn letterlijk opgenomen in de WCK, tot en met een maximum van # 41.000 netto verstrekt krediet. Als de lease-overeenkomst dus vergelijkbaar is met een tweepartijen-huurkoopovereenkomst, dan vallen de LegioLease-contracten onder de WCK. Daarin is onder meer opgenomen dat kredietcolportage verboden is. Verder is bepaald dat het contract nietig is als het niet volgens de regels van de WCK tot stand is gekomen. Op elk moment mag het krediet door de kredietnemer worden opgezegd volgens de regels van de WCK met de daarbij horende maximale boete. Bij Legio Lease mag je niet eerder opzeggen.”

Bosch acht het voor klanten van Legio Lease raadzaam aandelenlease-contracten voor te leggen aan de kantonrechter.
“Deze zou de uitspraak kunnen doen dat het contract nooit heeft bestaan en alle kosten en rente voor rekening zijn van de aanbieder.” Financierings- en WCK-overeenkomsten vallen volgens de wet onder het kantongerecht, ook als de bedragen hoger zijn dan € 5.000. “
De kanton- en arrondissementsrechtbank in Haarlem heeft veel expertise op het gebied van consumentenrecht”, luidt de tip van Bosch, die op de site www.a2p.nl onder het kopje ‘nieuws’ een voorbeeld heeft geplaatst van een leasecontract dat resulteerde in een forse schuld voor de klant.

Geknipt uit Assurantie Magazine 29 november 2002 www.amweb.nl

Simon P

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Simon P »

Mogelijk dat de Stichting LV haar leden of aangeslotenen hierin kan adviseren en een conceptbrief kan opstellen.
Lijkt mij best wel interessant.

Willem Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Willem Arnoud »

Zie ook de contakten door beide echtgenoten onderteken
hier in het forum

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Willem Arnoud,
Ik kan het artikel niet vinden op amweb.nl. Kun je de volledige link naar het artikel even publiceren?

Alvast bedankt,
groet Maarten

Willem Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Willem Arnoud »

de tekst staaat op Http://www.amweb.nl bij inhoud pagina 4
voor de berekning van het verlies kan je vinden op
http://www.startopgeld.nl/news.htm

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Je moet zeker een abonement hebben..

ener

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door ener »

Beste Willem Arnoud,
is het niet verstandig een kopie van jouw stukje door te sturen naar de sti.LV. Wellicht kunnen ze er wat mee.

ener

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door ener »

Beste Willem Arnoud,
is het niet verstandig een kopie van jouw stukje door te sturen naar de sti.LV. Wellicht kunnen ze er wat mee.

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Artikel 1 lid 5 van de colportagewet luidt:

"5. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden niet als goed aangemerkt effecten als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, welke ter beurze zijn genoteerd dan wel niet ter beurze zijn genoteerd voor zover de waarde daarvan door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is. "

OFTEWEL: De colportagewet is dus niet van toepassing.Verder zegt artikel 1 van de wet op het consumentenkrediet (WCK)

"Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. krediettransactie: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking dat:
1°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) een geldsom ter beschikking wordt gesteld en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet,

2°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) het genot van een roerende zaak wordt verschaft of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen dienst wordt verleend en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet, of

3°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer), dan wel ten behoeve van deze aan een derde partij (de leverancier) een geldsom ter beschikking wordt gesteld ter zake van het verschaffen van het genot van een roerende zaak of het verlenen van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen dienst aan de tweede partij, en de tweede partij aan de eerste partij of aan de derde partij een of meer betalingen doet, "


De lening van Dexia is geen krediettransactie want:
t.a.v. sub 1 er wordt geen geldsom ter beschikking gesteld.
t.a.v. sub 2 en sub 3 : aandelen zijn geen roerende zaken maar vermogensrechten


OFTEWEL: wet op het consumentenkrediet is niet van toepassingIk zie hier geen mogelijkheden. Iemand anders wel?

groet Maarten

dhr.a de croos

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door dhr.a de croos »

willem arnoud,vraag dit eens na wat maarten bevestigd ik twijfel niet aan maarten zijn uitleg,maar laat arnoud bosch
aasmail-leeninfo hier op antwoorden,ik heb een email gestuurd naar mij rechtsbijstandsverzekering arag/D.
vrgr.andre de croos

Willem Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Willem Arnoud »

Effectenkrediet kan het niet zijn omdat je dan de aandelen reeds in het bezit moet hebben.
In het kader van de colportage staat heel duidelijk dat
je ongevraagd een actie onder neemt die niet afkomstig
is van de koper. Uitgesloten zijn hierbij natuurlijk
reklame zoals advertentie enz.
WCG-Wet betekent Wet consumptiefkrediet
WCK wet is de opvolgers en betekent Wet Consumenten Krediet
Dit is een samenvoeging van een een tweetal weten n.l.
WCG en de WAS
met groeten
Willem Arnoud

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Nee het is inderdaad geen effectenkrediet. Maar er is dacht ik ook niemand die dat beweert.

De wet op het consumptief krediet is niet van toepassing omdat het niet om een krediettransactie in de zin van die wet gaat. Zie mijn vorige posting van 30-11-2002 om 21:44.

De colportagewet is niet van toepassing omdat artikel 1 lid 5 van die wet aandelen uitsluit. Zie ook hier mijn vorige posting van 30-11-2002 om 21:44.

groet Maarten

ps. Willem Arnoud ben jij de Arnoud Bosch die dat stukje heeft geschreven dan wel geinterviewd is voor AM-magazine??

dhr.a de croos

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door dhr.a de croos »

Dus dit is duidelijk weer een verhaal voor leaseverlies,
het zal elke keer weer zo zijn,dat een rechter hier beslissing in moet geven vrgr.andre de croos(jammer voor de
gedupeerde).

Willem Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Willem Arnoud »

Maarten
Volgens mij moet je naar de volgorde kijken wat er van
toepassing is al ik het stuk goed begrijp
Uitgaande van een lease overeenkomst
is dit te vergelijken met een financieringen
nee einde verhaal
ja dan kijken of het een tweepartijen overeenkomst is
nee einde verhaal
ja dan kan je een uitspraak van de Hoge Raad nemen
in een WCG- zaak 20 jaar geleden die bepaalde dat
een tweepartijen fianciering een blanco-krediet is
met een fidiciare uigendomsoverddracht.
hierop zijn van toepasing de wettelijke bepalingen binnen
de WCG-wet.
Alle bepalingen binnen de WCG-Wet zijn opgenomen in de
WCK-Wet.
Indien een van de bepalingen niet van toepassing zijn bij
het opmaken van een conract dan is dit contract nieitg.
O.a. zijn opgenomen in de WCK en was ook al in de WCG
Kredietcolportage is nietig
Boete mag allen volgens reden worden betaald
1/5 looptijd 5% van het netto krediet
2/5 looptijd 3% van het netto krediet
3/5 looptijd 2% van het netto krediet
langer dan 3/5 geen boete bij vervroegd terug betalen.
M.a.w. je mag altijd vervroegd het krediet aflossen.
Hieruit waordt volgens mij bedoeld de zin colportage.
Want er wordt een krediet aangeboden om aandelen economisch te kopen d.m.v pandrecht.
met groeten
Willem Arnoud

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Willem Arnoud,

Als ik jou betoog even bij langs loop dan stel je:

"Uitgaande van een lease overeenkomst
is dit te vergelijken met een financieringen
nee einde verhaal"

Maar het is WEL een financieringsvorm! Namelijk HUURKOOP.
Zie namelijk de posting van erik in de Topic:

"contract rechtsgeldig als mijn echtgeno(o)t(e) niet heeft meegetekend"

QUOTE
geplaatst door Erik op 11-11-2002 om 120

Jeroen,

Wat belangrijk is, is de juridisprudentie op dit vlak, kortom de uitspraken van de rechtbank in eerdere zaken. Hieronder een gedeelte van een uitspraak gedaan door het gerechtshof in Den Haag in juli 2002:

"Uit de voorwaarden van zowel de overeenkomst genaamd Legio Lease WinstVerDriedubbelaar, en de daarop betrekking hebbende "Bijzondere Voorwaarden WinstVerDriedubbelaar", als de overeenkomst inzake de overeenkomst Legio Lease Beleggen met Korting, en de daarop betrekking hebbende "Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease", blijkt dat in civielrechtelijke zin moet worden gesproken van een overeenkomst van huurkoop. Blijkens artikel 5 van de vigerende voorwaarden uit de lease-overeenkomsten gaat de (juridische) eigendom van de gekochte aandelen eerst op belanghebbende over na het voldoen van alle op belanghebbende rustende financiele verplichtingen"

UNQUOTEOp deze vorm van huurkoop is de wet op het consumptief krediet echter niet van toepassing (zie mijn postings hierboven).

Verder vraag je je af is het een tweepartijenovereenkomst:
"ja dan kan je een uitspraak van de Hoge Raad nemen
in een WCG- zaak 20 jaar geleden die bepaalde dat
een tweepartijen fianciering een blanco-krediet is
met een fidiciare uigendomsoverddracht. "

Wat is een tweepartijenovereenkomst? (Bij elke overeenkomst zijn toch minimaal twee partijen betrokken) Kun je dit toelichten?

De juridische term Fiduciare eigendom is met de invoering van het nieuw BW komen te vervallen en vervangen door 'bezitloos pandrecht' (artikel 237 boek 3 BW).
Is er dan sprake van een bezitloos pandrecht?
Hiervoor is nodig dat je eigenaar bent van de aandelen en dat ben je (nog) niet (want huurkoop). Tevens moet dit pandrecht bij akte worden geregeld.

Daar komt bij dat volgens mij zowel de wet op het consumptief krediet als de colportagewet niet van toepassing zijn op aandelenlease (zie mijn postings hierboven).
Ben jij het hiermee eens? zo nee wil je dat dan beargumenteren?


groet Maarten

Financiering

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Financiering »

Maarten
Je heb gelijk dat een aan een overeenkomst minimaal door twee partijen getkend wordt. Echter een twee partijen financiering is een overeenkomst tussen verkoper en koper waarbij de financiering wordt verstrekt door de verkoper.
Dit in tegenstelling tot een driepartijen overeenkomst
waarbij de verkoper met het koop contract naar een fiancier gaat en deze laat financieren. Meestal zal deze aan de verkoper ook een terugkoop verklaring vragen indien de koper niet aan zijn verplichting zal voldoen.
Daarom wordt deze vorm. Vaak wordt deze vorm ook gebruikt om het mogelijk te maken voor een operationele lease contract. Koper zal dus hierbij nooit eigenaar worden.
Bij een driepartijen huurkoop contract wordt bij normale aflossing de koper eigenaar bij het betalen van de laatste termijn en indien hij/zij deze niet wil voldoen dus de verkoper.

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Ok, het is me nu duidelijk wat er mee bedoeld wordt. In dit geval is er dus sprake van een tweepartijen huurkoopovereenkomst omdat verkoper en financierder dezelfde persoon zijn. Bedankt voor de informatie!

Ik vermoed (vrees) echter dat in het arrest van de Hoge Raad, welke de heer Bosch aanhaalt, gewoon sprake was van huurkoop van roerende zaken, en niet van huurkoop van vermogensrechten (aandelen). In dat geval is de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing. Immers vermogensrechten worden niet genoemd in de limitatieve opsomming van artikel 1 letter a WCK. (zie mijn posting hierboven van 30-11-2002 om 21:44).
Zou iemand mijn mening willen bestrijden? Weet iemand de vindplaats van het door Bosch aangehaalde arrest (bijzonder jammer dat ie dat zonder arrestnummer heeft gedaan).

groet, Maarten

pandrecht

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door pandrecht »

Maarten
Als ik jevraag goed begrijp bedoel je of het aanbieden
van aandlen roerende dan wel vermogens bestandelen zijn.
Hoe kan je dan krediet krijgen op effecten die in depot
liggen?
Deze worden verpand zolang er nog krediet wordt verstrekt
in rekening-courant.
Het is daarom ook geen stilpandrecht. Zoals reeds aangegeven
bij fidiciair eigendoms overdracht. Vaak aangehaald in
algemene bank voorwaarden onder art. nr 18.

Uitspraak

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Uitspraak »

Volgens mij moet de Verenining van Financierings-ondernemingen wel beschikken over de uitspraak.
zie http://www.vfn.nl
Ook zou de SVV hierover een uitspraak kunnen doen
omdat het in hun studieboek staat uit 1982 Financiering.

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Natuurlijk kun je aandelen verpanden. Dat betwist ik toch niet?

Het gaat mij er echter om of de wet consumentenkrediet van toepassing is op huurkoop van aandelen. Deze wet spreekt bij de defintie van "krediettransactie" namelijk alleen over huurkoop van roerende zaken. Aandelen zijn geen roerende zaken. Aandelen zijn vermogensrechten.
groet Maarten

Gesloten