Voucher ('groupon') verzilverd, maar product is niet of niet goed geleverd.

Gebruik deze voorbeeldbrief wanneer de voucher van Groupon is verzilverd, maar het product is niet of niet goed geleverd.

Voorbeeldbrief

Internetkoop (koop op afstand) inzake Groupon

Voucher ('groupon’) verzilverd, maar product wordt niet of niet goed geleverd. Ingebrekestelling en voorwaardelijke ontbinding van de overeenkomst, met sommatie tot terugbetaling zonder kosten.

Afzender:

Aan:

Groupon Netherlands

Asterweg 20K

1031 HN Amsterdam

[email protected]

CC:

Betreft: voorwaardelijke ontbinding overeenkomst omdat het geleverde product niet of niet conform de overeenkomst (de voucher/ 'groupon') is geleverd.

Referentie:

Geachte heer/mevrouw,

Op heb ik op uw website een besteld.

Ik heb een voucher ('groupon') van u ontvangen. In uw algemene voorwaarden art. 2.2 hebt u zich ertoe verplicht dat de groupon mij een recht geeft op het leveren door uw Partner, , van de op de voucher ( de ‘groupon’) vermelde prestaties of goederen.

Uw partner heeft mij (nog steeds) niet de overeengekomen en in de voucher ('groupon') genoemde prestatie geleverd. De levering zou plaats vinden binnen .

[Indien van toepassing: Dit ondanks het feit dat ik herhaaldelijk heb gevraagd om de levering.]

Ik verzoek en voor zover nodig sommeer u alsnog binnen 1 week na heden het gekochte product / de toegezegde dienst conform de overeenkomst aan mij te leveren. Voor het geval u dat niet doet, ontbind ik bij deze reeds nu buitengerechtelijk de overeenkomst met u en uw Partner / de leverancier .

Voor dat geval verzoek ik en voor zover nodig sommeer ik u en uw Partner het door mij betaalde bedrag € zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen terug te betalen door overmaking op rekeningnummer ten name van .

Voor zover nodig stel ik u beiden reeds nu in gebreke (verzuim) voor het geval u aan dit verzoek niet tijdig voldoet. Ten overvloede maak ik aanspraak op de wettelijke rente.

[Indien van toepassing: Ik ben niet bereid om de verzendkosten te betalen voor de retourzending. Daartoe ben ik wettelijk ook niet verplicht, omdat de reden van de retourzending is gelegen in het feit dat uw Partner een product heeft geleverd dat niet conform de overeenkomst is en daardoor toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenis. Dat verplicht hem tot het vergoeden van de daardoor door mij geleden schade, met inbegrip van de door mij gemaakte kosten.]

Overigens rust op u in dit verband een zorgplicht. Ik heb op uw website gekocht, op uw uitnodiging en aan u de koopsom betaald. Als de koop ontbonden wordt, moet u zorgen dat ik mijn geld terug krijg. Uw Partner zend ik een kopie van deze . Hij is ook verplicht om voor die terugbetaling te zorgen en is (was) immers verplicht om de via u aangeboden prestatie te leveren. Volgens art. 7.8 van uw algemene voorwaarden zou de Partner de prestatie op eigen naam en voor eigen rekening leveren en u zou er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Partner dat zou doen (art. 7.6). Ik moet erop kunnen vertrouwen dat u ervoor zorgt dat ik én mijn geld terug krijg én niet met onnodige kosten word opgezadeld.

Voor het geval u zich zou beroepen op de artikelen 2.2 en 7.6 van uw algemene voorwaarden, roep ik bij deze de vernietigbaarheid (vernietiging) in van deze bepalingen, die in gevolge van art. 6:236 BW onredelijk bezwarend zijn.

Uw bevestiging dat u deze hebt ontvangen zie ik gaarne binnen een week tegemoet.

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief aan Groupon, die u ook per fax of e-mail mag versturen. Vergeet ook niet de Partner per brief, fax of e-mail, een kopie te sturen met een kort begeleidend schrijven (Hierbij zend ik u een kopie van mijn brief/fax/e-mail aan Groupon. De inhoud daarvan geldt ook voor u.)

Bewaar ook een kopie van uw brief, fax of e-mail aan de Partner. ***

© mr. Pim de Vos, De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam, 24 oktober 2011.

Onderkant formulier

Ook interessant