toggle menu

Vernietig je (oude) abonnement

Maak gebruik van de onderstaande brief om je (oude) abonnement te vernietigen.

Verstuur per aangetekende post met bericht van ontvangst aan de aanbieder van uw product en bewaar een kopie van de brief en van het ontvangstbewijs dat u op het postkantoor krijgt.

Deze voorbeeldbrief hoort bij de uitzending over geld terugvragen voor je 'gratis' mobiele telefoon. Lees daar ook meer achtergrondinformatie.

Voorbeeldbrief

Aan:

Betreft:?

Mijne dames en heren,

Met betrekking tot bovengenoemde overeenkomst bericht ik u als volgt.

Op 13 juni 2014 is door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:1385) beslist dat telefoonabonnementen met een all-in prijs voor telefoonabonnement, toestel en kredietkosten (“all-in abonnement”), juridisch kwalificeren als koop op afbetaling en/of als goederenkrediet in de zin van de Wet op het consumentenkrediet en/of als kredietovereenkomst in de zin van art. 7:57 lid 1, aanhef en onder c, BW. Ook het onderhavige telefoonabonnement betreft een all-in abonnement.

Koop op afbetaling / kredietovereenkomst

Nu er sprake is van een koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 BW, diende u mij bij het afsluiten van de overeenkomst mede te delen wat de prijs (inclusief rente en samenhangende kosten) is van het telefoontoestel (zie artikel 7A:1576 lid 2 BW). Dit houdt in dat niet volstaan kan worden met een all-in prijs (zonder specificatie) waarin de belkosten, kosten voor het toestel en eventuele rente zijn verwerkt, maar niet zijn uitgesplitst. Uit deze all-in prijs is immers niet af te leiden wat de te betalen prijs is van de mobiele telefoon (vgl. HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236).

Naast het feit dat de overeenkomst gezien kan worden als een koop op afbetaling, is de overeenkomst tevens een kredietovereenkomst. Nu u mij het telefoonabonnement inclusief toestel heeft verkocht voor een all-in prijs, heeft u niet voldaan aan de informatieplichten die volgens de wet (art. 7:61 lid 2 BW) op u rusten. Voorts heeft u verzuimd de verplichte informatie, op grond van artikel 7:60 lid 1 BW in de precontractuele fase te verstrekken.

Gevolgen

Omdat de overeenkomst niet voldoet aan de eisen van art. 7A:1576 lid 2 BW, is de overeenkomst niet van kracht. Dit betekent dat aan de overeenkomst geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden, zoals ook het geval is wanneer sprake is van nietigheid. Het gaat hierbij om het deel van de overeenkomst dat ziet op de telefoon, rente en samenhangende kosten. Het deel van de overeenkomst dat ziet op het telefonieabonnement (belminuten, sms, internet) blijft in stand. De door mij betaalde bedragen ten aanzien van het toesteldeel van de overeenkomst zijn, nu de overeenkomst nooit tot stand is gekomen, onverschuldigd aan u betaald.

Partiële vernietiging overeenkomst

Voor zover nog noodzakelijk  vernietig ik tevens, mede op grond van art. 3:40 lid 2 BW, het deel van de overeenkomst dat ziet op de aankoop en/of krediet voor het toestel, aangezien de uit de overeenkomst voortvloeiende rechtshandelingen strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen (art. 7A:1576 lid 2 BW en/of 7:61 lid 2 BW en/of de hieronder te noemen oneerlijke handelspraktijken). De door mij betaalde bedragen ten aanzien van het toesteldeel van de overeenkomst, zijn dan ook onverschuldigd aan u betaald.

Toerekenbare tekortkoming en onrechtmatig handelen.

Daarnaast wijs ik u erop dat u tevens jegens mij toerekenbaar tekort bent geschoten in de nakoming van de overeenkomst en onrechtmatig heeft gehandeld, onder meer door oneerlijke handelspraktijken te verrichten (ex artikel 6:193b BW jo de artikelen 6:193c tot en met art. 6:193g BW. In het bijzonder verwijs ik naar de artikelen 6:193c lid 1 sub d BW, 6:193e onder c BW jo 6:193d lid 2 BW en art. 6:193g sub t BW). Voorts heeft u zonder wettelijke vereiste vergunning ex artikel 2:60 Wft krediet aangeboden en heeft u zich tevens niet gehouden aan de overige bepalingen van de Wft, waaronder artikel 4:33 Wft jo artikel 112 en 112a Bgfo.

Conclusie

Nu de overeenkomst met dit schrijven is vernietigd / de overeenkomst niet van kracht is, dient u mij alle betaalde gelden voor de telefoon te retourneren (inclusief de hiermee samenhangende kosten en betaalde rente). Zulks geldt ook voor de betalingen die ik heb verricht in het kader van de stilzwijgende verlenging.

Al deze bedragen zijn door mij onverschuldigd aan u betaald. Deze bedragen dienen vermeerderd te worden met de wettelijke rente vanaf de datum dat de betalingen zijn gedaan. U verkeert immers van rechtswege in verzuim als gevolg van uw onrechtmatig handelen.

  • Ik heb het toestel nog in mijn bezit. Het toestel zal ik aan u retourneren als onderdeel van de ongedaanmakingsverplichting. De kosten die ik hiervoor zal moeten maken, maken tevens onderdeel uit van mijn vordering. Deze kosten zullen € 8,15 bedragen (zie: onlineverzendservice.postnl.nl/tarieven). Graag ontvang ik  van u instructies inzake het retourneren van het toestel.
  • Ik heb het toestel niet meer in mijn bezit en ga ermee akkoord dat u, in overleg met mij over de hoogte hiervan, de hierboven gevorderde bedragen verminderd met de restwaarde van het toestel.

Ik verzoek u, en voor zover nodig sommeer ik u, mij een overzicht te sturen van de door mij betaalde gelden ten aanzien van het toesteldeel van het abonnement en tevens al hetgeen door mij onverschuldigd aan u is betaald ten aanzien van het onderhavige telefoonabonnement, vermeerderd met de wettelijke rente, binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief te storten op het rekeningnummer (IBAN) dat onder aan deze brief is genoemd. Geeft u aan deze sommatie geen gevolg, dan stel ik u nu reeds, voor zover nog vereist, in gebreke. U dient deze brief tevens te beschouwen als een handeling om de verjaring te stuiten.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,

Ook interessant

Vul hier uw telefoonnummer, contractnummer, klantnummer en de ingangsdatum van het abonnement in (zie uw contract en/of de facturen).

Sluiten