Radar

toggle menu

Reactie Achmea

Wij stelden Achmea een aantal vragen over de woekerpoliscompensatie. Hier leest u de antwoorden.

Compensatie

1.    Hoeveel klanten van Achmea zijn inmiddels geïnformeerd over de hoogte van een eventuele compensatie?

•    We hebben tot dusver nog geen klanten op de hoogte gesteld over de hoogte van een eventuele compensatie. Dit gebeurt volgend jaar: voor minimaal 80% van de verzekeringen uiterlijk voor het einde van het tweede kwartaal en voor maximaal 20% van de verzekeringen uiterlijk het vierde kwartaal  2011.
•    Klanten zijn al wel op de hoogte gebracht van de Achmea-regeling (medio 2009) en de uitbreiding van de regeling en de overeenstemming met de consumentenorganisaties (najaar 2010). Klanten hebben met behulp van een brief/ folder en de internetsites van de betrokken merken (Centraal Beheer Achmea, FBTO, Avéro Achmea en Interpolis) goed kennis kunnen nemen van de werking van de regeling. En van het feit dat ze in 2011 van ons horen of ze een vergoeding krijgen en zo ja, wat deze inhoud.

2.    Waarom duurt het zo lang voordat hier duidelijkheid over is en de klanten geïnformeerd kunnen worden?

•    De berekening van een eventuele compensatie is veel werk en dient zorgvuldig te gebeuren, dit kost tijd. Bovendien gaat de Achmea-regeling verder dan de regeling van de meeste andere verzekeraars. Zo hebben we ook een maximaal kostenpercentage gesteld voor het spaargedeelte van hybride beleggingsverzekeringen (maximaal 1,25). Bovendien vergoedt Achmea direct in 2011 en niet aan het einde van de looptijd. Deze punten zijn afgelopen najaar met de consumentenorganisaties vastgesteld en kosten extra tijd in de afhandeling.
•    Het is veel werk door het relatief grote aantal verzekeringen (> 800.000), de grote diversiteit aan producten (> 120) en het feit dat we de verzekeringen vanaf ingangsdatum moeten herrekenen (hiervoor hebben we soms gegevens van 20 jaar geleden nodig, deze zijn niet in alle gevallen elektronisch beschikbaar).
•    We hebben onze klanten medio 2009 beloofd dat wij uiterlijk ultimo 2010 de vergoedingen berekend zouden hebben. Door de aanpassing van de regeling (en de daaruit volgende overeenstemming met de consumentenorganisaties) in september 2010, is dit niet mogelijk. Door de uitbreiding van de regeling moeten berekeningen aangepast worden en soms opnieuw uitgevoerd. Het moment van communiceren is daardoor verschoven naar het tweede kwartaal van  2011 cq het vierde kwartaal van 2011.

3.    Wanneer verwacht Achmea alle klanten geïnformeerd te hebben?

Zie antwoord op vraag 1

Moderne producten

4.    Bieden jullie nu nieuwe beleggingsverzekeringen aan die transparanter zijn qua kosten dan de oude woekerpolissen?

•    Achmea is gestopt met actieve verkoop van beleggingsverzekeringen. Alle nog lopende beleggingsverzekeringen voldoen aan de wetgeving en de vereisten rondom transparantie.

5.    Wat voor producten zijn dit?

Zie antwoord vraag 4

6.    Wat is de kostenstructuur van deze producten?

Zie antwoord vraag 4

Genereuzer aanbod?

Radar hoort veel geluiden van consumenten die ontevreden zijn met de compensatievoorstellen. Daarnaast zijn financieel experts van mening dat de compensatieregeling administratief gezien onuitvoerbaar is en niet zal leiden tot genoegdoening bij de consument. Wat vindt Achmea van het idee dat verzekeraars actiever hun klanten zouden moeten benaderen om ze een genereuzer aanbod te doen voor compensatie over het verleden? Voor de toekomst zou de verzekering dan moeten worden omgezet naar een transparanter product met lagere kosten.

•    Achmea is van mening dat de regeling administratief uitvoerbaar is, we beogen onze klanten in het tweede kwartaal van 2011 cq het vierde kwartaal van 2011 te laten weten of ze een vergoeding krijgen.
•    Achmea compenseert eventueel te veel betaalde kosten over zowel het verleden als de toekomst. Hierbij is de hoogte van de vergoeding significant hoger dan in de aanbeveling van de ombudsman geadviseerd.
•    Tevens keren wij onze eventuele vergoedingen meteen uit, de klant hoeft niet te wachten tot de einddatum van de verzekering (direct duidelijkheid). De vergoeding wordt toegevoegd aan de waarde van de verzekering, waardoor deze mee ontwikkelt met de verzekering tot het einde van de looptijd.
•    Daarenboven heeft Achmea de intentie om haar klanten met een beleggingsverzekering actief te benaderen met de mogelijkheid over te stappen naar een nieuw en goedkoper product.  In haar regeling beleggingsverzekeringen heeft Achmea, naast afspraken over maximale kosten en risicopremies, ook afspraken gemaakt over productconversies. Nadat wij onze klanten gecompenseerd hebben, zullen zij daarna een nieuw product aangeboden krijgen wat met betrekking tot tarief en voorwaarden gunstiger is dan het oude product wat men heeft. Wel is van belang voor onze klanten dat men de oude fiscale vrijstellingen blijft behouden, wij zullen daarvoor ook overleggen met de fiscus.

Samengevat komen deze afspraken in de Achmea-regeling over conversie op het volgende neer (hoofdlijnen):

•    Achmea verplicht zich om voor minimaal 90% van de polishouders van beleggings-verzekeringen van de merken Centraal Beheer Achmea, FBTO en Sterpolis voor 1 april 2012 een nieuwe verzekering aan te bieden. De resterende 10% volgt voor 1 april 2014. Streven is echter om deze portefeuilles grotendeels al in het tweede kwartaal van 2011 een nieuw aanbod te doen.
•    Achmea zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is ook de polishouders van beleggingsverzekeringen van de merken Avero Achmea en Interpolis een nieuwe verzekering aanbieden, tenzij:
•    de cumulatieve voordelen van de conversie voor de polishouders én voor Achmea te gering zijn om de kosten van de conversie voor Achmea te kunnen rechtvaardigen (NB onder kosten van conversie wordt niet verstaan het mislopen van eventuele toekomstige winsten op de verzekeringen).
•    de conversie voor Achmea om andere redenen zodanig bezwarend is dat deze, mede afgezet tegen de belangen van de betreffende polishouders bij de conversie, in redelijkheid niet van de verzekeraar kan worden gevergd.
•    De nieuwe verzekering moet aantoonbaar lagere kosten en risicopremies hebben dan de lopende verzekering waarvoor deze in de plaats komt.
•    De eventuele overstap naar de nieuwe verzekering is kosteloos (er mogen geen kosten voor in rekening worden gebracht, ook niet indirect via afsluitprovisies of andere zogenoemde ‘eerste kosten’ in de nieuwe verzekering).
•    Een eventuele overstap naar de nieuwe verzekering heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding vanuit de Achmea-regeling voor beleggingsverzekeringen.

Lees ook

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant