toggle menu

Verzoek verlaging abonnementsgelden

Heeft je telefoonprovider rente berekend, zonder dit van te voren gemeld te hebben? Stuur dan de onderstaande brief.

Deze voorbeeldbrief hoort bij de uitzending over geld terugvragen voor je 'gratis' mobiele telefoon. Lees daar ook meer achtergrondinformatie.

Voorbeeldbrief

Per aangetekende post verstuurd

KPN Klantenservice

Postbus 13500

9700 EG GRONINGEN

Datum:

Betreft: Verzoek verlaging abonnementsgelden

Contract:

Contract afgesloten op:

Geachte heer/mevrouw,

Met betrekking tot het bovengenoemde contract bericht ik u als volgt.

Op bovengenoemde datum heb ik met KPN een overeenkomst voor telefonie afgesloten waarbij KPN mij tevens een telefoon op afbetaling heeft verkocht. Het toesteldeel van de overeenkomst kwalificeert als een kredietovereenkomst. Mij is onlangs gebleken dat deze kredietovereenkomst niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

KPN brengt, zo is mij nu gebleken, over het krediet voor het toestel een kredietvergoeding in rekening. Dit is echter niet door KPN aan mij medegedeeld voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst en is derhalve niet tussen mij en KPN overeengekomen. Op grond van art. 7:61 lid 2 sub f en sub h BW was KPN verplicht de debetrentevoet en het totale kostenpercentage te vermelden in de kredietovereenkomst. Nu KPN zich niet aan de wettelijke voorschriften heeft gehouden, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van KPN (ex art. 6:74 BW) en/of is er sprake van een onrechtmatig handelen (ex artikel 6:162 BW). Gezien het vorenstaande wordt de kredietvergoeding ten onrechte door KPN bij mij in rekening gebracht.

Ik verzoek KPN, en voor zover nodig sommeer ik KPN, mijn abonnementsgeld te verlagen in zoverre dat er door mij geen kredietvergoeding meer betaald wordt en daarnaast de tot nu toe door mij betaalde kredietvergoeding terug te betalen. Doet KPN dit niet binnen een termijn van 14 dagen dan stel ik KPN nu in gebreke en houd ik KPN aansprakelijk voor alle schade die ik lijd en/of mocht lijden.

KPN dient deze brief tevens te beschouwen als een handeling om de verjaring te stuiten.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,

    

   

Ook interessant