LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Even een up-date. Enige tijd geleden plaatste ik op verzoek een concept-vernietigingsbrief m.b.t. artikel 1:345 juncto 1:347 BW. Het ging om de situatie waarin er op naam van en voor rekening van een minderjarige een aandelenlease contract gesloten was zonder de wettelijk voorgeschreven machtiging van de kantonrechter. Inmiddels heb ik vernomen dat Dexia ook in deze gevallen reageert met het verhaal dat ze vinden dat vernietiging niet mogelijk zou zijn. Om die reden een vervolg concept. Ik zal voor de duidelijkheid de oorspronkelijke concept-vernietigingsbrief hier opnieuw plaatsen.

Groet, Sara
CONCEPT VERNIETIGING 1:345 JUNCTO 1:347 BWAANGETEKEND


Betreft: contractnummer: ………………..

Bijlage: (kopie paspoort dochter of een ander document waaruit haar minderjarigheid blijkt)

Plaats / Datum: ………………………………….Geachte heer / mevrouw,

Op …………… kwam er tussen u en mijn minderjarige dochter (naam dochter incl. geboortedatum en verwijzing naar bijgevoegd kopie van paspoort of ander document waaruit haar leeftijd blijkt) op naam van en voor rekening van mijn minderjarige dochter een aandelenlease overeenkomst tot stand (contractnummer …………….).

Deze overeenkomst is vernietigbaar nu de wettelijk voorgeschreven machtiging van de kantonrechter ontbreekt. Op grond van artikel 1:345 lid 1 sub d BW juncto artikel 1:347 BW juncto 3:50 BW roep ik middels dit aangetekend schrijven de vernietiging in van de genoemde overeenkomst.

Gedurende de loop van dit contract heeft mijn minderjarige dochter in totaal ………… euro aan u overgemaakt. Betalingen die voortvloeiden uit het nu vernietigde contract. Nu door de vernietiging van de overeenkomst de rechtsgrond van deze prestaties is komen te vervallen heeft mijn dochter genoemd bedrag onverschuldigd aan u betaald in de zin van artikel 6:203 BW. Ik sommeer u dan ook genoemd bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente binnen vier weken na dagtekening van dit schrijven te retourneren op rekeningnummer (spaarrekening dochter). Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie zal ik mij genoodzaakt zien namens mijn dochter een invorderingsprocedure te starten. Ik ga er echter vanuit dat zulks onnodig zal blijken.

In de overtuiging u hiermee van dienst te zijn,

Hoogachtend,(naam van de wettelijk vertegenwoordiger)

CONCEPT: VERVOLG VERNIETIGING 1:345 JUNCTO 1:347 BWAANGETEKEND


Plaats / Datum: ........................................

Betreft:
-Uw schrijven d.d. 19 september jl. inzake vernietigd contract (nummer).
-Herhaalde vordering uit onverschuldigde betaling.
-Door u te verrichten melding tot doorhaling van onjuist geregistreerd krediet bij BKR
-Verzoek om afschrift van dossier ex artikel 35 Wbp.
-Verzoek om registratieoverzicht BKR (artikel 29 lid 1 AR BKR).
Geachte heer / mevrouw,


Vernietiging buiten rechte:
In uw schrijven d.d. 19 september jl. stelt u de door mij - als wettelijk vertegenwoordiger van (.....................) - bij aangetekend schrijven gemotiveerd ingeroepen vernietiging van contractnummer (...................) in goede orde te hebben ontvangen. U geeft niet aan op welke datum u genoemd schrijven ontving. Aangetekende stukken bereiken geadresseerde uiterlijk twee dagen na verzending. Ik ga er dan ook vanuit dat u mijn schrijven op uiterlijk ..............jl. in ontvangst hebt genomen. Vanaf die datum geldt de door mij namens mijn zoon / dochter ingeroepen vernietiging gezien het wettelijk stelsel onverkort, tenzij u deze vernietiging betwist door middel van het instellen van een eis in rechte en dit succesvol doet. Daartoe bent u tot op heden niet overgegaan. Het contract is kortom vernietigd en gezien de terugwerkende kracht van vernietiging dient het contract geacht te worden nooit te hebben bestaan.

In uw schrijven stelt u, voor zover relevant gezien bovenstaande uiteenzetting, dat naar uw mening de door de wetgever in artikel 1:345 lid 1 sub d BW voorgeschreven machtiging niet relevant zou zijn in deze. Voor de duidelijkheid. Er is op naam van en voor rekening van mijn zoon / dochter een omvangrijk krediet gesloten bij u. Dit krediet heeft u laten registreren bij het BKR. Kortom, op basis van deze feiten kan niet ter discussie staan dat er op naam van en voor rekening van mijn minderjarige zoon / dochter geld is geleend. Vast staat ook dat er geen machtiging is verkregen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst op basis waarvan het krediet werd gesloten.

Op grond van artikel 1:345 lid 1 sub d BW moet er, voorafgaand aan handelingen strekkende tot het op naam van en voor rekening van een minderjarige lenen van geld, een machtiging verkregen worden bij de kantonrechter. Daar niet ter discussie staat noch kan staan dat er zonder machtiging van de kantonrechter op naam van en voor rekening van mijn zoon / dochter geld is geleend, is de overeenkomst op basis waarvan dit lenen heeft plaatsgevonden vernietigbaar op grond van artikel 1:345 lid 1 sub d juncto artikel 1:347 BW.

Uw mening betreffende de irrelevantie van hetgeen nota bene de wetgever duidelijk heeft geformuleerd in genoemde artikelen is rechtens volstrekt irrelevant. Indien u meent enige grond te hebben om de buiten rechte ingeroepen vernietiging effectief te kunnen betwisten kunt u zich richten tot de rechter. Tot die tijd geldt de ingeroepen vernietiging onverkort. Dit vloeit voort uit het wettelijk systeem waarnaar ook u zult moeten leven.

Indien u de ingeroepen vernietiging niet in rechte betwist - en dat ligt voor de hand nu u, gezien bovenstaande uiteenzetting geen enkele kans maakt in een dergelijke procedure – dient u zich te gedragen naar de ingeroepen vernietiging.

Ongedaan maken van BKR kredietregistratie:
Dat betekent onder meer dat u per ommegaande een melding moet doen bij het BKR om de kredietregistratie m.b.t. mijn zoon / dochter ongedaan te maken nu dit krediet geacht wordt nooit te hebben bestaan. Indien u niet tot deze melding overgaat pleegt u een onrechtmatige daad jegens mijn zoon / dochter. U bent uiteraard aansprakelijk voor eventueel uit uw onrechtmatig handelen voortvloeiende schade. Uiteraard zal ik, indien genoemde melding uitblijft genoodzaakt zijn om o.m. het BKR te attenderen op uw onrechtmatig handelen. Een handelen, of liever gebrek daaraan dat tevens onrechtmatig is jegens het BKR en de overige deelnemers van het BKR.

Vordering uit onverschuldigde betaling:
Voorts dient u, zoals ik in mijn schrijven d.d. 22 augustus jl. reeds vorderde, het onverschuldigd door mijn zoon / dochter betaalde (in totaal ........... euro) terug te geven. Indien u niet binnen vier weken na dagtekening van dit schrijven deze vordering voldoet zal ik genoodzaakt zijn namens mijn zoon / dochter het genoemde onverschuldigd betaalde bedrag in rechte van u te vorderen.

Verzoek om afschrift van dossier ex artikel 35 Wbp:
Op grond van artikel 35 Wbp verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen de in de Wbp dwingend gestelde termijn van maximaal vier weken, een overzicht te sturen van alle door u over mij verwerkte gegevens, inclusief vermelding van de herkomst van die gegevens en het tijdstip waarop u deze gegevens verkreeg. In dit overzicht dient u ook melding te doen van door u aan derden verstrekte gegevens voor zover die mijn zoon / dochter betreffen. Voorts verzoek ik u mij alle door u in het dossier van mijn zoon / dochter verwerkte gegevens in kopie toe te zenden.

Verzoek registratie overzicht BKR (artikel 29 lid 1 AR BKR):
Tot slot verzoek ik u mij een overzicht te doen toekomen van de op basis van uw melding(en) door het BKR over mijn zoon / dochter geregistreerde gegevens. Op grond van artikel 29 lid 1 Algemeen Reglement BKR dient u dit laatste onderdeel van mijn verzoek om informatie onmiddellijk door te zenden aan het BKR. Zodra u het registratie overzicht van het BKR heeft ontvangen dient u dit aan mij te doen toekomen.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,


Hoogachtend,................................

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door willem S »

Sara,

ik heb waarschijnlijk iets gemist....
Als mijn eega heeft vernietigd, moet ik/of zij dan ook een brief dichten aan het BKR om de registratie ongedaan te maken??

groeten

Gast

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Gast »

Willem,

Ik zou brief dichten naar de BKR veel te link. :lol:

caro

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door caro »

hoi sara,
ik heb vernietiging voor mijn zoon van 9 jaar aangevraagd. wat dexia zegt is, is dat ik als ouder heb meegtekend dus dat het dan rechtsgeldig is. het contract staat wel op naam van mijn zoon, en ook de rekening waar het geld vanaf gaat staat op zijn naam. toch willen ze niet vernietigen. ze geven aan dat ik maar een klacht bij het dsi in moet dienen en dat was het.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Willem S,

Ook in geval van vernietiging door eega moet de registratie van het krediet bij het BKR verwijderd worden nu dat krediet niet meer bestaat. Het is met het vernietigen van de overeenkomst teniet gegaan. Dexia moet dan ook een melding doen bij het BKR om deze onjuiste registratie te herstellen. Dat zal Dexia niet doen overigens, maar dat zou wel moeten tenzij Dexia de ingeroepen vernietiging betwist door een eis in rechte in te stellen. Dan hangt het af van het oordeel van de rechter of de registratie zal moeten worden verwijderd.

Indien je kennis hebt genomen van het BKR registratie overzicht dat betreking heeft op jou, kun je om corrrectie vragen bij het BKR. Zodra ik hier een concept voor heb zal ik dat plaatsen. Er zitten een paar haken en ogen aan waar ik nu mee bezig ben, zodra ik daar mee klaar ben volgt meer informatie over correctierecht en het BKR.

In de tussentijd is het in elk geval verstandig om Dexia te wijzen op de nu onjuist geregistreerde kredieten en Dexia te sommeren hier wat aan te doen.

Groet, Sara

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Caro,

Vernietiging verzoek je niet, vernietiging roep je in. Het is geen verzoek, voor de werking van de ingeroepen vernietiging is het immers niet nodig dat Dexia het met je eens is. Jij hebt namens je zoon vernietiging ingeroepen en wat Dexia daar verder van vindt is prachtig, maar zolang Dexia de rechter niet benadert doet die mening niet zo ter zake. Zoals uit bovenstaand vervolg concept blijkt is het voor het afsluiten van een lening op naam van en voor rekening van een minderjarige noodzakelijk dat er vooraf een machtiging wordt verkregen bij de kantonrechter. Dat is niet gebeurd en dus is de overeenkomst vernietigbaar. Of jij nou hebt meegtekend of niet maakt in dat kader niet uit.

Overigens, indien jij niet mede had ondertekend, dan was de overeenkomst vernietigbaar geweest wegens handelingsonbekwaamheid van je minderjarige zoon.

Groet, Sara

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door willem S »

Sara,
bedankt, ik zal eerst nog het antwoord op mijn schrijven afwachten mbt. het opvragen van mijn 'dossier'. Dit is met ontvangst bevestiging verstuurd (reeds 2 weken geleden) en ik heb er niets meer van gehoord! Hoezo een puinhoop?

groeten

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Willem S,

Was dat verzoek inclusief een verzoek om een overzicht van BKR registraties? Zo ja, neem contact op met BKR en geef aan dat je de idnruk hebt dat Dexia je verzoek, in weerwil van het Algemeen en het privacy reglement van het BKR niet onmiddelijk heeft doorgezonden aan het BKR.

Op grond van de Wbp moet Dexia het verzoek om kopieen van je dossier binnen vier weken inwilligen. Dus is het te vroeg om daar wat over te zeggen. Je wacht immers pas twee weken.

Groet, Sara

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door willem S »

Sara,
got 'm....
ik heb geduld en zal BKR aanschrijven.
Bedankt

B van Essen
Berichten: 1
Lid geworden op: 28 mar 2007 00:05

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door B van Essen »

Vraagje aan mevrouw Etty,
Wat als een ouder op naam van een minderjarig kind een overeenkomst met Dexia aangaat, vevolgens komt te overlijden en het kind (nu 21 jaar oud) met een grote schuld op haar naam achterblijft?

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Piet »

Hallo B. van Essen,

Of het contract wel of niet juist is afgesloten (zonder de wettelijk voorgeschreven machtiging van de kantonrechter) staat nog ter discussie en hierover is m.i. nog geen jurisprudentie (uitspraken van rechtbanken over dit onderwerp).
Er lopen wel diverse rechtszaken hierover en een uitspraak in één van deze zaken is binnenkort te verwachten.
Wel is het zo dat zij dit zelf moet aankaarten via een advocaat en een gerechtelijke procedure zal moeten starten omdat alleen een brief schrijven niet voldoende is.
Dexia zal de vernietiging en vordering afwijzen zodat een gerechtelijke procedure nodig is om bekrachtiging te krijgen door de rechter van de vernietiging en vordering.

Ook is nu alvast te bezien of het bedrag van de lening (zonder rente) onder de Wck grens zit zodat ook een beroep op nietigheid gedaan kan worden wegens het ontbreken van de vereiste Wck vergunning door Dexia en voorganger Aegon.
Contracten vallen onder de Wck als de aankoopsom van de effecten (dus zonder rente) per contract lager is als:
€ 22.689,-- ( f 50.000,-- ) Per 1 januari 1992
€ 40.840,22 ( f 90.000,--) Per 22 februari 2001
€ 40.000,-- ( f 88.148,-- ) Per 18 sept. 2003
Is dit zo, dan kan het contract nietig worden verklaard en de betaalde gelden worden teruggevorderd.
De voorbeeldbrief hiervoor is hier te vinden : http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... kDexia.doc

Ook kan alvast worden berekend of er geprocedeerd kan worden met toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).
Hierdoor zijn de kosten voor een advocaat laag.
Meer hierover op de website van PAL www.platformaandelenlease.nl onder Procedure toevoeging.


Groeten,
Piet

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Vervolg vernietiging ex 1:345 juncto 1:347 BW

Ongelezen bericht door Arnoud »

De WCK-Wet is van toepassing niet tot maar tot en met het genoemde bedrag. Dus bij f 50.000 niet 49.999.99 maar 50.000,00 en als het bedrag zou zijn 50.000,01 of meer dan niet meer van toepassing.
met groeten
Arnoud

Gesloten