Bezwaar wijziging uitvaartverzekering Yarden

Wil Yarden jouw uitvaartverzekering wijzigen en ben je het niet eens met de wijzigingen? Maak dan bezwaar en gebruik onderstaande voorbeeldbrief.

Let op:

Controleer voordat je gebruik maakt van deze brief of in jouw polisvoorwaarden een zogenaamde 'en-blocclausule' staat. Deze clausule houdt in dat Yarden de overeenkomst eenzijdig kan wijzigen. Staat deze clausule niet in je originele polisvoorwaarden? Vermeld dan punt 1 in je brief. Staat deze clausule wel in je voorwaarden? Laat dan punt 1 weg. Let op: je moet hiervoor je originele polisvoorwaarden controleren!

Voorbeeldbrief
Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Transistorstraat 10
1322 CE Almere

Betreft: bezwaar wijziging uitvaartverzekering ten name van

Hierbij maak ik bezwaar tegen de wijzigingen in bovengenoemde uitvaartverzekering die u in uw brief van jongstleden heeft aangekondigd. Ik heb de volgende bezwaren: 

1) geen en-blocclausule overeengekomen 

In de eerste plaats is ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomst geen en-blocclausule in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Dat betekent dat Yarden die clausule niet later eenzijdig in de overeenkomst kan opnemen. Daarvoor is mijn uitdrukkelijke toestemming nodig en die toestemming heb ik nooit gegeven. De voorgestelde wijzigingen kunnen dus niet worden geëffectueerd. Ik verwijs in dit verband naar de aanbevelingen die de Ombudsman Financiële Dienstverlening op 6 september 2007 heeft gedaan.

Ook indien zou moeten worden geoordeeld dat Yarden wél bevoegd is eenzijdig de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen maak ik bezwaar tegen die wijzigingen.

2) wijziging is in strijd met de redelijkheid en billijkheid

Yarden kan alleen een beroep op de en-blocclausule doen indien zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen. Ik ben van mening dat die omstandigheden zich niet voordoen en dat een afweging van mijn belangen en die van Yarden in mijn voordeel moet uitvallen. Yarden heeft niet aangetoond dat er sprake is van dusdanige dringende omstandigheden dat een wijziging als nu voorgesteld noodzakelijk zijn en dat de kennelijk noodzakelijke maatregelen niet op een voor mij minder belastende manier kunnen worden genomen. 

Ik heb begrepen dat de solvabiliteit van Yarden is gedaald, waardoor maatregelen noodzakelijk zijn. Ik heb ook begrepen dat de solvabiliteit inmiddels weer op peil is omdat andere maatregelen zijn getroffen. Daarmee staat vast dat de wijzigingen niet noodzakelijk zijn en in ieder geval op een andere, voor mij minder bezwaarlijke, manier kunnen worden getroffen. 

In uw brief noemt u dat de prijzen door inflatie zijn gestegen. Waar van een verzekeraar mag worden verwacht dat hij de risico’s die aan een verzekering zijn verbonden goed inschat, mag ik ervan uitgaan dat Yarden bij het aangaan van de verzekering de inflatie heeft betrokken. Ook het argument dat de prijzen van uitvaarten enorm zijn gestegen gaat naar mijn mening niet op. Yarden is een groot concern, waarvan niet alleen de verzekeringsmaatschappij deel uitmaakt, maar waartoe ook veel crematoria en uitvaartondernemingen behoren. Op basis van de informatie die mij nu ter beschikking staat concludeer ik dat die prijsstijgingen grotendeels voortkomen uit de prijzen die binnen het eigen concern worden gehanteerd. Die omstandigheid is geen rechtvaardiging voor de voorgestelde wijzigingen. 

3) de uitvaartverzekering wordt een ander product

De voorgestelde wijzigingen brengen met zich mee dat de verzekering niet langer een naturaverzekering, maar een sommenverzekering zal zijn. Dat betekent dat er sprake is van een geheel ander (financieel) product, zodat er opnieuw wilsovereenstemming zal moeten bestaan. Yarden kan dan ook niet volstaan met mij de mogelijkheid te geven de verzekering op te zeggen (opt out) , maar dient mijn instemming te vragen (opt in). Ik verwijs naar de aanbevelingen die de Ombudsman Financiële Dienstverlening op 6 september 2007 heeft gedaan. Voor de volledigheid meld ik dat ik niet instem met de voorgestelde wijzigingen. Ik maak dan ook onverminderd aanspraak op de oude polisvoorwaarden.

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat Yarden mijn aanspraken onder de bestaande verzekeringsvoorwaarden erkent en zal respecteren. Indien u mij niet binnen genoemde termijn bericht dat de huidige polisvoorwaarden onverminderd van kracht blijven stel ik u – voor zover nodig – in gebreke en zal ik mij bezinnen op rechtsmaatregelen. 

Ik behoud mij alle rechten en weren voor.

Met deze brief stuit ik alle eventuele lopende verjaringen ten aanzien van mijn vorderingen die voortvloeien uit de (ook eerdere) wijzigingen in de uitvaartverzekeringen die ik bij Yarden of haar rechtsvoorgangers heb afgesloten.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant