Sommatie Lotisico

Wat kun je doen als de loterij waar je een lot van hebt zijn beloftes niet nakomt? Gedupeerde polishouders van de Lotisico kunnen een verzoek bij de rechter indienen voor een faillissement van Lotisico. Vaak wil een bedrijf ineens wel uitbetalen als er een faillissement dreigt. Dit zegt advocaat Lars Westhoff van Vissers-advocatuur.

Voordat je zo'n verzoek indient, moet je allereerst als gedupeerde het bedrijf 'in gebreke stellen' met een brief. Dus het bedrijf eerst nog een kans geven om te betalen. Gebruik voor de adressering van de brief het laatst bekende adres van het bedrijf en het laatst bekende e-mail-adres.

Advocaat Westhoff van Vissers-advocatuur heeft daarvoor een standaardbrief opgesteld. Westhoff zegt hierover: 'Kort en goed zijn er een drietal mogelijkheden voor u als deelnemer in het kader van de juridische stappen die u kunt ondernemen:

  1. een civiele procedure starten waarin u nakoming vordert van de overeenkomst tussen u en Lotisico B.V.;
  2. het aanvragen van het faillissement van Lotisico B.V., nu Lotisico B.V. in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen en meerdere vorderingen onbetaald laat; en
  3. een verzoek om handhaving bij de Kansspelautoriteit.

Het doen van een verzoek om handhaving bij de Kansspelautoriteit gaat weliswaar gepaard met amper kosten, maar dit zal zeer waarschijnlijk niet tot gevolg hebben dat Lotisico B.V. tot uitbetaling over zal gaan.

Gelet op het feit dat Lotisico B.V. voor alle partijen onbereikbaar is geworden en Lotisico B.V. haar laatstelijk bekende vestigingsadres lijkt te hebben verlaten, lijkt de kans groot dat Lotisico B.V. weinig tot geen verhaal zal bieden. Hierdoor is het twijfelachtig of het nemen van (rechts)maatregelen tegen Lotisico B.V. zinvol is, in die zin dat de kans aanwezig is dat uw inspanningen niet tot uitbetaling of voortzetting van de loterij zal leiden.

Ongeacht de vervolgkeuze die u maakt, is het aan te raden Lotisico B.V. formeel in gebreke te stellen middels de opgestelde brief.'

Voorbeeldbrief

AANGETEKEND en PER GEWONE POST

Lotisico B.V.

T.a.v. de heer W. Haighton

Ditlaar 1

1066 EE Amsterdam

Tevens per e-mail: info[at]lotisico[dot]nl

,

Betreft: Ingebrekestelling

Geachte heer Haighton,

Ondergetekende bezit de polis c.q. het lot met nummer . Op grond van de overeenkomst met Lotisico, bent U gehouden de drie keer per jaar een trekking te houden, aan de hand waarvan prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers.

In 2017 hebben er geen drie maar twee trekkingen plaatsgevonden. U bent daarmee tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen U en de deelnemers, waaronder ondergetekende. Nu sprake is van een fatale termijn, bent U, op grond van de wet van rechtswege in verzuim. Middels onderhavig schrijven bied ik U, onverplicht, nog éénmaal de gelegenheid om buiten rechte aan de op U rustende verplichtingen te voldoen, door het organiseren van de trekking(en).

[navolgende alinea is optioneel indien tevens prijzen niet zijn uitgekeerd]

Tevens bent U te kort geschoten ten aanzien van de uitbetaling van de door ondergetekende op grond van de trekkingsuitslag toekomende prijzen. Thans bent U een bedrag verschuldigd groot € . Middels dit schrijven wordt U nog een laatste maal de gelegenheid geboden om tot betaling over te gaan, door voornoemd bedrag over te maken op de bankrekening t.n.v.: .

Ondergetekende sommeert U om binnen veertien (14) dagen na dagtekening van dit schrijven te voldoen aan voornoemde sommatie(s), bij gebreke waarvan U ondergetekende geen andere keuze laat dan nadere rechtsmaatregelen jegens U te treffen.

Erop vertrouwende U naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik, onder voorbehoud van alle rechten en weren,

hoogachtend,

Ook interessant