toggle menu

Algemene voorwaarden

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. AVROTROS sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen.

Op de diverse sites worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De verschillende redacties bekijken de berichten die naar fora et cetera gestuurd voren nimmer vooraf, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

AVROTROS is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers zoals bijvoorbeeld op fora geplaatst. Berichten die oproepen tot geweld of op andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden worden zo spoedig mogelijk na constatering daarvan verwijderd. AVROTROS distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en / of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers.

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en / of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van AVROTROS en / of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Cookies

Radar maakt, net als de rest van de Nederlandse Publieke Omroep, gebruik van cookies. Er wordt  onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.

Deze cookies worden geplaatst om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten en een bezochte website zo interessant mogelijk te maken. Zo worden d.m.v. cookies instellingen bewaard en wordt voorkomen dat veelvuldig dezelfde advertentie getoond wordt.

Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties.

Lees hier meer over het cookiebeleid van AVROTROS.

Aanvullend cookiebeleid Radar

Cookies op Radartv.nl worden ook gebruikt voor het doen van aanbevelingen. Bij het accepteren van de overige cookies ga je hier automatisch mee akkoord. Ben je het hier niet mee eens, dan kun je dit zelf aanpassen. Dit kan hier. Let op, dit doe je dan voor álle websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Aanbevelings-cookies worden maximaal 1 jaar bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

De internetredactie van Radar probeert jouw bezoek aan radartv.nl zo nuttig mogelijk te maken. Wat de ene bezoeker nuttig vindt, vindt de andere misschien juist nutteloos. Daarom willen we onze site aan jouw persoonlijke wensen aanpassen. Hier merk jij niets van. Hopelijk merk je alleen dat het steeds prettiger wordt om Radartv.nl te bezoeken.

We moeten wel weten wat de wensen van onze bezoekers zijn. Het liefst hadden we het gewoon gevraagd aan je, wat je leuk vindt, wat niet of waarom je Radar bezoekt en wat je daar verwacht aan te treffen. Helaas is dat ondoenlijk: maandelijks bezoeken ruim 1,5 miljoen mensen onze site en maar een fractie daarvan heeft tijd en zin om ons te vertellen wat ze van de site vinden. Daarom halen we die informatie uit je surfgedrag via cookies. Daarvoor hoef je niets extra’s te doen.

Beeldgebruik

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Wedstrijdvoorwaarden Loden Leeuw

De door de deelnemer ingevulde naam- en adresgegevens worden door Radar enkel verzameld voor deze wedstrijd (het verloten van prijzen), en zullen door Radar noch door AVROTROS voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de deelnemer heeft aangegeven de nieuwsbrief van Radar te willen ontvangen. In dat laatste geval wordt het e-mailadres opgenomen in het abonneebestand van de Radar nieuwsbrief.

Medewerkers van AVROTROS komen niet in aanmerking voor prijzen.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn / haar naam in de uitzending genoemd danwel getoond wordt, indien hij / zij een van de prijswinnaars is.

Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Gebruiksvoorwaarden Radar app

Met het inzenden van foto's en / of video's (een ‘bijdrage’) via deze app geef jij (de ‘gebruiker’) AVROTROS toestemming voor openbaarmaking van (gedeeltes) van die foto's en / of video's, via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

De gebruiker stelt alleen bijdragen beschikbaar waarvan de inzender zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht.

De gebruiker vrijwaart AVROTROS van elke aanspraak van derden. De gebruiker verklaart zicht ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding. De bijdrage mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend, illegaal of onfatsoenlijk zijn. Het is aan AVROTROS om dit te bepalen.

AVROTROS is niet aansprakelijk voor schade, letsel of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van de app.

AVROTROS zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de input de naam van de gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet gebeurt, zal de gebruiker hiertegen geen bewaar maken.

AVROTROS kan deze voorwaarden te allen tijde aanpassen.