Radar

toggle menu

Resultaten enqûete TROS Radar

De enquete is ingevuld door ruim 58.000 mensen. Dit zijn mensen die zich hebben ingeschreven bij het Radar Testpanel en op regelmatige basis enquetes in vullen voor TROS Radar. Van deze 58.000 mensen hebben ruim 36000 mensen de afgelopen twee jaar een verdoving bij de tandarts of kaakchirurg gehad. De vragen zijn aan deze laatste groep gesteld.

Voorlichting
We vroegen aan de mensen die een verdoving hebben gekregen ‘Bent u, voor u de verdoving kreeg, voorgelicht over de verdoving, het verdovingsmiddel en de mogelijke bijwerkingen.

14% zegt voorgelicht te zijn.
15,7 zegt niet voorgelicht te zijn, maar was volledig op de hoogte van het middel, de behandeling en de bijwerkingen
68,6 % geeft aan niet voorgelicht te zijn.

Vervolgens vroegen we of aan de mensen die niet zijn voorgelicht of ze beter
voorgelicht hadden willen worden over de verdoving, het verdovingsmiddel en de mogelijke bijwerkingen. Ruim 51% geeft aan dat ze beter voorgelicht hadden willen worden. 34% heeft die behoefte niet. En 14% heeft geen mening.

Bijsluiter:
Vervolgens vroegen we of mensen voorafgaand aan het toedienen van de verdoving de bijsluiter van de verdoving is laten getoond.
Ruim 98% aan dat ze die niet gezien hebben.

Ook vroegen we of men deze bijsluiter voor danwel na de behandeling had willen inzien. Ruim 45% geeft aan de bijsluiter wel graag te willen inzien. 39% heeft die behoefte niet. 15% heeft geen mening hierover.

Medisch dossier:
We vroegen vervolgens of voorafgaand aan het toedienen van de verdoving is gevraagd naar het medicijngebruik, allergieen of medisch verleden.
35% geeft aan dat hier inderdaad naar gevraagd is.
64,5% geeft aan dat dit niet het geval was.

Uiteraard vroegen we aan deze mensen of de tandarts mogelijkerwijs al wel op de hoogte was van deze informatie: ‘Is uw tandarts of kaakchirurg op de hoogte van uw medicijngebruik, allergieen en medisch dossier?’
10 procent geeft hierop aan dat de tandarts volledig up to date is.
11,1 procent zegt dat de tandarts niet helemaal op de hoogte is omdat het er sinds het intakegesprek wel een aantal dingen veranderd zijn.
78,9% geeft aan dat hier nooit naar gevraagd is.

Klachten:
Uiteraard vroegen we de mensen ook of ze klachten hebben gekregen naar aanleiding van de verdoving. We maakten hierbij onderscheid tussen klachten op de korte termijn en op de lange termijn.

‘Heeft u in de periode kort na de verdoving lichamelijke klachten ondervonden als gevolg van de verdoving?’
3,4% geeft aan op de korte termijn klachten te hebben gehad van de verdoving.
10% heeft klachten gehad op de korte termijn waarvan ze niet zeker weten of het van de verdoving kwam.

Meest gehoorde klachten op de korte termijn zijn misselijkheid (27,9%), hoofdpijn(49,1%), duizeligheid/bewustzijnsstoornissen (24,2%) en smaakverlies (19,8%) 86,8% geeft aan geen klachten te hebben gehad.

Op de langere termijn geeft 1% (toch nog 353 respondenten) klachten te hebben
gelregen als gevolg van de verdoving.
6% zegt op de langere termijn klachten te hebben, maar weet niet zeker of die het gevolg zijn van de verdoving.
Meest gehoorde klachten opde langere termijn zijn hoofdpijn (39,7%) Duizeligheid / bewustzijnstoornissen (20,6%) en oorsuizingen (17,3%) en zichtproblemen (14%)

Afhandeling klachten:
We vroegen de mensen met klachten of ze hiermee terug zijn geweest naar de tandarts of kaakchirurg en hoe daarop gereageerd werd.
13,3% is met klachten teruggeweest naar de tandarts of kaakchirurg.
54,2% geeft aan dat er serieus naar geluisterd werd en dat het probleem serieus
genomen werd
20,4% geeft aan dat de klacht niet echt serieus genomen werd
11,8% geeft aan dat de klacht absoluut niet serieus genomen werd.

Lees ook

Reacties

Op de vernieuwde Radar website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.

Ook interessant