Aegon Budgetfonds-B

Het Aegon Budgetfonds B, vroeger bekend als Moira, werd in de jaren zeventig gezien als hét appeltje voor de dorst. Je spaarde door maandelijks in het fonds een bepaald bedrag in te leggen. Nu 30 jaar later loopt de polis ten einde en blijkt dat niet iedereen een flinke spaarpot heeft opgebouwd.


Heeft u ook het Aegon Budgetfonds B en heeft u ook extreem hoge rente betaald voor een vervoegde opname. Vul dan deze voorbeeldbrief in en stuur hem aangetekend op naar Aegon.

Voorbeeldbrief

Aantekenen met handtekening retour

Aegon Spaarkas N.V

Afd. Beleggingsinformatie Budgetfonds-B

Postbus 23015

8900 MZ Leeuwaarden

,

Geachte heer, mevrouw,

In mijn zaak vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Ik heb een vervroegde opname gedaan uit mijn budget-B fonds spaarkas. Mij is geen goede voorlichting gegeven met betrekking tot de (on)mogelijkheden van het terugstorten van deze opname en ik  had geen kennis van de enorme (op)rente die ik over mijn vervroegde opname moest gaan betalen.

Aegon heeft mij nimmer actief benaderd om dit probleem op te lossen hetgeen ik ten zeerste betreur. Het blijkt nu dat er wisselende oplossingen zijn geboden aan diegene die wel actief richting Aegon hebben geageerd. Dit lijkt mij niet juist.

Ik zou dan ook graag (met terugwerkende kracht) aansluiting zoeken bij regeling welke Aegon medio 2007 heeft getroffen waarmee de verdere oprente gefixeerd werd op 4% maximaal per jaar. Ik ben van mening dat ook naar het verleden met deze rente gerekend zou mogen worden en verneem graag uw visie.

Zekerheidshalve  stel ik u op voorhand aansprakelijk op grond van dwaling en onrechtmatig handelen. Ik voel mij benadeeld door uw handelen en verzoek u vriendelijk voor mij een passende oplossing te zoeken.

Hoewel in bovenstaande zaak wellicht nog niet opportuun, wil ik zekerheidshalve per  a.s. de mogelijke verjaring ex art. 3:310 BW stuiten, respectievelijk per die datum een nieuwe verjaringstermijn doen ingaan. Om die reden verzoek ik u mij mede te delen dat u in dezen op grond van art. 3:318 BW mijn recht erkent. U gelieve deze brief te beschouwen als een schriftelijke mededeling ex art. 3:317 lid 1 BW.

Met vriendelijke groet

en hoogachting

  

Ook interessant