LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Herstel van vertrouwen

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire
GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

Onderstaande brief heb ik vandaag 21 november 2011 gestuurd aan alle leden der Tweede Kamer.

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal,
De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken.
Sinds 2006 speelt de woekerpolis-affaire. U bent op de hoogte van deze affaire of behoort dat te zijn. Woekerpolisboeven bestelen het nederlandse volk en u laat ze daarbij gewoon hun gang gaan. U legt ze geen strobreed in de weg en doet geen enkele moeite om het vertrouwen van de burgers te herwinnen. Integendeel.

Ik constateer:
- De nederlandse kamerleden zijn in meerderheid baantjesjagers, die hun kamerlidmaatschap zien als een 'tour-of-duty', die beloond wordt met commissariaatjes en andere lucratieve functies bij criminele organisaties c.q. financiele instellingen.
- De nederlandse overheid is niet bereid gemaakte afspraken en verdragen na te komen of een rechtsstaat te handhaven. Ambtenaren en politici beloven van alles, maar doen alleen wat als dat toevallig in hun voordeel is.
- Het OM is een politieke organisatie en feitelijk een staat binnen de staat. Inplaats dat men het recht handhaaft en misdadigers vervolgt, laat men zich leiden door politieke motieven en misbruikt men de macht:

a om volstrekt willekeurig mensen te vervolgen, waarbij de vervolging zelf de straf is;
b om volstrekt willekeurig niet te vervolgen, zelfs als de misdadigers op een presenteerblaadje worden aangerijkt, gewoon omdat dat niet goed uitkomt.

Voorbeelden van a: willekeurige vervolging:

1. Bij een brand bij 'de Punt' kwamen drie brandweerlieden om op 9 mei 2008. De brandweer bleek onvoldoende opgeleid voor het type gebouw, het gebouw was brandgevaarlijk gebouwd. Hiervoor werd de eigenaar vervolgd wegens MOORD, omdat hij met de zekeringen zou hebben gerommeld en daardoor de brand zou hebben veroorzaakt. Het OM vervolgde NIET de architect, NIET de amtenaren die toezicht hadden moeten houden en NIET de brandweercommandant, die voor behoorlijke opleiding had moeten zorgen. Juist degene die niet verantwoordelijk was voor het uit de hand lopen van een eenvoudige brand, werd vervolgd wegens moord. En vrijgesproken.

2. Het OM schijnt een bloedhekel te hebben aan militairen die hun plicht of meer dan hun plicht doen. Zo werd marinier Eric O. vervolgd wegens moord en vrijgesproken. Hij kreeg 'eerherstel' en schadevergoeding. Marco Kroon werd vervolgd wegens cocainehandel, omdat het OM cocaine aan een borsthaar had gevonden. Als iemand bankbiljetten uit een geldautomaat haalt, krijgt men al een enorme hoeveelheid cocaine binnen. Laat staan als iemand een kroeg runt. Marco Kroon werd vrijgesproken.

3. In zake de Schipholbrand werd een asielzoeker vervolgd wegens moord, eerst veroordeeld en vervolgens vrijgesproken. Alsof die asielzoeker verantwoordelijk was voor de brandveiligheid van het complex. De brandweer had sluiting geeist, het gemeentebestuur had besloten tot sluiting en Donner misbruikte zijn macht als mini-ster om het complex open te houden. Het vervolgen van de asielzoeker is een buitengewoon misselijke streek, het niet vervolgen van Donner criminele nalatigheid van het OM. Diezelfde Donner zou nu vice-voorzitter van de Raad van Staten moeten worden? Hoe gek willen jullie het maken?

Er zijn nog veel meer zaken geweest waarin het OM zeer veel tijd en energie gestoken heeft in zaken, die bij voorbaat kansloos waren en waarbij de vervolging feitelijk misdadig was. Het OM kan dan ook moeilijk beweren, dat men geen tijd heeft. Voor zinloze, criminele en landverraderlijke zaken maakt men graag tijd.

Voorbeeld van b: niet vervolgen terwijl veroordeling al vaststaat:
Feiten:
- Sinds december 2004 word ik bestolen door Delta Lloyd in samenspanning met De Hypotheker. Van mijn inleg, exclusief levensverzekering, houdt Delta Lloyd 29,7% in voor 'kosten'. Deze kosten maakt men blijkbaar, omdat men mijn inleg belegt in een mix-fonds. Als ik direct beleg in bijvoorbeeld het eurofonds van Centraal Beheer, betaal ik 0,5% transactiekosten. De levensverzekering is al van de inleg afgetrokken, van de rest houdt men bijna 30% in voor 'kosten'. Bovendien heb ik NHG dus loopt men geen enkel risico. Wat zijn dan die kosten? De bonussen van het management?

- 11 februari 2011 heb ik op het politiebureau te Winschoten aangifte gedaan wegens oplichting c.q. diefstal met bedrog tegen Delta Lloyd en De Hypotheker in zake de woekerpolis-affaire. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.

- Op 17 mei 2011 heb ik een brief hierover geschreven aan Hoofdofficier van justitie mr. J.R. Eland, Paterswoldseweg 814, 9728 BM Groningen. Tot op heden geen enkele reactie van het OM.

- Op 28 juli 2011 stuurde ik een klacht over deze en andere zaken aan de Nationale Ombudsman. Op 12 augustus 2011 stelde deze, dat men de klacht heeft doorgestuurd naar het College van procureurs-generaal, en dat dit college verplicht is de klacht binnen zes weken te behandelen. Dit heeft men niet gedaan.

- Op 12 en 24 oktober heb ik hierover opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman. Antwoord: "U moet geduld hebben". Inmiddels zijn we weer een maand verder en is er nog steeds niets gebeurd.

- Vandaag heb ik opnieuw een klacht gestuurd aan de Nationale Ombudsman.

- Delta Lloyd stuurde mij per 4 mei 2011 een brief met daarin ondermeer de tekst:
... Bij het afsluiten van de verzekering heeft u gebruik gemaakt van de diensten van een bemiddelaar. Het is zijn taak u te informeren over de specifieke kenmerken van de verzekering en te adviseren op basis van uw wensen. De bemiddelaar vertegenwoordigt de verzekeringnemer. Hij heeft voor u één of meerdere offertes opgesteld, wellicht ook van meerdere verzekeraars. ... Indien u niet tevreden bent over de bemiddelaar kunt u zich tot hem richten. ...

- Delta Lloyd betaalt de bemiddelaar van mijn premie. Er is een zakelijke en financiele binding tussen Delta Lloyd en de bemiddelaar (de Hypotheker). Ik heb de bemiddelaar niet betaald en ook is nooit over betaling gesproken. Delta Lloyd stelt tegenover mij, dat de bemiddelaar mij zou vertegenwoordigen. Er wordt zelfs gesuggereerd, dat deze mij meerdere offertes heeft of had kunnen voorleggen, hetgeen niet het geval was. Ik vroeg in eerste instantie om een annuïteiten-hypotheek. Dit werd door de bemiddelaar meteen van tafel geveegd, dat was volkomen onbespreekbaar. In werkelijkheid vertegenwoordigde de bemiddelaar de belangen van Delta Lloyd en werd betaald door Delta Lloyd. Hiermee is oplichting bewezen. Immers: Delta Lloyd en De Hypotheker stellen het voor, alsof De Hypotheker er voor de klant is, terwijl uit de geldstroom blijkt, dat De Hypotheker betaald wordt door Delta Lloyd en dus in dienst is van Delta Lloyd.

- Dat blijkt ook uit het feit, dat De Hypotheker niet gewezen heeft op de risico's die voortkwamen uit de algemene voorwaarden. Hierin werd gesteld, dat Delta Lloyd administratiekosten in rekening mag brengen, zonder dat de hoogte van die kosten of de aard van die kosten gespecificeerd werden.

- Toen Delta Lloyd eenmaal verplicht werd tot het specificeren van deze 'administratiekosten', bleek het volgende:

- Delta Lloyd trekt van mijn inleg 29,67% af als 'administratiekosten'.

- 29,67% van deze kosten worden uitgekeerd aan De Hypotheker. Alsof Dief en Diefjesmaat afgesproken hebben: Wij stelen een percentage, jullie krijgen een percentage van dat percentage. Samen doen we het voorkomen, dat we voor de klant werken. In werkelijkheid plukken we de klant helemaal kaal. En de kamerleden die hun bek houden, belonen we met commissariaatjes en dergelijke.

- Een uitkering van mijn inleg aan De Hypotheker kan men moeilijk 'administratiekosten' noemen. Aangezien er in het contract geen enkele keer een uitkering aan De Hypotheker genoemd is, is dit ook onwettig. Gewoon ordinaire diefstal. Ik heb hierover geklaagd bij Delta Lloyd. Zij trekken zich niets van dergelijke klachten aan. Bij het ondertekenen van het contract ging ik er van uit, dat De Hypotheker de afsluitprovisie zou krijgen. Over de voornoemde constructie is niet gesproken en er staat niets over in het contract. Delta Lloyd en De Hypotheker zijn dus niet alleen oplichters, ook regelrechte dieven.

- De overige 'kosten voor Delta Lloyd' zijn verder niet gespecificeerd. Delta Lloyd belegt mijn inleg in een Mix Fonds. Het is redelijk, dat men daarvoor enige kosten in rekening brengt. Bijvoorbeeld 0,5% tot 1% van de inleg. Door 'kosten voor Delta Lloyd' niet nader te specificeren is Delta Lloyd in gebreke in zake de informatieplicht.

- Ik heb hierover een aanklacht ingediend en de hoofdofficier ook een kopie van deze brief gegeven. Veroordeling van Delta Lloyd en de Hypotheker wegens oplichting is hiermee vrijwel rond.

Als het OM een fatsoenlijke organisatie zou zijn en zijn taak, handhaving van het recht, serieus zou nemen, zou men strafrechterlijk vervolgen.

Het OM is echter een politieke organisatie, die zich laat leiden door hetgeen men goed acht voor de politieke en bestuurlijke elite. Deze elite is niet gebaat bij handhaving van het recht. Toegang tot het recht wordt al decenia systematisch afgeknepen. Ondermeer door pro-deo advocatuur steeds verder uit te kleden, griffierechten te verhogen en vooral door strafzaken die de elite schaden niet in behandeling te nemen.

Het OM is zich er terdege van bewust, dat ik met mijn klacht tegen Delta Lloyd en de Hypotheker een zeer stevige zaak heb. Was dat niet het geval geweest, dan had men snel een eenvoudig antwoord gegeven, waarin men vervolging had geweigerd. Aangezien ik wel een zeer stevige zaak heb, weigert men gewoon te antwoorden. Zolang ik geen uitspraak heb van het OM kan ik geen beroep aantekenen. Het besluit van het OM om mij helemaal dood te zwijgen is dan ook een politiek besluit. Het OM gedraagt zich als een staat binnen de staat. En het nederlandse politieke systeem gedraagt zich als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Als de tweede kamer zou bestaan uit fatsoenlijke kamerleden, had men allang:

- een parlementaire enquete gehouden naar het functioneren van het OM;
- de woekerpolisboeven achter de tralies gezet.

Al sinds 2006 is de woekerpolisaffaire in het nieuws. De overheid, de politiek, het OM, alle instanties en alle partijen kijken zorgvuldig de andere kant op. En de woekerpolisboeven gaan gewoon door met het bestelen van het nederlandse volk. En de kamerleden? Die oogsten commissariaatjes bij de woekerpolisboeven. Daarom noem ik de nederlandse overheid een criminele organisatie.

Ter illustratie:
- Van mijn jaarlijkse afbetaling van mijn hypotheek minus de levensverzekering wordt 29,7% ingehouden door Delta Lloyd 'voor kosten'. Zou ik mijn inleg op bijvoorbeeld het aandelenfonds Eurofonds van Centraal Beheer storten, dan zou ik 0,5% aan transactiekosten betalen.

- Delta Lloyd wil mijn hypotheek wel oversluiten voor "slechts" 300 euro. Dan moet ik wel het financieel advies afnemen van een agent van Delta Lloyd. Zo'n agent wilde dat wel doen voor "slechts" 600 euro.

- Delta Lloyd verdedigt dit beleid met de stelling, dat men hiertoe verplicht is door de nederlandse overheid. Jullie (kamerleden, kabinet, ambtenarij) beschouwen en behandelen mij als een randdebiel, die voor het omzetten van een woekerpolishypotheek naar een banksparenhypotheek de diensten nodig heb van een crimineel, die tegen een zeer aantrekkelijk honorarium mij wil vertellen, dat ik een juist besluit neem. Hetzelfde soort crimineel als de bemiddelaar, die mij de woekerpolis heeft aangesmeerd. U dwingt mij dus om zaken te doen met criminelen.

- Ondermeer daarom beschouw ik jullie als guillotinevoer.

- Delta Lloyd stelt ook, dat zij "geen ongelimiteerde mogelijkheden hebben om kosten in rekening te brengen", want, zo stelt zij, Delta Lloyd heeft met consumentenorganisaties (zoals Vereniging Eigen Huis) afspraken gemaakt over het maximale bedrag dat ze van mij mogen stelen. Nederland is dus zo'n crimineel land, dat zelfs de consumentenorganisaties instemmen met oplichting en diefstal, en dat zij afspraken maken over mijn rechten, zonder dat ik daar zelf iets in te zeggen heb.

- Daarbij komen het kartel van advocaten en de nederlandse overheid, die rechtszaken op basis van 'no-cure-no-pay' zoveel mogelijk tegenhouden, en de nederlandse rechters, die een 'rechtsstaat' handhaven, waarbij organisaties met veel geld gewoon altijd winnen. Recht hebben jullie gewoon in de uitverkoop gedaan.

Zijn jullie een stel randdebielen ???
Een politiek systeem kan alleen functioneren indien het volk voldoende vertrouwen heeft. U doet heel veel moeite om een financieel stelsel in stand te houden, dat blijkbaar louter en uitsluitend bestaat uit criminelen. Dat is de indruk die wij, het nederlandse volk, van jullie systeem hebben. Ondertussen is er sprake van een vertrouwenscrisis. U heeft het vertrouwen van het volk zodanig uitgehold, dat de overheid geen bestaansrecht meer heeft.
Ik eis van u, dat u in een kamermotie van de minister eist, dat het OM de woekerpolisaffaire strafrechterlijk gaat afhandelen. Ik stel voor:

1. Mensen met een strafblad mogen tot tien jaar na hun laatste misdaad niet in de financiele sector werken;

2. Woekerpolisboeven die uitvoerend werk hebben gedaan en die schuld bekennen, worden niet vervolgd maar krijgen wel een strafblad. Volgens punt 1 mogen zij 10 jaar niet meer in de financiele sector werken;

3. Leidinggevende woekerpolisboeven kunnen schikken met het OM. Volgens de 'pluk-ze' wetgeving worden hun met criminele activiteiten verkregen inkomsten met rente teruggevorderd. Aangezien hun salaris en bonus afkomstig zijn van criminele activiteiten, worden deze met rente teruggevorderd. Desnoods worden al hun bezittingen inclusief hun pensioen in beslag genomen.

4. Leidinggevende woekerpolisboeven die niet willen schikken worden strafrechterlijk vervolgd. Dan worden ze ook kaal geplukt maar krijgen ze bovendien nog een zeer ruimhartige gevangenisstraf.

De eurocrisis was eigenlijk al teveel voor jullie. Willen jullie nog een veel ergere crisis? Dan moeten jullie vooral doorgaan met datgene wat jullie zo goed kunnen: Vergaderen, vergaderen, vergaderen en dan besluiten om niets te doen. Dan moeten jullie je maar gaan voorbereiden op een revolutie.

Als jullie menen, dat je het nederlandse volk jarenlang systematisch kunt bestelen van hun zuur verdiende geld, waarmee de criminelen van het financiele systeem zichzelf fêteren met gigantische bonussen, en waarmee zij jullie omkopen met commissariaatjes en andere lucratieve functies, zonder dat dit consequenties heeft, dan zijn jullie inderdaad een stel randdebielen.

Voor jullie inertie heb ik gewoon geen woorden, en dat ligt niet aan mijn woordenschat. Zelfs het meest onparlementaire taalgebruik is niet toereikend. In zake de Griekenlandcrisis hebben jullie de situatie gewoon laten ontsporen door te doen waar jullie zo goed in zijn: Niets. En als jullie dan wat doen, is het te weinig en te laat. In zake de woekerpolis-affaire is jullie inertie nog veel schokkender.

Ik verwijt jullie niet alleen een totaal ontbreken van visie en leiderschap. Ik verwijt jullie vooral een totaal ontbreken van moreel besef. Het idee, dat vertrouwen in de rechtsstaat belangrijker is dan vertrouwen in een paar bankjes, is blijkbaar te moeilijk of te nieuw voor jullie. Een gebod als "gij zult niet stelen" geldt in jullie wereld blijkbaar alleen voor arme mensen, die een brood voor hun kinderen stelen. Zeker niet voor vooraanstaande leden van de financiele boevenwereld, die jullie kunnen belonen met commissariaatjes en dergelijke. Dan ben je "een dief van je eigen portemonee" indien je hun in het stelen en roven beperkt. En het gebod is immers: "Gij zult niet stelen", zeker niet van je eigen portemonnee.

God, wat zijn jullie weerzinwekkend!

Andreas
http://www.w3diensten.com/woekerpolis/

Een kamerlid doorbrak zowaar zijn gebruikelijke inertie en reageerde vrijwel meteen:

Geachte heer,

Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt.
Na het lezen van de eerste zinnen ben ik gestopt met lezen.

Ch.B. Aptroot
Lid VVD fractie

juwita
Berichten: 895
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door juwita »

Om met de cup-a-soup reclame te spreken:
''Dat zouden meer mensen moeten doen''.
Wellicht inderdaad op een iets ander toontje om wel de aandacht te krijgen.

Enne..........niet vergeten die Kifid klachtprocedure starten, zonder verder dralen, om de woekerpolisschade vergoed te krijgen. Je weet tenslotte toch maar nooit of de Tweede Kamerleden er persoonlijk :wink: werk van gaan maken dat de schade van zo'n 25 tot 30 miljard euro naar rato aan iedere woekerpolis-gedupeerde persoonlijk wordt uitgekeerd.
Laatst gewijzigd door juwita op 21 nov 2011 13:49, 2 keer totaal gewijzigd.

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door jammer »

1 x raden deze man van de VVD heeft GEEN Woekerpolis......
En wil zeer graag voor later een commisaris baantje.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

meneer ch.b.aptrood/lid VVD fractie

Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt.//

U bedoelt waarschijnlijk te zeggen: Ons soort mensen.
Op een andere manier aanspreken lukt al helemaal niet en uw reactie
geeft aan dat u ver verheven bent ..........
Het blijft politiek nietwaar?
Wat je niet wilt lezen of gelezen wilt hebben, dat ontken je of je weigert ervan
kennis te nemen. Da's veel handiger.
Uw reactie verraadt derhalve op zijn minst een deel van de juistheid van het
"vlammend protest", een uitdrukking die u historisch vast wel kunt plaatsen.
U bent echt een belofte voor de toekomst.

juwita
Berichten: 895
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door juwita »

Ik begrijp de frustratie die spreekt uit de brief aan de Tweede Kamer van ''Groene politiek''. Maar laten we wel wezen, dichten burgers in Nederland nu echt een rol toe aan de Tweede Kamer bij een massaclaim ? De laatste en enige ! keer dat de politiek zich sterk maakte voor vergoeding van massaschade was in de jaren vijftig in de Planta Affaire. En zelfs toen mocht je je afvragen of gedupeerden wel hun volledige schade vergoed kregen.

Hopen op een ingrijpen door de politiek is ijdel. Een ieder die weet hoe de hazen lopen in ons land begrijpt dit zelf ook wel. Bij echte, serieus te nemen automatische schadevergoedingen aan ALLE woekerpolisbezitters gaan tal van andere belangenpartijen mekkeren. Dan komen er banen op de tocht te staan bij verzekeraars en beginnen onder andere de vakbonden tegen te lobbyen. En anders is het wel de VEB die vreest voor een nog verder koerstuimeling van de aandelen van verzekeraars.

De polisbezitter die zijn schade vergoed wil krijgen dient hier zelf voor te zorgen. Hetzij via een klachtprocedure bij het Kifid, hetzij door een rechtszaak bij de gewone rechter. Andere wegen zijn er niet. Helaas !

mpr1980
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 jul 2010 11:34

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door mpr1980 »

Ik kan best begrijpen dat het Tweede Kamer-lid niet wil reageren naar aanleiding van die eerste zin. Lichtelijk onbeschoft, ongeacht hoe boos je bent over de gang van zaken. Al begrijp ik ook de woede van TS ook (ik begrijp beide standpunten dus...)

Helaas komen de door TS genoemde zaken nog veels te vaak voor. Het OM kan hier weinig mee, zeker in individuele zaken. Als consument kun je naar het KiFiD of (indien noodzakelijk of wenselijk) zelf een gerechtelijke procedure beginnen tegen Delta Lloyd / De Hypotheker. De overheid kan niet heel veel meer doen dan de regels die men de laatste jaren (en nog steeds) opstelt (terzijde gelaten of deze regels afdoende zijn en juist).

Ik ben bang dat de KiFiD dus de enige juiste weg te volgen is in deze en mocht Delta Lloyd / De Hypotheker hier gelijk krijgen dan zal men een procedure moeten starten. Het OM kan er (denk ik) te weinig mee.

GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

Als in de USA zoiets gebeurt, komen de burgers in actie en wordt de overheid gedwongen om in ieder geval voor de vorm een paar van de ergste boeven daadwerkelijk achter de tralies te zetten. Helaas niet in de zwaarste gevangenissen, hun gevangenis lijkt meer op een recreatiepark.
.
Wat wij nodig hebben is een mentaliteitsverandering. Ik vind strafrechterlijke vervolging en het geven van een strafblad met beroepsverbod belangrijker dan volledige schadevergoeding.
.
Zoals het nu is, ligt alle pijn bij slachtoffers en de daders kunnen ongestoord doorgaan met stelen. Als we dat accepteren, verdienen we niet beter dan bestolen en bedrogen te worden.
.
De oplossing van criminaliteit is vaak heel simpel. Je moet de boeven gewoon aanpakken en doen wat nodig is. Een civiele rechter kan alleen maar schadevergoeding toewijzen. Dat vind ik volstrekt onvoldoende. Als ik moet kiezen tussen:

a. Niek Hoek (bestuursvoorzitter van Delta Lloyd) 5 jaar achter de tralies;

b. schadevergoeding;

kies ik voor a. Als ik b er bij krijg, is dat mooi meegenomen.

We moeten ophouden alles maar te slikken. Genoeg is genoeg. Tenzij we Armand gelijk geven. Die zong in de jaren '70:

de nederlander is een meelzak
je kunt er op blijven slaan
hij gaat toch nooit staan,
de nederlander is een meelzak
die niet reageert
want dat is verkeerd
en bovendien hebben ze hem dat nooit geleerd.
.
Geen beleefdheid meer
Wat mij betreft is de tijd voor beleefdheid al ver voorbij.
Aptroot van de VVD is blijkbaar zo dom, dat hij meent, dat ik het vertrouwen zou moeten herstellen. Het is aan de politiek om het vertrouwen te herstellen. Doen de politici dat niet, dan wordt Nederland onbestuurbaar.

Het was al heel moeilijk om dit kabinet te vormen. Als ze zo doorgaan, is er straks helemaal niet meer te regeren. Krijgen we ook nog belgische toestanden. Italiaanse toestanden hebben we al, met de woekerpolis-mafisosi die de overheid de wet woorschrijven en de kamerleden omkopen met leuke baantjes.

jonis
Berichten: 1965
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door jonis »

GroenePolitiek schreef: De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken.
GroenePolitiek schreef: Geen beleefdheid meer
Wat mij betreft is de tijd voor beleefdheid al ver voorbij.
Aptroot van de VVD is blijkbaar zo dom.....
Krijg je een nette reaktie terug en dan is de man ook nog meteen dom....
Ik zou zeggen: "Doe eens normaal man"....maar misschien krijg je die reaktie nog van een ander....

GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

Beste Jonis,

Aptroot schreef:
"Herstel van vertrouwen lukt niet als u mensen zo aanspreekt."

Het is aan Aptroot en zijn handlangers om de woede en de verachting weg te nemen. Als je dan opositie zo van de hand wijst, ben je heeeeeeeeeel erg dom.

De reactie van Aptroot is ook geen nette reactie, maar een buitengewoon beledigende reactie. Als kamerlid dient hij het volk te vertegenwoordigen en niet de woekerpolisboeven. Aptroot wil eigenlijk, dat wij met de pet in de hand en met neergeslagen blik "dank u wel hoge meneer" zeggen, als wij bestolen worden. Ik dacht dat we die tijd al een eeuw of wat achter ons hadden gelaten.

De tekst:
"De nederlandse overheid heb ik leren kennen als een uiterst verachtelijk samenspansel van buitengewoon hypocriete hufters, die uitsluitend aan hun eigen belang denken."

is gewoon het intrappen van een open deur. De politiek staat toe, dat wij jarenlang voor miljarden worden bestolen. Politici accepteren lucratieve functies bij de criminelen, die ons bestelen. "Verachtelijk" is voor zulke lieden eigenlijk veel te min. "Samenspansel" is een terechte term voor deze samenzweerders. "Buitengewoon hypocriet" is het understatement van dit milenium. "Hufters" is veel te vriendelijk. "Die uitsluitend aan hun eigen belang denken" is het intrappen van een open deur.

Als je mijn tekst zorgvuldig leest, kom je tot de conclusie, dat ik eigenlijk veel te vriendelijk ben, voor die hypocriete hufters. Maar als ik de taal zou gebruiken, die ik zou moeten gebruiken, zou dit topic snel verwijderd worden.

arvandongen
Berichten: 1205
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door arvandongen »

De toon is verkeerd.
Je bereikt zo niet wat je wilt en dat is dom. Probeer het eens op een andere toon bij hetzelfde kamerlid. Wellicht krijg je gehoor.

Het tweede-kamerlid heeft een nette reactie gegeven. Ik zou wel wat beters te doen hebben dan reageren op zoiets. Het kost teveel moeite om de kern te begrijpen tussen de scheldwoorden door.

Bovendien zou het dit forum sieren om niet (zonder medeweten) persoonsnamen in deze discussie te betrekken.

Leo The Emperor
Berichten: 4625
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door Leo The Emperor »

Helemaal eens met de heer of mevrouw Apetroot van de VVD,

Waarom zou je iemand fatsoenlijk antwoord geven die je aanspreekt met de tem randdebielen en h.ufter ?

Leer eerst een elementaire fatsoensnormen en probeer het dan maar opnieuw.. :mrgreen:

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

@ GroenePolitiek

Ik begrijp je frustratie, maar een iets subtielere aanpak geeft doorgaans meer resultaat. Zoals hakra ook al schrijft, geduld is een schone zaak.

Dat het OM niets doet lijkt mij niet geheel onlogisch omdat de AFM de aangewezen instantie is om toezicht te houden op het gedrag van financieel dienstverleners. Het verzoek tot strafvervolging dien je mijns inziens dus aan de AFM te richten. De AFM verzorgt vervolgens alle rompslomp.

Om je verder te helpen, heb je al een zogenaamde compensatiebreif conform woekerpolisakkoorden gehad? Je hebt een jaar de tijd hierover een klacht in te dienen, dan kun je ook opnieuw stuiten en vervolgens begint het hele riedeltje weer van voren af aan. Met dank aan (de secretaris van) Monster. :D
Lees die brief maar eens goed. :wink:
http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 8#p1140598

Relevant hierin zijn de volgende zinnen:

"Ik merk overigens op dat, als u tezijnertijd van Aegon bericht ontvangt of u voor kostencompensatie in aanmerking komt en zo ja, voor hoeveel, daarover met Aegon een geschil ontstaat dat na doorlopen van de interne klachtenprocedure bij de maatschappij niet is weggenomen, u zich opnieuw tot mij kunt wenden."

en

"Het staat u vrij thans andere wegen te bewandelen om te trachten een beter resultaat te bereiken."

(voor jou alleen de eerste zin, voor mij de tweede zin: dat is toch wel zeer netjes van hem geweest om dit aan te geven).

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Ga vervolgens even bij de web-sites van het KiFiD en van de Nationale Ombudsman (hakra) op bezoek.
Dan vind je dat een klacht behoorlijk dient te worden afgehandeld
http://www.kifid.nl/consumenten/wie-beh ... n-klacht/1

En hier staat het allemaal nog eens goed, helder en begrijpelijk uitgelegd.
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl ... eidsnormen
http://www.nationaleombudsman.nl/sites/ ... jzer_2.pdf

En het loket is weer open! http://www.kifid.nl/overkifid/nieuws/ni ... s-open-/61

En de baas van Monster, ja dat is nu onze Minister van Financien.
Overheid dus. Die moet behoorlijk handelen.


GroenePolitiek
Berichten: 37
Lid geworden op: 11 mar 2011 17:22

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door GroenePolitiek »

Felix,

Volgens mij kan de AFM alleen maar handelen op basis van eerder gemaakte afspraken. Als de AFM op basis daarvan had kunnen optreden, waarom heeft ze dat dan niet gedaan?
.
Het Openbaar Ministerie is er, om criminelen op te pakken, voor de rechter te brengen en op te sluiten.
.
Ik heb de indruk, dat er geen in het verleden geen afspraken zijn gemaakt over maximale kosten die woekerpolisboeven in rekening konden brengen. Op basis daarvan kunnen zij beweren, dat ze zich aan de regels van de AFM hebben gehouden.
.
Een jurist van Delta Lloyd heeft mij schriftelijk medegedeeld, dat de bemiddelaar (De Hypotheker) in mijn dienst stond. Uit de geldstroom blijkt, dat de Hypotheker in dienst stond en staat van Delta Lloyd.
De bemiddelaar had mij moeten waarschuwen voor de paragraaf over ongelimiteerde kosten. Hierin staat:

6 Kosten voor administratie en overlijdensrisico:
1. Delta Lloyd verrekent periodiek de volgende kosten met de aan de polis toegekende participaties, ongeacht of de premie is voldaan:
a. eerste kosten gedurende de terugverdienperiode;
b. administratiekosten;

Delta Lloyd heeft niet tevoren gespecificeerd hoe hoog deze kosten zouden zijn en heeft tot op heden geen inzicht gegeven in deze kosten.
De Hypotheker heeft niet gewezen op de gevaren van deze clausule, hetgeen zijn wettelijke plicht is.
.
Delta Lloyd heeft gesteld, dat ik de Hypotheker moet aanklagen als ik klachten heb, omdat de Hypotheker voor mij gewerkt zou hebben. Uit de geldstroom blijkt, dat de Hypotheker in dienst stond van Delta Lloyd. Met Delta Lloyd heeft de Hypotheker afspraken gemaakt over de verdeling van de buit.
.
Dit is evident oplichting. Men heeft ons wijs gemaakt, dat de bemiddelaar er voor ons was, terwijl de bemiddelaars in werkelijkheid behoorden tot de bendes van woekerpolisboeven.
.
Het OM dient deze woekerpolisboeven te vervolgen wegens oplichting en wellicht ook voor lidmaatschap van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Er is sprake van een hierarchie, er is sprake van beloning en straf wanneer opdrachten niet worden uitgevoerd. Volgens de jurispredentie is Delta Lloyd een organisatie in de zin van artikel 140. Blijft de vraag of Delta Lloyd crimineel is. Ik heb het OM daarvoor de bewijzen geleverd.
.
Het enige wat het OM nog hoeft te doen is mijn voorzet in te tikken.
.
Witteborden Taskforce
Wat het OM nodig heeft is een speciale groep, die zich uitsluitend richt op witteboorden criminaliteit. Gespecialiseerde juristen en accountants, die woekerpolisboeven systematisch napluist en ze stukje bij beetje volkomen fijnmaalt. En als de woekerpolis-affaire afgewerkt is? Dan zijn er nog genoeg witteboorden criminelen om te vervolgen.
.
Dat het OM zo nalatig is bij het vervolgen van witteboorden criminaliteit ligt vooral aan de verwevenheid van de politiek met de witteboorden criminelen.
.
Landverraad
Als kamerlid word je betaald om het volk te dienen. Daarom ben je volksvertegenwoordiger. Het salaris van een kamerlid is gebaseerd op een fulltime werkweek. Wanneer een kamerlid dan bijbaantjes heeft, zijn er twee mogelijkheden:

a. Dat bijbaantje is eigenlijk een beloning voor zijn stemgedrag in de kamer en hij hoeft er niets voor te doen. Dat is landverraad.

b. Hij besteedt tijd en energie in dat bijbaantje, terwijl hij ons zou moeten vertegenwoordigen. Dan is hij dus een dief van gemeenschapsgeld.

Kamerleden met bijbaantjes zijn dus per definitie FOUT.

juwita
Berichten: 895
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door juwita »

Een hoop frustraties allemaal. Een hoop verwarring ook. Uiteenlopende rechtsgebieden als strafrecht, publiekrecht en civielrecht die maar op één hoop worden gegooid. En (overheids)instanties die op al die uiteenlopende rechtsgebieden maar actief zouden moeten zijn, maar het feitelijk natuurlijk niet zijn. Een publiekrechtelijke AFM ook die pas sinds 2002 bestaat en zou moeten ingrijpen bij civielrechtelijke fouten (dwalingveroorzaking; misleiding) die vaak vele jaren eerder hebben plaatsgevonden, in tijden dat de wetgever lui op de handen zat en publiekrechtelijke regels nog moest uitvinden.

Maar dat liedje van Armand snijdt wel hout. Ruim 95% van de woekerpolisbezitters lijdt aan een soort cognitieve dissonantie. Men voelt wel aan dat men een woekerpolis bezit, maar wil het eigenlijk zelf niet geloven. En zodra de erkenning doorbreekt is er de schaamte en wil men er zo snel mogelijk van af, zelfs tegen extra afkoopschade. En daarna wil men alleen nog maar vergeten.........vergeten............. vooral snel vergeten........
Laatst gewijzigd door juwita op 22 nov 2011 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.

arvandongen
Berichten: 1205
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door arvandongen »

GroenePolitiek schreef: 6 Kosten voor administratie en overlijdensrisico:
1. Delta Lloyd verrekent periodiek de volgende kosten met de aan de polis toegekende participaties, ongeacht of de premie is voldaan:
a. eerste kosten gedurende de terugverdienperiode;
b. administratiekosten;

Delta Lloyd heeft niet tevoren gespecificeerd hoe hoog deze kosten zouden zijn en heeft tot op heden geen inzicht gegeven in deze kosten.
De Hypotheker heeft niet gewezen op de gevaren van deze clausule, hetgeen zijn wettelijke plicht is.
Met dit deel van je relaas kan je via het KiFiD al volledige compensatie eisen. Dit is eenvoudig bewijsbaar en onmogelijk weerlegbaar door de verzekeraar. Bovendien is het tegen de wet- en regelgeving.
Klaag zowel de verzekeraar als de tussenpersoon gezamelijk aan. Uiteindelijk blijft de verzekeraar wettelijk aansprakelijk. Enkelen (nog niet zovelen) hebben dit al met succes gedaan. Velen zijn nog in de procedure. Daarmee zou jouw persoonlijk financieel verlies opgelost zijn. Kost wel wat inspanning en 1 a 2 jaar vechten. Je krijgt gelukkig wel de wettelijke rente erbij, en deze loopt ook flink op over de jaren heen!


Verder heb je grotendeels gelijk met de witte boorden criminaliteit. In mijn KiFid-procedure, loop ik tegen vele voorbeelden aan. Echter, met het aanvallen van deze misstanden schiet je persoonlijk niets op. Deze blijven zeer moeilijk bewijsbaar en zeer makkelijk weerlegbaar. Ondanks dat iedereen wel weet dat het "fout" zit.

Mijns inziens is de beste methode om deze misstanden "volksbreed" aan te pakken, is iedereen bewust maken van hun claimrechten en elkaar helpen bij het indienen ervan. Voldoende kritische massa brengt de politiek en de verzekeraars wel in beweging. Zolang iedereen apatisch (of luidruchtig) blijft staren naar de politiek of AFM komt het nooit goed. Zelf EFFECTIEVE actie nemen is noodzaak, help iedereen die je hierbij kunt helpen, en keep smiling! :D
Laatst gewijzigd door arvandongen op 22 nov 2011 13:10, 3 keer totaal gewijzigd.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

DNB-president laakt opstelling bestuurders banken en verzekeraars

21-11-2011

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kritiek op de besluitvorming van bestuurders bij banken en verzekeraars. In het bestuur ontbreekt soms voldoende tegenwicht, is er te weinig oog voor risico's, zijn bestuurders over het algemeen te optimistisch en denken ze te weinig na over hun eigen functioneren.

Dat zegt bankpresident Klaas Knot in een interview met de Volkskrant. De Nederlandsche Bank heeft voor het eerst systematisch onderzoek gedaan naar het gedrag en de cultuur bij de Nederlandse financiële instellingen.

Volgens Knot heeft DNB verschillen tussen de zeven onderzochte instellingen geconstateerd. Enkele instellingen zijn door de centrale bank op verbeterpunten aangesproken. Door deze interventie van DNB zijn bij de betreffende instellingen al wijzigingen doorgevoerd in het bestuursmodel, zegt Knot.

(Volkskrant, zaterdag, pag. 2 en 22)

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door jammer »

:idea: :!: Ik las laatst deze spreuk:
Laat je je uit het veld slaan, of zet je juist nog een stapje extra.
Dat is het, wat me moeten doen, m.b.t. de woekerpolissen.
Veel succes met je klacht samenstellen.

Vergeet niet dat de banken/verzekeraars het eerste willen.
Dat je je uit het veld laat slaan. Want dan is hun probleem opgelost.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Herstel van vertrouwen

Ongelezen bericht door hakra »

'PvdA-Kamerlid Timmermans kandidaat voor topfunctie'

woensdag 23 november 2011 07:33

PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans is kandidaat voor een internationale topfunctie. De PvdA'er wordt binnenkort door het kabinet voorgedragen als Commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa.

Timmermans zou al enige tijd op zoek zijn naar een andere baan

Dat schrijft De Telegraaf woensdag op basis van Haagse bronnen.

Gemiste functie
Timmermans was staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Balkenende IV. Hij zit sinds 1998 voor de PvdA in de Tweede Kamer.

De Limburger zou eerder kandidaat zijn geweest voor de functie van Commissaris van de Koningin in Limburg. Die functie ging echter naar CDA'er Theo Bovens.

Samenwerking tussen links
In september pleitte Timmermans nog voor meer samenwerking tussen linkse partijen. Vooral GroenLinks en de PvdA moeten nader tot elkaar komen, liet de PvdA'er toen weten.

Het is een publiek geheim dat Timmermans uit is op een internationale topfunctie.

Door Arne Hankel

Gesloten