toggle menu

Bijstandsuitkering - reactie WIL

Bijstandsuitkering - reactie WIL

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over het kwijtraken van de bijstandsuitkering kwijt door de pinpas van demente moeder heeft Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de onderstaande reactie gegeven.

'Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) biedt ondersteuning op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening. Wij helpen mensen gericht vooruit door hen weer op weg te helpen op de arbeidsmarkt, grip te krijgen op hun schulden of door tijdelijke inkomensondersteuning te bieden in de vorm van bijvoorbeeld een uitkering.

Bij het ontvangen van een uitkering gelden een aantal spelregels, waaronder de zogenaamde inlichtingenplicht. Dit betekent onder andere dat iemand alle informatie over zijn/haar financiele situatie met ons moet delen. Het hebben van een 'gemachtigde' pinpas valt hier ook onder.

Horen wij van een klant dat hij/zij een 'gemachtigde' pinpas heeft, dan gaan wij met deze klant in gesprek. We bekijken de situatie en stellen vast of deze effect heeft op het recht op een uitkering. Als er duidelijke afspraken worden gemaakt, kan de klant de pinpas houden. Een van die afspraken is bijvoorbeeld hoe geborgd wordt dat de klant de rekening niet voor zichzelf gebruikt. Het hebben van een ‘gemachtigde’ pinpas hoeft het krijgen of houden van een uitkering dus niet in de weg te staan.

Daar waar de inlichtingenplicht geschonden wordt, proberen we met begrip voor de persoonlijke situatie van de klant te handelen. Veelal betekent dat dat de klant de tijd krijgt ons alsnog van de noodzakelijke informatie te voorzien of ons helder te maken wat er speelt. We beseffen terdege dat de persoonlijke situatie van veel klanten lastig is en er dikwijls van onwil geen sprake is. Onze inzet is de zaak alsnog rond te krijgen. Dat lukt gelukkig vaak.

In het geval van mevrouw Van Breukelen speelt dat zij niet aan WIL heeft doorgegeven dat zij over een 'gemachtigde' pas beschikte. Dit kwam tijdens een reguliere controle aan het licht. We hebben mevrouw Van Breukelen hierop aangesproken en haar de kans gegeven haar situatie toe te lichten. WIL heeft daarbij bekeken of de wijze waarop mevrouw Van Breukelen de rekening van haar moeder gebruikte binnen de voorwaarden van een uitkering paste en of het een en ander hersteld kon worden. Dat was niet het geval.

WIL constateerde dat mevrouw Van Breukelen de rekening niet alleen gebruikte voor uitgaven voor haar moeder en dat haar onderbouwing voor bepaalde geldopnames onvoldoende was. Ook in de bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank kon mevrouw Van Breukelen niet voldoende duidelijkheid verschaffen over het gebruik van de rekening.

Het mag duidelijk zijn dat als WIL in aanvang had geweten van een 'gemachtigde' pas, wij met mevrouw Van Breukelen bij de start geprobeerd zouden hebben afspraken te maken. Of dat in de deze specifieke situatie gelukt zou zijn, is de vraag. Dat de consequentie van ons besluit voor mevrouw Van Breukelen stevig is, beseffen wij.

Wij beseffen ook dat de spelregels rondom een uitkering uitgebreid zijn. Daarom besteden wij extra aandacht aan het informeren van onze klanten over hun rechten en plichten. Zo volgen nieuwe klanten een voorlichtingsbijeenkomst en wijzen onze medewerkers klanten op hun rechten en plichten tijdens de persoonlijke contactmomenten. Bij twijfel over of informatie wel of niet moet worden doorgegeven, vragen wij klanten altijd contact met ons op te nemen. Dan geven wij graag toelichting.

Naar aanleiding van de situatie van mevrouw Van Breukelen zullen wij in onze voorlichting concreet aandacht gaan besteden aan het voorbeeld van het gebruik en de consequenties van een 'gemachtigde' pas. Ook zullen onze medewerkers nog alerter zijn wanneer klanten aangeven mantelzorger te zijn zodat wij met hen vroegtijdig afspraken kunnen maken over een eventuele 'gemachtigde' pas.

Samenvattend

Het hebben van een ‘gemachtigde’ pas hoeft het krijgen of houden van een uitkering niet in de weg te staan. Vooral het feitelijke gebruik van de pas is bepalend hierin. Ook als we pas ‘gaandeweg’ horen dat iemand een pas heeft, hoeft dit geen consequenties te hebben. De inzet van WIL is steeds het maken van heldere afspraken en het vinden van een oplossing. Of dat lukt is situatie afhankelijk. De regel is dat dit lukt. Mevrouw Van Breukelen is de uitzondering op de regel. Hoe vervelend voor mevrouw Van Breukelen ook, van onwil of gebrek aan coulance van de kant van WIL is geen sprake.'

Meer over:

Ook interessant