Telefoontjes van Lotto of Staatsloterij: oplichting?

Telefoontjes van Lotto of Staatsloterij: oplichting?

Sinds enige tijd verschijnen er op diverse plaatsen meldingen over telemarketing uit naam van Lotto B.V. of de Staatsloterij op internet. Marketinggerelateerde telefoontjes van een in beginsel ontraceerbaar telefoonnummer vormt in zekere zin de basis van deze meldingen. De meldingen waar het om gaat zijn echter vrijwel unaniem negatief van aard, wijst onderzoek van Opgelicht?! uit. Dat is bovendien niet alles: veel melders vertrouwen het niet en zoeken het in de hoek van misleiding of stellen zelfs ronduit dat er sprake is van oplichting. Is dat ook zo? Of zit het eigenlijk heel anders?

Terug naar dat telefoonnummer. Er wordt weliswaar niet anoniem gebeld, maar wie dat telefoonnummer door Google trekt, vindt geen rechtstreekse, legitieme verwijzing naar een bedrijf of instantie. Dat wordt als verdacht ervaren. Er zijn echter websites waar je informatie over onbekende nummers kunt achterhalen. Dat gaat om websites zoals Wieheeftgebeld.nl, Telguarder.com en Gebelddoor.nl.

Krijg je een oproep van een voor jou onbekend nummer en heb je reden om de intentie van de beller in twijfel te trekken? Dan kun je op deze websites nagaan of andere consumenten ook door dit nummer zijn gebeld en wat de aard van deze gesprekken precies omvat.

070-2085027

Opgelicht?! werd gewezen op diverse meldingen over het telefoonnummer 070-2085027 dat in verband werd gebracht met Lotto B.V. en de Staatsloterij. Het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk hoe de spreekwoordelijke vork in de steel zit, maar de aard van de meldingen over dat specifieke telefoonnummer gaven voldoende aanleiding tot nader onderzoek. De volledige bevindingen van dat onderzoek kun je hier nalezen:

Het volledige artikel op Opgelicht?!

Verschillende telefoonnummers

Aanvullend onderzoek wees uit dat er niet één, maar tien verschillende telefoonnummers worden gebruikt in het kader van marketinggerelateerde doeleinden. In alle gevallen was de prefix van dat nummer identiek, maar week slechts de extensie (de laatste drie cijfers) af. Op basis daarvan kon geconcludeerd worden dat de bron van deze telefoontjes in dezelfde hoek moet worden gezocht.

Meldingen in kaart gebracht

De meldingen over deze telefoonnummers werden nagetrokken en in kaart gebracht. Medio april waren er over deze telefoonnummers maar liefst 520 individuele recensies achtergelaten, waarvan er 518 negatief waren. Dat aantal is sindsdien verder opgelopen.

Unaniem negatief

Het beeld dat op basis van deze meldingen ontstaat, is dus vrijwel unaniem negatief. Het zou gaan om telemarketing of spam, sommige recensenten geven aan dat hun telefoon op voorhand al waarschuwt voor mogelijke fraude en anderen verbreken geschrokken de verbinding als er naar bankrekeningnummers wordt geïnformeerd.

Zijn het wel loterijen?

Ook weet vrijwel niemand te achterhalen wie er precies achter deze telefoontjes zit: er wordt weliswaar gesproken over Lotto of de Staatsloterij, maar velen denken dat er in werkelijkheid andere partijen – met slechte bedoelingen – achter deze telefoontjes zitten. Ongeacht het antwoord op de vraag wie er precies achter zit, het aantal meldingen doet in die zin niets af aan het feit dat op basis van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat velen de werkwijze in ieder geval als ontransparant beschouwen.

Reactie Nederlandse Loterij

Opgelicht?! zocht contact met de Nederlandse Loterij – het bedrijf waar Lotto B.V. en de Staatsloterij onder vallen – om de zaak op te helderen. Wat blijkt? Een persvoorlichter bevestigt dat deze telefoonnummers inderdaad worden ingezet voor telefonische marketing. De opvatting dat het om oplichters gaat – een vaak gehoorde opmerking in de recensiepanelen – kan bij dezen naar het rijk der fabelen worden verwezen, want daarvan is geen sprake.

Werkwijze

Wel zijn er nog een aantal vragen over het feit dat deze werkwijze door honderden consumenten als vervelend en weinig transparant wordt ervaren.

De persvoorlichter betreurt het dat er consumenten zijn die de werkwijze als onprettig, misleidend of zelfs gevaarlijk ervaren en stelt dat het niet de bedoeling is dat consumenten irritatie ervaren: 'Wij willen graag dat mensen een positieve ervaring hebben in het contact met Nederlandse Loterij en haar spelmerken. Dagelijks monitoren en evalueren we acties en gesprekken zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren.'

Bellijst

Op de vraag hoe consumenten op een bellijst verschijnen en hoe het bedrijf in het bezit komt van telefoonnummers voor marketinggerelateerde doeleinden wordt gesteld dat consumenten zonder reeds bestaande klantrelatie alleen benaderd mogen worden als diegene expliciet een opt-in afgeeft. Op een zeker ogenblik hebben consumenten dus – al dan niet bewust – toestemming gegeven om benaderd te mogen worden.

Code Telemarketing

Nederlandse Loterij geeft verder aan dat ze zich strikt aan de Code Telemarketing houden. Het naleven van deze code is sinds 1 maart 2020 wettelijk verplicht en de code heeft als doel om consumentenirritatie bij telemarketing te voorkomen. Deze regels worden naar eigen zeggen strikt gehandhaafd en processen omtrent telemarketing worden continu gemonitord en geëvalueerd: 'We monitoren zelf ook de acties, luisteren gesprekken terug en bespreken klachten zodat we acties kunnen evalueren en verbeteren.'

Mogelijkheid tot afmelden

Ook geeft de woordvoerder aan dat consumenten in ieder gesprek actief de mogelijkheid wordt geboden om zich af te melden voor toekomstige telemarketingactiviteiten. Wel benadrukt de Nederlandse Loterij dat consumenten kennis dienen te nemen van de regels omtrent telefonische benadering.

De Nederlandse Loterij houdt zich dus aan de wet, en van oplichting is geen sprake.

Expliciet informeren naar afmelding

Maar wat als jij wordt gebeld en je daar niet op zit te wachten? Dan moet je expliciet informeren naar de optie om je telefoonnummer uit de bellijst te schrappen zodat je niet langer benaderd wordt. De beller is onder het zogenaamde recht van verzet wettelijk verplicht om dit verzoek direct administratief te verwerken. Nederlandse Loterij biedt deze optie in telefoongesprekken naar eigen zeggen standaard aan, maar volledigheidshalve is het goed om dit te weten.

De Autoriteit Consument & Markt heeft het één en ander over dit recht van verzet op de website gezet. Krijg je toch nog ongewenste telefoontjes? Dan kun je een klacht indienen bij ConsuWijzer.

Geen sprake van oplichting

Wie toch wordt gebeld, heeft waarschijnlijk op een onbewaakt ogenblik toestemming gegeven voor telefonische benadering. In die zin kunnen we stellen dat er geen sprake is van oplichting, maar dat consumenten zelf ook de verantwoordelijkheid dienen te nemen over waar ze precies toestemming voor geven bij deelname aan eventuele acties. Naar eigen zeggen benadert de Nederlandse Loterij namelijk alléén potentiële nieuwe klanten als deze personen daar op een zeker ogenblik expliciet een opt-in voor hebben afgegeven, en dat staat ze binnen de kaders van de wet geheel vrij.

Ook interessant