Voorbeeldbrief: Bezwaar maken tegen afgewezen energietoeslag als student

Studenten worden in de meeste gemeenten uitgesloten van de energietoeslag, maar juridisch experts zeggen dat je de uitsluiting waarschijnlijk succesvol kunt aanvechten bij de rechter. Dat gaat in drie stappen: energietoeslag aanvragen, bezwaar maken en in beroep gaan. (Hier lees je uitgebreid hoe je energietoeslag eist als student.) Als jouw aanvraag voor de toeslag is afgewezen, dan kun je binnen veertien dagen met deze voorbeeldbrief bezwaar aantekenen bij jouw gemeente. 

Voorbeeldbrief

BSN:


Aan


Afdeling Bezwaar en beroepOnderwerp: bezwaarschrift
Kenmerk beslissing:


Geachte heer, mevrouw,

Ik teken bezwaar aan tegen uw beslissing van . Ik stuur een kopie van de beslissing met dit bezwaarschrift mee.

Ik ben het niet eens met de beslissing dat ik geen recht heb op de eenmalige energietoeslag. Artikel 14 EVRM en artikel 1 van Protocol nr. 12 bij het EVRM bepalen dat groepen niet uitgesloten mogen worden van een recht, tenzij daar een gerechtvaardigde grond voor is. De eenmalige energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en er is geen wettelijke grond om studenten van de bijzondere bijstand uit te sluiten. Het standpunt en de richtlijn van de VNG en het ministerie van SZW zijn ook geen rechtvaardigingsgrond voor het uitsluiten van studenten. De gemeente kan haar beleid daar dus ook niet gerechtvaardigd op baseren.

Studenten worden volgens de Memorie van Toelichting bij de wet over energietoeslag uitgesloten omdat “hun woonsituatie zeer divers is”. Dat verklaart echter niet waarom alleen studenten worden uitgesloten van deze toeslag. Ook mensen die niet studeren wonen op diverse manieren: op kamers, in een zelfstandige woning of bij hun ouders. Bovendien dragen studenten net als niet-studerenden energielasten. 

Op basis van het bovenstaande vind ik dat de eenmalige energietoeslag aan mij toegekend moet worden.

Ik vraag u om vergoeding van de kosten die ik voor deze bezwaarprocedure maak en om vergoeding van de wettelijke rente over de energietoeslag.

Hoogachtend,Bijlage: kopie van de beslissing
 

Ook interessant