Aflossingsvrije hypotheek - reactie de Volksbank

Aflossingsvrije hypotheek - reactie de Volksbank

Hieronder vind je de reactie van de Volksbank (SNS Bank, BLG Wonen, Regiobank) op de uitzending van Radar (16-04-2018) over de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek.

Hoeveel aflossingsvrije hypotheken lopen er bij de bank?

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat de Nederlandse hypotheekschuld voor 55% bestaat uit aflossingsvrije leningen en beleggingshypotheken. DNB verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700 duizend huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Dit betekent echter niet dat iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook in de problemen komt aan het eind van de looptijd. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten, of is van plan om het huis te verkopen. Toch is er ook een kwetsbare groep die bijvoorbeeld niet gespaard heeft of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. Banken werken op dit moment in NVB-verband en in afstemming met de toezichthouders aan een gezamenlijke en eenduidige indeling van hun hypotheekklanten zodat we over de hele linie een beter inzicht krijgen in de omvang van de groep klanten die potentieel het meest kwetsbaar is. De Nederlandse Vereniging van Banken zal hier later dit jaar over berichten. In de tussentijd zitten de banken niet stil. Ze benaderen hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek gesegmenteerd met als doel om klanten te bewegen naar hun hypothecaire situatie te kijken en waar nodig op tijd in actie te komen. De banken zullen hier verder zelf meer informatie over verstrekken.

Hoeveel miljoenen / miljarden staan er bij de bank uit aan aflossingsvrije hypotheken?

Zie antwoord bij vraag 1.

Welk bedrag en of percentage is een 100% aflossingsvrije hypotheek, hoeveel 50% en hoeveel minder dan 50%

Zie antwoord bij vraag 1.

Zit er aan de aflossingsvrije hypotheek nog een ander product gekoppeld (aflossing dmv beleggingen of sparen)?

Dit varieert. Bij de ene klant is er een ander product aan de hypotheek gekoppeld (al dan niet bij een van de merken van de Volksbank), bij een andere klant is dat niet het geval.

Houdt de bank in de gaten of mensen tegen het eind van de looptijd voldoende kapitaal hebben opgebouwd om hun hypotheek af te lossen?

Nee, dit is niet iets dat de bank standaard en automatisch monitort. Wat we wel zien, is dat het voor klanten niet altijd even duidelijk blijkt te zijn dat er aan het eind van de looptijd moet worden afgelost. In september 2017 zijn we begonnen de groep klanten met een aflossingsvrije hypotheek die potentieel het meest kwetsbaar is, proactief en 1-op-1 te benaderen. In onze aanpak willen we het inzicht in hun financiële positie vergroten en met deze klanten bespreken hoe hun hypotheek ook in de toekomst betaalbaar blijft, zodat zij rustig kunnen blijven wonen. Dit wordt door klanten goed gewaardeerd en dit jaar breiden we deze aanpak uit naar een grotere groep klanten.

Wat doet de bank om consumenten te attenderen / waarschuwen voor de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek?

In september 2017 zijn we begonnen de groep klanten met een aflossingsvrije hypotheek die potentieel het meest kwetsbaar is, proactief en 1-op-1 te benaderen. Daarbij hebben we geconstateerd dat het voor klanten niet altijd even duidelijk is dat er aan het eind van de             looptijd moet worden afgelost. In onze aanpak willen we het inzicht in hun financiële positie vergroten en met deze klanten bespreken hoe hun hypotheek ook in de toekomst betaalbaar blijft, zodat zij rustig kunnen blijven wonen. De reden dat wij klanten 1-op-1 benaderen is omdat deze persoonlijke benadering directe impact heeft. Inmiddels hebben we al duizenden klanten bereikt. Klanten zijn hier zelf ook erg positief over. Het blijkt dat een groot deel van hen aanvullende financiële middelen heeft en een duidelijk beeld heeft van wat zij gaan doen aan het einde van de looptijd van hun hypotheek. Maar een deel van de klanten weet dit nog niet. Nadat we hen gesproken hebben, zijn zij zich bewust van de kenmerken van het product en realiseren zij zich dat het van belang is om tijdig te kijken naar de mogelijkheden die zij hebben om zijn of haar zaken goed te regelen. Naast de bovengenoemde 1-op-1 benadering ontwikkelen we een online tool om deze dialoog aan al onze klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan te kunnen bieden.

Weet de bank hoeveel huizenbezitters hun hypotheek aan het eind van de looptijd niet kunnen aflossen?

Dit is moeilijk te zeggen, omdat wij als bank geen zicht hebben op de totale financiële situatie van de klant. Pas als wij hem of haar gesproken hebben, is duidelijk of de klant zelf al maatregelen getroffen heeft om de hypotheek op termijn af te lossen, omdat hiervoor (elders) kapitaal is opgebouwd of een verzekering is afgesloten. Daar komt bij dat de situatie ook gedurende de verdere looptijd van de hypotheek nog kan veranderen; zoals het interen op spaarbuffers door deze voor andere doeleinden aan te wenden.

Daarom zal de Volksbank de dienstverlening richting klanten structureel inrichten, zodat er vaker contact met hen wordt opgenomen over dit onderwerp. Als uit klantcontact blijkt dat klanten in de toekomst hun hypotheek aan het einde van de looptijd niet (geheel) kunnen aflossen of (geheel) kunnen herfinancieren, zijn wij van mening dat we tot een gezamenlijke oplossing moeten komen. Uitgangspunt is en blijft dat de klant rustig moet kunnen blijven wonen.

Kun je na het aflopen van de looptijd (meestal 30 jaar) nog opnieuw een hypotheek afsluiten?

Hierbij hebben wij uiteraard met wet- en regelgeving te maken, maar wij hebben onderzocht of het mogelijk is om bij noodzakelijk gebleken herfinanciering onze standaard acceptatienormen niet absoluut te hanteren. Wij zien het als onze missie om ook voor deze situatie een proces te bieden dat zorgdraagt voor financiële weerbaarheid van klanten. Daarom willen wij klanten in staat stellen om de aflossingsvrije hypotheek te verlengen, mits dit voor klant betaalbaar is. Hierbij kijken we primair naar huidig inkomen en verwacht pensioeninkomen. Dit jaar werken we deze aanpak verder uit.

Zo ja, aan welke voorwaarden moet de consument voldoen? (Bijvoorbeeld: leeftijd / inkomen / eigen vermogen / waarde onderpand)

Zie antwoord bij vraag 8.

Zo nee, waarom wordt een nieuwe hypotheek afgewezen?

Een nieuwe hypotheek wordt enkel afgewezen als we niet voldoen aan wet- en regelgeving of als de klant door een nieuwe lening in een kwetsbare situatie terecht komt (geen verantwoorde duurzame financiering). Maar ook op dat moment zullen wij ons uiterste best doen om met de klant tot een passende oplossing te komen.

Wat is het financiële risico voor de bank als een groot deel van de hypotheekportefeuille niet afgelost kan worden?

De vraag is in onze optiek niet relevant. Op dit moment hebben we de groep klanten met een aflossingsvrije hypotheek, die potentieel het meest kwetsbaar is, proactief benaderd. In onze aanpak willen we het inzicht in hun financiële positie vergroten en met deze klanten bespreken hoe hun hypotheek ook in de toekomst betaalbaar blijft zodat zij rustig kunnen blijven wonen. De resultaten van deze intensieve 1-op-1 benadering zijn positief en worden ook door onze klanten als zodanig beoordeeld. Dit sterkt ons in het vertrouwen in onze aanpak en wij zullen deze koers voortzetten.

Ook interessant