ABN AMRO: Dit zijn de 'bewuste' polisvoorwaarden

Maandag 15 april besteedde Radar nogmaals aandacht aan de Spaargroei- en Meegroeiverzekering van ABN AMRO. Consumenten sloten een spaarhypotheek af met een overlijdensrisicoverzekering. Wanneer je partner overlijdt, krijg je de uitkering die op de polis staat, maar het inmiddels gespaarde geld gaat naar ABN AMRO. Dat is consumenten niet verteld toen ze dit product afsloten. Ze kunnen het vervallen van hun spaargeld aan de bank ook niet uit de polisvoorwaarden halen.   

Nellie van Beem sloot samen met haar inmiddels overleden man in 2004 de Meegroeihypotheek met de Meegroeiverzekering af via een hypotheekadviseur van ABN AMRO. Ze hadden een spaarhypotheek van 100.000 euro en aflossingsvrij deel van 166.500 euro. Beiden sloten een overlijdensrisicoverzekering af voor het geval één van beiden kwam te overlijden. In 2016 overleed haar man. De bank keerde 101.000 euro zoals staat op de verzekeringspolis. Maar hun spaarpot van 69.000 euro - die ze zelf hadden gespaard voor de aflossing van de hypotheek - ging naar de bank.  

Ton restschuld

Het echtpaar Koningstein was op 25 februari al te zien in Radar. Zij sparen in twintig jaar 246.600 euro bij elkaar voor de aflossing van hun spaarhypotheek. Ook zij sluiten voor de zekerheid twee overlijdensrisicoverzekeringen af ter hoogte van 146.000 euro. Maar mocht één van beiden vlak vóór de einddatum in 2029 overlijden - dan hebben ze bijna de hele hypotheek bij elkaar gespaard - maar dan keert de verzekering slechts 146.000 euro uit. De rest van het spaargeld vervalt aan de bank en de achterblijver blijft zitten met een ton restschuld. Een risico waar ze nooit over zijn voorgelicht. En ook dit is niet te halen uit de polisvoorwaarden.

'Werking is heel duidelijk'

In de uitzending zat Anton Bosch, directeur Hypotheken bij ABN AMRO om uitleg te geven. 
‘Het gaat om een spaarhypotheek waar er tienduizenden van zijn in Nederland. De werking is heel duidelijk. Je bouwt een bepaald vermogen op tot een doelkapitaal, normaal gesproken in 30 jaar. Dat krijg je dan uitgekeerd. Als je gedurende die 30 jaar komt te overlijden of je partner overlijdt, dan wordt hetzelfde bedrag uitgekeerd. In dit geval 100.000 euro.’ 

Bosch beloofde Radar meer informatie te sturen waar dit vermeld staat in de polisvoorwaarden. We kregen deze uitleg van ABN AMRO: 

Meegroeiverzekering:

 • De Meegroeiverzekering is een gecombineerde verzekering (geen spaarrekening) die een bedrag uitkeert op de einddatum (als de klanten nog in leven zijn), of tussentijds als een van de klanten overlijdt. 
 • Op het polisblad staat vermeld wat is verzekerd bij in leven zijn op de einddatum: het belegd vermogen of een gegarandeerd bedrag indien de klant uitsluitend inlegt op de Hypotheekrenterekening. 
 • Op het polisblad staat vermeld wat is verzekerd bij overlijden van betreffende klant: een bedrag of percentage van het belegd vermogen indien dit hoger is. Tevens staat hier vermeld dat de verzekering hierna wordt beëindigd. 
 • Op het polisblad kan de klant lezen welke voorwaarden van toepassing zijn: Algemene Voorwaarden Flexibele Hypotheekverzekering AVFL-9905 en de Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering (MGV-9910)
 • In artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden Flexibele Hypotheekverzekering (AVFL-9905) staat duidelijk vermeld dat bij overlijden het op de polis vermelde bedrag bij overlijden wordt uitgekeerd, de verzekeringsovereenkomst vervalt en het belegd vermogen aan de verzekeraar vervalt.  Onder het belegd vermogen wordt ook verstaan het saldo van de renterekening (zie artikel 1 van de AVFL-9905).

Hieronder staan de twee relevante artikelen uit de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4.2 AVFL-9905:
4.2 Indien een bedrag bij overlijden van de verzekerde(n) is verzekerd, wordt gedurende de looptijd van de verzekering het op de polis vermelde verzekerd bedrag bij overlijden uitgekeerd. Alsdan vervalt de verzekeringsovereenkomst en vervalt het belegd vermogen aan de verzekeraar. Bij gelijktijdig overlijden van twee verzekerden, wordt het hoogste bedrag van de twee verzekerde bedragen uitgekeerd.

Artikel 1 AVFL-9905:
Belegd vermogen
Het belegd vermogen is gelijk aan het saldo van de renterekeningen plus de waarde van alle participaties die zijn toegewezen aan de individuele verzekeringsovereenkomst, berekend tegen de op dat moment geldende verkoopkoers.

Kifid uitspraak

De bank stuurde tevens de Kifid-uitspraak uit 2015 waarnaar door Anton Bosch werd verwezen tijdens de uitzending. (Het gaat om een Spaargroeiverzekering zoals het echtpaar Koningstein heeft).

Spaargroeiverzekering:

 • De Spaargroeiverzekering is een gecombineerde verzekering die een gegarandeerd bedrag uitkeert op de einddatum (als de klanten nog in leven zijn), of tussentijds als één van de klanten overlijdt. Op het polisblad is duidelijk terug te vinden dat het een verzekering betreft die uitkeert bij in leven zijn op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum. Hieruit kan de klant opmaken dat het dus niet een losse spaarrekening met losse orv betreft.
 • Binnen de Spaargroeiverzekering wordt door de klant waarde opgebouwd op de Hypotheekrenterekening. Hierdoor is de rentevergoeding over de opgebouwde waarde gelijk aan de hypotheekrente die de klant betaalt.
 • Bij kruislings gesloten polissen (zoals bij de familie Koningstein) is er sprake van twee Spaargroeiverzekeringen, waarbij op iedere polis twee verzekerden staan vermeld: bij polis 1: verzekerde 1 is de man, verzekerde 2 is de vrouw en bij polis 2: verzekerde 1 is de vrouw en verzekerde 2 is de man.
 • Op de offerteformulieren die zijn ingevuld en door de klanten geparafeerd, is terug te vinden hoe de precieze constructie vorm moest krijgen. De polissen worden conform de geparafeerde offerteformulieren opgesteld.
 • Op het polisblad van beide verzekeringen staat vermeld wat is verzekerd bij in leven zijn op de einddatum van beide verzekerden: het belegd vermogen of een gegarandeerd bedrag indien de klant uitsluitend inlegt op de Hypotheekrenterekening.
 • Op het polisblad van beide verzekeringen staat vermeld wat is verzekerd bij overlijden van verzekerde 1: in dat geval vindt geen uitkering plaats en wordt de verzekering beëindigd. Omdat geen uitkering plaats vindt wordt iedere maand door de verzekeraar extra geld aan de verzekering toegevoegd.
 • Op het polisblad van beide verzekeringen staat vermeld wat is verzekerd bij overlijden van verzekerde 2: in dat geval vindt uitkering van een vast bedrag plaats, of 110% van de reeds opgebouwde waarde in deze polis als deze hoger is. Tevens staat op het polisblad vermeld dat de verzekering hierna wordt beëindigd.
 • Op het polisblad kan de klant lezen welke voorwaarden van toepassing zijn: Algemene Voorwaarden Flexibele Hypotheekverzekering AVFL-0810 en de Aanvullende Voorwaarden Spaargroeiverzekering (SGV-0810).

Voor de volledigheid tref je als bijlage de twee van toepassing zijnde voorwaardensets aan: Algemene Voorwaarden Flexibele Hypotheekverzekering AVFL-0810 en de Aanvullende Voorwaarden Spaargroeiverzekering (SGV-0810). Hieronder staan de relevante artikelen uit de voorwaarden.


Artikel 4.4 AVFL-0810:
4.4 Indien een bedrag bij overlijden van de verzekerde(n) wordt uitgekeerd, dan vervalt de verzekeringsovereenkomst en vervalt het belegd vermogen aan de verzekeraar, tenzij op de polis anders is overeengekomen. Bij gelijktijdig overlijden van twee verzekerden, wordt het hoogste bedrag van de twee verzekerde bedragen uitgekeerd. Bij gelijktijdig overlijden van de verzekerde en de medeverzekerde, worden beide verzekerde bedragen uitgekeerd.

Artikel 1 AVFL-0810
Belegd vermogen 
Het belegd vermogen is gelijk aan het saldo van de renterekeningen plus de waarde van alle participaties die zijn toegewezen aan de individuele verzekeringsovereenkomst, berekend tegen de op dat moment geldende koers. 

Risicokapitaal 
Het risicokapitaal van de verzekering wordt bepaald door het verschil van de dekking bij overlijden en het aanwezige belegd vermogen.
Artikel 1 SGV-0810

Risicokapitaal 
Het risicokapitaal is gelijk aan de verzekerde uitkering bij overlijden minus de opgebouwde waarde. Indien de opgebouwde waarde hoger is dan de verzekerde uitkering bij overlijden, merkt de verzekeraar het verschil aan als negatief risicokapitaal. In het geval er twee verzekerden zijn, is er sprake van twee (negatieve) risicokapitalen. 
Artikel 5 SGV-0810

Bonusparticipaties 
5.1 Per EUR 10.000 negatief risicokapitaal kent de verzekeraar een bonus in euro’s toe, welke wordt afgeleid van het in de bijlage genoemde bonusparticipatietarief. Indien de bonus hoger is dan de totale kosten en premies, wordt het meerdere op de Hypotheekrenterekening bijgeschreven. 

Meer over:

Ook interessant