Aflossingsvrije hypotheek - reactie Generali

Aflossingsvrije hypotheek - reactie Generali

Hieronder vind je de reactie van Generali op de uitzending van Radar (16-04-2018) over de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek.

'Omdat het ons beleid is om individuele cases niet publiekelijk te bespreken, hebben wij besloten niet in te gaan op jullie uitnodiging om met de familie in gesprek te gaan in de studio. Bovendien betreft het hier een specifiek ‘bijzonder beheer’ dossier, wat gezien de mate van detaillering die nodig is om de situatie vanuit Generali goed uit te leggen ook niet geschikt is om publiek te bespreken. Ongeacht of de klant ons hiervoor toestemming geeft. Het gaat hier om een casus waarbij zich over een verloop van jaren met betrekking tot meerdere producten ontwikkelingen hebben voorgedaan die uiteindelijk hebben geleid tot de situatie waarin de familie zich nu bevindt.

 

We zijn nog steeds bereid om op korte termijn met de familie in gesprek te gaan, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator, om te bekijken of we tot een oplossing kunnen komen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de familie van den Maagdenberg daadwerkelijk bereid is om aan een oplossing mee te werken.

 

Klopt het dat 17 april hun huis geveild wordt?

 

Ik kan u berichten dat de veiling inmiddels is geannuleerd. Daarnaast gaat een onafhankelijke mediator snel contact opnemen met de familie Van den Maagdenberg voor het maken van een afspraak. Wij zijn hiervoor op dit moment een en ander aan het organiseren. De familie Van den Maagdenberg heeft sinds maart 2011 geen enkele betaling meer verricht en stond niet open voor de geboden oplossingen.

 

Is Generali tekort geschoten bij het advies/verlenen van deze hypotheekvorm en het in de gaten houden of de beleggingen voldoende renderen om hun huis af te lossen?

 

Generali werkt samen met het onafhankelijk intermediair die samen met de klant de afweging maakt welk product en welke geldverstrekker passen bij de behoefte van de klant. De familie Van den Maagdenberg heeft op advies van een onafhankelijk intermediair gekozen om een hypotheek te sluiten bij Generali. Generali is dus niet de partij die adviseert welke hypotheekconstructie past bij de situatie van een klant. In 2009 heeft de familie Van den Maagdenberg zich opnieuw laten adviseren door een onafhankelijk adviseur om de hypotheek beter te laten aansluiten na de (onvoorziene) wijzigingen van de financiële situatie. De uitkomst van dit advies was het voortijdig beëindigen van de beleggingsverzekering en de hypothecaire lening om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek. In overleg met hun adviseur heeft de familie Van den Maagdenberg gekozen om de tot op dat moment opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering in te zetten voor een ander doeleind dan het aflossen van de hypotheek.

 

Generali heeft deze zaak beoordeeld en op basis van de situatie van de familie Van den Maagdenberg geconcludeerd dat de acute financiële behoefte zwaarder woog dan het oorspronkelijke doel om op de einddatum een deel van de hypotheek af te kunnen lossen. Gezien het profiel van de klant (professionele achtergrond en kennis en ervaring) was er geen reden om aan te nemen dat de familie Van den Maagdenberg de consequentie van de keuze niet zou kunnen overzien. De maandlasten van de lening gingen door de omzetting van de aflosvorm (van beleggingshypotheek naar aflossingsvrije hypotheek) omlaag met € 446,24. De lening paste op dat moment binnen de toen geldende richtlijnen voor aflossingsvrije hypotheken.

 

Toen later bleek dat de maandlasten niet aansloten bij de financiële situatie van de familie Van den Maagdenberg is met de familie gezocht naar mogelijkheden. In eerste instantie is toegestaan dat de rente van de schuld werd bijgeschreven bij de hypotheekschuld tot het moment dat de woning verkocht of verhuurd zou worden. Gezien de economische omstandigheden heeft Generali de familie Van den Maagdenberg zeer ruim de tijd gegeven om tot een oplossing te komen. De familie Van den Maagdenberg wil tot op heden echter aan geen van deze oplossingen meewerken. Nu wij alle mogelijkheden hebben onderzocht om tot een gezamenlijke oplossing te komen en deze niet haalbaar blijkt, rest ons na zeven jaar niets anders dan de woning via een veiling te laten verkopen om op deze manier (een deel van) de opgebouwde schuld af te lossen.

Wat gaat er gebeuren met de familie Van den Maagdenberg?

 

Generali begrijpt dat de familie in een lastige situatie zit en wil daarom nogmaals met hen in gesprek. De familie moet echter wel bereid zijn om aan een oplossing mee te werken, want anders heeft overleg geen zin.  

 

Behoort het tot de zorgplicht van hypotheekverstrekkers om tijdens de looptijd mensen te informeren hoe zij er financieel voor staan?

 

Als hypotheekverstrekkers het signaal krijgen dat klanten in een problematische financiële situatie verkeren dan wel kunnen gaan verkeren, behoort het tot de zorgplicht van de hypotheekverstrekker om samen met de klant en de adviseur hierover in gesprek te gaan om de financiële mogelijkheden te onderzoeken.    

Wat doet Generali in het algemeen met aflossingsvrije hypotheken. Waarschuwen jullie huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek of zij voldoende geld opbouwen om het huis af te lossen? Waar is hier de rol van de adviseur?

 

Generali is op dit moment bezig om de uitvoering te regelen van haar beleid om huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek te informeren. Zij zal haar klanten er op gaan wijzen dat zij een hypotheek hebben waarop niet wordt afgelost, om te voorkomen dat er aan het einde van de looptijd mogelijk financiële problemen kunnen ontstaan.

 

Houdt Generali spaarpolissen en beleggingspolissen verpand aan een hypotheek in de gaten of zij het doelkapitaal halen?

 

Generali stuurt polishouders met een beleggingsverzekering jaarlijks een waarde overzicht. Hiermee is de klant in staat de waardeontwikkeling te volgen. Aan de hand van voorbeeldrendementen (pessimistisch en historisch rendement) kan de klant zien wat mogelijk het eindkapitaal wordt. Sinds 2013 vraagt Generali polishouders met een beleggingsverzekering na te gaan of de waardeontwikkeling nog aansluit bij het doel waarvoor de verzekering is afgesloten. Hierbij zijn de polishouders diverse malen aangeschreven en gebeld. De polishouder wordt in de gelegenheid gesteld de verzekering aan te passen, zodat deze beter gaat renderen. Polishouders met een beleggingsverzekering verpand aan een hypotheek worden ook gewezen op de mogelijkheid in overleg te treden met hun hypotheekverstrekker om de hypotheek aan te passen, waardoor de beleggingsverzekering zelfs mogelijk beëindigd kan worden. Spaarpolissen hebben in tegenstelling tot beleggingsverzekeringen een gegarandeerd eindkapitaal.

 

Waarschuwt Generali huizenbezitters proactief dat ze het gevaar lopen dat ze hun huis uit moeten als ze hun aflossingsvrije hypotheek niet kunnen voldoen?

 

Zie antwoord op de tweede vraag. Daarnaast is er de mogelijkheid de looptijd van de hypotheek te verlengen, al-dan-niet in combinatie met het omzetten naar een hypotheekvorm waarbij maandelijks wordt afgelost.

 

Is het mogelijk om op latere leeftijd opnieuw een hypotheek af te sluiten?

 

Generali verstrekt sinds 2009 geen nieuwe hypotheken meer (behoudens personeelshypotheken). In het algemeen zou het mogelijk moeten zijn om op latere leeftijd een hypotheek af te sluiten. Mits voldaan wordt aan wettelijke regels met betrekking tot inkomen, waarde onderpand en aflossing gedurende de looptijd. Wij achten het van belang dat een klant zich hierover goed laat adviseren door een adviseur die over de juiste diploma’s beschikt.

 

(Met betrekking tot het dossier: de klant had tot maart 2009 een levenhypotheekdeel met een verpande beleggingsverzekering en een aflossingsvrij deel. Op verzoek van de klant is de beleggingsverzekering beëindigd en de hypotheek omgezet naar een geheel aflossingsvrije hypotheek. Gezien de waarde van de woning op dat moment, voldeed de omzetting aan de toen geldende acceptatieregels met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken. Met andere woorden: de waarde van de woning was (veel) hoger dan de hypotheek. Omdat de beleggingsverzekering al in 2009 beëindigd is, hebben wij (natuurlijk) in 2013 de klant niet benaderd over de waardeontwikkeling van de verzekering.)'

Ook interessant