Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Hier kan je jouw vragen over het Testpanel kwijt.
Moneyman
Berichten: 18808
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Moneyman »

Je gaat uit van de veronderstelling dat alleen als er sprake is van een gekochte zaak er sprake is van een combinatie van dienst en product. Dat is echter niet het geval.

Als je even logisch nadenkt over de gedachte achter deze regel, is het ook niet meer dan logisch.

alfatrion
Berichten: 18237
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door alfatrion »

Artikel 6:230g lid 2 BW
Voor de toepassing van deze afdeling gelden voor een overeenkomst die zowel de levering van roerende zaken als het verrichten van diensten betreft, met uitzondering van artikel 230s lid 4, slechts de bepalingen die van toepassing zijn op consumentenkoop.
Artikel 2 Richtlijn 2011/83/EU
5. „verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar de eigendom van goederen aan de consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft;

6. „dienstenovereenkomst”: iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst, waarbij de handelaar de consument een dienst levert of zich ertoe verbindt een dienst te leveren en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen;

alfatrion
Berichten: 18237
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door alfatrion »

Leidraad consumentenrechten, 2.2
In de praktijk bevatten veel overeenkomsten tussen handelaren en consumenten waarop de richtlijn van toepassing is, elementen van zowel diensten als goederen. Voor dergelijke overeenkomsten is het laatste deel van de definitie onder artikel 2, lid 5, relevant, aangezien hierin wordt bepaald dat "elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft" ook onder een verkoopovereenkomst valt.

Volgens de definitie in artikel 2, lid 5, is het criterium om een overeenkomst aan te merken als "verkoopovereenkomst" de overdracht van de eigendom van goederen aan de consument tegen betaling van de prijs daarvan. Als dus het hoofddoel van de overeenkomst de overdracht van de eigendom van bepaalde goederen is, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een verkoopovereenkomst, ook als de verkoper eveneens diensten onder de overeenkomst zal leveren, zoals installatie, onderhoud of andere voorbereidende diensten, ongeacht de relatieve waarde van de goederen en diensten.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten die zowel op goederen als diensten betrekking hebben en in de regel wegens hun hoofddoel moeten worden beschouwd als verkoopovereenkomsten:

- de aankoop van een nieuwe keuken en de installatie ervan in het appartement van de consument;
- de aankoop van specifieke bouwelementen, zoals ramen en deuren en hun installatie in het huis van de consument;
- de aankoop van een nieuwe mobiele telefoon, gekoppeld aan een abonnement op een elektronischecommunicatiedienst.

Indien echter de overdracht van de eigendom van specifieke goederen niet het hoofddoel van de gemengde overeenkomst is, mag de overeenkomst niet worden beschouwd als een verkoopovereenkomst.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten die zowel op diensten als op goederen betrekking hebben en wegens van hun hoofddoel moeten worden aangemerkt als dienstenovereenkomsten:

- een overeenkomst voor het herstel, renovatie of de oprichting van aanbouwen (zie overweging 26);
- een overeenkomst voor het bijwonen van een lezing en het uitdelen van pennen en mappen aan de deelnemers;
- een overeenkomst voor een opleiding en het uitdelen van cursusboeken aan alle deelnemers.

Deze uitlegging wordt ondersteund door vaste rechtspraak van het Hof van Justitie over het vrije verkeer van goederen en het vrij verlenen van diensten, die ook in de context van deze richtlijn relevant is.

Zo heeft het Hof in zaak C-20/03 Marcel Burmanjer gesteld dat een economische activiteit moet worden onderzocht in de context van ofwel het vrije verkeer van goederen of het vrij verlenen van diensten indien een van de vrijheden "volledig ondergeschikt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden" (zie met name punten 34-35).

Dit impliceert ook dat een gemengde overeenkomst moet worden beschouwd als een verkoopovereenkomst als kan worden aangetoond dat het werkelijke doel van de overeenkomst de overdracht van de eigendom van goederen is:

- Indien bijvoorbeeld de verkoop van het cursusboek een bijzonder prominente plaats had in het aanbod van de handelaar om een opleiding te organiseren en in de communicatie tussen de partijen, en indien dit cursusboek een aanzienlijke relatieve waarde had ten aanzien van de totaalprijs van de opleiding, is de overeenkomst voor de toepassing van de richtlijn eerder een verkoopovereenkomst dan een dienstenovereenkomst. Kortom, elke gemengde overeenkomst moet worden aangemerkt op basis van haar werkelijke hoofddoel.

Het feit dat de overeenkomst een optie bevat om verdere overeenkomsten aan te gaan, hoeft niet per se gevolgen voor de aard van de overeenkomst te hebben.Zie het volgende voorbeeld:

- Indien een overeenkomst voor de huur van goederen een optie bevat om de eigendom over te dragen, moet de overeenkomst voor de toepassing van de richtlijn worden aangemerkt als een dienstenovereenkomst.Of een overeenkomst als verkoop- dan wel als dienstenovereenkomst wordt aangemerkt, is bepalend voor de berekening van de herroepingstermijn (artikel 9).Voor dienstenovereenkomsten start de herroepingstermijn van 14 dagen op de datum van sluiting van de overeenkomst.Voor verkoopovereenkomsten start de herroepingstermijn pas na ontvangst van de goederen.Daarnaast zijn sommige bepalingen van de richtlijn, zoals de artikelen 18 en 20, betreffende levering en risico-overgang, slechts van toepassing op verkoopovereenkomsten.

Eenzelfde verkoop- of dienstenovereenkomst kan ook diensten omvatten waarop de richtlijn consumentenrechten niet van toepassing is.Zo kan in een verkoop- of dienstenovereenkomst worden bepaald dat de prijs in termijnen en tegen een bepaalde rentevoet kan worden afbetaald.Voor een dergelijke overeenkomst zouden ook de specifieke regels voor financiële diensten aan consumenten gelden.De regels voor aanvullende overeenkomsten in artikel 15 van de richtlijn consumentenrechten zouden op soortgelijke wijze op dergelijke overeenkomsten van toepassing zijn (zie hoofdstuk 6.7).

NeoDutchio
Berichten: 8421
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

Best leuk al die voorbeelden, maar dat is allemaal bij de aanschaf van een product met aanschaf van een dienst. Hier wordt geen product gekocht, ook niet gehuurd.

alfatrion
Berichten: 18237
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door alfatrion »

Er wordt betaald, dus is het huur.

Moneyman
Berichten: 18808
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Moneyman »

Bruikleen is geen huur, en vaak is er gewoon sprake van bruikleen. De mate waarin je betaalt voorde apparatuur is niet zomaar tin e achterhalen.

Evident is in ieder geval dat de herroepingstermijn pas gaat lopen na ontvangst van de in bruikleen gegeven en/of gehuurde apparatuur. Daar is zowel de geschillencommissie als de rechter het over eens.

Ik zie ook nog geen onderbouwing van het standpunt van NeoDutchio dat er in casu geen sprake van zou zijn. De argumentatie “er wordt niets gekocht dus gaat de termijn direct lopen” is niet onderbouwd.

alfatrion
Berichten: 18237
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door alfatrion »

Moneyman schreef:
04 mei 2020 18:50
Bruikleen is geen huur, en vaak is er gewoon sprake van bruikleen. De mate waarin je betaalt voorde apparatuur is niet zomaar tin e achterhalen.
De modem vertegenwoordigd een waarde. Het doel van de modem is immers om de verbinding in de lucht te houden. Deze modem moet worden gefinancierd en je mag niet verwachten dat de klant daar niet voor hoeft te betalen. Daarom is het meest in overeenstemming met de financiële en bedrijfseconomische werkelijkheid dat de maandbedragen mede worden vastgesteld wetende dar iedere klant er een krijgt. Het is gewoon huur. Dat maakt dat de provider deze kosteloos moet vervangen als de modem stuk gaat. Het is onredelijk om tegen een klant, die tien jaar klant is, te zeggen dat hij maar een nieuw jaar contract moet afsluiten als hij opnieuw een modem in 'bruikleen' wil ontvangen.
ECLI:NL:HR:2014:1385 schreef:3.5.1 Voor een consument vertegenwoordigt een nieuwe mobiele telefoon in het algemeen, zowel in absolute zin als in verhouding tot de voor het gebruik van telecommunicatiediensten maandelijks te betalen kosten, een aanzienlijke waarde (in het onderhavige geval hadden de telefoons elk een verkoopwaarde van € 475,--).

Daarom moet worden aangenomen dat een consument doorgaans tot het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement inclusief toestel (zoals hiervoor in 3.2 omschreven) overgaat mede met het oog op het in eigendom verkrijgen van een dergelijke mobiele telefoon. In het algemeen zal hij, gelet op de waarde van de telefoon, niet (mogen) verwachten dat hij deze daadwerkelijk geheel kosteloos verkrijgt, maar ermee rekening (moeten) houden dat in de overeengekomen maandelijkse betalingen een vergoeding voor de mobiele telefoon is verwerkt.

Omgekeerd geldt ook voor de aanbieder dat de door hem gemaakte inkoopkosten voor de mobiele telefoon in het algemeen geheel of voor een (aanzienlijk) gedeelte terugverdiend zullen (moeten) worden uit de door de consument te betalen maandelijkse abonnementskosten.

3.5.2 Gelet op het voorgaande is het het meest in overeenstemming met de financiële en bedrijfseconomische werkelijkheid, de verwachtingen die partijen mogen hebben en de consumentenbeschermende strekking van de hiervoor bedoelde wettelijke regelingen, om tot uitgangspunt te nemen dat de overeengekomen, door de consument te betalen maandbedragen niet alleen betrekking hebben op de vergoeding voor de door deze af te nemen telecommunicatiediensten, maar mede strekken tot afbetaling van een koopprijs voor de mobiele telefoon. (...)

NeoDutchio
Berichten: 8421
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

Moneyman schreef:
04 mei 2020 18:50
Evident is in ieder geval dat de herroepingstermijn pas gaat lopen na ontvangst van de in bruikleen gegeven en/of gehuurde apparatuur. Daar is zowel de geschillencommissie als de rechter het over eens.
De geschillencommissie is geen rechter. En een uitspraak van een rechter heb ik hier niet gezien.
Moneyman schreef:
04 mei 2020 18:50
Ik zie ook nog geen onderbouwing van het standpunt van NeoDutchio dat er in casu geen sprake van zou zijn. De argumentatie “er wordt niets gekocht dus gaat de termijn direct lopen” is niet onderbouwd.
Wat voor u evident is hoeft voor een ander niet te zijn. Ik lees van u ook geen onderbouwing waarom uw standpunt op waarheid berust. Ik vind het evident dat er een dienst wordt besteld. Dat daar onderdelen voor nodig zijn maakt het nog geen combinatiekoop.
Ik heb een link gegeven waarin het beschreven staat en de enige weerwoorden die hier komen zijn van daadwerkelijke combinatieverkopen. Namelijk de koop van een product met een bijbehorend dienst.

Maar ja, ook al ZOU de herroepingstijd pas ingaan op de dag van ontvangen van de onderdelen, dan was TS te laat met herroepen. Op 23 maart ontvangen en op 9 april herroepen.

DeZevendeHenk
Berichten: 238
Lid geworden op: 13 apr 2020 17:32

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door DeZevendeHenk »

Voor mij is het evident dat TS een dienst afneemt omdat de hardware niet wordt gekocht, alleen kan TS pas testen nadat alles werkt. De regels van de ACM zijn niet logisch toepasbaar want die geven TS geen kans te testen. Gevalletje letter vs geest?

sylvesterb
Berichten: 4337
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door sylvesterb »

DeZevendeHenk schreef:
04 mei 2020 20:52
Voor mij is het evident dat TS een dienst afneemt omdat de hardware niet wordt gekocht, alleen kan TS pas testen nadat alles werkt. De regels van de ACM zijn niet logisch toepasbaar want die geven TS geen kans te testen. Gevalletje letter vs geest?
Zowel de geschillen commissie als de rechtbank https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... 010:BN0733 stellen dat de bedenktermijn ingaat op het moment van aansluiten. Deze uitspraak is ook deel van de uitspraak van de geschillencommissie die al in de eerste pagina is benoemd. Providers zijn echter van mening dat internet gewoon internet is en dus een dienst een modem speelt hierin geen belangrijke rol.

Moneyman
Berichten: 18808
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Moneyman »

NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
Moneyman schreef:
04 mei 2020 18:50
Evident is in ieder geval dat de herroepingstermijn pas gaat lopen na ontvangst van de in bruikleen gegeven en/of gehuurde apparatuur. Daar is zowel de geschillencommissie als de rechter het over eens.
De geschillencommissie is geen rechter. En een uitspraak van een rechter heb ik hier niet gezien.
Ik schat de uitspraak van de terzake kundige geschillencommissie toch echt een stuk hoger in dan jouw mening, vooral omdat die niet inhoudelijk wordt onderbouwd.

Maar goed, het is niet alleen de geschillencommissie, er is ook voldoende jurisprudentie. Ik voer zoveel rechtszaken voor telecomleveranciers, dit soort zaken komen natuurlijk regelmatig langs. In deze gepubliceerde uitspraak geeft de rechter expliciet aan dat de termijn (van toen nog 7 dagen) gaat lopen na ontvangst van de zaak.

In een andere uitspraak weidde een kantonrechter er wat meer tekst aan. Helaas is dit onderdeel in het eindvonnis niet meer besproken, omdat de consument bij nader inzien afgezien bleek te hebben van de herroepingstermijn. Deze rechter omschreef het echter zo mooi dat ik zijn gedachtegang toch citeer:
Naar het – voorlopig – oordeel van de kantonrechter strookt dit niet met de gedachte van de Richtlijn. De gedachte achter de bedenktijd is dat de consument, die niet in staat is om het product daadwerkelijk te bekijken en te beoordelen of van de aard van de dienst(verlening) kennis te nemen, de mogelijkheid moet hebben om te beoordelen of het product of de dienst(verlening) aan zijn verwachtingen beantwoordt, en zo niet de overeenkomst binnen een redelijke termijn kan ontbinden. In dit verband wordt verwezen naar overweging 14 van de pre-ambule bij de Richtlijn:
Overwegende dat het de consument vóór de sluiting van de overeenkomst niet mogelijk is daadwerkelijk het product te zien of van de aard van de dienstverrichting kennis te nemen; dat het, tenzij anderszins in deze richtlijn bepaald, wenselijk is te voorzien in een herroepingsrecht.; (…)
[De Klant] heeft pas van de aard van de dienst(verlening) kennis kunnen nemen na ontvangst en installatie van het door Tele2 ter beschikking gestelde modem en de aansluiting door Tele2 op haar netwerk.
Het lijkt dan ook meer met de gedachte van de Richtlijn te stroken om de bedenktermijn pas in te laten gaan nadat Tele2 [De Klant] toegang heeft verleend op haar netwerk, onverminderd het recht van [De Klant] om de overeenkomst al eerder te ontbinden.
Mocht je geen zin hebben om de uitspraken te lezen, heb ik ook nog een paar zeer goed begrijpbare artikelen voor je. Dit artikel is kort en krachtig, deze geeft wat meer duiding. Maar de conclusie is overduidelijk: de herroepingstermijn gaat lopen na ontvangst van de bij de dienst horende zaken.
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
Maar ja, ook al ZOU de herroepingstijd pas ingaan op de dag van ontvangen van de onderdelen, dan was TS te laat met herroepen. Op 23 maart ontvangen en op 9 april herroepen.
Tot dit oordeel kan je niet komen zolang TS niet de door mij al gestelde vragen beantwoord.

sylvesterb
Berichten: 4337
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door sylvesterb »

NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
Maar ja, ook al ZOU de herroepingstijd pas ingaan op de dag van ontvangen van de onderdelen, dan was TS te laat met herroepen. Op 23 maart ontvangen en op 9 april herroepen.
Zoals TS stelt in het begin topic werd het signaal/dienst pas geleverd vanaf 30 maart, dit is dan de ingangsdatum en pas het moment dat je de dienst kan gebruiken. Zonder signaal op de lijn heb je uiteraard niets te testen.

NeoDutchio
Berichten: 8421
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

Moneyman schreef:
04 mei 2020 21:27
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
Moneyman schreef:
04 mei 2020 18:50
Evident is in ieder geval dat de herroepingstermijn pas gaat lopen na ontvangst van de in bruikleen gegeven en/of gehuurde apparatuur. Daar is zowel de geschillencommissie als de rechter het over eens.
De geschillencommissie is geen rechter. En een uitspraak van een rechter heb ik hier niet gezien.
Ik schat de uitspraak van de terzake kundige geschillencommissie toch echt een stuk hoger in dan jouw mening, vooral omdat die niet inhoudelijk wordt onderbouwd.
Dat mag u vinden.
Moneyman schreef:
04 mei 2020 21:27
Maar goed, het is niet alleen de geschillencommissie, er is ook voldoende jurisprudentie. Ik voer zoveel rechtszaken voor telecomleveranciers, dit soort zaken komen natuurlijk regelmatig langs. In deze gepubliceerde uitspraak geeft de rechter expliciet aan dat de termijn (van toen nog 7 dagen) gaat lopen na ontvangst van de zaak.
Tja, de regels zijn daarna aangepast. En als u die rechtszaken voert, is uw manier van spreken dan ook dat iets is omdat het zo is, of onderbouwd u die wel meteen?
Wat er hier in het topic gebeurt is dat u een stelling in neemt, en ik ook. Beide interpreteren het herroepingsrecht anders. Tenminste, zo komt het over. Als u nu meteen aangaf wat u nu aangeeft, scheelt dat weer een nutteloze discussie. U meent immers dat ik geen onderbouwing gaf, maar zelf deed u dat ook niet. Iets is niet zo omdat u het zegt, maar iets is zo omdat het onderbouwd is. En dat is bij deze.

Wat mij bevreemd is dat er toch enkele tegenstrijdigheden zitten in deze constructie. Je neemt een dienst af waar het herroepingsrecht op mogelijk is. Herroepen mag binnen 14 dagen na ontvangst van alle benodigdheden, maar hoe zit het dan met de kosten? Je maakt in deze 14 dagen gebruik van het abonnement. Eerder zijn al discussies geweest en bij webwinkelkeur en ConsuWijzer is te lezen dat de klant apart moet aanvinken dat de dienst al geleverd wordt tijdens de 14 dagen herroepingstijd. Als het daadwerkelijk mogelijk zou zijn om overal 14 dagen 'op proef' internet te hebben, dan moet je dus gewoon elke 14 dagen wisselen van provider en heb je onbeperkt gratis internet en televisie. Dat lijkt mij niet te kloppen.
Aan de ene kant wordt gezegd dat je apart moet aangeven om binnen de 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst al gebruik wilt maken van de dienst, aan de andere kant wordt nu gezegd dat dit niet nodig is omdat je gewoon 14 dagen gebruik mag maken van de diensten.

NeoDutchio
Berichten: 8421
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

sylvesterb schreef:
04 mei 2020 22:17
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
Maar ja, ook al ZOU de herroepingstijd pas ingaan op de dag van ontvangen van de onderdelen, dan was TS te laat met herroepen. Op 23 maart ontvangen en op 9 april herroepen.
Zoals TS stelt in het begin topic werd het signaal/dienst pas geleverd vanaf 30 maart, dit is dan de ingangsdatum en pas het moment dat je de dienst kan gebruiken. Zonder signaal op de lijn heb je uiteraard niets te testen.
Dus wordt het nog ingewikkelder. Gaat de bedenktijd in bij de aanvraag, bij ontvangst van de benodigde goederen, bij het ingaan van de overeenkomst of bij het werkend hebben van de dienst.
Optie 1 is al uitgelegd, die vervalt.
Optie 2 is wat de geschillencommissie zegt.
Optie 3 zou discussie kunnen geven als er minimaal 14 dagen tussen ontvangst van de apparatuur zit en het daadwerkelijk ingaan van de overeenkomst.
Optie 4 krijg je als opvolging van optie 3.

Justmeagain
Berichten: 289
Lid geworden op: 11 aug 2019 14:49

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Justmeagain »


Normaliter kan een consument die een artikel in de winkel of online koopt, en daarover ontevreden is, de mogelijkheid om binnen minimaal zeven (7) dagen tot veertien (14) of meer dagen het gekocht/ besteld artikel te retourneren en krijgt hij het betaald bedrag alsnog terug,


Ik weet niet waar u winkelt maar als je in de winkel iets koopt heb je helemaal geen recht om iets terug te brengen en je geld terug te vragen. Als een winkelier dat aanbiedt is dat een gunst maar geen recht, zelfs niet als je na 5 minuten met je aankoop terug komt.

ElleFlowers
Berichten: 476
Lid geworden op: 03 dec 2018 05:21

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door ElleFlowers »

De beoordeling hiervan en wat je mogelijkheden zijn is niet reeel op basis van je huidige informatie. Indien je niet tevreden bent zijn er altijd opties maar ik kan zo niet echt wat zeggen.

@neodutchio heeft een punt.

Moneyman
Berichten: 18808
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Moneyman »

NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 22:38
Moneyman schreef:
04 mei 2020 21:27
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 20:28
De geschillencommissie is geen rechter. En een uitspraak van een rechter heb ik hier niet gezien.
Ik schat de uitspraak van de terzake kundige geschillencommissie toch echt een stuk hoger in dan jouw mening, vooral omdat die niet inhoudelijk wordt onderbouwd.
Dat mag u vinden.
Natuurlijk mag ik dat vinden. Ik loop best al even mee hier, en ik ken maar één forumlid dat -zonder enige inhoudelijke onderbouwing- bij herhaling zegt dat de geschillencommissie geen rechter is.

Kijk, iedereen mag alles vinden van liggende uitspraken. Die kunnen best onjuist zijn. Maar als je niet eens een begin van argumentatie geeft, wekt het wel heel erg de indruk van "ik heb geen argumenten dus roep maar wat". Dat neem ik totaal niet serieus meer.

Moneyman
Berichten: 18808
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Moneyman »

NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 22:38
Moneyman schreef:
04 mei 2020 21:27
Maar goed, het is niet alleen de geschillencommissie, er is ook voldoende jurisprudentie. Ik voer zoveel rechtszaken voor telecomleveranciers, dit soort zaken komen natuurlijk regelmatig langs. In deze gepubliceerde uitspraak geeft de rechter expliciet aan dat de termijn (van toen nog 7 dagen) gaat lopen na ontvangst van de zaak.
Tja, de regels zijn daarna aangepast.
Klopt. En dus? Ook dit is weer een nietszeggend statement, omdat dat argument alleen kracht heeft als "de regels" op dit punt zouden zijn aangepast...
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 22:38
En als u die rechtszaken voert, is uw manier van spreken dan ook dat iets is omdat het zo is, of onderbouwd u die wel meteen? Wat er hier in het topic gebeurt is dat u een stelling in neemt, en ik ook. Beide interpreteren het herroepingsrecht anders. Tenminste, zo komt het over. Als u nu meteen aangaf wat u nu aangeeft, scheelt dat weer een nutteloze discussie. U meent immers dat ik geen onderbouwing gaf, maar zelf deed u dat ook niet. Iets is niet zo omdat u het zegt, maar iets is zo omdat het onderbouwd is. En dat is bij deze.
Je kunt het bij jou ook nooit goed doen. Als ik in mijn eerste reactie een uitgebreid juridisch betoog neer zou zetten, zou je me verwijten dat ik de juridische route kies, terwijl de praktische benadering beter is. Toegeven dat hje ernaast zit, is blijkbaar érg moeilijk...

In mijn allereerste reactie heb ik al kort en krachtig onderbouwd aangegeven waarom de herroepingstermijn gaat lopen na ontvangst van de laatste zaak. Direct daarna heeft Sylvesterb al een link naar de uitspraak van de GC geplaatst die exact hetzelfde zegt. Ik reageer daarna mét argumenten op jouw post waarin je een andersluidend standpunt inneemt. Jij neemt vanaf dat moment het standpunt in dat koop van het product een vereiste zou zijn. Dat is een nieuw (juridisch!) standpunt (weet je nog...?) in de discussie, maar je onderbouwt dat met niets meer dan "ik vind". Ik reageer vervolgens nog even kort op jouw standpunt met een beroep op je logica, maar dat mag niet baten. Op het moment dat ik meer tijd had, heb ik uitgebreider geregageerd.

Vervolgens is het ineens mijn schuld dat jij je niet laat overtuigen, dat jij niet de moeite neemt om je even te verdiepen in hetgeen door jou en anderen geschreven wordt, dat jij niet eens even google gebruikt (want zo moeilijk is het écht niet te vinden...)...? Zéker als je een contrair standpunt inneemt aan de al genoemde uitspraak, mag je echt wel wat meer moeite doen...
NeoDutchio schreef:
04 mei 2020 22:38
Wat mij bevreemd is dat er toch enkele tegenstrijdigheden zitten in deze constructie. Je neemt een dienst af waar het herroepingsrecht op mogelijk is. Herroepen mag binnen 14 dagen na ontvangst van alle benodigdheden, maar hoe zit het dan met de kosten? Je maakt in deze 14 dagen gebruik van het abonnement. Eerder zijn al discussies geweest en bij webwinkelkeur en ConsuWijzer is te lezen dat de klant apart moet aanvinken dat de dienst al geleverd wordt tijdens de 14 dagen herroepingstijd. Als het daadwerkelijk mogelijk zou zijn om overal 14 dagen 'op proef' internet te hebben, dan moet je dus gewoon elke 14 dagen wisselen van provider en heb je onbeperkt gratis internet en televisie. Dat lijkt mij niet te kloppen. Aan de ene kant wordt gezegd dat je apart moet aangeven om binnen de 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst al gebruik wilt maken van de dienst, aan de andere kant wordt nu gezegd dat dit niet nodig is omdat je gewoon 14 dagen gebruik mag maken van de diensten.
Voor wat betreft de kosten: als je herroept nadat je gebruik gemaakt hebt van de dienst, worden de kosten daarvan gewoon naar rato aan je doorberekend. Dat levert dus helemaal geen problemen op. En je gewoonte om een karikatuur te verzinnen (iedere 14 dagen wisselen) is natuurlijk alleen leuk in je fantasie, maar komt in de praktijk niet voor.

Komkommertijd
Berichten: 5935
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

Voor deze zijn er 3 data;

1 in februari besteld maar niets geleverd.

2 op 23 maart doos geleverd maar geen Signaal op de kabel.

3 30 maart Signaal, dus is er een complete werkende aansluiting mogelijk, en dan moet de 2 weken ingaan.
Als ze al eerder signaal leverde en deze op 23 maart aanwezig was... maar als je in brief 30 maart noemde en Topic starter
niets eerder probeerde?

De vraag is dus; stond er uiterlijk 30 maart Signaal of op 30 maart?
Denk dat de Topic starter op 23 of 24 maart had moeten proberen of er al signaal was.

zonfornet
Berichten: 12
Lid geworden op: 20 mar 2020 22:38

Re: Ontbinding van een de wederkerige overeenkomst met T-Mobile.

Ongelezen bericht door zonfornet »

Ik vrees dat u bij de rechter geen gelijk gaat krijgen Indien u niet bewijsbaar de/ het door u gemelde kunt onderbouwen. Telefoon gesprek met klantenservice bijv. ?Gesprek opgenomen?

Ontslaat u niet van andere aantoonbare bewijslast. Aangetekende brief?

Bewijs dat u de spullen pas op bepaalde datum heeft ontvangen. Allemaal te zwak. Neem u verlies, en en accepteer het als “ leermoment”.
Deze bedrijven weten beter de weg dan de gemiddelde consument

Plaats reactie