Aflossingsvrije hypotheek - reactie ING

Aflossingsvrije hypotheek - reactie ING

Hieronder vind je de reactie van ING op de uitzending van Radar (16-04-2018) over de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek.

  • Hoeveel aflossingsvrije hypotheken lopen er bij de bank?
  • Hoeveel miljoenen / miljarden staan er bij de bank uit aan aflossingsvrije hypotheken?
  • Welk bedrag en of percentage is een 100% aflossingsvrije hypotheek, hoeveel 50% en hoeveel minder dan 50%
  • Zit er aan de aflossingsvrije hypotheek nog een ander product gekoppeld (aflossing dmv beleggingen of sparen)?

 

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat de Nederlandse hypotheekschuld voor 55 % bestaat uit aflossingsvrije leningen en beleggingshypotheken. DNB verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700 duizend huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Dit betekent echter niet dat iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook in de problemen komt aan het eind van de looptijd. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten, of is van plan om het huis te verkopen. Toch is er ook een kwetsbare groep die bijvoorbeeld niet gespaard heeft of waarbij het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. Banken werken op dit moment in NVB-verband en in afstemming met de toezichthouders aan een gezamenlijke en eenduidige indeling van hun hypotheekklanten zodat we over de hele linie een beter inzicht krijgen in de omvang van de groep klanten die mogelijk risico’s lopen. De Nederlandse Vereniging van Banken zal hier later dit jaar over berichten. In de tussentijd zitten de banken niet stil. Ze benaderen hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek gesegmenteerd met als doel om klanten te bewegen naar hun hypothecaire situatie te kijken en waar nodig op tijd in actie te komen. De banken zullen hier verder zelf meer informatie over verstrekken.

 

Wat doet de bank om consumenten te attenderen / waarschuwen voor de gevaren van een aflossingsvrije hypotheek?

ING hecht veel waarde aan een financieel gezonde woonsituatie van onze klanten. ING helpt haar klanten daarom actief om in een vroeg stadium mogelijke risico’s van aflossingsvrije hypotheken te ondervangen en hen te stimuleren het aflossingsvrije deel van de financiering – waar wenselijk/noodzakelijk – te beperken. ING maakt hierbij gebruik van een gesegmenteerde klantbenadering, omdat uit ervaring is gebleken dat maatwerk tot de beste resultaten leidt bij deze diverse klantengroep. Door onze gesegmenteerde klantbenadering krijgen we steeds beter inzicht of klanten kans lopen om aan het einde van de looptijd een restschuld over te houden. ING ziet het als een gezamenlijk belang van alle banken om boven op dit thema te zitten en samen met de andere banken initiatieven te ontplooien om klanten met een aflossingsvrije hypotheek bewust te maken van hun hypothecaire situatie en te stimuleren om op tijd actie te ondernemen.

 

ING heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken, zoals maximering van het aflossingsvrije deel van de hypotheek naar 50% van de marktwaarde en onze prijspropositie. Er zijn/worden verschillende initiatieven ontplooid om klanten bewust te maken van de potentiële financiële risico’s van een aflossingsvrije hypotheek en hen te stimuleren (extra) te sparen, (extra) af te lossen of het aflossingsvrije deel van de hypotheek om te zetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek. Om succesvolle benaderingswijzen te ontwikkelen experimenteert ING met nieuwe benaderingen, zoals het versturen van een extra sms om de aandacht te vestigen op een bericht. We gebruiken steeds uit de verschillende experimenten de onderdelen met de hoogste klantactivatie en combineren die vervolgens in een nieuwe benadering.

 

Voorbeelden van klantbenaderingen

Klanten vlak voor pensioen of AOW krijgen bijvoorbeeld een brief waarin wordt uitgelegd  dat er mogelijk een betaalbaarheidsrisico is na het bereiken van de AOW-leeftijd of pensioendatum. De klant kan aangeven of hij een gesprek met ING wenst of dat hij daar geen behoefte aan heeft. Reageert de klant niet op de brief? Dan bellen we de klant na of hij/zijn alsnog een gesprek wil. Besluit de klant een gesprek met ING aan te gaan dan vragen we de klant naar zijn huidige en toekomstige inkomen evenals zijn financiële verplichtingen. Samen met de klant bekijkt ING of de hypotheek betaalbaar blijft en bieden we waar nodig een duurzame oplossing aan.

 

Klanten waarvan de aflossingsvrije hypotheek op een later moment afloopt motiveren we op verschillende manieren. Deze klanten ontvangen een persoonlijk bericht waardoor de klant direct inzicht heeft in zijn hypothecaire situatie. De klanten krijgen een extra sms-bericht om ze ertoe te bewegen dit bericht in hun online-omgeving te openen. De klanten kunnen vanuit het bericht direct doorlinken naar een persoonlijke website waar de klant direct kan aflossen, sparen of een afspraak met een adviseur maken voor een eventuele omzetting van de hypotheek. Deze klanten bieden we een oriënterend gesprek aan waaraan geen advieskosten zijn verbonden.

 

Houdt de bank in de gaten of mensen tegen het eind van de looptijd voldoende kapitaal hebben opgebouwd om hun hypotheek af te lossen?

ING biedt haar klanten inzicht in hun hypothecaire situatie aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. We hebben niet altijd zicht op wat klanten opbouwen buiten hun hypotheek of bezitten aan financiële middelen. De klant kan bij benadering die informatie wel aan ons verstrekken, zodat we hier rekening mee kunnen houden tijdens het gesprek met de klant.

 

Weet de bank hoeveel huizenbezitters hun hypotheek aan het eind van de looptijd niet kunnen aflossen?

Dat valt moeilijk in te schatten. Veel van deze klanten hebben nog vele jaren te gaan totdat de hypotheek afgelost moet worden. In de tussentijd kan er veel gebeuren, bijv. dat de klant wil verhuizen. Een aflossingsvrije hypotheek betekent niet automatisch dat je aan het einde van de looptijd in de problemen komt. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten of is van plan om het huis te verkopen.

 

Kun je na het aflopen van de looptijd (meestal 30 jaar) nog opnieuw een hypotheek afsluiten?

Zo ja, aan welke voorwaarden moet de consument voldoen? (Bijvoorbeeld: leeftijd / inkomen / eigen vermogen / waarde onderpand)

 

ING heeft een verruimd einde looptijd-beleid. Dat houdt in dat de klant na individuele beoordeling door ING van het huidige en toekomstige inkomen en de waarde van de woning de hypotheek om de 10 jaar kan verlengen.

 

Klanten kunnen ook een nieuwe 30-jarige hypotheek afsluiten. Leeftijd speelt bij ING geen rol bij het verstrekken van een hypotheek. Voldoende inkomen om de hypotheek te dragen is de belangrijkste voorwaarde. Voor klanten die na het aflopen van de looptijd opnieuw een hypotheek willen afsluiten gelden dezelfde voorwaarden als voor overige klanten. Wel houden we 10 jaar voor pensioen rekening met het toekomstige pensioeninkomen. Wij adviseren mensen vanaf hun 55ste en/of als het einde van de looptijd van de hypotheek binnen 10 jaar in zicht komt, al langs te gaan bij de bank of de hypotheekadviseur om te bekijken hoeveel financiële ruimte er is, ook na de pensioendatum. Belangrijk is dat de klant gaat nadenken wat hij/zij wil aan het einde looptijd van de juridische looptijd van de hypotheek. Wil de klant in het huis blijven wonen of deze juist verkopen? Indien de klant er wil blijven wonen kunnen we nu al bekijken op basis van het huidige en toekomstige (pensioen)inkomen wat er nodig is om de hypotheek aan het einde van de looptijd te kunnen herfinancieren voor 30 jaar. Indien de klant wil verkopen is het verstandig om te kijken wat de waarde van de woning is ten opzichte van de hypotheek. Indien het huis onder water staat kijken we samen met de klant of het mogelijk is om nu al wat te gaan aflossen of dat er genoeg buffer is om aan het einde van de looptijd de restschuld op te vangen.

 

Zo nee, waarom wordt een nieuwe hypotheek afgewezen?

Indien de klant een nieuwe hypotheek voor 30 jaar wil afsluiten zullen we dit beoordelen tegen het huidige acceptatiebeleid. Indien dit niet mogelijk is kunnen we de hypotheek na beoordeling verlengen met 10 jaar. Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige woonlasten passend en duurzaam verantwoord zijn. Als dit niet het geval is zullen we een nieuwe financiering afwijzen.

 

Wat is het financiële risico voor de bank als een groot deel van de hypotheekportefeuille niet afgelost kan worden?

Het kredietrisico voor banken is in de regel beperkt: in de meeste gevallen biedt het onderpand naar verwachting voldoende zekerheid. Wel kunnen grootschalige woningverkopen in de periode dat veel aflossingsvrije hypotheken aflopen, gevolgen hebben voor de woningmarkt en huizenprijzen. DNB verwacht dat tussen 2035 en 2038 voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije hypotheek en het recht op hypotheekrenteaftrek aflopen.

Ook interessant