Aflossingsvrije hypotheek - reactie ABN Amro

Aflossingsvrije hypotheek - reactie ABN Amro

Hieronder vind je de reactie van ABN Amro op de uitzending van Radar (16-04-2018) over de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek.

  • Hoeveel aflossingsvrije hypotheken lopen er bij de bank?
  • Hoeveel miljoenen / miljarden staan er bij de bank uit aan aflossingsvrije hypotheken?
  • Welk bedrag en of percentage is een 100% aflossingsvrije hypotheek, hoeveel 50% en hoeveel minder dan 50%
  • Zit er aan de aflossingsvrije hypotheek nog een ander product gekoppeld (aflossing dmv beleggingen of sparen)?

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat de Nederlandse hypotheekschuld voor 55 % bestaat uit aflossingsvrije leningen en beleggingshypotheken. DNB verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700 duizend huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt.

Deze situatie betekent niet dat iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook in de problemen komt aan het eind van de looptijd. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten, is van plan om het huis te verkopen of heeft een andersoortige oplossing. Toch is er ook een potentieel kwetsbare groep die bijvoorbeeld niet gespaard heeft of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek.

De potentiële risico’s rond aflossingsvrije hypotheken komen vanzelfsprekend aan de orde in hypotheekgesprekken rond verlengingen, wanneer mensen willen verbouwen of verhuizen, etc. In 2017 is ABN AMRO gestart om klanten actief hierover te benaderen. Dat doen wij aan de hand van segmentatie. De eerste aandacht gaat uit naar klanten met een hoge hypotheekwaarde ten opzichte van de marktwaarde van hun woning, klanten die binnen nu en vijf jaar met pensioen gaan of waar binnen nu en vijf jaar de hypotheek afloopt. Het doel is om klanten te activeren naar hun hypothecaire situatie te kijken – nu en in de toekomst – en waar nodig op tijd in actie te komen.  ABN AMRO zal  klanten met een aflosvrije hypotheek  proactief blijven benaderen. Maar vanzelfsprekend kunnen zij ook contact opnemen met de bank als zij vragen hebben.

Banken werken op dit moment daarnaast in NVB-verband en in afstemming met de toezichthouders aan een gezamenlijke en eenduidige indeling van hun hypotheekklanten zodat we over de hele linie een beter inzicht krijgen in de omvang van de groep klanten die mogelijk risico’s lopen. Om vervolgens met deze klanten in gesprek te gaan over hun situatie en een toekomstige oplossing.

Houdt de bank in de gaten of mensen tegen het eind van de looptijd voldoende kapitaal hebben opgebouwd om hun hypotheek af te lossen?

Aan de hand van de genoemde segmentatie benadert ABN AMRO klanten om te kijken of zij potentieel een probleem hebben bij de aflossing van hun hypotheek. De bank heeft hier in eerste instantie geen volledig beeld van, omdat er bijvoorbeeld wel inzicht is in de spaaropbouw, maar in mindere mate in de beleggingsopbouw via een verzekeraar of andere tegoeden. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met klanten om te bepalen of er een potentieel probleem is en wat mogelijke oplossingen zijn.

Wat doet de bank om consumenten te attenderen / waarschuwen voor de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek?

ABN AMRO benadert en iformeert klanten op verschillende manieren gebruikt: telefonie, brieven, e-cards, bankmail, banners op de website en in de bankomgeving. Allemaal bedoeld om klanten bewust te maken van de werking en risico’s van een aflosvrije hypotheek en uiteindelijk te bewegen om in actie te komen indien dit nodig is. Dit krijgt ook een plek binnen bredere campagnes rondom hypotheken (zoals de aflossingscampagne die nu loopt).

Weet de bank hoeveel huizenbezitters hun hypotheek aan het eind van de looptijd niet kunnen aflossen?

Nee, nog niet. De bank heeft zicht op wie een aflossingsvrije hypotheek heeft, maar dit wil niet meteen zeggen dat mensen een probleem hebben of krijgen. Dat hangt af van de specifieke klantsituatie. ABN AMRO zet er op in om dat de komende tijd goed in beeld te krijgen.

Kun je na het aflopen van de looptijd (meestal 30 jaar) nog opnieuw een hypotheek afsluiten?

Zo ja, aan welke voorwaarden moet de consument voldoen? (Bijvoorbeeld: leeftijd / inkomen / eigen vermogen / waarde onderpand)

Zo nee, waarom wordt een nieuwe hypotheek afgewezen?

Uitgangspunt is dat klant bij het einde van de looptijd van de hypotheek de lening terugbetaalt. Wil de klant echter blijven wonen in zijn huidige woning, en  heeft hij niet voldoende middelen om de lening af te lossen, dan zijn er mogelijkheden om opnieuw een hypotheek af te sluiten.

Het wel of niet verlengen van de hypotheek hangt af van de specifieke klantsituatie. Er vindt een toetsing plaats op inkomen, huidige waarde van het onderpand en betaalbaarheid van de (nieuwe) hypotheeklasten. Op basis van deze informatie kan de hypotheek worden verlengd of wordt met de klant gezocht naar een passende oplossing. Ons beleid geeft ruimte voor ‘explain’ mogelijkheden indien betaalbaarheid niet passend is. Of het verlengen van de hypotheek mogelijk is is echt maatwerk en afhankelijjk  van de persoonlijke situatie. Onze inzet nu en de komende jaren is er op gericht dat we deze klanten in beeld krijgen en samen met de klant eventuele problemen oplossen of voorkomen voordat het vernieuwen van de hypotheek aan de orde is.

Wat is het financiële risico voor de bank als een groot deel van de hypotheekportefeuille niet afgelost kan worden?

ABN AMRO verwacht niet dat dit aan de orde zal zijn door de acties die wij nu inzetten om samen met de klant mogelijke problemen te voorkomen of op te lossen. Uiteindelijk, als ultimum remedium kan een bank de hypotheeklening opeisen en als deze niet kan worden afgelost, het bijbehorende onderpand verkopen. Of er sprake is van een restschuld is afhankelijk van de ontwikkeling van de woningwaarde en de hoogte van de hypotheekschuld.

Ook interessant