Pagina 1 van 1

vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 09:56
door nicknam
Dag,

Dit topic bevat 1 vraag, is geen gesprek en is niet bedoeld om een klacht op te (laten) lossen.

Ik heb bij stichting achmea rechtsbijstand (de sar) 3 verzoeken ingediend voor rechtshulp voor geschillen. Het handelen/nalaten door de sar in de 3 zaken heeft dezelfde strekking, namelijk: de sar wil de geschillenregeling uitvoeren, maar een scheidsrechter mag niet vrijelijk oordelen! De sar wil, na maandenlang tegenwerken, voor een appel en een ei schikken.
Ik heb bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (het kifid) 3 klachten ingediend over voorgenoemde 3 zaken. Het handelen/nalaten door het kifid in de 3 klachten heeft dezelfde strekking, namelijk: het kifid probeert, ingekleed in een oneerlijk proces, de sar te bevoordelen.

Wat de leesbaarheid van dit topic betreft, u dient het kifid reglement te kennen en de wet (de burger wordt geacht de wet te kennen). Hieronder volgt (een deel van) mijn brief aan het kifid, met geanonimiseerde namen.

De gang van zaken betreffende een mondelinge behandeling: a) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd niet deel te kunnen nemen aan een zitting. Ik wordt met een ‘mondelinge behandeling’ benadeeld/geschaad, doordat, ik kan niet deelnemen aan een mondelinge behandeling, ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie. M.a.w. er is sprake van een ‘mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’, d) de voorzitter bevoordeeld (met ‘een mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’) de SAR.

De gang van zaken betreffende ‘inlichtingen’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf vragen aan mij gesteld (zie artikel 12.1 van het reglement) bij het bestuderen van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) de voorzitter verzocht mij d.d. …2020 voor repliek n.a.v. het verweerschrift van de SAR d.d. …2020 (zie artikel 13.2 van het reglement, repliek), c) de voorzitter stelde aan mij vragen t.b.v. repliek, door doorvragen op (hoofdzakelijk en exact dezelfde) standpunten van de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, d) voorgenoemde doorvragen van de voorzitter in exact dezelfde bewoording als de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, g) de voorzitter heeft, zonder motivering, de fase van dupliek door de SAR nagelaten (zie artikel 13.3 van het reglement), i) voorgaande wel laten doorgaan van repliek (doorvragen bij mij) en niet laten doorgaan van dupliek (niet doorvragen bij de SAR) wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, is een schending van het reglement, j) een oneerlijk proces.

De gang van zaken betreffende ‘een minnelijke regeling, mediation’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot een ‘minnelijke regeling beproeven’ bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd dat een minnelijke regeling, mediation onvoldoende/niet tegemoet komt, onvoldoende/geen genoegdoening is, c) de SAR heeft verzocht d.d. …2020 en d.d. …2020 (kenmerk: …) voor een minnelijke regeling, g) de voorzitter wekt de schijn (de belangen te behartigen van de SAR door), een minnelijke regeling proberen te forceren (onder het mom van een mondelinge behandeling).

De gang van zaken betreffende ‘gevoegde behandeling’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot gevoegde behandeling van KiFiD klachten (kenmerken: … respectievelijk …) bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klachten d.d. …2020 respectievelijk …2020, b) de SAR heeft in verweerschriften d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) verzocht voor gevoegde behandeling, c) ik heb in mijn repliek schriften d.d. …2020 (kenmerken: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd de bezwaargronden tegen gevoegde behandeling, g) de voorzitter wekt de schijn de belangen te behartigen van de SAR door niet bij het bestuderen d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) van mijn KiFiD klachten te besluiten tot een gevoegde behandeling, maar pas nadat de SAR hierom heeft verzocht d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …).

De voorzitter wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, namelijk het oneerlijk proces is een benadeling van mij en het oneerlijk proces is een bevoordeling van de SAR.


Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Mvg,

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 10:23
door Bob Schurkjens
Bij het Kifid is er geen sprake van een (oneerlijk) proces. Het Kifid is geen rechtbank maar een arbitragecommissie.

U kunt met uw geschil ook naar de rechter.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 10:52
door Moneyman
Bob Schurkjens schreef:
17 aug 2020 10:23
Bij het Kifid is er geen sprake van een (oneerlijk) proces. Het Kifid is geen rechtbank maar een arbitragecommissie.

U kunt met uw geschil ook naar de rechter.
Dat is natuurlijk onzin. Een arbitrageproces is (uiteraard) óók een proces.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 13:05
door ClaimConcept
nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid
Kifid afschaffen?
Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept
Kifid kan worden opgeheven?

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 14:15
door Hawk-Eye
ik lees dat u wel in de gelegenheid gesteld word om de zaak mondeling toe te lichten maar dat u daar geen gebruik van maakt om u moverende reden(en), dan kun je niet spreken van ongelijkheid, u kiest er zelf voor, door welke omstandigheid ook, om niet te verschijnen....

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 17 aug 2020 16:17
door Moneyman
nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
... ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie...
Deze woordkeuze alleen al geeft (wellicht onbedoeld) aan hoe je tegen het Kifid aankijkt. Normaal gesproken zou je iets zeggen als "antwoord geven op vragen van de voorzitter", maar jij schrijft over "je verweren tegen vragen van de voorzitter". Ik ben wel benieuwd wat maakt dat je op voorhand al zo tegen de zaak aankijkt.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 18 aug 2020 09:13
door nicknam
Dag,

Ter info. Het geschil met de sar wordt niet verder beschreven vanwege omvang, complexiteit (ander topic).

Update:

De voorzitter wekt de schijn vooringenomen te zijn in het oordeel, besluit over de (wijze van) juridische analyse, klachtbehandeling, geschillenregeling, rechtsbijstandverlening door de SAR: a) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), b) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), c) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), door de eerste 2 geschillen ‘gevoegd te behandelen’ en gelijktijdig ‘mondeling te behandelen’ en het derde geschil niet ‘gevoegd te laten behandelen’ en niet gelijktijdig ‘mondeling te laten behandelen’.

Ik betwist dat het ‘gevoegd behandelen’ en gelijktijdigmondeling behandelen’ van een civielrechtelijk geschil (kenmerk: …) en bestuursrechtelijk geschil (kenmerk: …) gebruikelijk is in de rechtspraak. Tevens betwist ik dat de ‘mondelinge behandeling’ van drie verschillende dossiers op één dag (zijnde 1 geschil inzake het civielrecht met kenmerk …, 1 geschil inzake het algemeen bestuursrecht met kenmerk … en 1 geschil inzake de … wet en het Wetboek … met kenmerk …) redelijk, billijk is: c) in de rechtspraak/het kantonrecht.

Er is niet tijdig besloten, ik ben niet tijdig geïnformeerd: a) over een enkele of meervoudige behandeling in mijn specifieke KiFiD klacht/situatie (zie artikel 29 van het reglement), b) over de leden van de commissie die onderhavige KiFiD klacht behandelen (zie artikel 30 en 31 van het reglement), c) over de leden van de commissie die hebben besloten tot een mondelinge behandeling (artikel 33 van het reglement).

Update:

Ik had de indruk een uitnodiging voor een verweer te ontvangen, i.p.v. hoor en wederhoor, o.a. door eerder genoemde schendingen (in samenhang bezien), doordat de voorzitter (hoofdzakelijk en exact dezelfde) standpunten innam van de sar, in exact dezelfde bewoording als de sar en door mijn standpunten te negeren.

Ik heb de voorzitter vd geschillencommissie gewraakt, voorafgaande aan de mondelinge behandeling, o.a. op de gronden zoals deels in dit topic beschreven. De 3 wrakingszaken zijn nog in behandeling door een kifid wrakingscommissie.

Een kifid voorzitter, een commissie respectievelijk wrakingscommissie kan (de schijn wekken) een consument benadelen en een financiële dienstverlener bevoordelen respectievelijk een gewraakte bevoordelen door (opzettelijk) marginaal te toetsen en/of rechten te schenden. M.a.w. wordt partijdigheid, een oneerlijk proces door het kifid ingekleed of die indruk gewekt.

Een (arbitrage)proces dient proportioneel toegankelijk te zijn, ook i.g.v. ziekte, beperkingen.

Ik heb gekozen voor een bindend oordeel. Quote “Bent u het oneens met een bindend oordeel van de Geschillencommissie van Kifid? Dan kunt u de rechter vragen om de uitspraak van de Geschillencommissie te controleren. De rechter gaat uw klacht niet opnieuw inhoudelijk bekijken; hij toetst marginaal. De rechter zal de uitspraak alleen opzij zetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt.”(zie https://www.kifid.nl/bindend-niet-bindend/).

MIJN SPECIFIEKE VRAAG: Hebt u een oneerlijke proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Met vriendelijke groet,

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 18 aug 2020 09:43
door Moneyman
Lees je ook wat er geschreven en gevraagd wordt, of kom je alleen verhalen schrijven? Je SPECIFIEKE VRAAG is namelijk al beantwoord, terwijl jij totaal niet reageert op reacties van anderen.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 18 aug 2020 11:40
door J.Geelen
Een klokkenluider die de zwart geld problematiek in het bankwezen intern had aangekaart en spoedig daarna weggepest werd had zelf een rechtsbijstandsverzekering, de rechtsvoorganger van de SAR, waarvan alom bekend was dat deze banden had met datzelfde bankwezen.
Het verzoek om rechtshulp/bijstand werd afgewezen omdat e.e.a. met betrekking tot zwart geld, niet te bewijzen viel.
Men wilde dus geen advocaat op de zaak zetten en toen meegedeeld werd dan een klacht te zullen indienen was het antwoord dat men dan op hetzelfde bureau zou belanden als waarmee men op dat moment in verbinding stond. We spreken begin jaren '80 van de vorige eeuw.
De politiek waren niet in mijn zaak geïnteresseerd, we spreken over de jaren '90.
De AFM wist zich rond 2007 klaarblijkelijk ook geen raad mee, gebonden als men was aan de toenmalige wet- en regelgeving.
De nationale ombudsman verwees mij door naar het Kifid omdat ook hij men niet bevoegd was in hoofdzaak.
De SAR die om juridische bijstand werd gevraagd om die zaak (ook tegen de SAR zelf) via een advocaat te bepleiten voor het Kifid weigerde juridische bijstand,we leven inmiddels rond 2010.
Een klacht werd ingediend over de in de visie van de persoon onjuiste en valse be- en afhandeling van de zaak door het Kifid bij het medium die daartoe een publieke oproep deed, waarover ook verder nooit meer iets meer vernomen werd.
Kortom uit het bovenstaande trek ik de conclusie dat du moment transparantie, waarheidsvinding en verantwoordelijkheid in het geding zijn brand men liever niet zijn eigen vingers en is het in dat opzicht droevig gesteld met politici als met journalisten.
Tot nu toe weigert het bankwezen als ook de SAR zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze en voor Kifid is de zaak gesloten.

De hoop is nu gevestigd op politici zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten die klaarblijkelijk de zgn. ongeschreven regels en wetten boven tafel weten te krijgen en wel transparantie en waarheidsvinding hoog in het vaandel hebben staan, in iedere geval hun verantwoordelijkheid nemen.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 19 aug 2020 07:26
door Frantic2
Ondanks dat ik inhoudelijk niet op TS kan reageren omdat ik vind dat er geen informatie is gegeven over het proces an sich wil ik de laatste reageerders wel volgen.

TS kan of wil zich niet mondeling op de zitting verweren of vragen beantwoorden. Volgens mij zit het Kifid in Den Haag en dat zou ik alleen al qua afstand erg onhandig vinden. Daar kan het Kifid natuurlijk wel wat aan doen!

Maak het mogelijk om videocalls te vergaderen/procederen of hoe je het ook wil noemen.....

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 20 aug 2020 13:55
door ClaimConcept
PietertjeTwee schreef:
18 aug 2020 22:49
Moneyman schreef:
17 aug 2020 16:17
nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
... ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie...
Deze woordkeuze alleen al geeft (wellicht onbedoeld) aan hoe je tegen het Kifid aankijkt. Normaal gesproken zou je iets zeggen als "antwoord geven op vragen van de voorzitter", maar jij schrijft over "je verweren tegen vragen van de voorzitter". Ik ben wel benieuwd wat maakt dat je op voorhand al zo tegen de zaak aankijkt.
Ik vermoed dat hier weer sprake is van iemand die geforceerd formeel taalgebruik probeert te gebruiken, en dat hij eigenlijk niet zo goed weet wat hij schrijft. Ik zou er niet al te veel achter zoeken.
#nicknam toont (ongetwijfeld onbedoeld) de noodzaak van deskundige juridische bijstand, ook bij Kifid. Helemaal als de aangeklaagde de rechtsbijstandverzekeraar is. Verplichte procesvertegenwoordiging zou een essentiële verbetering bij Kifid betekenen, de meeste klagers kunnen het echt niet zelf.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 20 aug 2020 17:24
door Moneyman
ClaimConcept schreef:
20 aug 2020 13:55
Verplichte procesvertegenwoordiging zou een essentiële verbetering bij Kifid betekenen, de meeste klagers kunnen het echt niet zelf.
AMEN!

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 20 aug 2020 19:23
door J.Geelen
Dan te bedenken dat ondanks aandringen en verzoek om een mondelinge toelichting, dit i.v.m de complexheid van oorzaken en de voorspelbare gevolgen, naast een oog handicap, dit door Kifid werd afgewezen.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 20 okt 2020 16:56
door Joepie Joepie
nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Mvg,
Ja, meerdere... Op naar de kantonrechter!!!

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 03 nov 2020 08:27
door juwita
Deze week is aan de Tweede Kamer de evaluatie over het functioneren van het KIFID aangeboden.
De teneur van de evaluatie: Het KIFID functioneert prima en is onafhankelijk.

Je moet wel even bijlagen A raadplegen van het evaluatierapport om te zien wie de opstellers van de evaluatie hebben geraadpleegd. Voornamelijk vertegenwoordigers van de financiele sector en hun advocaten. Tja.

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Geplaatst: 03 nov 2020 08:34
door Joepie Joepie
Ik ben de enige anonieme consument en mijn commentaar op AMWEB is verwijderd...